נתונים ומידע"; $toptitle1a=" הריבית על משכנתאות, מקורות, שימושים ונתונים אחרים במגזר הצמוד למדד"; $toptitle1b="הגדרות והסברים"; $toptitle2="הגדרות והסברים"; ?>
הריבית על משכנתאות, מקורות, שימושים ונתונים אחרים במגזר הצמוד למדד
הגדרות והסברים
להגדרות של המונחים השונים הקש כאן.

עד 31.1.08 התפרסמו לוחות אשראי 16-13, ולוחות פקדונות 24-21 אשר כללו נתונים חצי-חודשיים.
החל מ-1.2.08 איננו מפרסמים יותר את הלוחות החצי חודשיים 16-13 ו-24-21, ובמקומם אנו מפרסמים לוחות הכוללים נתונים חודשיים, הממוספרים 04-01 ו-12-09, בהתאמה.

הסברים ללוחות
אשראי - משכנתאות - כמויות ומחירים
לוח 01 - בלוח זה מדווחות ההלוואות הלא-מוכוונות ומחיריהן בריבית קבועה, שניתנו או חודשו לשם רכישת דירת מגורים, במהלך החודש שהסתיים בתאריך הדוח. הנתונים בלוח זה, על האשראי שניתן (ולא על האשראי שחודש) ומחיריו, משמשים לחישוב הריבית הממוצעת לצורך קביעתה של עמלת הפירעון המוקדם.
לוח 02 - בלוח זה מדווחות ההלוואות הלא-מוכוונות ומחיריהן בריבית משתנה, שניתנו או חודשו לשם רכישת דירת מגורים, במהלך החודש שהסתיים בתאריך הדוח. הנתונים בלוח זה, על האשראי שניתן (ולא על האשראי שחודש) ומחיריו, משמשים לחישוב הריבית הממוצעת לצורך קביעתה של עמלת הפירעון המוקדם. לוח זה מסכם בטור הסה"כ גם את לוח 01.
לוח 03 - בלוח זה מדווחות ההלוואות הלא מוכוונות ומחיריהן בריבית קבועה, שניתנו או חודשו במשכון דירת מגורים, במהלך החודש שהסתיים בתאריך הדוח.
הנתונים בלוח זה, על האשראי שניתן (ולא על האשראי שחודש) ומחיריו, משמשים לחישוב הריבית הממוצעת לצורך קביעתה של עמלת הפירעון המוקדם.
לוח 04 - בלוח זה מדווחות ההלוואות הלא מוכוונות ומחיריהן בריבית משתנה, שניתנו או חודשו במשכון דירת מגורים, במהלך החודש שהסתיים בתאריך הדוח. הנתונים בלוח זה, על האשראי שניתן (ולא על האשראי שחודש) ומחיריו, משמשים לחישוב הריבית הממוצעת לצורך קביעתה של עמלת הפירעון המוקדם. לוח זה מסכם בטור הסה"כ גם את לוח 03.

הערה: שיעורי הריבית הממוצעת,לצורך עמלת הפירעון המוקדם, המתפרסמים בדף זה, כוללים את שיעור ריבית העוגן ושיעור ההוספה או ההפחתה הממוצע - משוקללים על פי הסכומים המפורסמים בלוחות 04-01.
פיקדונות
החל מחודש מארס 2007, לתקופה מוגבלת, אנו מפרסמים שני סוגי לוחות:

לוחות על פקדונות המתקבלים בבנקים למשכנתאות (3 בנקים בלבד החל מחודש מרץ 2009)
לוחות על פקדונות המתקבלים בכלל המערכת הבנקאית.

לוח 09 - בלוח זה מדווחים פיקדונות מהציבור ומחיריהם בריבית קבועה, שנתקבלו או חודשו במהלך החודש שהסתיים בתאריך הדוח.
לוח 10 - בלוח זה מדווחים פיקדונות מהציבור ומחיריהם בריבית משתנה, שנתקבלו או חודשו במהלך החודש שהסתיים בתאריך הדוח. לוח זה מסכם בטור הסה"כ גם את לוח 09.
לוח 11 - בלוח זה מדווחים פיקדונות מבנקים ומחיריהם בריבית קבועה, שנתקבלו או חודשו במהלך החודש שהסתיים בתאריך הדוח.
לוח 12 - בלוח זה מדווחים פיקדונות מבנקים ומחיריהם בריבית משתנה, שנתקבלו או חודשו במהלך החודש שהסתיים בתאריך הדוח. לוח זה מסכם בטור הסה"כ גם את לוח 11.

הגדרות
הלוואה מוכוונת - הלוואה הניתנת על ידי גוף ממשלתי באמצעות בנק. בדרך כלל אלו ההלוואות לזכאי משרד השיכון, באחריות הממשלה.
הלוואה משלימה - הלוואה לא מוכוונת, הניתנת בנוסף וכהשלמת מימון למי שזכאי להלוואה מוכוונת.
הלוואה במשכון דירת מגורים - הלוואה שאינה לשם רכישת דירת מגורים, אלא למטרה אחרת, אבל היא מובטחת על ידי משכון דירת מגורים.
אשראי שניתן - הלוואות שבוצעו וניתנו בפרק זמן מסוים ומוגדר (חודש, מחצית חודש).
אשראי שחודש - הלוואה שעל פי תנאי החוזה שלה אפשר לסלקה בתוך תקופת ההלוואה, אך הלווה מעונין להמשיך אותה בתנאי ריבית חדשים.
ריבית עוגן - הריבית הנקבעת לפי בסיס אובייקטיבי חיצוני, שלבנק אין השפעה ישירה על שיעורה.
מח"ם - משך החיים הממוצע של הלוואה או פיקדון. חישוב הממוצע מקצר את התקופה המקורית של ההלוואה הרשומה בחוזה, כי הוא מביא בחשבון את הפירעונות התקופתיים (החודשיים בדרך כלל) שמשלמים הלווים, או את התשלומים התקופתיים שהבנק משלם למפקידים בו.
תקופה לפירעון - לאיזו תקופה ניתנה ההלוואה, או לאיזו תקופה הופקד הפיקדון, או במקרה של תחנת יציאה, באיזו תקופה חל מועד השינוי בריבית.
תקופת פירעון סופי - המועד האחרון לפירעון ההלוואה.
יתרת התקופה לפירעון סופי - התקופה שנותרה מתאריך הדוח הנוכחי עד לפירעון הסופי.
סך כל שיעור הריבית - השיעור הממוצע המשוקלל של ריבית העוגן ושיעור ההוספה או ההפחתה הממוצע של האשראי שניתן והאשראי שחודש, בריבית קבועה ובריבית משתנה. הגדרה זו נכונה בהתאמה גם לגבי הפיקדונות.