מכרז מספרשם המכרזתחוםתאריך פרסוםמועד עדכון אחרוןמועד אחרון להגשת הצעה דמי השתתפות
45/17 מכרז פומבי ממוכן לפיתוח וביצוע פתרונות למידה מתוקשבתנושאים כלליים ואחרים15/11/201716/11/2017
בשעה 08:00
14/12/2017
בשעה 12:00
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר מכרז זה סגור
41/17 מכרז פומבי ממוכן לאספקת שירותי תחזוקהנושאים כלליים ואחרים01/11/201723/11/2017
בשעה 13:22
06/12/2017
בשעה 12:00
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר מכרז זה סגור
36/17מכרז פומבי ממוכן לאספקת שירותי מענה קוליחומרה ותוכנה15/11/201721/11/2017
בשעה 13:36
05/12/2017
בשעה 12:00
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר מכרז זה סגור
מספר הודעהמהות ההתקשרותשם הספקתחוםתאריך פרסוםמועד אחרון להגשת הסתייגויות
31-17ביצוע עבודות התאמה, פיתוח ותחזוקה של תצוגת מרכז המבקרים של בנק ישראל בתל אביב טוקן סטודיו לעיצוב בע"מ נושאים כלליים ואחרים13/11/201703/12/2017
בשעה 12:00
בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה כספק יחיד לביצוע עבודות התאמה, פיתוח ותחזוקה של תצוגת מרכז המבקרים של בנק ישראל בתל אביב . הטעמים בגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק היחיד שבאשפרותו לספק את השירותים מפורטת בחוו"ד המצ"ב. גורם הסבור כי קיים בישראל ספק נוסף שבאפשרותו לספק את השירותים יכול לפנות בנושא עד 03/12/17 בשעה 08:00.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
מהות ההתקשרות:
ביצוע עבודות התאמה, פיתוח ותחזוקה של תצוגת מרכז המבקרים של בנק ישראל בתל אביב
תקופת ההתקשרות:
חמש שנים
למידע בדבר התקשרות זו סגור
30-17הדמייה, סליקה ועיצור שיקיםבנק הדוארנושאים כלליים ואחרים07/11/201727/11/2017
בשעה 15:00
ביום 06/12/16 פרסם בנק ישראל חוות דעת מקצועית אודות התקשרות עם בנק הדואר כספק יחיד עבור סליקה אלקטרונית, שירותי סליקת השיקים, הדמיית השיקים, תפעול פיתוח והתאמות של מערכת לעיצור שיקים ומתן שירות להעברת קבצים וצילומי שיקים בין הבנקים. לחוות הדעת לא היו הסתייגויות וההתקשרות עם בנק הדואר אושרה על ידי ועדת המכרזים.
בחוות הדעת צוין כי התחזוקה השנתית עבור פעילות הסליקה האלקטרונית ועיצור הצ'קים תעמוד על 56,000 ₪ כולל מע"מ. מצ"ב חוות דעת מעודכנת בנושא. 
​גורם הסבור כי קיים בישראל ספק נוסף שבאפשרותו לספק את השירותים יכול לפנות בנושא עד 27/11/17 בשעה 15:00.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
מהות ההתקשרות:
הדמייה, סליקה ועיצור שיקים
תקופת ההתקשרות:
10 שנים
מס ח.פ\ עוסק מורשה:
הדמייה, סליקה ועיצור שיקים
למידע בדבר התקשרות זו סגור
לא נמצאו בקשות לקבלת מידע לשנה השוטפת
מספר החלטהמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותהיקף ההתקשרותתאריך פירסום
H897רכישת אומנות התקשרות כללית2017-2018כ - 310,000 ש"ח, בתוספת מע"מ  ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
פטור ממכרז והתקשרות לצורך רכישת ושאילת יצירות אומנות לבנייני הבנק. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H896רכישת רכב יוניון מוטורס בע"ממיידי 138,420 ש"ח כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי, לצורך רכישת רכב מסוג טויוטה אוונסיס.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H895ייעוץ בתחום התקשורת כלירנטעשרה חודשים 400,000 ש"ח בתוספת מיסים ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום התקשורת. זאת מטעמים של יעילות וחסכון, הטעמים המיוחדים שפורטו באישור המנכ"ל מ - 01/10/2017. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H894פיתוח וייצור אמצעי לזיהוי שטרות ומטבעות עבור בעלי לקויות ראייה Caretec International GmbH31/12/201748,000 אירו בתוספת מיסים כחוק ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ לפיתוח וייצור אמצעי לזיהוי שטרות ומטבעות עבור בעלי לקויות ראייה. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 19/09/2017.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H893הלפ"מ בחודשים הקרובים 100,000ש"ח ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם המשרד לצורך סיוע בתחומים פרסום.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H892אספקת שירותי תרבות ורווחה באתר מועדון טובהחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה31/12/20233,000,000 ש"ח בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת שירותי תרבות ורווחה באתר מועדון טוב. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 05/09/2017.