29.04.2012
 
התפתחות החוב במשק – פברואר/מרץ 2012
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
בחודש פברואר גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-0.6% לרמה של כ-771 מיליארדי ש"ח. יתרת החוב של משקי הבית ירדה בפברואר בכ-0.3% ועמדה בסוף החודש על כ-365 מיליארדים.
א. החוב של המגזר העסקי
מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי בחודש פברואר גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-5 מיליארדי ש"ח (0.6%) לרמה של כ-771 מיליארדים.  
העלייה ביתרה נבעה מגיוס חוב נטו של כ-3 מיליארדים - בעיקר באמצעות הלוואות מהבנקים (כ-2 מיליארדים). יתר הגידול ביתרת החוב נבע מהשפעת פיחות שע"ח של השקל מול הדולר בשיעור של כ-0.9%, שהביא לעלייה של כ-2 מיליארדים בשווי השקלי של החוב במט"ח.  
בחודש מרץ הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-2.3 מיליארדי ש"ח, מזה 1.8 מיליארדים באמצעות אג"ח סחיר. ממוצע ההנפקות החודשי מתחילת השנה עומד על כ-2 מיליארדי ש"ח.  
מהתפלגות החוב לפי בסיסי הצמדה עולה כי כ-40% מהחוב אינו צמוד, ומשקלם של החוב הצמוד למדד והצמוד למט"ח עמדו בסוף פברואר על כ-34% ו-27% בהתאמה. מתחילת 2008 חלה עלייה של כ-10 נקודות אחוז במשקל החוב הלא צמוד, מרביתה על חשבון קיטון במשקל החוב הצמוד למדד.  
  
ב. החוב של משקי הבית
יתרת החוב של משקי הבית עמדה בחודש פברואר על סך של כ-365 מיליארדי ש"ח. יתרת החוב לדיור מסך החוב של משקי הבית גדלה בכמיליארד ש"ח (0.3%) ועמדה בסוף פברואר על כ-260 מיליארדים.  
בחודש מרץ הסתכמו ביצועי המשכנתאות (נטילות של משכנתאות) בכ-3.4 מיליארדי ש"ח. , גבוה ב-14% מהביצועים בחודש פברואר, עם זאת, חלק מהעלייה נובעת ככל הנראה מסיבות עונתיות - סך המשכנתאות שניתנו ב-12 החודשים שהסתיימו במארס היה נמוך ב-3% מאשר ב-12 החודשים שהסתיימו בפברואר, המשך של ירידה רצופה מאז השיא שנרשם בחודש מאי.  
 


 
ג. עלויות החוב במשק
בחודש פברואר גדל הפער בין הריבית על האשראי לריבית על הפיקדונות במגזר צמוד בכ-0.6 נקודות אחוז, עקב ירידה בריבית על הפיקדונות הצמודים. במגזר הלא צמוד לא נרשם שינוי מהותי.  
בחודש פברואר חלה עלייה של כ-0.1 נק' אחוז במרווח בין תשואת מדד האג"ח הקונצרני הצמוד, תל בונד 60, לבין ממוצע תשואות האג"ח הממשלתיות הצמודות, לרמה של כ-2.7 נק' אחוז. נציין כי החל מחודש מרץ 2011 נרשמה עלייה של כ-1.5 נק' אחוז במרווח זה.  
בחודש מרץ נרשמו ירידות קלות בריביות על משכנתאות חדשות צמודות למדד ולא צמודות.  
 
 
ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק - לחץ כאן
קישור למידע בנושא נתוני משכנתאות - לחץ כאן