נתונים ומידע"; $toptitle1a="הריבית על מקורות, ונתונים אחרים בכלל המערכת הבנקאית"; $toptitle2="הריבית על מקורות, ונתונים אחרים בכלל המערכת הבנקאית"; ?> f-$file\n ||"; //echo "n-$nameF\n ||"; //תתעלם מדף אינדקס if($lastdate<$nameF and $nameF!="dex.ht") {$lastdate=$nameF;} $yy=substr($nameF,0,2); if(((strstr($years,$yy))==false) && ($yy!="")) { if($years=="") {$years=$yy;} else {$years.="+".$yy;} //print "yy of $nameF = $yy"; } /*else {print "yy of $nameF = $yy";}*/ }//end of while //print last file update $yy=substr($lastdate,0,2); $mm=substr($lastdate,2,2); $dd=substr($lastdate,4,2); //echo "
lastdate=".$lastdate; //echo "
dd=".$dd; //echo "
mm=".$mm; //echo "
yy=".$yy; $newdate=$dd."-".$mm."-".$yy; $link="/deptdata/pikuah/ribit/mass_xls/ps".$lastdate.".xls"; //print "
link=$link"; print "

קובץ Excel, עדכון אחרון ליום: $newdate

"; //print list of years $yearsT=explode("+",$years); //sort($yearsT); print"
"; print"
"; //print" \n"; print" \n"; //print""; $c=count($yearsT); for ($i=$c-1; $i >=0; $i--) { $val=$yearsT[$i]; //תתעלם מדף אינדקס if ($val!="de") { $fullval=$val+2000; print ""; } } //foreach($yearsT as $val) // { // $fullval=$val+2000; // print ""; // } print"  קובצי אקסל חודשיים/חצי-חודשיים לשנת"; print"
"; //print "

years=$years

"; closedir($handle); }//end of handle... }//end of function ?>
הריבית על מקורות, ונתונים אחרים בכלל המערכת הבנקאית במגזר הצמוד למדד
Excel עדכונים חודשיים/חצי-חודשיים - קובצי

לנתוני הבנקים למשכנתאות הקש כאן

להגדרות והסברים הקש כאן

רשימת הגליונות בכל קובץ:

שם הגליון שיעורי הריבית על:
09 פיקדונות מהציבור- בריבית קבועה
10 פיקדונות מהציבור- בריבית משתנה
11 פיקדונות מבנקים- בריבית קבועה
12 פיקדונות מבנקים- בריבית משתנה