נתונים ומידע"; $toptitle1a="דוחות בנק ישראל"; $toptitle1b="דוח בנק ישראל - 2006 - נתונים משלימים לנספח הסטטיסטי"; $toptitle2="דוח בנק ישראל - 2006"; ?>
נתונים משלימים לנספח הסטטיסטי

בדפים אלה מוצגים לוחות בפורמט Excel של תחומים שאינם מופיעים במלואם בנספח הסטטיסטי לדוח בנק ישראל.


קובץ
EXCEL

פרק ו' - המגזר הציבורי ומימונו
(מעודכן לאוקטובר 2007)

 

הרכיבים העיקריים של הכנסות הממשלה הרחבה והוצאותיה, 1995 עד 2006

לוח ו-1

רכיבי הגידול של החוב הציבורי ברוטו בין 2005 ל-2006

לוח ו-2

שיעורי הגידול של ההוצאה הציבורית בישראל, 1994 עד 2006

לוח ו-3

הגירעון הכולל, הגירעון ללא ריבית ונטל החוב של הממשלה הרחבה בישראל ובמדינות OECD, מ-1992 ועד 2006

לוח ו-4

מיצרפים פיסקליים עיקריים בהגדרות הבין-לאומיות המקובלות, ישראל ומדינות OECD, 1999 עד 2006

לוח ו-5

הגירעון מנוכה המחזור של הממשלה הרחבה, 1999 עד 2006

לוח ו-6

התפלגות ההוצאות של הממשלה הרחבה לפי דרכי ההתערבות של רכיביה, 1999 עד 2006

לוח ו-7

התפתחות גירעון הממשלה, הכנסותיה והוצאותיה, 1998 עד 2006

לוח ו-8

רכיבי הסטייה מהתקציב המקורי של הממשלה לשנת 2006

לוח ו-9

שיעורי מס ההכנסה בישראל ובמדינות המפותחות

לוח ו-10

הכנסות והוצאות הממשלה (נטו) בשנת 2006 ובתקציב 2007

לוח ו-11

קובץ
EXCEL

דיאגרמות פרק ו' - המגזר הציבורי ומימונו
(מעודכן לאוקטובר 2007)

 

החוב ציבורי, גירעון הממשלה הרחבה וגירעון הממשלה, ההוצאה הציבורית ונטל המס 2006-1995

דיאג' ו-1

משקל ההוצאה הציבורית בתוצר בישראל ומדינות OECD ב-2006

דיאג' ו-2

התפלגות החוב הממשלתי לפי רכיבים, 2006-1995

דיאג' ו-3

מחיר גיוס ההון השקלי, 1995 עד 2006

דיאג' ו-4

נטל המס בישראל ב-2006 ובמדינות OECD ב-2005

דיאג' ו-5