08-Dec-2011, 10:20:09 :זמן הפקה
בנק ישראל - החטיבה למידע וסטטיסטיקה
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
כספים
א-6: שיעורי ריבית ותשואה לפדיון
(מונחים שנתיים, אחוזים)
ריביות קרדיטורית ריביות דביטורית
ריבית Libid לשלושה חודשים הריבית הממוצעת על הפקדונות בבנק ישראל תשואה ריאלית לפדיון על אג"ח לחמש שנים תשואה לפדיון על מק"מ3 פח"ק נכסים נזילים בבנק ישראל סך כל האשראי החופשי בנקאי אשראי לא צמוד אחר (לז"ק) חח"ד חריגות חח"ד ועו"ש ביתרות חובה שיעור הפיחות הממוצע של השקל לעומת הדולר2 שיעור האינפלציה1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
נתונים שנתיים
5.1 5.0 3.7 5.5 4.1 0.6 8.1 7.4 6.9 11.0 -8.9 -0.1 2006
5.2 3.4 3.2 4.3 3.0 0.2 6.9 6.3 0.0 9.9 -7.1 3.4 2007
2.8 3.4   3.9 2.7 0.1 6.6 6.1 0.0 9.8 -0.9 3.8 2008
0.6 0.8 1.5 1.4 0.4 0.5 4.2 3.7 0.0 8.0 -2.1 3.9 2009
0.2 1.6   2.2 1.0 1.3 5.0 4.5 0.0 9.2 -4.9 2.7 2010
נתונים חודשיים
0.2 1.5 1.2 2.2 0.9 1.2 4.9 4.4 0.0 9.1 -9.6 3.0 Apr 10
0.3 1.5 1.1 2.1 0.9 1.2 4.9 4.4 0.0 9.1 26.3 3.0 May 10
0.4 1.5 0.8 2.1 0.9 1.2 4.9 4.4 0.0 9.2 23.4 2.4 Jun 10
0.4 1.5 0.7 2.1 0.9 1.2 4.9 4.5 0.0 9.1 0.7 1.8 Jul 10
0.2 1.7 0.6 2.2 1.1 1.4 5.1 4.6 0.0 9.4 -18.1 1.8 Aug 10
0.2 1.7 0.7 2.3 1.1 1.4 5.0 4.6 0.0 9.3 -15.6 2.4 Sep 10
0.2 2.0 0.5 2.4 1.3 1.5 5.3 4.8 0.0 9.6 -33.8 2.5 Oct 10
0.2 2.0   2.4 1.3 1.6 5.3 4.8 0.0 9.8 11.5 2.3 Nov 10
0.2 2.0   2.4 1.3 1.5 5.3 4.8 0.0 9.6 -12.5 2.7 Dec 10
0.2 2.0   2.5 1.4 1.7 5.2 4.8 0.0 9.6 -6.4 3.6 Jan 11
0.2 2.2   2.8 1.5 1.8 5.5 5.0 0.0 10.9 27.1 4.2 Feb 11
0.2 2.5   3.1 1.7 1.9 5.7 5.3 0.0 10.2 -26.8 4.3 Mar 11
0.2 3.0   3.4 2.1 2.4 6.0 5.6 0.0 10.3 -35.8 4.0 Apr 11
0.1 3.0   3.4 2.2 2.5 6.1 5.7 0.0 10.5 12.7 4.1 May 11
0.1 3.2   3.5 2.4 2.7 6.1 5.7 0.0 10.5 -14.7 4.2 Jun 11
0.1 3.3   3.5 2.4 2.8 6.2 5.8 0.0 10.8 -0.8 3.4 Jul 11
0.2 3.3   3.2 2.4 2.7 6.3 5.9 0.0 10.8 52.8 3.4 Aug 11
0.2 3.3   3.0 2.5 2.9 6.2 5.8 0.0 10.3 57.8 2.9 Sep 11

הערות ללוח:
(1) שיעור השינוי של מדד לצרכן במהלך 12 חודשים אחרונים, כלומר:
נתונים שנתיים - דצמבר לעומת דצמבר אשתקד,
נתונים חודשיים - חודש שוטף לעומת חודש מקביל אשתקד.
(2) הנתונים השנתיים מחושבים כמממוצע גיאומטרי של הנתונים החודשיים.
(3) התשואה הממוצעת לפדיון על מק"מ ל-12 חודשים.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (אינפלציה) ועיבודי בנק ישראל.