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H891המשך אספקת שירותי ייעוץ לפרויקט הבינוי והשיפוץ דונסקי-גינדי אדריכלים במסגרת הפרויקטכ - 40,000 ש"ח בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, הטעמים המיוחדים שפורטו בפניה ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 05/09/2017, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H890שירותי ייעוץ בניהול סיכוניםאפרים טואףעד למיצוי הסכום 30,000 ש"ח, כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה לצורך המשך קבלת שירותי ייעוץ בתחום ניהול סיכונים. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H889אחזקת מערכות ביטחון באחד מבנייני הבנק אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ31/07/2022₪ 200,00019/09/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לאחזקת מערכות ביטחון באחד ממשרדי הבנק. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30/08/2017.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H888רכישת תחזוקה למערכות איוורור וסינון   תעשיות בית אל זכרון יעקב בע"מעד 31/07/2027₪ 85,00019/09/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לרכישת תחזוקה למערכות איוורור וסינון. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 21/08/2017. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H887תחזוקת תמיכה ורישוי של תוכנת POWER TERMאריקום תוכנה בע"מ עד 31/12/2022₪ 400,00019/09/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתחזוקת תמיכה ורישוי של תוכנת POWER TERM. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 20/08/2017. ​​JH
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H886רישוי ותחזוקה של Microfocus ו-UTMO-DPTהיולט פקרד (ישראל) בע"משנה ₪ 155,00019/09/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך לחידוש הרישוי התחזוקה  של Microfocus ו-UTMO-DPT. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12/9/17 אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H885ביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון דונסקי אדריכלים ומעצבים בע"מבמסגרת הפרויקטעד לסכום של ₪ 1,700,00019/09/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​שינוי בסכומים המקסימאליים שניתן יהיה לשלם לספק לצורך ביצוע התכנון והפיקוח העליון בעבודות השיפוץ שמבצע הבנק בבניין הבנק בירושלים
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H884אספקת שירותי  שיפור מודלי לוויין לאמידת הפסדי אשראי במבחני קיצוןFintegral Consulting AGשנה275,000 ₪ בתוספת מע"מ 17/07/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ לצורך אספקת שירותי  שיפור מודלי לוויין לאמידת הפסדי אשראי במבחני קיצון.  ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 09/06/2017.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H883חנייה בחניון הלאום בי-ם שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מעד 30/06/2022כ - 600,000 ש"ח, בתוספת מע"מ, לשנה. 17/07/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת שירותי חנייה בחניון הלאום בי-ם. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות עם החברה באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 28/6/17, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H882אספקת מידע בנושאים עסקאות נדל"ן ומיסיםשע"מ - שירותי עיבוד ממוכנים5 שניםע"פ ימי העבודה שיבוצעו בפועל, בהתאם לתעריפי שע"מ 17/07/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם המשרד הממשלתי לצורך אספקת מידע בנושאים עסקאות נדל"ן ומיסים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H881התקשרות בפטור ממכרז בנושא הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לשיתוף נתוני אשראי מטריקס אי.טי. בע"מהקמה – עד סיומה; תפעול ותחזוקה - שנה + אופציה לשנים נוספות   סכום ההקמה (כ-133 מ' ₪ בתוספת מע"מ) ותקופות תפעול ותחזוקה (38 מ' ₪ בתוספת מע"מ לשנה בתוספת רענונים).11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
39(1) ו-23 (ב)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה בנושא הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לשיתוף נתוני אשראי. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם החברה לאחר אישור פטור ממכרז על ידי הנגידה לפי תקנה 39(1) בהמשך לחוות הדעת של הסמכות המקצועית, ולאחר אישור המנכ"ל כוועדת פטור לפי תקנה 23(ב) בהמשך לחוות הדעת של הסמכות המקצועית, כי עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H880אישור התקשרות עם מיני ישראל לצורך קיום אירוע משפחותמיני ישראל שותפות מוגבלת 2017כ- 350,000 ₪ כולל מע"מ ומותנה במספר המשתתפים, כאשר תגבה השתתפות מכל משתתף מעל גיל 3. 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות לצורך קיום אירוע משפחות לעובדי וגמלאי הבנק בפארק מיני ישראל שבלטרון. