נתונים ומידע"; $toptitle1a="ההמלצות החדשות של ועדת באזל (באזל II)"; $toptitle2=" (II ההמלצות החדשות של ועדת באזל (באזל"; ?>
באזל II  
ביוני 2006 פרסמה וועדת באזל לפיקוח על הבנקים את המלצותיה בנוגע למדידה והקצאה של הון בתאגידים בנקאיים (באזל II).
בחודש ינואר 2007 הודיע המפקח על הבנקים כי המלצות הוועדה יחולו על תאגידים הבנקאיים החל משנת 2009, וכי על כל תאגיד בנקאי להיערך באופן שיבטיח את מוכנותו למועד זה.
בכוונת הפיקוח על הבנקים לפעול להשגת יעד זה במושלב עם: (א) שדרוג מערך ניהול הסיכונים, הבקרות והממשל התאגידי בתאגידים הבנקאיים ; (ב) התאמת אופן הפיקוח על הבנקים למתכונת פיקוח מוכוון סיכון.
החל מתאריך 5.1.1010, כל העדכונים הנוגעים להמלצות החדשות של ועדת באזל, מלבד הקובץ המרכז של "שאלות ותשובות", מטופלים במסגרת הרגילה של הפיקוח על הבנקים, ומופיעים באתר במסגרת "מכתבי הפיקוח על הבנקים", "חוזרי המפקח על הבנקים", "מתודולוגיה פיקוחית" או "תרגום מסמכים רלבנטיים של גופי פיקוח מובילים בעולם".
שאלות ותשובות עדכון - קובץ מרכז עדכון אחרון 4.2011
05.01.2010 ניהול נאות ופיקוח על מבחני קיצון – עקרונות ועדת באזל ממאי 2009
22.12.2009 מכתב המפקח בנושא מנהל סיכונים ראשי ופונקציית ניהול סיכונים
15.11.2009 תרגום המלצות ועדת באזל בנושא הנחיות משלימות לנדבך השני
19.10.2009 ניכויים מבסיס ההון – II הוראות באזל
20.08.2009 קביעת יעדי הון פנימיים לתקופת ביניים
19.08.2009 משקל סיכון ל"אשרא" - החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ
19.08.2009 הכרה בניירות ערך כשירים כמפחית סיכון אשראי - תיקון הוראת השעה
03.08.2009 התחייבויות למתן אשראי
10.06.2009 הנדבך השני - מנהל סיכונים ראשי ופונקציית ניהול סיכונים - טיוטה להתייעצות
24.05.2009 הנדבך הראשון - הליכי ההכרה בחברות דירוג אשראי חיצוניות ומיפוי דירוגיהן למשקלי סיכון למטרת חישוב הלימות ההון (טיוטה שניה)
06.05.2009 הנדבך הראשון - גישת הדירוגים הפנימיים ( טיוטה שמינית להתייעצות)
01.03.2009 דחיית מועד הגשת הדיווח על מדידה והלימות הון ליום 31.12.2008
01.03.2009 דוח רבעוני על מדידה והלימות הון - שאלון איכותי
19.02.2009 סקר השפעה כמותית (QIS) - סבב שני
16.02.2009 הנדבך הראשון - גישת הדירוגים הפנימיים ( טיוטה שביעית להתייעצות)
31.12.2008 הוראת דיווח - דוח רבעוני על מדידה והלימות הון
31.12.2008 הוראת דיווח - דוח רבעוני על מדידה והלימות הון
31.12.2008 מכתב המפקח על הבנקים - דיווח רבעוני על מדידה והלימות הון
31.12.2008 מסגרת עבודה למדידה והלימות הון (הוראת שעה) (לרבות סימון שינויים מהנוסח המקורי)
31.12.2008 מסגרת עבודה למדידה והלימות הון (הוראת שעה)
31.12.2008 מכתב המפקח על הבנקים - מסגרת עבודה למדידה והלימות הון
11.12.2008 הנדבך השני - הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות
02.12.2008 הנדבך השני - תבנית מוצעת לדיווח על התהליך הפנימי להערכת הלימות ההון (ICAAP)
01.12.2008 הנדבך הראשון - סעיף 83 מסגרות אשראי לא מנוצלות
01.12.2008 1.12.2008 דיווח לפיקוח על הבנקים על הלימות ההון לפי כללי באזל II
06.11.2008 הנדבך הראשון - גישת הדירוגים הפנימיים (טיוטה שישית להתייעצות)
25.09.2008 הנדבך הראשון- דיווח לפיקוח על הבנקים (טיוטה להתייעצות)
25.09.2008 הנדבך הראשון - טיוטת לוחות הוראת דיווח
14.09.2008 הנדבך הראשון - הליך ההכרה בחברות דירוג אשראי חיצוניות למטרת חישוב הלימות ההון (טיוטה ראשונה להתייעצות)
21.08.2008 שאלות ותשובות לעניין הגישה הסטנדרטית
21.08.2008 הנדבך הראשון - גישת הדירוגים הפנימיים (טיוטה חמישית להתייעצות)
