מכרז מספרשם המכרזתחוםתאריך פרסוםמועד עדכון אחרוןמועד אחרון להגשת הצעה
45/18 מכרז פומבי ממוכן דו שלבי לאספקת לשירותי ייעוץ טכנולוגי בקשר עם סטנדרט API לבנקאות פתוחהעבודות ייעוץ וניהול, חומרה ותוכנה20/06/201811/07/2018
בשעה 07:20
23/07/2018
בשעה 12:00
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:ליטל בן-אבו
למידע בדבר מכרז זה סגור
מספר הודעהנושא ההתקשרותשם הספקתחוםתאריך פרסוםמועד אחרון להגשת הסתייגויות
15-18רכישה ותחזוקה של תוכנת Eviews לניתוח נתונים סטטיסטייםIHS Markitחומרה ותוכנה04/07/201824/07/2018
בשעה 09:00
בכוונת בנק ישראל להתקשר עם ספק החוץ לצורך רכישה ותחזוקה של תוכנת Eviews לניתוח נתונים סטטיסטיים​. הטועמים בגינם קבעה המחלקה המקצועית כי אין בישראל ספק שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחו"ד המצ"ב. גורם הסבור כי קיים בישראל ספק שבאפשרותו לספק את השירותים יכול לפנות בנושא עד 24/7/18 בשעה 09:00. ​
תקופת ההתקשרות:
עד 31.12.2023
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • טלפון:026669002
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר התקשרות זו סגור
לא נמצאו בקשות לקבלת מידע לשנה השוטפת
מספר החלטהנושא ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותהיקף ההתקשרותתאריך פירסום
H912קיום טקסים ואירועים (יום הזיכרון חג הפסח) בנייני האומה מרכז הקונגרסים2018כ - 57,000 ₪ בתוספת מע"מ 01/05/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה לצורך קיום טקס יום הזיכרון והרמת כוסית לכבוד חג הפסח ​

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:026552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H913תשלום רישיונות רכב לרכבי הבנקמשרד התחבורה כל עוד משרד התחבורה הוא הגורם המחייב רישוי.לפי תעריפי משרד התחבורה, בהתאם לכמות הרישיונות לתשלום 01/05/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
תשלום רשיונות הרכב שבבעלות הבנק למשרד התחבורה​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:026552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H914אספקת שירותי דואר וסליקה דואר ישראל 5 שניםכ - 500,000 ש"ח כולל מע"מ בשנה01/05/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת שירותי דואר וסליקה. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 27/03/2018.​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:026552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H915קיום קורס בנושא ניהול פרויקטים פרוסיד כ.ר. בע"מ 201834,516 ₪, כולל מע"מ01/05/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך להליך תיחור שביצע הבנק, לצורך קיום קורס ניהול פרויקטים.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שירי צור
 • טלפון:026552783
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H916אספקת שירותי ייעוץ חשבונאיאלרואי יועצים בע"מ 31/03/2019ללא עלות נוספת ביחס לאישור הקודם בנושא01/05/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שנבחרה בהליך תיחור, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ חשבונאי.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 27/3/18, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:ליטל בן-אבו
 • טלפון:026552838
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H917התקשרות עם החברה לאספקת רישוי, תחזוקה, תמיכה ושירותי מומחה למוצר Adabas/Natural אס.פי.אל תוכנה בע"מ 31/12/20222.5 מש"ח בתוספת מע"מ 01/05/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה, עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת רישוי, תחזוקה, תמיכה ושירותי מומחה למוצר. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 10/4/18, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן משה
 • טלפון:026552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H918שירותים בטחוניים לעובדי הבנק בנציגות ניו יורק.הסוכנות היהודיתללא הגבלת זמן 12,000$ לשנה01/05/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)ב
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם הסוכנות היהודית לאספקת שירותים בטחוניים לעובדי הבנק בנציגות ניו יורק.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:026552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H919פינוי פתיתי ניירי.ר.א.בשנה, או עד לסיום הליכי מכרז חדש בנושא, המוקדם מביניהם.85,000 ₪, כולל מע"מ01/05/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי פינוי פתיתי נייר. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שירי צור
 • טלפון:026552783
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H920שכירת חדר וחניהכיכר הרצלעד 30/4/19כ- 8,000 ₪ לחודש בתוספת מע"מ המתחלקת בין הבנקים, כאשר החלק של הבנק הוא 10% מהעלות הכוללת .01/05/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(14א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה לצורך שכירת חדר וחניה לצרכי מסלקות הבנקים. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:ליטל בן-אבו
 • טלפון:026552838