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H879אספקת שירותי ייעוץ חשבונאי אלרואי יועצים בע"מ31/03/2018₪ 150,00011/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות המשך עם החברה, שנבחרה בהליך הצעות מחיר, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ חשבונאי לצורך הגדרת והשלמת המסגרת החשבונאית של הבנק. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעלות ומהטעמים המיוחדים שפורטו, התקבל אישור המנכ"ל מ - 24/05/2017, וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H878רישוי ותחזוקת תוכנת RS-XBRL INTEGRATION APIReporting Estandar S.L10 שנים591,084 ₪, בתוספת מיסים, ככל שיחולו על העסקה 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ לצורך רישוי ותחזוקת תוכנת RS-XBRL INTEGRATION API. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 10/05/2017, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H875אספקת כרטיסים אלקטרונים למערכת אל פסק עבור מכונה בבנק AMETEK POWERVAR31/12/2019₪ 43,99211/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק חוץ, לצורך אספקת כרטיסים אלקטרונים למערכת אל פסק עבור מכונה בבנק. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 03/05/2017, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H874ייעוץ אסטרטגיאס.2.אר בע"מ11 חודשים ₪ 50,00011/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות המשך עם החברה, שנכרתה בפטור מהליך תיחור, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ אסטרטגי. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעלות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H873ייעוץ בתחום בניה ירוקה דונסקי-גינדי אדריכלים 2017כ -  10,000 ₪ 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​התקשרות המשך עם היועץ, שנבחר בהליך, לצורך הגדלת היקף שעות העבודה של היועץ לבניה ירוקה. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעלות ומהטעמים המיוחדים שפורטו, ולאחר שהתקבל אישור המנכ"ל מ - 08/05/2017, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H872העברת דברי דואר בין אתרי הבנקמסוף העברת מסמכי מחשב בע"מעד 6 חודשים או עד לסיום הליכי מכרז חדש בנושא, המוקדם מביניהם. 14,000 ש"ח, כולל מע"מ, לחודש11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך הספקת שירותי העברת דואר וציוד בין אתרי הבנק השונים.מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H871קיום טקס יום הזיכרון לשנת 2017מרכז הקונגרסים - בנייני האומה במהלך 2017עד 50,000 ש"ח, כולל מע"מ11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​ועדת המכרזים מאשרת פטור ממכרז והתקשרות עם בנייני האומה לצורך קיום אירוע לציון טקס יום הזכרון לחללי צה"ל בהשתתפות עובדי הבנק והמשפחות השכולות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H870ביצוע תכנית הסברה יישום חוק סליקה אלקטרוניתלשכת הפרסום הממשלתית שנה1,500,000 ₪ כולל מע"מ 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם משרד ממשלתי לצורך ביצוע תוכנית הסברה תקשורתית בנושא יישום חוק סליקה אלקטרונית.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H868שכירת חדר וחניהכיכר הרצל כמפורט להלן לצורך שכירת חדר, מ-1/05/2017 עד 30/04/2018, בעלות של  כ- 8,000 ₪ בתוספת מע"מ.11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(14א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה לצורך שכירת חדר וחניה לצרכי מסלקות הבנקים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H867קיום כנס ידע 2017ספקים שונים במהלך 2017כ - 400,000 ₪, בהתאם לכמות המשתתפים בפועל 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספקים שונים לצורך קיום כנס ידע לשנת 2017​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H866איסוף חומר רפואיאלון צברי פתרונותעד למיצוי הסכום 100,000, ₪ כולל מע"מ 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, שנבחרה בהליך הצעות מחיר, לצורך סיום תהליך איסוף חומר רפואי. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H865רכישת רכב לצרכי הבנקצ'מפיון מוטורס בע"מ2017כ - 175,000,כולל מע"מ11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל והתקשרות עם הזוכה, לצורך רכישת רכב לצרכי הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H864תכנון מיזוג אווירגדעון קפלן שנהכ - 17,550 ₪, כולל מע"מ11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
המשך התקשרות עם החברה, שנכרת בהמשך לבחירתה בהליך הצעות מחיר, לצורך הארכת ההתקשרות בשנה ותכנון התקנת  משאבה במערכת מיזוג האוויר.

