מערכת לשיתוף בנתוני אשראי

בהתאם לחוק נתוני אשראי התשע"ו - 2016,  בנק ישראל פועל להקמה ולהפעלה של מערכת לשיתוף בנתוני אשראי בישראל הכוללת מאגר נתוני אשראי מרכזי.

המאגר יסייע להגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, ירחיב את הנגישות לאשראי, יאפשר הרחבת המידע העומד לרשות נותני האשראי בבואם להעריך את רמת סיכון האשראי של הלקוח, ויהווה בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו, לרבות לצורכי מחקר מאקרו כלכלי ופיתוח כלי מדיניות אפקטיביים.

בנק ישראל יפעל בשיתוף עם משרדי המשפטים והאוצר לאסדרת השוק באמצעות התקנת תקנות, פרסום הוראות, גיבוש הליכי רישוי ופיקוח.​ ​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

רישוי לשכות

הודעות לעיתונות

חוזרים

תאריך עדכון: 21/06/2016

הוראות הממונה