המועצה המינהלית של בנק ישראל

המועצה המינהלית הוקמה בהתאם לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, במועצה שבעה חברים, שניים מתוך הבנק וחמישה מהציבור, כאשר אחד מנציגי הציבור משמש כיו"ר המועצה.

המועצה המינהלית מפקחת על ההתנהלות התקינה והיעילה של הבנק, דנה בתוכנית העבודה שמגבשת הנהלת הבנק, ומאשרת את התקציב לפעילות המינהלית של הבנק, את תנאי השכר של עובדיו ואת דוחותיו הכספיים. המועצה המינהלית ממנה רואה חשבון מבקר, מבקר פנימי לבנק, וכן ועדת ביקורת אשר מורכבת מחברים מקרב הציבור הנמנים עם חברי המועצה.

 

 
 
הנגידה
 
 
 
     המשנה לנגידה

 ​