 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H863אספקת נתוני מדד ויקס ת"א (Vixta)אי-אונליין קפיטלכ - 60,000 ₪, בתוספת מע"מחמש שנים 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת נתוני מדד ויקס ת"א  (Vixta). ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנכ"ל מ  -02/05/2017.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H862אספקת שירותים עבור תוכנת CellStore Technology לניהול מאגר XBRL Reportix GmbHעד 10 שנים מיום החתימה על ההסכםכ - 400,000£ בתוספת מיסים כחוק (ככל שיחולו על העסקה) בשנה. 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ לצורך אספקת שירותים עבור תוכנת לניהול מאגר XBRL. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, הוגשה הסתייגות אחת שהתבררה כלא רלוונטית והוסרה, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 20
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק החוץ לצורך אספקת שירותים עבור תוכנת לניהול מאגר XBRL.  ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, הוגשה הסתייגות אחת שהתבררה כלא רלוונטית והוסרה, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 20/02/2017. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H861שירותי ייעוץ ותמיכה במסגרת הסכם Premierמיקרוסופט ישראל בע"מ30/01/20223,000,000 ₪ בתוספת מע"מ08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת שירותי ייעוץ ותמיכה במסגרת הסכם Premier. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -20/02/2017.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H860רכישת ראוטרים סלולאריים לשימוש בארץ ובחו"ל טלרומינג5 שנים 500,000 ₪ כולל מע"מ 08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד לרכישת ראוטרים סלולאריים לשימוש בארץ ובחו"ל. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -27/02/2017.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H859רישום עובדים לתחרויות ספורט הספקים המפורטים לעיל כמפורט להלן הפועל העמותה לספורט במקומות עבודה בתל אביב - כ - 30,000 ש"ח כולל מע"מ בשנה לחמש שנים. השטיח המעופף כ - 70,000 ש"ח כולל מע"מ בשנה כל עוד ההתקשרות שלה בתוקף עם הפועל. כנפי משק תור בע"מ כ - 250,000 ש"ח כולל מע"מ בשנה כל עוד ההתקשרות שלה בתוקף עם הפועל. 08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברות כספקים יחידים לרישום עובדים לתחרויות ספורט. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -20/2/17.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H858רכישת מנויים לעיתונים ההוצאות לאור המפורטות לעיל עד 10 שנים כמפורט להלן 08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברות כספקים יחידים לאספקת עיתונים יומיים. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -20/2/17. בשל עיכובים בביצוע עבודות השיפוץ של בניין הבנק בת"א, המבוצעות על ידי קבלן אחר, פרויקט העברת התערוכה בוצע רק בחלקו. היקף התקשרות:  גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ לרכישת עיתון גלובס כ - 120,000 ש"ח + מע"מ לשנה. מעריב הוצאת מודיעין בע"מ לרכישת עיתון מעריב כ - 3,000 ש"ח + מע"מ לשנה. עם הוצאת עיתון הארץ בע"מ לרכישת העיתונים הארץ ו - The Marker כ - 70,000 ש"ח + מע"מ לשנה. ג'רוזלם פוסט בע"מ לרכישת העיתון ג'רוסלם פוסט כ - כ - 3,000 ש"ח + מע"מ לשנה. ידיעות אחרונות לאספקת העיתונים ידיעות וכלכליסט כ - 20,000 ש"ח + מע"מ.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H857 ייעוץ בתחומי תכנון קונסטרוקציה, אלומיניום, ביטחון ותברואהדונסקי גינדי אדרכיליםבמסגרת הפרויקטכ - 1,043,000 ₪ כולל מע"מ 08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
ייעוץ בתחומי תכנון קונסטרוקציה, אלומיניום, ביטחון ותברואה
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי ייעוץ  נוספים בתחומי תכנון הקונסטרוקציה, האלומיניום, הביטחון והתברואה במסגרת תכנון פרויקט שיפוץ בנייני הבנק.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -23/2/17, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H856אספקת נתונים בנושא ממשל תאגידי ותגמול בכיריםאנטרופי יועצים בע"מחד פעמית 80,000 ₪ כולל מע"מ 08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29) - (התקשרות עם ספק יחיד, לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת אספקת נתונים בנושא ממשל תאגידי ותגמול . ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 08/11/2016.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H855רכישה ושירותי תמיכה לתוכנת SPSS ג'יניוס 11 מערכות בע"מ 31/12/2019100,000 ₪ כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד רכישה ושירותי תמיכה לתוכנת SPSS.ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 01/02/2017.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H854ביצוע תוכנית הסברה תקשורתית לציבורלשכת הפרסום הממשלתית (הלפ"מ)2017כ - 250,000 ש"ח בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות לצורך ביצוע תוכנית הסברה תקשורתית לציבור.​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H853אספקת שירותים לנציגות בנק ישראל בניו יורק משרד האוצר - המשלחת הכלכלית31/12/20173,100$ לחודש בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם משרד האוצר לצורך אספקת שירותי מעטפת לנציגות בנק ישראל בניו יורק. