השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל בחודש ספטמבר 2017

13/11/2017
לכל ההודעות בנושא:
מאזן התשלומים
תושבי חוץ –  השקעות נטו במק"ם, במניות ובאג"ח ממשלתיות

ההשקעות הפיננסיות בישראל:

אגרות חוב ומק"ם בחודש ספטמבר השקיעו נטו תושבי חוץ סך של כ-370 מיליוני דולרים במק"ם, זאת בהמשך להשקעות נטו של כ-370 מיליוני דולרים בחודש אוגוסט. במקביל, באג"ח ממשלתיות נרשמו בחודש ספטמבר השקעות נטו בהיקף של כ-130 מיליוני דולרים, בעיקר באג"ח שקלי לטווח בינוני, כך נמסר היום מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל.השקעות במניות ישראליות בחודש ספטמבר, השקיעו נטו תושבי חוץ היקף של כ-170 מיליוני דולרים במניות ישראליות הנסחרות בבורסה לני"ע בתל-אביב, זאת בניגוד למימושים נטו בהיקף של כ-40 מיליונים בחודש אוגוסט. יחד עם זאת, נרשמו בחודש ספטמבר מימושים נטו במניות ישראליות סחירות בחו"ל בהיקף של כ-40 מיליוני דולרים.

ההשקעות הישירות בישראל: ההשקעות הישירות במשק, באמצעות מערכת הבנקאות המקומית, הסתכמו בחודש ספטמבר בכ-390 מיליוני דולרים - בעיקר השקעות בחברות בענף הפעילות הפיננסית והביטוח וענף המידע והתקשורת.

תושבי ישראל – השקעות נטו באג"ח ובמניות על ידי משקי הבית

ההשקעות הפיננסיות בחו"ל:

בחודש ספטמבר, תושבי ישראל השקיעו נטו בחו"ל השקעות פיננסיות (אג"ח ומניות) בהיקף של כ-10 מיליוני דולרים. זאת בניגוד למימושים נטו בהיקף של כ- 2.5 מיליארדי דולרים בחודש אוגוסט.

מניות – בחודש ספטמבר מימשו נטו תושבי ישראל במניות זרות היקף של כ-90 מיליוני דולרים: מימושים נטו על ידי המשקיעים המוסדיים בהיקף של כ- 190 מיליוני דולרים, בעיקר על ידי קופות הגמל וקרנות ההשלתמות, ומימושים נטו על ידי המגזר העסקי בהיקף של כ- 140 מיליוני דולרים. מימושים אלו קוזזו בחלקן על ידי השקעות נטו של משקי הבית בהיקף של כ-240 מיליונים.

 

 אג"ח – בחודש ספטמבר השקיעו תושבי ישראל נטו באג"ח זרות היקף של כ-100 מיליוני דולרים: השקעות נטו של משקי הבית בהיקף של כ-310 מיליוני דולרים. השקעות אלה קוזזו בחלקן על ידי מימושים נטו של המשקיעים המוסדיים והמגזר העסקי בהיקף של כ-160 וכ-  50 מיליוני דולרים בהתאמה.

ההשקעות הישירות בחו"ל:

בחודש ספטמבר נרשמו השקעות נטו של תושבי ישראל בחו"ל באמצעות מערכת הבנקאות בלבד בהיקף של כ-450 מיליוני דולרים, בעיקר על ידי משקיעים פרטיים.


להודעה המלאה, כולל גרפים ונתונים 

לגרפים ונתונים ​