טיוטות לדיון

​טיוטות ההוראה בדף זה הועברו להערות התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי, ועדת הקשר של המפקח על הבנקים עם לשכת רואי חשבון בישראל ו/או הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות. הטיוטות מופיעות ככלל באתר עד לפרסום נוסח מחייב של הוראה או עד לביטולן מסיבות אחרות. ​​​​​​​​

תאריך הפצה כותרת תאריך אחרון להערות
ניהול בנקאי תקין
19/02/2018 פיקוח על שלוחות בחו"ל 05/03/2018
01/02/2018 מדידה והלימות הון - ההון הפיקוחי 15/02/2018
01/02/2018 הוראות נב"ת העוסקות בדרישות הלימות ההון - שאלות ותשובות - מסמך מרכז 15/02/2018
28/01/2018 בנקאות בתקשורת 18/02/2018
10/12/2017 מדיניות פעילות התאגידים הבנקאיים מול לקוחות מסוג מערכת לתיווך באשראי 24/12/2017
10/12/2017 מגבלות למתן הלוואות לדיור 14/12/2017
06/12/2017 פתיחת חשבון עובר ושב וניהולו 20/12/2017
07/08/2017 כללי הבנקאות (תנאי אירוח סולק) התשע"ז 2017 14/08/2017
25/01/2017 כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), תשס"ח 2008 08/02/2017
23/01/2017 מתן מענה טלפוני 06/02/2017
14/06/2016 מתווה להקמת בנק חדש בישראל: מדיניות חדשה של הפיקוח על הבנקים להסרת חסמי כניסה 14/07/2016
18/05/2015 תיקון סעיפי תחולת הוראות ניהול בנקאי תקין החלות על חברות כרטיסי אשראי 28/05/2015
10/09/2014 טיוטת מכתב פיקוחי בנושא מחשוב ענן 21/09/2014
29/07/2014 תיקון סעיף 9א' לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א –1981 07/08/2014
26/03/2014 תיקון סעיף 2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) 09/04/2014
26/03/2014 עמלות - שירות המסלולים 09/04/2014
08/07/2013 תיקונים בחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א 1981 בנושאים: 1. מתן הסמכה למפקח על הבנקים לפרסם שיעורי ריבית בפועל של מוצרי אשראי ופקדונות שכיחים, 2. תיקון הגדרת "לקוח" 18/07/2013
29/05/2013 מתווה לשינוי מבני בביקורת החיצונית של גופים פיננסיים- טיוטה להערות הציבור 25/07/2013
08/05/2013 מתן רישיונות סליקה - טיוטה להערות הציבור 05/06/2013
04/04/2013 תיקוני חקיקה בנושא "חשבונות ללא תנועה" 18/04/2013
31/12/2012 טיוטת קובץ שאלות ותשובות בנושא נכסי סיכון 14/01/2013
21/11/2012 טיוטת הוראה 305- מנהל דיווח חשבונאי ראשי 20/12/2012
20/08/2008 עסקאות רכש חוזר של תאגידים בנקאיים
22/11/2007 פעילויות איגוח נכסים 01/12/2007
הוראות הדיווח לציבור
15/07/2015 תיקון מס' 2014-11 לקודיפיקציה של הFASB לגבי עסקאות רכש חוזר לפדיון ועסקאות רכש במימון 23/07/2015
26/03/2014 גילוי על מספר המשרות וההוצאות לפי רמות משכורת שנתיות 08/04/2014
14/04/2013 הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 18/07/2013