23.05.2012
 
התפתחות החוב במשק – מרץ/אפריל 2012
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
יתרת החוב של המגזר העסקי קטנה בחודש מרץ בכ-6 מיליארדי ש"ח (0.7%-) לרמה של כ-777 מיליארדים. יתרת החוב של משקי הבית גדלה במרץ בכ-0.7% ועמדה בסוף החודש על כ-367 מיליארדים.
א. החוב של המגזר העסקי
מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי בחודש מרץ קטנה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-6 מיליארדי ש"ח (0.7%-) לרמה של כ-777 מיליארדים.  
הירידה ביתרה נבעה מפירעון חוב נטו של כ-3 מיליארדים - בעיקר עקב פירעון הלוואות מהבנקים. יתר הירידה ביתרת החוב נבעה מהשפעת ייסוף שע"ח של השקל מול הדולר בשיעור של כ-1.4%, שהביא לירידה בשווי השקלי של החוב במט"ח.  
בחודש אפריל הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-3.1 ש"ח, מזה 1.5 מיליארדים באמצעות אג"ח לא סחיר של חברה גדולה. ממוצע ההנפקות החודשי מתחילת השנה עומד על כ-2.3 מיליארדי ש"ח.  
  
ב. החוב של משקי הבית
יתרת החוב של משקי הבית עמדה בחודש מרץ על סך של כ-367 מיליארדי ש"ח. יתרת החוב לדיור מסך החוב של משקי הבית גדלה ב-0.8 מיליארד ש"ח (0.3%) ועמדה בסוף מרץ על כ-261 מיליארדים. מתחילת השנה גדלה יתרת החוב לדיור ב-2.5 מיליארדי ש"ח (1%).  
בחודש אפריל הסתכמו ביצועי המשכנתאות (נטילות של משכנתאות) בכ-3 מיליארדי ש"ח, נמוך מהביצועים בחודש מרץ אך דומה לממוצע ביצועי המשכנתאות החודשי בחצי השנה האחרונה.  
 


 
ג. עלויות החוב במשק
בחודש מרץ לא נרשם שינוי מהותי בפער בין הריבית על האשראי לריבית על הפיקדונות במגזר הצמוד למדד ובמגזר הלא צמוד.  
בחודש מרץ נמשכה העלייה המתונה במרווח בין תשואת מדד האג"ח הקונצרני הצמוד, תל בונד 60, לבין ממוצע תשואות האג"ח הממשלתיות הצמודות. המרווח עלה ב-0.1 נק' אחוז ועמד בסוף מרץ על כ-2.8 נק' אחוז. נציין כי ב-12 החודשים שנסתיימו מרץ 2012 נרשמה עלייה של כ-1.6 נק' אחוז במרווח זה.  
בחודש אפריל נרשמו ירידות של כ-0.2 נק' אחוז בריבית הממוצעת על משכנתאות חדשות צמודות למדד. בריבית הממוצעת על משכנתאות לא צמודות לא נרשם שינוי מהותי.  
 
 
ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק - לחץ כאן
קישור למידע בנושא נתוני משכנתאות - לחץ כאן