מדיניות מוניטרית"; $toptitle1a="תוכניות מוניטריות חודשיות"; $toptitle2="תוכניות מוניטריות חודשיות "; ?>