נתונים ומידע"; $toptitle1a="הריבית על משכנתאות, מקורות, שימושים ונתונים אחרים במגזר הצמוד למדד"; $toptitle2="הריבית על משכנתאות, מקורות, שימושים ונתונים אחרים במגזר הצמוד למדד"; ?> "; //תתעלם מדף אינדקס if($lastdate<$nameF and $nameF!="dex.ht") {$lastdate=$nameF;} $yy=substr($nameF,0,2); if(((strstr($years,$yy))==false) && ($yy!="")) { if($years=="") {$years=$yy;} else {$years.="+".$yy;} //print "yy of $nameF = $yy"; } /*else {print "yy of $nameF = $yy";}*/ }//end of while $yy=substr($lastdate,0,2); $mm=substr($lastdate,2,2); $dd=substr($lastdate,4,2); $newdate=$dd."-".$mm."-".$yy; $link="/deptdata/pikuah/ribit/mash_xls/pk".$lastdate.".xls"; print "

קובץ Excel, עדכון אחרון ליום: $newdate

"; //print list of years $yearsT=explode("+",$years); sort($yearsT); print"
"; print"
"; print" \n"; $c=count($yearsT); print"  קובצי אקסל חודשיים/חצי-חודשיים לשנת"; print"
"; closedir($handle); } //end of handle... }//end of function ?>
הריבית על משכנתאות, מקורות, שימושים ונתונים אחרים במגזר הצמוד למדד
Excel עדכונים חודשיים/חצי-חודשיים - קובצי

לנתוני כלל המערכת הבנקאית הקש כאן

להגדרות והסברים הקש כאן

רשימת הגליונות בכל קובץ:

שם הגליון שיעורי הריבית על:
01 אשראי לציבור- הלוואות שאינן מוכוונות (כולל משלימות) לשם רכישת דירת מגורים בריבית קבועה
02 אשראי לציבור- הלוואות שאינן מוכוונות (כולל משלימות) לשם רכישת דירת מגורים בריבית משתנה
03 אשראי לציבור- הלוואות שאינן מוכוונות (כולל משלימות) במשכון דירת מגורים בריבית קבועה
04 אשראי לציבור- הלוואות שאינן מוכוונות (כולל משלימות) במשכון דירת מגורים בריבית משתנה
09 פיקדונות מהציבור- בריבית קבועה
10 פיקדונות מהציבור- בריבית משתנה
11 פיקדונות מבנקים- בריבית קבועה
12 פיקדונות מבנקים- בריבית משתנה