09.05.2012
 
השקעות תושבי חוץ בישראל, ותושבי ישראל בחו"ל בחודש מרץ 2012
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
תושבי חוץ – מימושים נטו באג"ח הממשלתיות.
אגרות חוב ומק"מ – תושבי חוץ מימשו נטו בחודש מרץ כ-850 מיליוני דולרים באג"ח הממשלתיות, בעיקר באגרות הלא צמודות, זאת בהמשך למימושים בהיקף של כ-310 מיליונים בחודש פברואר. פעילות תושבי חוץ נטו בחודש מרץ במק"מ הייתה מאוזנת, זאת לאחר מימושים מצטברים נטו בהיקף של כ-10.8 מיליארדי דולרים ממרץ 2011. באג"ח הממשלתיות הנסחרות בחו"ל נרשמו במרץ מימושים נטו בהיקף של כ-200 מיליוני דולרים.
השקעות במניות ישראליות – בחודש מרץ הסתכמו ההשקעות נטו של תושבי חוץ בבורסה לני"ע בתל-אביב בכ- 130 מיליוני דולרים, זאת לאחר השקעות נטו של כ-60 מיליונים בחודש פברואר.
ההשקעות הישירות בישראל – ההשקעות הישירות במשק, שבוצעו דרך מערכת הבנקאות המקומית, הסתכמו במרץ בכ-100 מיליוני דולרים, כאשר עיקר הפעילות התרכזה בענפי הטכנולוגיה העילית והתעשייה.
תושבי ישראל – השקעות של המוסדיים ומשקי הבית במניות זרות.
מניות – בחודש מרץ הסתכמו ההשקעות נטו של תושבי ישראל במניות זרות בחו"ל בכ- 370 מיליוני דולרים; משקי הבית השקיעו נטו כ-250 מיליוני דולרים שאליהם נוספו השקעות של כ-120 מיליוני דולרים של המגזר העסקי והמוסדיים.
אג"ח – בחודש מרץ השקיעו תושבי ישראל נטו באג"ח סחיר בחו"ל כ- 120 מיליוני דולרים – כאשר משקי הבית והמשקיעים המוסדיים השקיעו כל אחד כ-95 מיליונים, אשר קוזזו חלקית ע"י המימושים נטו של המגזר העסקי בהיקף של כ-70 מיליונים.
ההשקעות הישירות בחו"ל – בחודש מרץ נרשמו מימושים נטו של כ- 100 מיליוני דולרים בהשקעות הישירות בחו"ל, אשר התרכזו בעיקר בענף הכימיה.