חקיקה, תקנות והוראות

סעיף 4 לחוק בנק ישראל קובע כי אחד מתפקידי הבנק הינו להנפיק מטבע, להסדיר את מערכת המזומנים במשק ולכוונה. פרק ז': "שטרות ומעות" מפרט את סמכויות הבנק והנגיד בתחום המטבע.

 פרסום כללי בנק ישראל

הנוסח המלא של חוק בנק ישראל

חוק מטבע השקל החדש

כללי בנק ישראל (הוצאה מן המחזור או החלפה של מטבע שנפגם אגב שימוש או נשמד)

הנחיות בדבר שימוש בתצלומי מעות או שטרות או תואמי שטרות

כללי בנק ישראל (שירותים בתחום המטבע), התשעה- 2015

 
ביטול שטרות ומעות: