נתונים ומידע"; $toptitle1a="ההמלצות החדשות של ועדת באזל (באזל 2)"; $toptitle2="(ההמלצות החדשות של ועדת באזל (באזל 2"; ?>
באזל II נדבך I - מודל סטנדרטי - רשימת נושאים וסעיפים (ללא הגישות המתקדמות)
מסמך זה בקובץ Word
    באזל II - הגישה הסטנדרטית - מכתב מיום 27.3.2007
סעיפים עמודים נושא חלק בבאזל II
  vii-i תוכן עניינים מלא לכל הגישות
  18-1 ראשי תיבות ומילון מונחים באזל II
.
  191-1 הגישה הסטנדרטית
1-(1)19 6-1 מבוא  
39-20 11-7 תחולה חלק 1
    הנדבך הראשון - דרישות הון מזעריות: חלק 2
49-40 14-12 חישוב דרישות הון מזעריות פרק 1
(1)49-(18)49 18-14 רכיבי ההון פרק 1א
210-50 51-19 סיכון אשראי - הגישה הסטנדרטית פרק 2
605-538 133-120 סיכון אשראי - מסגרת הטיפול בעסקות איגוח (ללא תת פרק 4 - גישת הדירוג הפנימי עבור חשיפות איגוח) פרק 4
654-644
663-660
683-680
149-144
156
סיכון תפעולי
(ללא תת פרק ב. 3 - שיטות מדידה- גישות מדידה מתקדמות
ללא תת פרק ג. 2 - קריטריונים לכשירות - גישות מדידה מתקדמות)
פרק 5
(1)683-(69)718 191-157 סיכון שוק (ללא תת פרק ד. - סיכון שוק - גישת המודלים הפנימיים)
פרק 6

  333-243 נספחים
  243 מגבלת 15% מהון רובד 1 על מכשירים חדשניים
(Innovative Instruments)
נספח 1
  247-244 הגדרה של הון הנכלל בבסיס ההון נספח 1א
  251-248 הגישה הסטנדרטית - יישום תהליך המיפוי נספח 2
  253-252 טיפול בדרישות הון לעסקאות שכשלו ועסקאות שאינן מנ"ת (DVP) נספח 3
  277-254 טיפול בסיכון אשראי של צד נגדי ובקיזוז בין מוצרים שונים נספח 4
  304-302 מיפוי קווי עסקים נספח 8
  309-308 סקירת השיטות לטיפול ההוני בעסקאות מובטחות על ידי ביטחון פיננסי לפי הגישה הסטנדרטית ולפי הגישות המבוססות על דירוגים פנימיים (IRB) נספח 10
  333-322 הגישה הסטנדרטית הפשוטה נספח 11
  335-334 קובץ רקע להערות נספח נוסף