איסור הלבנת הון ומימון טרור

איסור הלבנת הון - חקיקה

​חוק איסור הלבנת הון תש"ס 2000 מתוך קובץ חקיקה של הפיקוח על הבנקים​

צו איסור הלבנת הון התשס"א 2001​

איסור מימון טרור - חקיקה

חוק מאבק בטרור​

תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולות ברכוש 2006)​

איסור מימון טרור הכרזה על ארגון טרור זר 2008​​

קישור לאתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור​

חוזרי המפקח על הבנקים

חוזר 2531 בנושא ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור - הוראה 411 מיום 6/3/17​

חוזר 2506 דוח על חשיפה לסיכוני  ציות (חצי שנתי) - הוראה 825 מיום 22/6/15​​

חוזר 2505 מניעת הלבנת הון ומימון טרטר וזיהוי לקוחות - הוראה 411 מיום 30/10/16​

חוזר 2321 בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות​ - הוראה 411 מיום 26/12/11

חוזר 2288 בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות - הוראה 411 מיום 12/01/11

חוזר 2257 בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות - הוראה 411 מיום 24/01/10

חוזר 2217 בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות - הוראה 411 מיום 3/12/07

חוזר 2157 בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות - הוראה 411 מיום 1/02/05

חוזר 2076 בנושא מניעת הלבנת הון, זיהוי לקוחות וניהול רישומים​ - הוראה 411 מיום 2/05/02​

מכתבי הפיקוח על הבנקים

הגדרת בעל שליטה לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000" (החוק")​ מיום 20/07/17

כרטיסים נטענים מיום 6/3/17​

היערכות לניהול סיכוני ציות ​נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור מיום 23/11/16​

ניהול סיכונים הכרוכים בהפעלת תכנית גילוי מרצון בישראל מיום 26/1/16​

ניהול סיכונים הנובעים מפעילות חוצת גבולות של לקוחות (cross-border) מיום  16/3/15​

מניעת הלבנת הון - פעילות מול "מאגד" מיום 5/8/13​

סיכונים הכרוכים בביצוע העברות כספים בהן מעורבים חשבונות בנק המופיעים באתרי אינטרנט המשמשים לכאורה לפעילות הימורים בלתי חוקית מיום 29/01/12

מדינות שאינן מיישמות בצורה נאותה את המלצות ה FATF מיום 22/03/11

הסדר לפי סעיף 3(ג) לצו אה"ה לפתיחת חשבון למבקשי מקלט בישראל ולנהנים מהגנה זמנית. תוספת אשרה לדוגמה מיום 6/03/11

הסדר לפי סעיף 3(ג) לצו אה"ה לפתיחת חשבון למבקשי מקלט בישראל ולנהנים מהגנה זמנית. תוספת אשרה לדוגמה מיום 15/08/10

הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411  מיום 3/05/10​

הבהרות בנושא ניהול סיכונים הנובעים משימוש בכרטיסי אשראי בביצוע עסקאות לא חוקיות -בעסקה במסמך חסר, בה לא הוצג כרטיס אשראי, ברשת האינטרנט​ מיום 9/06/09

הודעה לפי סעיף 3(ג) לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א 2011 מיום 25/09/07​

הוראת ניהול בנקאי תקין 411 בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור - גרסאות קודמות

גרסה מס' 16 מיום  6/3/17 דברי הסבר בחוזר 2531​

גרסה מס' 15 מיום 23/11/16 דברי הסבר בחוזר 2519

גרסה מס' 14 מיום 30/10/16 דברי הסבר בחוזר 2505

גרסה מס' 13 מיום 9/6/15​ דברי הסבר בחוזר 2467

גרסה  מס' 12 מיום 26/12/11 דברי הסבר בחוזר 2321

גרסה מס' 11 מיום 12/1/11 דברי הסבר בחוזר 2288

גרסה מס' 10 מיום 24/01/10 דברי הסבר בחוזר 2257

גרסה מס' 9  מיום 3/12/07 דברי הסבר בחוזר 2217

גרסה מס' 8 מיום 1/2/05 דברי הסבר בחוזר 2157

גרסה מס' 7 מיום 2/5/02 ​דברי הסבר בחוזר 2076​

שאלות ותשובות בנושא אה"ה

​קובץ שו"ת מיום 17/02/13 בנושא יישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411​​


שונות

​עמדת המפקח על הבנקים בתיק ע"א 3497/13​

פסק דין של בית המשפט העליון בתיק ע"א 3497/13​​

חקבי המח על הבנקים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ועדת העיצומים