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H921פעילות רווחה לעובדי הבנקאיסתא רה-קרייאשן2018עד 475,000 ₪, תלוי בכמות המשתתפים בפועל 01/05/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה לצורך קיום פעילו תרווחה לעובדי הבנק ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:026552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H922שירותי ייעוץ בתחום הבטיחות לבטח איירוןשלוש שנים או עד לסיום פרויקט הבינוי והשיפוץ, המוקדם מבניהם 435,000 ₪ כולל מע"מ 01/05/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
נושאים כלליים ואחרים, עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום הבטיחות. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -22/4/18, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:026552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H906אספקת מדדי סוף יום ונתונים תוך יומיים הבורסה לני"עעשר שנים762,240 ₪, בתוספת מע"מ 30/04/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת מדדי סוף יום ונתונים תוך יומיים. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  הוגשה הסתייגות אחת שנדחתה ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 27/02/2018.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שירי צור
 • טלפון:026552783
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H907פרסום מודעות בעיתוניםלשכת הפרסום הממשלתית5 שניםבהתאם לתעריפי הלפ"מ ולכמות הפרסומים בפועל 30/04/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם לשכת הפרסום הממשלתית לצורך פרסום מודעות בעיתונים. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:ליטל בן-אבו
 • טלפון:026552838
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H908ייעוץ בתחום סיכוני ריבית ונזילות אפרים טואף שנה עם אופציה לארבע שנים נוספות.כ - 200,000 ₪ כולל מע"מ, בהתאם לכמות השעות בפועל 30/04/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
5. (א)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם הספק, שזכה בהליך תיחור, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בתחום סיכוני ריבית ונזילות.​
​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:026552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H909אספקת תחזוקה שנתית  ושירותי מומחה לאבטחת מידעסייבר ארק תוכנה בע"מעד 31/12/19, או עד לסיום הליך חדש להתקשרות כספק יחיד, המוקדם מביניהם200,000 ₪ בתוספת מע"מ 30/04/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה, עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שנבחרה בהליך התקשרות עם ספק יחיד, לצורך המשך עם אספקת תחזוקה שנתית ושירותי מומחה לאבטחת מידע.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -11/03/2018, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן משה
 • טלפון:026552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H910אספקת שירותי ייעוץ בתחום אבטחת מידעהזוכות במכרז: קומסק, ארנסט יאנג, ג'י אר סי, באגסק, טו בי סקיור, אבנת, אמן מחשבים וסיטאדלעד 31/12/2018 או עד לסיום הליכי מכרז, המוקדם מביניהם2,500,000 ₪ בתוספת מע"מ 30/04/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה, עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברות, שזכו במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום אבטחת מידע. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -06/03/2018 אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן משה
 • טלפון:026552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H911רכישת רכבים יוניון מוטורס בע"מ, קבוצת לובינסקי וצ'מפיון מוטורוס בע"מ,2018כ - 630,000 ₪ כולל מע"מ 30/04/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של מינהל הרכב לצורך רכישת ארבעה רכבים לצרכי הבנק. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:026552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H903קורס EXCELג'ון ברייס3 חודשיםעד 18,700 ₪ בתוספת מע"מ 11/03/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שנבחרה בהליך הצעות מחיר, לצורך קיום קורס Excel. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שירי צור
 • טלפון:026552783
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H904סימון ורישום ציודרוני וולטמן מהנדסיםעד 01/06/2018 ₪ 5,580 בתוספת מע"מ11/03/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שנכרתה בהמשך להתקשרות בפטור מהליך תיחור, לצורך סימון ורישום ציוד.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומן הטעמים המיוחדים שנרשמו באישור המנכ"ל מ -05/02/2018, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:026552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H905החלפת גלאים במערכת גילוי הצפה ותחזוקת הגלאים הקיימים והחדשיםווי.אם תעשיות בע"מעד למיצוי הסכום עד 30,000 ₪ בתוספת מע"מ11/03/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שנבחרה בהליך הצעות מחיר, לצורך להחלפת גלאים במערכת גילוי הצפה ותחזוקת הגלאים הקיימים והחדשים.  מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומן הטעמים המיוחדים שנרשמו באישור המנכ"ל מ -04/01/2018, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.    ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:026552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H901תחזוקת ציוד קצה טלקוד מחשבים בע"מעד 31/12/2018 או עד לבחירת זוכה במכרז שהבנק עומד לפרסם בנושא, המוקדם מבין השניים.300,000 ₪ בתוספת מע"מ 05/03/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(2)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שנכרתה בהמשך לאימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך המשך תחזוקת ציוד הקצה הקיים בבנק. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -28/01/2018, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן משה
