לוח פרסומים להודעות קבועות
 

תאריך יום בשבוע הודעה
03/10/2017 ג יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2017
03/10/2017 ג שוק מטבע החו​​ץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2017*
17/10/2017 ג השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל - אוגוסט 2017
18/10/2017 ד הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, ספטמבר 2017
19/10/2017 ה ריבית בנק ישראל
19/10/2017 ה התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר 
19/10/2017 ה דברי הנגידה בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית
26/10/2017 ה מפגש החזאים הפיננסיים
31/10/2017 ג המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש ספטמבר 2017
02/11/2017 ה סיכום דיוני הריבית
07/11/2017 ג יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2017
13/11/2017 ב השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל - ספטמבר 2017**
20/11/2017 ב הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, אוקטובר 2017
26/11/2017 א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אוקטובר 2017
27/11/2017 ב ריבית בנק ישראל
07/12/2017 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2017
11/12/2017 ב סיכום דיוני הריבית
18/12/2017 ב מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל לרביע השלישי של 2017
19/12/2017 ג תיק הנכסים של הציבור לרביעי השלישי של 2017
19/12/2017 ג הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, נובמבר 2017
20/12/2017 ד התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרביע השלישי של 2017
25/12/2017 ב המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש נובמבר 2017
החל מלוח זה - ​
הודעת שוק מט"ח תהיה בפרסום רבעוני.
** הודעת השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל תשולב עם הודעת מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל.

​​​