ןוהה קוש .ג
ץבוק
Pdf
ץבוק
Excel

 

,הדמצה יגוס יפל ןוימ ,רוביצה ידיבש םייפסכה םיסכנה קית תוחתפתה
2001 דע 1997

1 -'נ -'ג חול

2001 דע 1997 ,רוביצה ידיבש םייפסכה םיסכנה קית

(1)2 -'נ -'ג חול

(ךשמה) 2001 דע 1997 ,רוביצה ידיבש םייפסכה םיסכנה קית

(2)2 -'נ -'ג חול

2001 דע 1997 ,תוישפוחה תוינמה תקזחה לש תוגלפתהה

3 -'נ -'ג חול

2001 דע 1997 ,תוריחסה תויטרפה בוחה תורגא תקזחה לש תוגלפתהה

4 -'נ -'ג חול

2001 דע 1997 ,תוריחסה בוחה תורגא תקזחה לש תוגלפתהה

5 -'נ -'ג חול

2001 דע 1997 ,תונמאנה תונרק לש תוחתפתהה

6 -'נ -'ג חול

2001 דע 1997 ,דדמה תוטומו תוחמתמה תונמאנה תונרק לש תוחתפתהה

7 -'נ -'ג חול

2001 דע 1997 ,בוח תורגיאב תוחמתמה תונמאנה תונרק לש תוחתפתהה

8 -'נ -'ג חול

לש בוח תורגיאב 75% תוחמתמה תונמאנה תונרק לש תוחתפתהה
2001 דע 1997 ,הנידמה

9 -'נ -'ג חול

,ץוח עבטמ תוטומו תוחמתמה תונמאנה תונרק לש תוחתפתהה
2001 דע 1997

10 -'נ -'ג חול

,ץראל ץוח תונרקו ץוח יבשותל תונמאנה תונרק לש תוחתפתהה
2001 דע 1997

11 -'נ -'ג חול

,תוינמה תוטומו תוחמתמה תונמאנה תונרק לש תוחתפתהה
2001 דע 1997

12 -'נ -'ג חול

2001 דע 1997 ,תוברועמה תונמאנה תונרק לש תוחתפתהה

13 -'נ -'ג חול

םיסכנב תוחמתמהו תוטומה תונמאנה תונרק לש תוחתפתהה
2001 דע 1997 ,םידומצ-אל

14 -'נ -'ג חול

2001 דע 1997 ,תושימגה תונמאנה תונרק לש תוחתפתהה

15 -'נ -'ג חול

2001 דע 1997 ,ןגמ תונמאנה תונרק לש תוחתפתהה

16 -'נ -'ג חול

תוצובק יפל תונמאנה תונרק לש תוליעפהו םיסכנה קית בכרה
2001 דע 1997 ,תוחמתה

17 -'נ -'ג חול

2001 -ו 2000 ,םילהנמ יפל תונמאנה תונרק לש תוחתפתהה

18 -'נ -'ג חול

2001 דע 1998 ,םייוציפהו למגה תופוק לש םיסכנה קית בכרה

19 -'נ -'ג חול

2001 דע 1998 ,תומלתשהה תונרק לש םיסכנה קית בכרה

20 -'נ -'ג חול

2001 דע 1998 ,תוקיתוה היסנפה תופוק לש םיסכנה קית בכרה

21 -'נ -'ג חול

2001 דע 1998 ,םייוציפהו למגה תופוק לש םישומישהו תורוקמה

22 -'נ -'ג חול

2001 דע 1998 ,תומלתשהה תונרק לש םישומישהו תורוקמה

23 -'נ -'ג חול

2001 דע 1998 ,תוקיתוה היסנפה תופוק לש םישומישהו תורוקמה

24 -'נ -'ג חול

,תושדחה היסנפה תופוק לש הריבצה ךסו םיסכנה קית בכרה
2001 דע 1999

25 -'נ -'ג חול

, "האושת תחיטבמ" םייח חוטיבל תוינכותה לש םיסכנה קית בכרה
2001 דע 1989

26 -'נ -'ג חול

,"םיחוורב תפתתשמ" םייח חוטיבל תוינכותה לש םיסכנה קית בכרה
2001 דע 1991

27 -'נ -'ג חול

2001 ,דעומה ירצק תוולמה קוש

28 -'נ -'ג חול

2001 ,דעומ רצק הוולמב םיזרכמה תואצות

29 -'נ -'ג חול

2001 דע 1997 ,םיליבקמ םיסכנבו דעומ רצק הוולמב תואושתה קוש

30 -'נ -'ג חול

31.12.2001 םויל ם"קמ תורתי

31 -'נ -'ג חול

, ןוהה קוש תועצמאב יטרפה רזגמהו ירוביצה רזגמה לש וטנ ןוהה סויג
2001-ו 2000

32 -'נ -'ג חול

,תודקפהו בוח תורגא תועצמאב ירוביצה רזגמה לש ןוהה סויג
2001 -ו 2000

33 -'נ -'ג חול

לש תודקפההו תוריחסה בוחה תורגא לש םיישדוחה םימולשתה תיזחת
2004 דע 2002 ,ירוביצה רזגמה

34 -'נ -'ג חול

2001 ,תויתלשממ בוח תורגאב םיזרכמ

35 -'נ -'ג חול

2001-ו 2000 ,יטרפה רוטקסה לש ח"גא תקפנה

36 -'נ -'ג חול

םיידסומה םיעקשמלו רוביצל הרמה ינב ךרע תוריינו תוינמ תקפנה
2001 דע 1995 ,לארשיב

37 -'נ -'ג חול

2001 דע 1995 ,קיפנמה ףנעה יפל הרמה ינב ךרע תוריינו תוינמ תקפנה

38 -'נ -'ג חול

,הדמצהה יגוס יפל הסרובב תורחסנה בוחה תורגיאב םירעשה תוחתפתה
2001 דע 1997

39 -'נ -'ג חול

ןוידפל תופוקת יפל ,הסרובב תורחסנה בוחה תורגיאב םירעשה תוחתפתה
2001 דע 1997 ,תויודימצ יפלו

40 -'נ -'ג חול

תוינמב הרמהל םינתינה ךרע תוריינ לשו תוינמ לש םירעשה תוחתפתה
2001 דע 1997 ,הסרובב

41 -'נ -'ג חול

תיבירב דדמה תודומצ בוחה תורגיא לש ןוידפל תילאירה האושתה ירועיש
2001 דע 1997 ,("לילג" ו "איגש") העובק

42 -'נ -'ג חול

תיבירב דדמ תודומצ בוחה תורגיא לש ןוידפל תילאירה האושתה ירועיש
2001 דע 1997 ,("שדח ריפכ"ו "ריפכ") הנתשמ

43 -'נ -'ג חול

רלודל תודומצה בוחה תורגיא לש ןוידפל תירלודה האושתה ירועיש
2001 דע 1997 ,("עובלג") הנתשמ תיבירב

44 -'נ -'ג חול

,תודומצ אל בוח תורגיא לש ןוידפל תילנימונה האושתה ירועיש
2001 דע 1997

45 -'נ -'ג חול

,הל הצוחמו הסרובב תואקסע לש םיעצוממ םיימוי םירוזחמ
2001 דע 1998

46 -'נ -'ג חול

םייפסכה םיסכנב האושתה לש ןקתה תייטסו תואושתה תוחתפתה
2001 דע 1999 ,םיריחסה

47 -'נ -'ג חול

,ח"טמ /לקש םיידיתע םיזוחבו תויצפואב תיאקנבה תכרעמה לש תואקסע
2001-ו 2000

48 -'נ -'ג חול

דדמ לע םיידיתע םיזוחבו תויצפואב תיאקנבה תכרעמה לש תואקסע
2001 -ו 2000 ,ןכרצל םיריחמה

49 -'נ -'ג חול

25 ף"ועמה דדמ לע ף"ועמ תויצפואב רחסמ ינותנ

50 -'נ -'ג חול

יפל םיזוחאב תוגלפתה ,25 - ף"ועמה דדמ לע ף"ועמ תויצפואב רחסמה
2001 -ו 2000 ,רכמו שכר תויצפוא

51 -'נ -'ג חול

רלודה רעש לע ף"ועמ תויצפואב רחסמ ינותנ

52 -'נ -'ג חול

יפל םיזוחאב תוגלפתה ,רלודה רעש לע ף"ועמ תויצפואב רחסמ ינותנ
רכמו שכר

53 -'נ -'ג חול

2001 ,םישדוח 3-ל םירלוד תשיכרל תויצפואה יזרכמ תואצות

54 -'נ -'ג חול

2001 ,םישדוח 3-ל םירלוד תריכמל תויצפואה יזרכמ תואצות

55 -'נ -'ג חול

2001 ,םישדוח 6-ל םירלוד תשיכרל תויצפואה יזרכמ תואצות

56 -'נ -'ג חול

דעומה רצק הוולמה לש תידיתע הריסמל םיזרכמה תואצות זוכיר
2001-ו 2000 ,םימי 91-ל

57 -'נ -'ג חול

364-ל דעומה רצק הוולמה לש תידיתע הריסמל םיזרכמה תואצות זוכיר
2001-ו 2000 ,םימי

58 -'נ -'ג חול

,בוח תורגיאב הנשל ם"קמה לש ףלחהה יזרכמ תואצות זוכיר
2001-ו 2000

59 -'נ -'ג חול