המבנה הארגוני של בנק ישראל

המועצה המינהלית*
יו"ר, אורי גלילי
הנגידה
ד"ר קרנית פלוג
הוועדה המוניטרית**
יו"ר, ד"ר קרנית פלוג
המשנה לנגידה
ד"ר נדין בודו טרכטנברג
המנכ"ל
מר חזי כאלו
ביקורת פנים
מר שי רוזנשטוק
המחלקה המשפטית
עו"ד טידה שמיר
הדוברות
מר יואב סופר
האגף להפצת מידע ולקשרים בין-לאומיים
ד"ר אוהד בר-אפרת
מחלקת המטבע
ד"ר אילן שטיינר
החשבות, ומערכות תשלומים וסליקה
גב' עירית מנדלסון
החטיבה למשאבי אנוש ומינהל
גב' פנינה קרן
החטיבה לטכנולוגיית המידע
מר אבנר זיו
חטיבת המחקר
פרופ' נתן זוסמן
הפיקוח על הבנקים
ד"ר חדוה בר
חטיבת השווקים
מר אנדרו אביר
החטיבה למידע וסטטיסטיקה
ד"ר אייל רוזן
כפיפות לנגידכפיפות למנכ"לכפיפות למשנה לנגיד