קטע מתוך לקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות: מדד המחירים לצרכן וסעיף שירותי הדיור בבעלות הדיירים


  • בעשור האחרון עלו מחירי הדירות בשיעור גבוה משיעור העלייה בשכר הדירה, ולכן מתעוררת לעיתים השאלה כיצד היה מתפתח מדד המחירים לצרכן אילולא מדדה הלמ"ס את סעיף שירותי הדיור בבעלות הדיירים באמצעות שכר הדירה אלא באמצעות מחירי הדירות.
  • עד 1998 מדדה הלמ"ס את סעיף שירותי הדיור בבעלות הדיירים באמצעות אומדן לעלות האלטרנטיבית של החזקת דירה – מחיר דירה כפול התשואה האלטרנטיבית בתוספת רכיב פחת; בין 1994 ל-1998 ביטא הסעיף למעשה רק את השינוי במחירי הדירות, בשל שינוי בשיטת המדידה (שימוש בתשואה קבועה והתעלמות מפחת). החל מ-1999 הלמ"ס מודדת את הסעיף באמצעות שכר הדירה בחוזים חדשים ומתחדשים.
  • המדידה הנוכחית, באמצעות שכר הדירה, עולה בקנה אחד עם התקינה הסטטיסטית הבין-לאומית ועם הפרקטיקה המקובלת ברבות ממדינות ה-OECD.
  • הניתוח שלהלן מראה כי שינוי שיטת המדידה השפיע רק במידה מוגבלת על התפתחות מדד המחירים לצרכן.​