 • טלפון:026552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H902תחזוקת מרכזיותמיטווך ובניו בע"מעד 31/12/18 או עד לבחירת זוכה במכרז שהבנק עומד לפרסם בנושא, המוקדם מבין השניים.עד 200,000 ₪, כולל מע"מ05/03/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(2)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך ותחזוקת מרכזיות טלפונים.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -28/01/2018, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.   ​​​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן משה
 • טלפון:026552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H892תחזקות מערכת ORACLE BPEL & OAS רימיני סטריט31/12/2022100,000$ בתוספת מע"מ 22/01/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ, לצורך תחזוקת מערכת ORACLE BPEL & OAS. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלכוונת ההתקשרות עם הספק הוגשו הסתייגויות, אלו נדחו, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 05/12/17.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן משה
 • טלפון:026552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H893תחזוקת תוכנת HOTDOCקופל ראם בע"מ31/12/201870,000 ₪ בתוספת מע"מ 22/01/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה לצורך המשך תחזוקת תוכנת HOTDOC מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 27/12/17, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן משה
 • טלפון:026552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H894תחזוקת שרתי Sun Solaris   מלם תים בע"מ800,000 ₪ בתוספת מע"מ 31/12/202022/01/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך תחזוקת שרתי Sun Solaris הקיימים בבנק מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -20/12/2017, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן משה
 • טלפון:026552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H895ייעוץ בתחום המחשוב בתחומים שונים הזוכות בתחומי הייעוץ שפורטו  לשנה ממועד ההתקשרות בכל נושאעד  3,500,000 ₪, בתוספת מע"מ 22/01/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברות, שזכו במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחומים DataStage, פיתוח SharePoint, קוגנוס, NET, GUI/UX, מסדי נתונים ויוניקס, מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 26/12/17, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן משה
 • טלפון:026552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H898רכישת כלי לאבטחה בתחום הסייבר-31/12/2020עד 150,000$ בתוספת מע"מ 14/01/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק יחיד לצורך רכישת כלי לאבטחה בתחום הסייבר. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12/12/2017. ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן משה
 • טלפון:026552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H899תחזוקת מערכת לגילוי וכיבוי אש,התקנת גלאי כיבוי אש וחיבורם למערכת הקיימת, החלפת תשתיות והתאמה לשיטת הגלאים בבנק. אורד בע"מעד 30/06/2022 כ -  300,000 ₪ לא כולל מע"מ 14/01/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (29)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לתחזוקת מערכת לגילוי וכיבוי אש, התקנת גלאי כיבוי אש וחיבורם למערכת הקיימת, החלפת תשתיות והתאמה לשיטת הגלאים בבנק. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 29/11/17.​
​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:026552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H900בצוע עבודות התאמה, פיתוח ותחזוקה של תצוגת מרכז המבקרים של בנק ישראל בתל-אביבטוקאן סטודיו לעיצוב בע"מ06/12/2022כ - 350,000 ₪ בתוספת מע"מ 14/01/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (29)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לביצוע עבודות התאמה, פיתוח ותחזוקה של תצוגת מרכז המבקרים של בנק ישראל בתל-אביב.  ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 05/12/17.​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:026552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H891אספקת מנוי למאגר המידע Science direct for government editionזיעור Information Systemsשנה לכל היותר 70,000$ בתוספת מע"מ  14/01/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
ההתקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת מנוי למאגר המידע Science direct for government edition. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מיום 20/12/17​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן משה
 • טלפון:026552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H890שירותי ייעוץ בניהול סיכוניםאפרים טואףעד למיצוי הסכום 30,000 ש"ח, כולל מע"מ 01/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה לצורך המשך קבלת שירותי ייעוץ בתחום ניהול סיכונים. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:026552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H891המשך אספקת שירותי ייעוץ לפרויקט הבינוי והשיפוץ דונסקי-גינדי אדריכלים במסגרת הפרויקטכ - 40,000 ש"ח בתוספת מע"מ 01/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, הטעמים המיוחדים שפורטו בפניה ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 05/09/2017, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:026552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H892אספקת שירותי תרבות ורווחה באתר מועדון טובהחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה31/12/20233,000,000 ש"ח בתוספת מע"מ 01/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת שירותי תרבות ורווחה באתר מועדון טוב. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 05/09/2017.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • טלפון:026669002
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H893הלפ"מ בחודשים הקרובים 100,000ש"ח01/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם המשרד לצורך סיוע בתחומים פרסום.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן משה
 • טלפון:026552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H894פיתוח וייצור אמצעי לזיהוי שטרות ומטבעות עבור בעלי לקויות ראייה Caretec International GmbH31/12/201748,000 אירו בתוספת מיסים כחוק01/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ לפיתוח וייצור אמצעי לזיהוי שטרות ומטבעות עבור בעלי לקויות ראייה. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 19/09/2017.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • טלפון:026669002
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H895ייעוץ בתחום התקשורת כלירנטעשרה חודשים 400,000 ש"ח בתוספת מיסים 01/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום התקשורת. זאת מטעמים של יעילות וחסכון, הטעמים המיוחדים שפורטו באישור המנכ"ל מ - 01/10/2017. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן משה
 • טלפון:026552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H896רכישת רכב יוניון מוטורס בע"ממיידי 138,420 ש"ח כולל מע"מ 01/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי, לצורך רכישת רכב מסוג טויוטה אוונסיס.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:026552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H897רכישת אומנות התקשרות כללית2017-2018כ - 310,000 ש"ח, בתוספת מע"מ 01/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
פטור ממכרז והתקשרות לצורך רכישת ושאילת יצירות אומנות לבנייני הבנק. ​​​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:026552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H885ביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון דונסקי אדריכלים ומעצבים בע"מבמסגרת הפרויקטעד לסכום של ₪ 1,700,00018/09/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​שינוי בסכומים המקסימאליים שניתן יהיה לשלם לספק לצורך ביצוע התכנון והפיקוח העליון בעבודות השיפוץ שמבצע הבנק בבניין הבנק בירושלים
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין כהן
 • טלפון:026552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H886רישוי ותחזוקה של Microfocus ו-UTMO-DPTהיולט פקרד (ישראל) בע"משנה ₪ 155,00018/09/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך לחידוש הרישוי התחזוקה  של Microfocus ו-UTMO-DPT. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12/9/17 אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן משה
 • טלפון:026552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H887תחזוקת תמיכה ורישוי של תוכנת POWER TERMאריקום תוכנה בע"מ עד 31/12/2022₪ 400,00018/09/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתחזוקת תמיכה ורישוי של תוכנת POWER TERM. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 20/08/2017. ​​JH
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן משה
 • טלפון:026552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H888רכישת תחזוקה למערכות איוורור וסינון   תעשיות בית אל זכרון יעקב בע"מעד 31/07/2027₪ 85,00018/09/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לרכישת תחזוקה למערכות איוורור וסינון. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 21/08/2017. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין כהן
 • טלפון:026552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H889אחזקת מערכות ביטחון באחד מבנייני הבנק אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ31/07/2022₪ 200,00018/09/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לאחזקת מערכות ביטחון באחד ממשרדי הבנק. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30/08/2017.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין כהן
 • טלפון:026552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר החלטה זו סגור