08.07.2012
 
שוק מטבע החוץ בחודש יוני 2012
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין – היחלשות של השקל מול הדולר לעומת היחלשות של הדולר בעולם.
במהלך חודש יוני נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 1.08%, ומול האירו בכ- 2.3%, מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל ב- 1.87%.
בשערו של הדולר נרשמה החלשות מול רוב המטבעות בעולם - הדולר נחלש בכ- 1.3% מול האירו, בכ- 1.2% מול הפרנק השוויצרי, בכ- 0.9% מול הפאונד הבריטי אך התחזק מול היין היפני בכ- 1.1% .
תנודתיות שע"ח – עלייה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עלתה בחודש יוני ועמדה על 6.8%, בהשוואה ל-5.4% בחודש מאי.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה בחודש יוני לרמה של כ- 8.8%, בהשוואה ל-כ- 8.4% בחודש מאי.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בחודש יוני ברמה ממוצעת של 13.8% ו- 11.3% בהתאמה, בהשוואה ל 11.4% ו- 9.9% בהתאמה בחודש מאי.
נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע לעומת עלייה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש יוני הסתכם בכ-115.3 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-131.2 מיליארד בחודש מאי. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 3.7% בחודש יוני ועמד על כ- 5.5 מיליארדי דולר.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יוני בכ-36.6 מיליארד דולר בהשוואה לכ-36.3 מיליארד דולר במאי. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה ביוני בכ-10% בהשוואה לחודש מאי ועמד על 1.74 מיליארד דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יוני ב- 9.7 מיליארד דולר לעומת כ-13.4 מיליארד במאי, הממוצע היומי בחודש יוני עמד על כ- 462 מיליון דולר, ירידה בכ- 21% בהשוואה לחודש מאי.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש יוני בכ-68.9 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-81.4 מיליארד במאי. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות החלף ירד בכ- 7% לרמה של כ-3.3 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בחודש יוני, ועמד על כ- 44.3%, בהשוואה לכ-39.1% במאי וכ- 46.6% באפריל. העלייה נבעה בעיקר מירידה של כ-24% בממוצע היומי של עסקות ההחלף שביצעו תושבי ישראל .
לוחות ותרשימים
 

 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
115,250 9,704 68,918 36,628 סה"כ יוני - 12 (נתון ארעי)
5,488 462 3,282 1,744 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
51,081 5,008 32,224 13,849 תושבי חוץ
49,478 4,910 31,362 13,206 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
64,169 4,696 36,694 22,779 תושבי ישראל
10,207 2,109 2,268 5,830 מזה : סקטור ראלי
27,087 625 21,686 4,776 סקטור פיננסי
6,304 21 3,362 2,921 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,492 440 502 550 יחידים+קרנות נאמנות
0     0 בנק ישראל
2,916 66 27 2,823 אחרים3
16,163 1,435 8,849 5,879 בנקים מקומיים4
           
131,148 13,403 81,399 36,346 סה"כ מאי-12
5,702 583 3,539 1,580 סה"כ (ממוצע יומי לפי 23 ימי מסחר)
51,273 5,056 32,881 13,336 תושבי חוץ
49,236 4,880 31,881 12,475 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
79,875 8,347 48,518 23,010 תושבי ישראל
12,157 3,126 2,143 6,888 מזה : סקטור ראלי
35,971 2,094 28,950 4,927 סקטור פיננסי
7,930 590 5,159 2,181 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,115 394 131 590 יחידים+קרנות נאמנות
0     0 בנק ישראל
3,396 94 19 3,283 אחרים3
19,306 2,049 12,116 5,141 בנקים מקומיים4
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים. 4
החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר. 5
להרחבה ראו: http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mth/nefah/trdvolh.htm  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.