08.05.2012
 
שוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2012
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין – היחלשות השקל מול הדולר לצד מגמה מעורבת של הדולר בעולם.
במהלך חודש אפריל נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 0.94%, ומול האירו בכ- 0.1%, מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל ב- 0.82%.
בשערו של הדולר מול מטבעות עיקריים נרשמה באפריל מגמה מעורבת - הדולר התחזק בכ- 0.8% מול האירו, בכ- 0.5% מול הפרנק השוויצרי, מול הפאונד הבריטי והיין היפני הדולר נחלש ב- 1.6% ו- 2.36% בהתאמה.
תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש אפריל ועמדה על 3.75%, בהשוואה ל-5.48% בחודש מרץ.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה בחודש אפריל לרמה של כ- 8.7%, בהשוואה ל-כ- 9.7% בחודש מרץ.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בחודש אפריל ברמה ממוצעת של 11.22% ו- 9.76% בהתאמה, בהשוואה ל 11.75% ו- 10.3% בהתאמה בחודש מרץ.
 
נפח המסחר בשוק המט"ח – עלייה בנפח המסחר היומי הממוצע במקביל לעליה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אפריל הסתכם בכ-99.4 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-104.7 מיליארד בחודש מרץ. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ- 11% בחודש אפריל ועמד על כ- 5.8 מיליארדי דולר.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אפריל בכ-28.2 מיליארד דולר בהשוואה לכ-34.8 מיליארד דולר במרץ. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד באפריל בכ-4.6% בהשוואה לחודש מרץ ועמד על 1.66 מיליארד דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אפריל ב- 5.7 מיליארד דולר לעומת כ-10.2 מיליארד במרץ, הממוצע היומי בחודש אפריל עמד על כ- 337 מיליון דולר, ירידה בכ- 34% בהשוואה לחודש מרץ.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש אפריל בכ-65.4 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-59.6 מיליארד במרץ. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות החלף עלה בכ- 30% לרמה של כ-3.8 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בחודש אפריל, ועמד על כ- 46.5%, בהשוואה לכ-42% במרץ וכ- 44.13% בפברואר. העלייה נבעה בעיקר מהיקף עסקות ההחלף של תושבי חוץ, כאשר בחודש אפריל נרשמה עלייה של כ-62% בממוצע היומי של תושבי חוץ בעסקות אלו.
לוחות ותרשימים
 

 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
99396 5735 65436 28225 סה"כ אפריל - 12 (נתון ארעי)
5847 337 3849 1660 סה"כ (ממוצע יומי לפי 17 ימי מסחר)
46293 2734 33991 9568 תושבי חוץ
45029 2640 33513 8876 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
53103 3001 31445 18657 תושבי ישראל
9511 1066 2615 5830 מזה : סקטור ראלי
22876 578 18751 3547 סקטור פיננסי
5204 1 2886 2317 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1108 284 314 510 יחידים+קרנות נאמנות
0     0 בנק ישראל
2636 34 8 2594 אחרים3
11768 1038 6871 3859 בנקים מקומיים4
           
104,653 10,257 59,570 34,826 סה"כ מרץ-12
5,233 513 2,979 1,741 סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
43,905 5,638 24,634 13,633 תושבי חוץ
42,993 5,608 24,415 12,970 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
60,748 4,619 34,936 21,193 תושבי ישראל
9,021 1,233 1,887 5,901 מזה : סקטור ראלי
27,008 1,067 21,372 4,569 סקטור פיננסי
4,780 0 2,893 1,887 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,133 207 429 497 יחידים+קרנות נאמנות
0     0 בנק ישראל
3,082 40 1 3,041 אחרים3
15,724 2,072 8,354 5,298 בנקים מקומיים4
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים. 4
החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר. 5
להרחבה ראו: http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mth/nefah/trdvolh.htm  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.