יטסיטטסה חפסנל םימילשמ םינותנ

חפסנב םאולמב םיעיפומ םניאש םילכלכ םימוחת ינש לש EXCEL טמרופב תוחול םיגצומ הלא םיפדב
.לארשי קנב חודל יטסיטטסה

םיריחמה .1
םימולשת ןזאמ .2
םיפסכה קוש .3
ןאכ שקה ,לארשי קנב חודל יטסיטטסה חפסנל


ץבוק
EXCEL

םיריחמה .1

 

2001 דע 1965 ,יתפוקת עצוממ -םירזגנ םידדמ ,ןכרצל םיריחמה דדמ

(1)1.1 - חול

דע 1965 ,הפוקתה ךשמב - םירזגנ םידדמ ,ןכרצל םיריחמה דדמ
2001

(2)1.1 - חול

1965 ,יתפוקת עצוממ - תורחבנ תוצובק רשע ,ןכרצל םיריחמה דדמ
2001 דע

(1)1.2 - חול

1965 ,הפוקתה ךשמב - תורחבנ תוצובק רשע ,ןכרצל םיריחמה דדמ
2001 דע

(2)1.2 - חול

2001 דע 1965 ,יתפוקת עצוממ - תימואלה תואנובשחה יריחמ

(1)1.3 - חול

2001 דע 1965 ,הפוקתה ךשמב - תימואלה תואנובשחה יריחמ

(2)1.3 - חול

2001 דע 1965 ,יתפוקת עצוממ - םירחבנ םיריחמ ידדמ

(1)1.4 - חול

2001 דע 1965 , הפוקתה ךשמב - םירחבנ םיריחמ ידדמ

(2)1.4 - חול

 

ץבוק
EXCEL

םימולשתה ןזאמ .2

 

2001 דע 1981 ,םימולשתה ןזאמב תויוחתפתהל םירוטקידניא

(1)2.1 - חול

2001 דע 1981 ,םימולשתה ןזאמב תויוחתפתהל םירוטקידניא

(2)2.1 - חול

2001 דע 1980 ,םימולשתה ןזאמ

2.2 - חול

ימרוג טעמל) רוציה ימרוגו םיתורישה ,תורוחסה ןובשח :יחרזאה אוביה
2001 דע 1977 ,(ןוה רוצי

(1)2.3 - חול

,(ןוה רוצי ימרוג טעמל) רוציה ימרוגו םיתורישה ,תורוחסה ןובשח :אוציה
2001 דע 1977

(2)2.3 - חול

2001 דע 1977 ,ריחמב יונישה - םיפנע יפל תורוחסה אוצי

(1)2.4 - חול

2001 דע 1977 ,יתומכה יונישה - םיפנע יפל תורוחסה אוצי

(2)2.4 - חול

2001 דע 1977 ,ריחמב יונישה - םיישאר םיפנע יפל יתיישעתה אוציה

(1)2.5 - חול

2001 דע 1977 ,ריחמב יונישה - םיישאר םיפנע יפל יתיישעתה אוציה

(2)2.5 - חול

2001 דע 1977 ,יתומכה יונישה - םיישאר םיפנע יפל יתיישעתה אוציה

(3)2.5 - חול

2001 דע 1977 ,יתומכה יונישה - םיישאר םיפנע יפל יתיישעתה אוציה

(4)2.5 - חול

2001 דע 1995 ,אוביבו אוציב יתומכה יונישה יביכר

2.6 - חול

דעיו אוביה רוקמ יפ לע - (םימולהי אלל) רחסה חפנב יונישה רועיש
2001 דע 1990 ,אוציה

2.7 - חול

,ריחמב יונישה - םידועיי יפל (רישי ינוחטיב אובי טעמל) תורוחסה אובי
2001 דע 1977

(1)2.8 - חול

,יתומכה יונישה -םידועיי יפל (רישי ינוחטיב אובי טעמל) תורוחסה אובי
2001 דע 1977

(2)2.8 - חול

2000 דע 1988 ,לארשיב אוביה יוסימ

2.9 - חול

2001 דע 1977 ,אובי - רוצייה ימרוגו םיתורישה ןובשח

(1)2.10 - חול

2001 דע 1977 ,אוצי - רוצייה ימרוגו םיתורישה ןובשח

(2)2.10 - חול

2001 דע 1980 ,תוידדצ-דחה תורבעהה

2.11 - חול

2001 דע 1980 , יסנניפה ןובשחה

2.12 - חול

2001 דע 1980 ,ינוניבו ךורא ןמזל ןוה תועונת

2.13 - חול

2001 דע 1980 ,ץראל ץוחל ילארשיה קשמה לש תויובייחתההו םיסכנה

2.14 - חול

2001 דע 1980 ,ינוציחה בוחה לטנל םירוטקידניא

2.15 - חול

 

ץבוק
EXCEL

םיפסכה קוש .3

 

תעצוממה הרתיה - םייסנניפ םיסכנ לש םירחבנ םיפרצמ
2001 דע 1974

(1)3.1 - חול

,הפוקתה ףוסל הרתיה - םייסנניפ םיסכנ לש םירחבנ םיפרצמ
2001 דע 1974

(2)3.1 - חול

ףוסל הרתי ,לארשי קנבבו םיקנבב רוביצה יסכנו ףסכה סיסב
2001 דע 1976 ,הפוקתה

(1)3.2 - חול

ףוסל הרתי ,לארשי קנבבו םיקנבב רוביצה יסכנו ףסכה סיסב
(1 ךשמה) 2001 דע 1976 ,הפוקתה

(2)3.2 - חול

ףוסל הרתי ,לארשי קנבבו םיקנבב רוביצה יסכנו ףסכה סיסב
(2 ךשמה) 2001 דע 1976 ,הפוקתה

(3)3.2 - חול

םיקנבהמו תירחסמה תואקנבה תכרעממ רוביצל יארשאה
2001 דע 1976 ,תעצוממה הרתיה - תואתנכשמל

(1)3.3 - חול

םיקנבהמו תירחסמה תואקנבה תכרעממ רוביצל יארשאה
2001 דע 1980 ,הפוקתה ףוסל הרתיה- תואתנכשמל

(2)3.3 - חול

2001 דע 1974 , ל"וחמ רישיה יארשאהו רוביצל יאקנבה יארשאה

3.4 - חול

,תיביטקפאה תיבירה ירועישו ןיפילחה רעש ,היצלפניאה
2001 דע 1975

(1)3.5 - חול

,תיביטקפאה תיבירה ירועישו ןיפילחה רעש ,היצלפניאה
(ךשמה) 2001 דע 1975

(2)3.5 - חול

(ח"ש ינוילימ) 2001 דע 1975 ,ףסכה סיסבב םייונישל תורוקמה

(1)3.6 - חול

(רצות יזוחא) 2001 דע 1975 ,ףסכה סיסבב םייונישל תורוקמה

(2)3.6 - חול

ונומימ ןפואו (הפוק סיסב לע) ירוביצה רוטקסה לש ימוקמה ןועריגה
לארשי קנבו הלשממה לש דחואמה ןזאמב יונישה ,1991 דעו 2001

3.7 - חול