לוח פרסומים להודעות קבועות* 


תא​​ריך יום בשב​​וע הודעה
06/07/2017 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2017
09/07/2017 א שוק מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2017
10/07/2017 ב ריבית בנק ישראל
10/07/2017 ב התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר
12/07/2017 ד השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל - מאי 2017
13/07/2017 ה מפגש החזאים הפיננסיים
18/07/2017 ג הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, יוני 2017
23/07/2017 א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש יוני 2017
24/07/2017 ב סיכום דיוני הריבית
07/08/2017 ב יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2017
08/08/2017 ג שוק מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2017
13/08/2017 א השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל - יוני 2017
20/08/2017 א הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, יולי 2017
2008/2017 א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש יולי 2017
29/08/2017 ג ריבית בנק ישראל
07/09/2017 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2017
10/09/2017 א שוק מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2017
12/09/2017 ג השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל - יולי 2017
12/09/2017 ג סיכום דיוני הריבית
17/09/2017 א מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל לרביע השני של 2017
18/09/2017 ב תיק הנכסים של הציבור לרביעי השני של 2017
19/09/2017 ג הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, אוגוסט 2017
19/09/2017 ג התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרביע השני של 2017
25/09/2017 ב המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אוגוסט 2017
​​​​​​