ירושלים, כ"ו בטבת תשס"ט
22 בינואר, 2009
חוזר אל התאגידים הבנקאיים מס' ח-43-99-10
חוצץ: כללי
בנק ישראל
חטיבת השווקים
הנדון: עדכון חוזר מס' ח-42-99-10 מיום 26.8.08- ימי חג ומועד בשנת 2009
בעקבות הודעת ועדת הבחירות לכנסת בדבר הקדמת הבחירות, הוחלט כי יום בחירות יהיה יום שבתון ולגביו יחולו ההגבלות הבאות:
מועד שבו בנק ישראל לא יפרסם שערים יציגים א.
מועד בו לא יתקבלו ולא יתבצעו העברות לחו"ל, מחו"ל, העברות בינבנקאיות בספרי בנק ישראל, לא ייפתחו ולא ייפרעו פקדונות בדולר ארה"ב ב.
מאפיין יום בשבוע יום בחודש
יום בחירות לכנסת שלישי בשבט התשס"ט ט"ז בפברואר 10
לדף שערי חליפין יציגים