הפעילות המצרפית
מספר הלוח​ שם הלוח​​
לוח ב'- נ'- 1​ המקורות והשימושים - השינוי הכמותי, 1965 עד 2021
לוח ב'- נ'- 2​ המקורות והשימושים - השינוי במחיר, 1965 עד 2021​
לוח ב'- נ'- 3​ ההשקעה המקומית הגולמית לפי סוג - השינוי הכמותי, 1965 עד 2021​
 לוח ב'- נ'- 4​ ההשקעה המקומית הגולמית לפי סוג - השינוי במחיר, 1965 עד 2021​
לוח ב'- נ'- 5​ הצריכה הפרטית לפי סוג - השינוי הכמותי, 1965 עד 2021
לוח ב'- נ'- 6​ הצריכה הפרטית לפי סוג - השינוי במחיר, 1965 עד 2021
לוח ב'- נ'- 7​ היצוא והיבוא - השינוי הכמותי, 1965 עד 2021
לוח ב'- נ'- 8​ ההכנסה הלאומית הנקייה, ההכנסה הפרטית הפנויה והחיסכון הפרטי, 1981 עד​ 2021
 לוח ב'- נ'- 9​ אינדיקטורים לייצור במגזר העסקי, 1965 עד 2021
לוח ב'- נ'- 10​ התוצר המקומי העסקי לפי ענפי המשק, 1961 עד 2021
לוח ב'- נ'- 11​ מלאי ההון הגולמי לפי ענפי המשק, 1961 עד 2021
לוח ב'- נ'- 12​ מלאי ההון הנקי לפי ענפי המשק, 1961 עד 2021
לוח ב'- נ'- 13​ ההשקעה הגולמית לפי ענפי המשק, 1961 עד 2021​
לוח ב'- נ'- 14​ תשומת העבודה של המגזר העסקי, לפי ענפים, 1961 עד 2021
לוח ב'- נ'- 15​ פריון הייצור הכולל של המגזר העסקי, לפי ענפים, 1961 עד 2021
לוח ב'- נ'- 16​ החיסכון הלאומי, ההשקעה המקומית הגולמית והחשבון השוטף במאזן התשלומים, 1965 עד 2021
לוח ב'- נ'- 17​ ההכנסה של המשק מכל המקורות, הצריכה והחיסכון הלאומי הגולמי, 1965 עד 2021
 
 
ענפי המשק
 
מספר הלוח​ שם הלוח​
לוח ב'- נ'- 18​ מלאי ההון וההשקעה הגולמית בענפי החשמל, המים, התחבורה והתקשורת, 1970 עד 2021
לוח ב'- נ'- 19​ מדד הייצור התעשייתי לפי ענף, 1980 עד 2021
 לוח ב'- נ'- 20​ תשומת העבודה בתעשייה, בשעות, לפי ענף, 1980 עד 2021
לוח ב'- נ'- 21​ השכירים בתעשייה, לפי ענף, 1980 עד 2021
לוח ב'-נ'-22 (1)​ ההשקעות בתעשייה לפי ענף, 1980 עד 2021
לוח ב'-נ'-22 (2)​ ההשקעות בתעשייה, 1980 עד 2021
לוח ב'-נ'-23 (1)​ מלאי ההון הגולמי בתעשייה לסוף השנה, לפי ענף, 1980 עד 2021
לוח ב'-נ'-23 (2)​ מלאי ההון הגולמי בתעשייה לסוף השנה, לפי ענף, 1980 עד 2021
לוח ב'- נ'- 24​ הייצור לשעת עבודה בתעשייה, לפי ענף, 1980 עד 2021
לוח ב'- נ'- 25​ העלות לשעת עבודה בתעשייה, לפי ענף, 1986 עד 2021
לוח ב'- נ'- 26​ ההשקעה בתחבורה ובתקשורת, 1988 עד 2021
 לוח ב'- נ'- 28​ מלאי ההון וההשקעה הגולמית בענפי האנרגיה, המים, התחבורה והתקשורת, 1995 עד 2021
לוח ב'- נ'- 31​ אינדיקטורים לפעילות שירותי ההארחה, 1988 עד 2021
לוח ב'-נ'-33 (1)​ הפעילות בענף ה-ICT מ-1999 עד 2013
לוח ב'-נ'-33 (2)​ הפעילות בענף ה-ICT מ-1999 עד 2013​
לוח ב'-נ'-33 (3)​​ הפעילות בענף ה- IC מ-2011 עד 2021
לוח ב'- נ'- 34​ ענף הבנייה - נתונים נבחרים, 1970 עד 2021
לוח ב'- נ'- 35​ ענף הבנייה - נתונים נבחרים, 1960 עד 2021
 

