​הכנס נערך ביום ג', 27 בדצמבר, 2016 - מלון קראון פלאזה, ירושלים

 

​סדר היום
08:30-09:00 התכנסות​
09:00-09:15​ דברי פתיחה - נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג
09:15-10:15​

ניצן צור אילן, השפעת מגבלות אשראי על שוק הדיור: המקרה של מגבלת שיעור המימון

הוצגה עבודתה של ניצן צור-אילן מבנק ישראל שבחנה את ההשפעה של הגבלות על שיעור המימון במשכנתאות על הבחירות של משקי הבית בבואם לרכוש דירה. בעבודה נמצא כי משקי הבית שמגבלת המימון חלה על ההלוואות שלקחו, בחרו לאחר הטלת המגבלה נכסי דיור זולים יותר (במונחים ריאליים), רחוקים יותר מהמרכז, ובשכונות בדירוג סוציו-אקונומי נמוך יותר.

מצגת

איתמר כספי, מבחן פאנל להתנהגות חריגה במחירי נכסים עם יישום למחירי בתים במדינות OECD​

עבודה נוספת של איתמר כספי מבנק ישראל הציגה מבחן אקונומטרי לבחינת ההתנהגות של מחירי הדירות על פני זמן שיושם על נתונים למדינות ה-OECD.בעבודה נמצא כי לא ניתן לשלול את ההשערה שבשנים האחרונות התנהגו מחירי הדירות בחלק ממדינות ה-OECD בצורה שמבחינה אקונומטרית מוגדרת כנפיצה.

מצגת
10:15-10:30​ ​הפסקה
10:30-11:30​

דנה אורפייג, מודל VAR מבני לאמידת הקשר בין המדיניות המוניטרית למחירי הדירות בישראל

דנה אורפייג מבנק ישראל מצאה בעבודתה כי ההשפעה של זעזועים בריבית המונטרית על מחירי הדירות נמוכה יחסית,כפי שנמצא במחקרים דומים בעולם: זעזוע שלילי של נקודת אחוז בריבית מביאה לעלייה של כנקודת אחוז במחירי הדירות ריאליים

מצגת

ויצמן נגר ודורון סייג, בנית מדד הדוני למחירי הקרקעות לייעוד מגורים בישראל

ויצמן נגר מבנק ישראל ודורון סייג מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הציגו מדד הדוני למחירי הקרקעות בישראל

מצגת
11:30-12:15​

הרצאה מרכזית: פרופ' רחל אלתרמן, חוקרת בכירה, מוסד שמואל נאמן, הטכניון

הרצאתה של פרופ' רחל אלתרמן ממוסד נאמן בטכניון עסקה בבעיות והאתגרים של מדיניות הדיור בישראל, שהציגה מבט אל שוק הדיור מבחוץ פנימה

מצגת
12:15-13:15​ ​ארוחת צהריים
​13:15-14:15

עופר רז-דרור, בחינת ההשפעה של רגולציה תכנונית מגבילה על שוק הדיור בישראל באמצעות ניסוי טבעי בקנה מידה ארצי - תמ"א 38 - והשפעתו על מחירי הדירות

במושב אחר הצהריים הציג עופר רז-דרור מהמועצה הלאומית לכלכלה את עבודתו שבחנה את ההשפעה של תמ"א 38 על מחירי הדירות. הוא מצא שתמ"א 38 תרמה לעליית מחירי הדירות שיכלו לעבור חידוש במסגרתה וכי ההשפעה במרכז הארץ הייתה גדולה יותר.

מצגת

דוד ג'נסוב, אלעד דה-מלאך, אסף זוסמן ונעם זוסמן, השפעת קרבה לאתרים סלולריים על מחירי הדירות בישראל

אלעד דה-מלאך מבנק ישראל הציג עבודה משותפת עם דיויד ג'נסוב ואסף זוסמן מהאוניברסיטה העברית ונועם זוסמן מבנק ישראל שבוחנת את ההשפעה של קירבה של אתרים סלולריים(אנטנות) על מחירי הדירות. ממחקרם עולה שלא קיימת השפעה מובהקת של אתרים סלולריים על מחירי הדירות.

מצגת
​14:15-15:15

​פאנל: "שוק הדיור - נשיגות ומדיניות"

את הכנס יינעל פאנל בהנחייתו של מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, פרופ' נתן זוסמן ובהשתתפות ד"ר דני בן-שחר מאוניברסיטת ת"א, פרופ' עומר מואב מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, ומר ערן ניצן, סגן הממונה על התקציבים באוצר.

יו"ר פרופ' נתן זוסמן, מנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל מצגת
​ד"ר דני בן שחר, אוניברסיטת תל-אביב מצגת
פרופ' עומר מואב, המרכז הבינתחומי הרצליה ואוניברסיטת ווריק, אנגליה מצגת
​מר ערן ניצן, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר מצגת