ץוח עבטמ תורתיו לארשי קנב ןזאמ .ה
ץבוק
Pdf
ץבוק
Excel

 

2001 דע 1985 ,לארשי קנב ןזאממ םירחבנ םינותנ

1 -'נ -'ה חול

2001 דע 1985 ,לארשי קנב לש תואצוההו תוסנכהה

2 -'נ -'ה חול

2001 דע 1985 ,הלשממה תונודקיפ

3 -'נ -'ה חול

תורוקמו םייוניש - לארשי קנבב ץוחה עבטמ תורתיו ףסכה סיסב
2001 דע 1989 ,םייונישל

4 -'נ -'ה חול

2001 דע 1985 ,םיירקיעה םיירטינומה םילכה

5 -'נ -'ה חול