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H852אספקת שירותים לנציגות בנק ישראל בניו יורק אספקת שירותים לנציגות בנק ישראל בניו יורק 31/12/2017 3,100$, לחודש בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם משרד האוצר לצורך אXפקת שירותי מעטפת לנציגות בנק ישראל בניו יורק 38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H851אימוץ תוצאות המכרז מרכזי והתקשרות עם הזוכהחיון מחשבים בע"מכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףבהתאם לצורך, לפי תעריפי המכרז המרכזי  ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות המכרז מרכזי והתקשרות עם הזוכה לצורך אספקת מסכי מחשב מסוג LED/LCD.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H850שכירת חדר בירושליםמרכז מסחרי תלפיות31/03/2020כ - 52,000 ש"ח כולל מע"מ לשנה.  ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(14א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
הארכת התקשרות עם החברה לצורך המשך שכירת חדר בירושלים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H849אספקת שירותי סקירה יומיומית שוטפת של נושאים נבחרים ממגוון ידיעות התקשורתיפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ31/01/20221,800,000 ₪ בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת שירותי סקירה יומיומית שוטפת של נושאים נבחרים ממגוון ידיעות התקשורת. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 27/12/2016.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H848אספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי מסד נתונים Oracle ומוצרים נלווים התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי Oracleאורקל מערכות תוכנה ישראל בע"מ31/12/20217,000,000 ₪ בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי Oracle. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 09/01/2017.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H847אספקת שירותי קישוריות ל- Swift 013 נטויז'ן בע"מ ובזק בינ"ל6 חודשים או עד סיום הליכי המכרז החדש בנושא, המוקדם מביניהם40,000$ בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך לצורך המשך אספקת שירותי קישוריות ל - SWIFT. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, והתקבל אישור המנכ"ל מ -11/01/2017, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H846אספקת שירותי גישה לאינטרנט נטויזן 01330/06/2017 או עד סיום הליכי מכרז, המוקדם מביניהם 40,000 ₪ כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​המשך התקשרות עם החברה בהסכם שנכרת בהמשך לזכייתה במכרז, לצורך אספקת שירותי גישה לאינטרנט. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H845אספקת שירות נוכחות בסלולריפלאפון תקשורתכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףבהתאם לצורך, לפי תעריפי מכרז החשכ"ל ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל והתקשרות עם הזוכה לצורך אספקת שירותי נוכחות סלולארית.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H844אספקת דלקים, תחזוקת תחנות ושטיפת רכביםזוכות מכרז החשכ"ל כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף בהתאם לצורך, לפי תעריפי מכרז החשכ"ל ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל והתקשרות עם הזוכה לצורך קבלת שירותי תדלוק לאספקת דלקים, תחזוקת תחנות ושטיפת רכבים לרכבי הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H843אספקת שירותי הדמייה, סליקה ועיצור צ'קים בנק הדואר בע"מ10 שנים עד 2,279,900 ₪ כולל מע"מ.  ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת שירותי עיצור, הדמיה וסליקת שיקים. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מ - 27/12/2016.​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H842שירותי הסעותזוכות מכרז החשכ"לכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף בהתאם לצורך, לפי תעריפי מכרז החשכ"ל ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H841תכנון שינויים בתוכנית שיפוץ בניין הבנק  דונסקי-גינדי אדריכליםבמסגרת הפרויקט כ - 950,000 כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה לצורך תכנון שינויים בתוכנית שיפוץ בניין הבנק​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H840שירותי ייעוץ בתחום תקשורת פנים ארגוניתד"ר עמיר אאידה עד למיצוי הסכום עד 100,000 ₪, כולל מע"מ 04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם הספק, שנבחר בהליך הצעות מחיר, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום תקשורת פנים ארגונית. ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H839תחזוקת מערכת מסחר ברצףדנאל פתרונות פיננסיים בע"מעד 31/12/2018עד 500,000 ₪, בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לתחזוקת מערכת מסחר ברצף. