רישוי ומתודולוגיה פיקוחית

רישוי והחזקה בתאגיד בנקאי

להלן מסמכים בנושא רישוי תאגיד בנקאי ומבנה ההחזקה בו:  

רישוי סולק

להלן מסמכים בנושא רישוי סולק:

 קריטריונים ותנאים כלליים לשולט ומחזיק אמצעי שליטה במבקש רישיון סליקה

      (תאריך עדכון: 31.12.2013)

 טיוטה להערות הציבור - קריטריונים ותנאים כלליים לשולט ומחזיק אמצעי שליטה בסולק

       (תאריך עדכון: 17.11.2015)

 תהליך קבלת רשיון סולק

        (תאריך עדכון: 31.12.2013)

       
        (תאריך עדכון: 17.11.2015)
 

רישוי אגודה בנקאית

 מתודולוגיה פיקוחית

להלן מסמכים המפרטים את המתודולוגיה המיושמת על ידי הפיקוח על הבנקים במהלך עבודתו: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​