המבנה הארגוני של בנק ישראל

המועצה המינהלית*
יו"ר, פרופ' יהושע (שוקי) שמר
הנגידה
ד"ר קרנית פלוג
הוועדה המוניטרית**
יו"ר, ד"ר קרנית פלוג
המשנה לנגידה
ד"ר נדין בודו טרכטנברג
המנכ"ל
מר חזי כאלו
ביקורת פנים
מר שי רוזנשטוק
המחלקה המשפטית
עו"ד טידה שמיר
הדוברות
מר יואב סופר
הממונה על הגנת הפרטיות
מר יונתן מירון
האגף להפצת מידע ולקשרים בין-לאומיים
ד"ר אוהד בר-אפרת
מחלקת המטבע
ד"ר אילן שטיינר
החשבות, ומערכות תשלומים וסליקה
גב' עירית מנדלסון
החטיבה למשאבי אנוש ומינהל
גב' פנינה קרן
החטיבה לטכנולוגיית המידע
מר אבנר זיו
חטיבת המחקר
פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי
הפיקוח על הבנקים
ד"ר חדוה בר
חטיבת השווקים
מר אנדרו אביר
החטיבה למידע וסטטיסטיקה
ד"ר אייל רוזן
כפיפות לנגידכפיפות למנכ"לכפיפות למשנה לנגיד