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות עם החברה לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 18/12/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H838רכישת שירותי תחזוקה ושירותי מומחה למערכת EyeShare להטמעת תהליכים אוטומטיים בסביבת המחשב באישיאייהו טכנולוגיות תוכנה בע"מ עד 31/12/2019100,000 ₪, בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת שירותי תחזוקה ושירותי מומחה למערכת EyeShare להטמעת תהליכים אוטומטיים בסביבת המחשב באישי. לאחר שלכוונת ההתקשרות עם החברה לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 13/12/2016 , אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H837רישוי, תחזוקה ותמיכה בתוכנת Market  MapFIS עד 31/12/2021500,000 $ בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ לצורך רישוי, תחזוקה ותמיכה בתוכנת Market  Map. לאחר שלכוונת ההתקשרות עם הספק לא הוגשו הסתייגויות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H836מיקרוסופט ישראל בע"מ עד 31/12/2019500,000 ₪, בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי ייעוץ מקצועיים עבור מוצרי מיקרוסופט שונים (ארכיטקטורה, אופן היישום, Best Practices, הנחיה והדרכה). לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות עם החברה לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 04/12/2016 , אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H836אספקת שירותי ייעוץ בתחום המחשוב במבט בינלאומי גרטנר ישראל אדוויזורי בע"מ עד 31/12/20181,100,000 ₪ , בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לאספקת שירותי ייעוץ בתחום המחשוב העולמי. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשה הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ -  30/11/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H835אספקת מחשבים טלקוד מחשבים בע"מכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף בהתאם לרכישות בפועל, לפי תעריפי מכרז החשכ"ל04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך אספקת מחשבים. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H834אספקת שירותי ייעוץ וסיוע בתחום מערכות מידע לצוות התמיכה טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ עד 14/01/2018100,000 ש"ח, כולל מע"מ 04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ וסיוע בתחום מערכות מידע.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H833מנוי למאגר Science direct for government edition Ziur Information Systemsשנה 80,000$, בתוספת מע"מ30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת מאגר המידע Science direct for government edition. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל המנכ"ל מ -02/11/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות​.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H832אספקת מנוי למאגר המידע Proquest Business Collection Ziur Information Systemsעד חמש שנים 84,000 ש"ח, בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת מאגר המידע Proquest Business Collection. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל המנכ"ל מ -02/11/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות​.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H831שירותי הגברה בכנס של הבנק איי.פי.סי ירושלים בע"מ 2016790$ בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שנכרת בהמשך לזכייתה במכרז סגור, לצורך אספקת שירותי הגברה בכנס שערך הבנק.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H830תערוכה למרכז המבקרים של הבנק טוקאן סטודיו לעיצוב20166,500 ₪, בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך התקשרות עם החברה, שנבחרה בהליך הצעות מחיר, לצורך השלמת תערוכה שהוקמה על ידה.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H829תחזוקת ספר חשבונות ראשי קונסיסט (ישראל) פתרונות בתוכנה ובמיחשוב בע"מעד 31/12/2021 1,500,000 ₪, בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לתחזוקת ספר חשבונות ראשי. לאחר שלכוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 21/09/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H828אספקת מוצרי כיבודים יוסי אוחנה (בר קפה)במסגרת תקופת המכרז עד 150,000 ₪, כולל מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
המשך התקשרות עם החברה, שנכרת בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך אספקת מוצרים נוספים שאינם נכללים ברשימת המוצרים שנכללו במסגרת המכרז. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H827 אספקת שירותי קישוריות ל- Swiftבזק בינלאומי ו-013 נטוויז'ן עד 31/12/201710,000$ ₪, בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​​התקשרות המשך עם החברות לצורך אספקת שירותי קישוריות ל- Swift. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 28/9/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H826אספקת שירותי ייעוץדב הלפרין HMS עד 30/06/20172,000,000 ₪ בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 05/10/16 אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H825עריכת כנס של הבנקתיאטרון ירושלים חד פעמי כ - 230,000 ₪30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם האתר לצורך קיום כנס שערך הבנק​.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H824פיתוח ותחזוקת תוכנה לניהול הביטחון והבטיחותאריאל שוסהיים עד 5 שנים150,000 ₪, כולל מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לפיתוח ותחזוקה של התוכנה לניהול הביטחון והבטיחות בבנק. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 27/09/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
3(29)ספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי מסד נתונים Oracle ומוצרים נלווים התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי Oracleאורקל מערכות תוכנה ישראל בע"מ​31/12/20217,000,000 ₪ בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי Oracle. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 09/01/2017.

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור