ץוחה עבטמ קושו םימולשתה ןזאמ .ד
ץבוק
Pdf
ץבוק
Excel

םימולשתה ןזאמ .1

2001 דע 1997 ,םימולשתה ןזאמ

1.1 -'נ -'ד חול

2001 דע 1997 ,םירזגמ יפל םימולשתה ןזאמ

1.2 -'נ -'ד חול

2001 דע 1997 ,םיתורישה ןובשח

1.3 -'נ -'ד חול

2001 דע 1997 ,רוצייה ימרוגמ תוסנכהה

1.4 -'נ -'ד חול

2001 דע 1997 ,ןוהה תורבעההו תופטושה תורבעהה

1.5 -'נ -'ד חול

2001 דע 1984 ,ב"הרא תלשמממ ולבקתהש םיקנעמה

1.6 -'נ -'ד חול

,םיתורישהו תורוחסה ןובשחב ןועריגה ןומימל תורוקמה
2001 דע 1997

1.7 -'נ -'ד חול

,תיניטסלפה תושרה לומ לארשי לש םימולשתה ןזאמ
2001 דע 1997

1.8 -'נ -'ד חול

,ץראל ץוחב לארשי יבשות תועקשהו לארשיב ץוח יבשות תועקשה
2001 דע 1997

1.9 -'נ -'ד חול

2001 דע 1997 ,ץראל ץוחב לארשי יבשות תועקשה

1.10 -'נ -'ד חול

2001 דע 1997 ,לארשיב ץוח יבשות תועקשה

1.11 -'נ -'ד חול