הוועדה המוניטרית של בנק ישראל

​הוועדה המוניטרית הוקמה בהתאם לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, בוועדה שישה חברים, שלושה מתוך הבנק ושלושה מהציבור, כאשר נגיד הבנק משמש כיו"ר הוועדה.
הוועדה המוניטרית קובעת את המדיניות להשגת מטרות הבנק, ובכלל זה המדיניות המוניטרית, ומחליטה על הפעולות שעל הבנק לנקוט כדי להשיגן.
מר אנדרו אביר
מנהל חטיבת השווקים
​​​​​​​​​