2003 ינוי

ןיילק רינ
1999 דע 1980 - לארשיב תילכלכ תוינידמו םייטילופ םירוזחמ


292Kb - PDF ץבוקכ ,ותומלשב רקחמה

םיאצממה ירקיע
תוינידמה ילכ תניחב ידי לע ,לארשיב תיטילופ תוירוזחמ לש תיריפמא הקידב הגיצמ הדובעה
ושענש םימוד םייריפמא םירקחמל המודב .תוריחב לש תותעב תירטינומה תוינידמה ילכו תילקסיפה
הדובעהמ .תילכלכ-תיטילופה תוירוזחמה תוירואיתב םיכמות ילארשיה קשמה ינותנ םג ,םלועב
םייתנשכ הלשממה הטקנ (תוריחב תוכרעמ שש תללוכה הפוקת) םיעשתהו םינומשה תונשב יכ הלוע
תירוביצה הכירצה :תוריחבה דעומ תארקל הרבגתה התמצועש ,הביחרמ תוינידמ תוריחבה ינפל
.ןהינפל הנש יצחכ הפירחה ףא התיילעו ,תוריחבל תומדוקה םייתנשב קהבומ ןפואב התלע תיחרזאה
התפצנ הז הנתשמב םג :ירוביצה רזגמב ריכש תרשמל ילאירה רכשה תניחבמ םילוע םימוד םיאצממ
רתוי הדח היילע םג - םינומשה תונשבו ,הלוכ הפוקתב תוריחבל תומדוקה םייתנשב תקהבומ היילע
תרשמל ילאירה רכשהו תירוביצה הכירצה לש לודיגה בצק יכ אצמנ דוע .תוריחבה ינפל הנש יצחכ
הירואיתל דוגינב .קהבומ ןפואב אל םנמא ,ילילש היה תוריחבה רחאלש הנשה תיצחמב ריכש
תקהבומ היילע לארשיב האצמנ אל ,וז הירואית םיששאמה םלועב םייריפמא םיאצממלו תילכלכה
תוינידמל רשא .תוריחבה ינפל (ימואל חוטיבל דסומה ידי לע םימלושמה) רוביצל הרבעהה ימולשתב
תילנימונה תיבירה לש עצוממב היילע תרכינ - (ד"חחה תיבירב תפקתשמ איהש יפכ) תירטינומה
תילאירה תיבירה תניחב ,תילנימונה תיבירל דוגינב .ןהירחא עצוממב הדיריו תוריחבה תארקל
.תוריחב תותעב תמיוסמ המגמ לע העיבצמ הניא דבעידב


יקסני'צברטס לשימו ץיבוקרה יבצ
ירוביצה בוחה ףקיה לש הלבגה תייחנהל הפופכה תילקסיפ תוינידמ לש הקימניד


645Kb - PDF ץבוקכ ,ותומלשב רקחמה

םיאצממה ירקיע
לש סחיל לשמל - רצותל ירוביצה בוחה סחי תלבגה רבדב היחנה לש תוכלשהה תא חתנמ הז רמאמ
ילמיטפוא לוהינל לדומ תרגסמב תאזו ,היולימ-יא לע סנקב הוולמה - טכירטסמ תנמאב עבקנש ,0.6
תיתלשממה האצוההו סמה רועיש ,ירוביצה בוחה לש םיימנידה םילולסמה .תילקסיפ תוינידמ לש
תיתלשממ האצוהו הובג סמ רועיש הזוח לדומה .היחנהה תפיכאל עבקנש םינמז חולמ ןאכ םיעפשומ
לש תיתגרדה היילעו סמה רועיש לש תיתגרדה הדירי ןכו ,הפיכאל עבקנש ךיראתה ינפל הכומנ
ונייפאש תוילקסיפ תועפות לש ןתנבהב עייסל אב לדומה .הז ךיראתמ לחה תיתלשממה האצוהה
.לארשיו הילטיא ,היגלב - לודג ירוביצ בוח תולעב תונידמ שולש םיעשתה תונש ךלהמב


יילב ןורש
תושימגה תונמאנה תונרק לש תויביטקלסו קוש יותיע יעוציב :יטרפ לוהינ תמועל יאקנב לוהינ
1997 דע 1992 ,לארשיב


675Kb - PDF ץבוקכ ,ותומלשב רקחמה

תיצמת

םייטרפהו םייאקנבה םילהנמה לש קושה יותיעו תויביטקלסה ירושיכ ,םיעוציבה תא ןחוב רמאמה
תורפסל ןה רמאמה רשקתמ ךכב .1997-1992 םינשב ץראב תושימגה תונמאנה תונרק לש
תלאש ביבס יוושכעה חוכיוול ןהו תונמאנה תונרק לש ןהיעוציב תא תרקוחה הפנעה תיסנניפה
לש םמויקל תויאר אצומ וניא רקחמה .תילסרבינוא תואקנבב ץראב םיקנבה לש םקוסיע תלבגה
תונרקה לש תורבטצמה תוילנימונה תואושתה :תושימג תונרק לש יאקנבה לוהינב םיניינע ידוגינ
םילהנמהש םגהו ,תויטרפה תונרקה לש ולאמ קהבומ ןפואב תונוש ןניא םגדמבש תויאקנבה
םיגיצמ םינורחאה ירה ,םייאקנבה םילהנמה לש ולאמ
םיבוט קוש יותיע ירושיכ םיניגפמ םייטרפה
תושימג תונרק לש יאקנבה לוהינה תותיחנל ןועטל ,ןכ-םא ,ןתינ אל .םיפידע תויביטקלס ירושיכ
לש ותורבחו להנמה/ןרקה לדוג ינתשמ לש תויבויח תועפשה לע עיבצמ רקחמה .יטרפה לוהינל סחיב
םע ;םגדמה תונרק לש תויביטקלסה לעו תורבטצמה תוילנימונ
ה תואושתה לע הסרובב ןרקה להנמ
לוהינהו הסרובב ןרקה להנמ לש ותורבח ,להנמה/ןרקה לדוג ינתשמ ןיב םיהובגה םימאתמה ,תאז
יעוציבל ולא םינתשממ דחא לכ לש ותמורת דודיב לע השקמה ,יוהיז תייעב לע םידמלמ יאקנבה
םיקנבה תא קתנל תואירקל ןיכומית םיקפסמ םניא רמאמה יאצממ יכ ףאש רמולו גייסל שי .תונרקה
ךכל ;ןהשלכ תוינידמ תונקסמ תריזגל קיפסמ סיסב ולא םיאצממב תוארל ןיא ,תונמאנ תונרק לוהינמ
.ףסונ ירקחמ ץמאמ שרדיי


יאכז ןדו ןמסוז יבצ
1999 דע 1975 ,לארשיב ירוביצה רזגמה - ףרוג םודיקל םייוארה םודיקמ


664Kb - PDF ץבוקכ ,ותומלשב רקחמה

םיאצממה רקיע
ומדוקש םיקסעומה זוחא ,ירוביצה רזגמב ,תוריהמב הלע 1992 תנשל םיעבשה תונש עצמא ןיב
קחשת יכ היה יופצש ,1985 דע היצלפניאה לש ההובגה התמר לע הבוגתב תאז .הנש לכב הגרדב
בצקב הטאהל ליבקמב .םייצוביקה רכשה ימכסהב ועבקנ רשא ילנימונה רכשה תוילע תא דואמ
.היצלפניאה ינפל ררשש הזמ הובג רתונ ךא ,םודיקה בצק םג דרי 1985 ירחא היצלפניאה

הנבמה תא הנשמ וניאש םודיקכ רדגוהש ,תוועמ-אלה םודיקה תא דודמל ןויסינ גצומ הז רמאמב
עצבתה תוועמה םודיקה ןמ דבכנ קלח יכ לבקתמ הדידמהמ .וב הדובעה תולע תאו ןוגראב יכרריהה
.םיעשתה תונשב קר דריו ,בוצייה תוינידמ תלעפה רחאל ךשמנ ךא ,ההובגה היצלפניאה תונש ךשמב
;ךכל "םייואר" ואצמנש םידבוע םתוא ,םירחאהמ רתוי רהמ ,הגרדב ולע המכ דע הלאשה הרקחנ ןכ
םודיק לולסמ"ב םהיגשיה יפ לע ןהו ,םתקסעה תפוקת תליחתב םהירושיכ יפ לע ןה ורדגוה הלא
.לוכה טעמכ ונהנ ונממש ,תוגרדב םודיק לש ףדועה רועישה עקר לע תאז .הפוקתה ךלהמב "ריהמ

ינצא") ריהמ םודיק לש הירוטסיה םגו הקסעהה תפוקת לש התליחתב םירושיכ םג יכ ,ררבתמ
.(םירחא םירקחממ םג הלועש יפכ) הגרדב םודיקה לע העיפשה ("םודיק

יושע תרקסנה הפוקתב םודיקה לע עיפשהל םירומאה םינתשמה לש ךומנה רבסהה ,תאז לכ םע
היצלפניאה תפוקתב ןה ,םייתורירש וא םיירקמ םימרוגמ םג עפשוה ינומהה םודיקהש דמלל
לע טרפ לש תומדקתהה בצק לש ,הנטק יכ ףא ,תקהבומ העפשה האצמנ ןכ .הירחא ןהו הריהמה
.ילאירה ורכש


רדנרב ידע
1998 דע 1989 ,לארשיב תוימוקמה תויושרל תוריחבה תואצות לע ביצקתה יעוציב תעפשה


1.22Mb - PDF ץבוקכ ,ותומלשב רקחמה

םיאצממה רקיע
?תיארחא ביצקת תוינידמ לע וירחבנל למוג ,תוימוקמה תויושרל רקיעב ,םירחובה רוביצ םאה
השיגב ימוקמ ביצקת םילהנמש ימ (שדחמ םתריחבב) ולמגותי םהבש םיאנתב םינד ונא הז רקחמב
תונש עצמאמ וחתפתה ךא ,רבעב לארשיב ומייקתה אל הלאכ םיאנת יכ םינעוט ונא .תיארחא
ןוטלשל תונורחאה תוריחבה תוכרעמ שולש לש ןהיתואצות תא םינחוב ונא הז עקר לע .םיעשתה
בוט יוזיח-דדמ יביצקתה לוהינה שמיש 1998 לש תוריחבה תכרעמב יכ םיאצומו ,לארשיב ימוקמה
התייה אל 1993-ו 1989 לש תוריחבבש רחאל - תוימוקמ תויושר ישאר לש שדחמ-הריחבל
תכרעמב םייוניש םה יונישל םיעצומה םירבסהה .רחובה תופדעה לע העפשה ביצקתה יעוציבל
החשקה ,םינפה דרשמ דצמ תרוקיבו יסנניפה חווידה תושירד יולימ לש הליעיה הפיכאה ,תיטילופה
,ונחבנ .תימוקמה תרושקתה לש התוחתפתהו תוימוקמה תויושרה ינפב תבצינה ביצקתה תלבגמ לש
ותחלצה תא וא תימוקמה הסנכהה תמר תא םיפקשמ םייביצקתה םינתשמה יכ תורעשהה ,וחדנ ךא
המדקתה לארשי יכ ,הלוע רקחמה תואצותמ .הנידמה ביצקתמ םייפסכ תורוקמ סייגל ריעה שאר לש
ןוטלשה דצמ רתוי תרזובמ השיג ץומיאל םייחרכהה םימדקומה םיאנתב הדימע תארקל הבר הדימב
.ימוקמה ןוטלשה יפלכ יזכרמה


םורמ הירא
םיקסעה רוזחמבו קשמב תויוחתפתהה ןוחבאב לארשי קנב לש םיקסעהו תורבחה רקס תחלצה

1.14Mb - PDF ץבוקכ ,ותומלשב רקחמה

םיאצממה רקיע
בושח עדימ ,עיבר לכ לש ומויסל דואמ ךומס ,קפסמ לארשי קנב לש ינועברה םיקסעהו תורבחה רקס
רקסה .םיקסעה רוזחמב קשמה לש ומוקימ לעו םיירקיעה קשמה יפנעב תוליעפה לש התוחתפתה לע
בורקב - הדרי וא התלע תוליעפה יכ ונע תורבחה בורשכ :היישעתב יונישה ןוויכ לע דמלל חילצמ
םיפנעה ראשב םג .םינוויכ םתואב יתיישעתה רוצייה דדמ הנתשה ןכא תויפצתהמ םיזוחא 90-ל
םיזוחא 80-ל בורקב היינבב ,החלצה יזוחא 70-כב רחסמב - החלצהב תוליעפה ןוויכ הזחנ
.םיזוחא 70-ל בורק ,רתוי הכומנ החלצהה התייה תרושקתבו הרובחתב .םיזוחא 90-כב תואנולמבו
90-מ רתויב קיודמ םיקסעהו תורבחה רקס תועצמאב (לפש וא תואיג) רוזחמב היישעתה בצמ ןוחבא
בצמה לע הנוכנ עיבצמ וטנה ןזאמ לש ןמיסה :בוט םיקסעה רוזחמב קשמה בצמ רותיא םג .םיזוחא
94-ב החילצמש תיזחת תלבקתמ היסרגר תועצמאבו ,תויפצתהמ םיזוחא 85-ב - תואיג וא ןותימ -
.םיזוחא