השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל בחודש מרץ 2017

16/05/2017
לכל ההודעות בנושא:
מאזן התשלומים
תושבי חוץ –  מימושים נטו באג"ח ממשלתיות ובמק"ם

ההשקעות הפיננסיות בישראל:

אגרות חוב ומק"ם בחודש מרץ מימשו נטו תושבי חוץ סך של כ-130 מיליוני דולרים באג"ח ממשלתיות הנסחרות בת"א, זאת בהמשך למימושים נטו בהיקף של כ-110 מיליונים בחודש פברואר. כמו כן, תושבי חוץ מימשו נטו במק"ם סך של כ-100 מיליוני דולרים, כך נמסר היום מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל.

באג"ח ממשלתיות הנסחרות בחו"ל נרשמו במרץ מימושים נטו בהיקף של כ-70 מיליוני דולרים, כמחצית מתוכם אג"ח שהגיעו לפדיון בחודש מרץ.

השקעות במניות ישראליות בחודש מרץ, מימשו נטו תושבי חוץ כ-10 מיליוני דולרים במניות ישראליות הנסחרות בבורסה לני"ע בתל-אביב, זאת בניגוד להשקעות נטו בהיקף של כ-350 מיליונים בפברואר. במקביל, נרשמו במרץ השקעות נטו במניות ישראליות סחירות בחו"ל בהיקף של כ-30 מיליוני דולרים.

ההשקעות הישירות בישראל: ההשקעות הישירות במשק, באמצעות מערכת הבנקאות המקומית, הסתכמו בחודש מרץ בכ-420 מיליוני דולרים. הפעילות התרכזה בענף המידע והתקשורת.

תושבי ישראל – השקעות נטו במניות ובאג"ח זרות

ההשקעות הפיננסיות בחו"ל:

בחודש מרץ, תושבי ישראל השקיעו נטו בחו"ל השקעות פיננסיות (אג"ח ומניות) בהיקף של כ-1.3 מיליארדי דולרים. זאת בהמשך להשקעות נטו בהיקף של כ- 1.1 מיליארדים בפברואר.

מניות – בחודש מרץ השקיעו נטו תושבי ישראל במניות זרות היקף של כ-850 מיליוני דולרים: השקעות נטו של המשקיעים המוסדיים בהיקף של כ-730 מיליוני דולרים, בעיקר השקעה של חברת ביטוח בקרנות נאמנות זרות. כמו כן, נרשמו השקעות נטו של המגזר העסקי בהיקף של כ-150 מיליונים. השקעות אלו קוזזו בחלקן על ידי מימושים נטו של משקי הבית בהיקף של כ-30 מיליונים.

אג"ח – בחודש מרץ השקיעו תושבי ישראל נטו באג"ח זרות היקף של כ-470 מיליוני דולרים: השקעות נטו על ידי משקי הבית בהיקף של כ-370 מיליוני דולרים, והשקעות נטו על ידי המשקיעים המוסדיים והמגזר העסקי בהיקף כולל של כ-100 מיליונים.

ההשקעות הישירות בחו"ל:

בחודש מרץ נרשמו השקעות ישירות נטו של תושבי ישראל  בחו"ל באמצעות מערכת הבנקאות בלבד בהיקף של כ-180 מיליוני דולרים, בעיקר השקעות על ידי חברות בענף שירותי הלינה, המזון וההסעדה ובענף התעשייה והחרושת.


להודעה המלאה, כולל גרפים ונתונים


לגיליון אקסל, גרפים ונתונים​