נתונים ומידע'; $toptitle1a='דיווח על פעילות בשוק נגזרות המט"ח, בשוק המק"ם והאג"ח הממשלתיות הקצרות'; $toptitle2='דיווח על פעילות בשוק נגזרות המט"ח, בשוק המק"ם והאג"ח הממשלתיות הקצרות'; ?>
דיווח על פעילות בשוק נגזרות המט"ח, בשוק המק"ם והאג"ח הממשלתיות הקצרות
 
כדי לשפר את יכולתו של בנק ישראל להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית והמדיניות בתחום מטבע החוץ, ובמסגרת המעקב אחר ההתפתחויות בשוק מטבע החוץ בישראל, קבע בנק ישראל בצו חובת דיווח על עסקות החלף שקל-מט"ח ועל עסקאות עתידיות במט"ח בסכומים של 10 מיליון דולרים ומעלה שתושבי ישראל ותושבי חוץ ביצעו ביום אחד. החובה היא לדווח על פרטי העסקאות האמורות ועל החזקותיהם של תושבי ישראל ותושבי חוץ בנכסים אלה ובאופציות שקל מט"ח. כמו כן חלה על תושבי חוץ חובת דיווח על עסקאות במק"ם ובאג"ח ממשלתיות קצרות בסכומים של 10 מיליון ש"ח ומעלה שהם ביצעו ביום אחד. עליהם לדווח על פרטי העסקאות האמורות ועל החזקותיהם בנכסים אלה.
חובת הדיווח חלה הן על תושב ישראל או תושב חוץ שאינו מתווך פיננסי והן על מתווך פיננסי שביצע עסקה עבור לקוחו או עבור עצמו.
תושבי ישראל ותושבי חוץ שאינם מתווכים פיננסיים ידווחו באחת משתי דרכים הבאות: האחת, להוריד גיליון דיווח ולשלוח לכתובת FX.Decree.Reports@boi.org.il השנייה, לדווח באמצעות המתווכים הפיננסיים שבאמצעותם הם מבצעים את העסקאות.
כדי להוריד גיליון דיווח לחצו כאן.
מתווכים פיננסיים אשר קושרים עסקות עבור עצמם או עבור לקוחותיהם, לרבות עם מתווכים פיננסיים אחרים ידווחו באמצעות אתר דיווח מאובטח. מתווכים פיננסיים שהינם תאגידים בנקאיים בישראל אשר מדווחים לבנק באמצעות כספת ("Cyber-Ark") יוכלו לבחור לדווח באמצעות הכספת הקיימת. כניסה לאתר הדיווח המאובטח או דיווח באמצעות כספת אפשרית רק לאחר תהליך רישום. כדי להוריד טופס רישום למתווך פיננסי לחצו כאן. לאחר מילוי הטופס יש לשלוח אותו במייל ל- Fin.Inter.Reg@boi.org.il.
לתשומת לבכם: חובת הדיווח האמורה לעיל הוטלה מכוח סמכות הנגיד לפי סעיף 39(ב) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010. אי דיווח כאמור או דיווח שאינו נכון או מלא, הוא הפרה של חובה זו, שניתן להטיל בגינה קנס כספי.
לשאלות ותשובות בנושא צו הדיווח לחצו כאן.
לנוסח המלא של הצו לחצו כאן. תחילתו של צו זה ביום כ"ט בסיון התשע"א, ה-1 ביולי 2011.