נתונים ומידע"; $toptitle1a="ריביות בבנקים ובשווקים הפיננסיים"; $toptitle1b='העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד'; $toptitle2='העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד'; ?>
העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד
שניתן על ידי 7 הבנקים הגדולים
חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג - 1993, המסדיר את מתן האשראי ב"שוק החוץ בנקאי" ("השוק האפור") קובע, בין השאר, כי העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה, תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד שנותנים הבנקים לציבור.
לצורך זה, נקבע בחוק, כי בנק ישראל יפרסם מדי חודש בחודשו את העלות הכוללת הממוצעת של האשראי לציבור.
לפי סעיף 5(א) לחוק, העלות הכוללת הממוצעת על אשראי לציבור מחושבת כממוצע משוקלל של עלות האשראי בחח"ד ועלות האשראי לזמן קצוב במיגזר הלא-צמוד במטבע ישראלי, (נתוני 7 הבנקים הגדולים).
העלות מחושבת במונחים אפקטיביים שנתיים וכוללת: הכנסה מריבית ועמלת הקצאת אשראי.
בנק ישראל אינו אחראי לטעויות בהצגת המידע. לצרכים משפטיים תקפים אך ורק הנתונים שפורסמו בילקוט הפרסומים.