מאזן התשלומים

מספר הלוח  ​ שם הלוח ​
לוח ב'-נ'- 37 (1)​ ​מאזן התשלומים, 1980 עד 2021
לוח ב'-נ'- 37 (2)​ מאזן התשלומים, 2003 עד 2021
לוח ב'-נ'- 38​ חשבון הסחורות, השירותים וגורמי הייצור, 1980 עד 2021
לוח ב'-נ'- 39 (1)​ היבוא: חשבון הסחורות והשירותים, 1980 עד 2021
לוח ב'-נ'- 39 (2)​ היצוא: חשבון הסחורות והשירותים, 1980 עד 2021
לוח ב'-נ'- 40 (1)​ יצוא הסחורות לפי ענפים - מחירים, 1980 עד 2021
לוח ב'-נ'- 40 (2)​  יצוא הסחורות לפי ענפים - כמויות, 1980 עד 2021
לוח ב'-נ'- 41 (1)​ היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - מחירים, 1991 עד 2021
לוח ב'-נ'- 41 (1) - המשך​ היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - מחירים, 1991 עד 2021
לוח ב'-נ'- 41 (2)​ היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - כמויות, 1991 עד 2021
לוח ב'-נ'- 41 (2) - המשך​  היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - כמויות, 1991 עד 2021
לוח ב'-נ'- 42​ סחר החוץ (ללא יהלומים) - על פי מקור היבוא ויעד היצוא, 1995 עד 2021
לוח ב'-נ'- 43 (1)​ יבוא הסחורות (למעט יבוא ביטחוני ישיר) לפי ייעוד - מחירים, 1980 עד 2021​
לוח ב'-נ'- 43 (2)​ יבוא הסחורות (למעט יבוא ביטחוני ישיר) לפי ייעודים - כמויות, 1980 עד 2021​
לוח ב'-נ'- 44​ חשבון השירותים, 1980 עד 2021​
לוח ב'-נ'- 45​ חשבון ההכנסות, 1995 עד 2021
לוח ב'-נ'- 46​ ההעברות השוטפות, 1980 עד 2021​
לוח ב'-נ'- 47​ החשבון הפיננסי, 1980 עד 2021​
לוח ב'-נ'- 48 (1)​ ההשקעות של תושבי חוץ בישראל והשקעות תושבי ישראל בחו"ל, 2010 עד 2021
לוח ב'-נ'- 48 (2)​  ההשקעות של תושבי ישראל בחו"ל, 2010 עד 2021
לוח ב'-נ'- 48 (3)​ ההשקעות של תושבי חוץ בישראל, 2010 עד 2021
לוח ב'-נ'- 49​ הנכסים וההתחייבויות של המשק הישראלי כלפי חוץ לארץ 
(IIP) דצמבר 2019 עד דצמבר 2021
לוח ב'-נ'- 50​ הנכסים וההתחייבויות של המשק הישראלי כלפי חוץ לארץ, לפי מגזרים, 2016 עד 2021​
לוח ב'-נ'- 51​ יתרת ההשקעות של תושבי חוץ בישראל, 2010 עד 2021
לוח ב'-נ'- 52​ יתרת ההשקעות של תושבי ישראל בחו"ל, 2010 עד 2021
לוח ב'-נ'- 53 החוב החיצוני של המשק הישראלי, ברוטו, נטו, ותחזית הפירעונות בפועל, דצמבר 2017 עד דצמבר 2021
לוח ב'-נ'- 54 התפלגות יתרת החוב החיצוני של המשק ברוטו לפי מגזרים, 2014 עד 2021​
לוח ב'-נ'- 55​ התפלגות יתרת החוב החיצוני של המשק ברוטו, לפי תקופת החוב המקורית, דצמבר 2021 ודצמבר 2021
לוח ב'-נ'- 56​ תחזית פירעונות הקרן של החוב החיצוני ברוטו​
לוח ב'-נ'- 57 תחזית תשלומי הריבית של האשראי הישיר מחוץ לארץ​
 ​
​​​​​​​​​​​​​​