תילאירה תוליעפה .א
ץבוק
Pdf
ץבוק
Excel

הבחרה הלשממהו הנידמה ביצקת .3

1980 דע 1960 ,תוסנכהה לש םיירקיעה םיביכרה

(1)3.1 -'נ -'א חול

(ךשמה) 2001 דע 1980 ,תוסנכהה לש םיירקיעה םיביכרה

(2)3.1 -'נ -'א חול

1980 דע 1960 ,תואצוהה לש םיירקיעה םיביכרה

(1)3.2 -'נ -'א חול

2001 דע 1980 ,תואצוהה לש םיירקיעה םיביכרה

(2)3.2 -'נ -'א חול

2001 דע 1980 ,בוחהו ןועריגה ינותנ

3.3 -'נ -'א חול

2001 דע 1980 ,ןוההו ףטושה גוויסה יפל הבחרה הלשממה תוסנכה

3.4 -'נ -'א חול

2001 דע 1980 ,ןוההו ףטושה גוויסה יפל הבחרה הלשממה תואצוה

3.5 -'נ -'א חול

2001 דע 1981 ,הבחרה הלשממה לש םירישיה םישוקיבה
(יתומכה יונישה)

(1)3.6 -'נ -'א חול

2001 דע 1981 ,הבחרה הלשממה לש םירישיה םיימוקמה םישוקיבה
(יתומכה יונישה) 2001 דע 1981

(2)3.6 -'נ -'א חול

2001 דע 1981 ,הבחרה הלשממה לש םירישיה םישוקיבה
(ריחמב יונישה)

(1)3.7 -'נ -'א חול

2001 דע 1981 ,הבחרה הלשממה לש םירישיה םיימוקמה םישוקיבה
(ריחמב יונישה) 2001 דע 1981

(2)3.7 -'נ -'א חול

לש תוברעתהה יכרד יפל הבחרה הלשממה לש תואצוהה תוגלפתה
2001 דע 1980 ,ןהיביכר

3.8 -'נ -'א חול

2001 דע 1988 ,הבחרה הלשממה יביכר לש תואצוההו תוסנכהה

(1)3.9 -'נ -'א חול

2001 דע 1988 ,הבחרה הלשממה יביכר לש ןועריגה

(2)3.9 -'נ -'א חול

םייחרזאה םיירוביצה םיתורישה תוחתפתה תניחבל םירוטקידניא
2001 דע 1980 ,לארשי לש תינוחטיבה האצוההו

3.10 -'נ -'א חול

1980 דע 1960 ,הרבעהה ימולשתו תוכימתה ,םיסמה

(1)3.11 -'נ -'א חול

(ךשמה) 1980 דע 1960 ,הרבעהה ימולשתו תוכימתה ,םיסמה

(2)3.11 -'נ -'א חול

2001 דע 1980 ,םירישיה םיסמה

3.12 -'נ -'א חול

2001 דע 1988 ,ריכש תרשמל יונפה רכשהו םיסמה ,רכשה

(1)3.13 -'נ -'א חול

(ךשמה) 2001 דע 1988 ,ריכש תרשמל יונפה רכשהו םיסמה ,רכשה

(2)3.13 -'נ -'א חול

2001 דע 1980 ,םהיביכרו הרבעהה ימולשת

(1)3.14 -'נ -'א חול

(ךשמה) 2001 דע 1980 ,םהיביכרו הרבעהה ימולשת

(2)3.14 -'נ -'א חול

2001 דע 1980 ,ימוקמה רוצייל תוכימתהו םיפיקעה םיסמה

3.15 -'נ -'א חול

2001 דע 1980 ,אוצילו אוביל תוכימתהו אוביה לע םיסמה

3.16 -'נ -'א חול

2001 דע 1980 ,םינוש סמ ירועיש

3.17 -'נ -'א חול