28.07.2008 שאלות ותשובות לעניין הגישה הסטנדרטית
27.07.2008 מכתב המפקח על הבנקים לעניין הטיוטה הראשונה של בסיס ההון
27.07.2008 הנדבך הראשון - בסיס ההון (טיוטה להתייעצות)
23.07.2008 מכתב המפקח על הבנקים, לעניין הטיוטה השלישית של הגישה הסטנדרטית
23.07.2008 הנדבך הראשון - תחולה והגישה הסטדרטית (טיוטה שלישית להתייעצות) לרבות סימון שינויים מהנוסח המקורי של באזל II
23.07.2008 הנדבך הראשון - תחולה והגישה הסטדרטית (טיוטה שלישית להתייעצות)
03.07.2008 נדבך ראשון - תוצאות סקר השפעה כמותית לאימוץ הגישה הסטנדרטית
15.06.2008 הנדבך השני - עקרונות ליישום מבחני קיצון - טיוטה
15.06.2008 הנדבך הראשון - גישת הדירוגים הפנימיים (טיוטה רביעית להתייעצות)
27.04.2008 הנדבך הראשון - סוגיות משפטיות
14.04.2008 שאלות ותשובות לעניין הגישה הסטנדרטית
13.04.2008 הנדבך הראשון - גישת הדירוגים הפנימיים (טיוטה שלישית להתייעצות)
06.04.2008 הנדבך השני - עקרונות לניהול סיכון אשראי - טיוטה
31.03.2008 הנדבך השני - מסגרת למערכות בקרה פנימית בתאגידים - טיוטה
31.03.2008 הנדבך השני - חיזוק הממשל התאגידי בתאגידים בנקאיים - טיוטה
05.03.2008 מכתב המפקח על הבנקים - מסגרת עבודה לפיקוח ממוקד סיכון - טיוטה
05.03.2008 מכתב סגן המפקח על הבנקים - לעניין הטיוטה השניה של גישת הדירוגים הפנימיים לסיכוני אשראי (IRB)
05.03.2008 הנדבך הראשון - הנחיות שגובשו לעניין ND בגישת הדירוגים הפנימיים
05.03.2008 הנדבך הראשון - גישת הדירוגים הפנימיים (טיוטה שניה להתייעצות)
05.03.2008 הנדבך הראשון - גישת הדירוגים הפנימיים (טיוטה שניה להתייעצות), לרבות סימון שינויים מהנוסח המקורי של באזל II
02.03.2008 מכתב סגן המפקח על הבנקים, סקר השפעה כמותית (QIS) - סבב שני
13.02.2008 מכתב סגן המפקח על הבנקים, לעניין הטיוטה השניה של הגישה הסטנדרטית
13.02.2008 הנדבך הראשון - תחולה והגישה הסטנדרטית (טיוטה שניה להתייעצות)
13.02.2008 הנדבך הראשון - תחולה והגישה הסטנדרטית (טיוטה שניה להתייעצות), לרבות סימון שינויים מהנוסח המקורי של באזל II.
13.02.2008 שאלות ותשובות לעניין הגישה הסטנדרטית
25.12.2007 שאלות ותשובות לעניין סקר השפעה כמותית - QIS (גרסה 1)
13.12.2007 הנדבך השני - עקרונות ליישום תהליך הסקירה הפיקוחי (SRP)
09.12.2007 הנדבך השני - ביקורת פנימית בתאגידים בנקאיים (טיוטה)
10.10.2007 הנדבך השני - ניהול סיכון תפעולי (טיוטה)
25.09.2007 הנדבך הראשון - גישת הדירוגים הפנימיים לסיכוני אשראי (טיוטא ראשונה להתייעצות)
30.08.2007 סקר השפעה כמותית ליישום II באזל
30.08.2007 הנדבך הראשון - הגישה הסטנדרטית (טיוטא ראשונה להתייעצות)
09.08.2007 מכתב המפקח על הבנקים - דרישה לביצוע סקר פערים בנושא ניהול סיכונים
09.08.2007 מכתב המפקח על הבנקים - דרישה לתוכנית עבודה רב שנתי
  01.07.2007 טיוטת תרגום המלצות II באזל   
מכתב המפקח  
תוכן עניינים  
מבוא, תחולה ובסיס ההון  
נדבך ראשון - דרישות הון מזעריות  
נדבך שני - תהליך סקירת הפיקוח  
נדבך שלישי - משמעת שוק  
נספחים  
27.05.2007 מכתב המפקח על הבנקים - היערכות ליישום המלצות II באזל
  ההמלצות החדשות של ועדת באזל (II באזל) - אתר ועדת באזל (אנגלית)
  16.04.2007 הנדבך הראשון - מודל סטנדרטי - (טיוטא) .
28.08.2006 דברי הסבר לטיוטת קווים מנחים בנושא ניהול הסיכון התפעולי (בבחינה מחדש) .
28.08.2006 טיוטת קווים מנחים לניהול הסיכון התפעולי, (בבחינה מחדש) .
04.06.2006 דברי הסבר לטיוטת קווים מנחים בנושא מסגרת הבקרה הפנימית בתאגידים בנקאיים, (בבחינה מחדש) .
04.06.2006 טיוטת קווים מנחים בנושא מסגרת הבקרה הפנימית בתאגידים בנקאיים, (בבחינה מחדש).