שאלות ותשובות

​בדף זה מופיעים מסמכים המרכזים את תשובות הפיקוח על הבנקים לשאלות שעלו בקשר להוראות המפקח על הבנקים בתחומים השונים.
התשובות במסמכים אלו מייצגות את עמדתו של הפיקוח על הבנקים בנושאים האמורים.
מסמכים אלו מתעדכנים מעת לעת, לפי הצורך.

לתשומת לבכם, עדכון מיום 15/05/22 פורסמו דוגמאות לסוגיות שעלו בביקורות שערך הפיקוח על הבנקים. ראה קישור​.

​ ​ ​
שנה תאריך פרסום​ ​​​נושא​
​​​ ​ ​2022
​28.8.22 ​​שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא ניהול סיכון אשראי​
​25.5.22 ​​שאלות ותשובות לייש​ום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא יחס מימון יציב נטו​​
​25.5.22 ​שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא יחס כיסוי נזילות
​31.1.22 ​שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים ​
​202​1​​ ​ ​
​06.10.21 שאלות ותשבות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא מגבלות למתן הלוואות לדיור​
​21.6.21 שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא יחס מימון יציב נטו​
​15.6.21 שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא איסור הלבנת הון
​15.6.21 שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא איסור הלבנת הון בחברות כרטיסי אשראי​
31.01.21​ שאלות ותשובות ליישום הכללים החדשים בנושא הפסדי אשראי צפויים​​
​2020​ ​​ ​
​31.12.20 ​שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי בנושא בנקאות בתקשורת​
​29.11.20 ​שאלות ותשובות ליישום הכללים החדשים בנושא הפסדי אשראי צפויים ​
​22.07.20​ הבהרות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם אירוע הקורונה​
​​ ​05.04.20 שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא איסור הלבנת הון
​​​2019​ ​ ​
​23.12.19 שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא ציות ופונקציית הציות בתאגיד בנקאי​
​20.05.19 שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא בנקאות בתקשורת​
​17.04.19 ​​שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא איסור הלבנת הון 
2018​​ ​ ​
26.12.18​ ​​שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא ניהול סיכון אשראי הטמון בפעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזרים ובניירות ערך​
​13.11.18 ​שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא דרישות הלימות ההון
​13.11.18 ​שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא מגבלות למתן הלוואות לדיור
​13.11.18 ​שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא ניהול סיכון אשראי
​13.11.18 שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי​
​13.09.18 ​שאלות ותשוב​ות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא איסור הלבנת הון
2017 ​​ ​ ​
​22.10.17 שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 221 בנושא יחס כיסוי הנזילות ​
​05.07.17 ​​שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקיא תקין בנושא הדירקטוריון
​20.02.17 ​​שאלות ותשובות ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי​
​2016​ ​ ​
03.04.16​ שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא יחס מינוף
​2015​ ​ ​
10.9.15​ שאלות ותשובות ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא מגזרי פעילות פיקוחיים
10.9.15​ שאלות ותשובות ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי​​​
03.6.15​ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 308 בנושא ציות
12.1.15​ שאלות ותשובות ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא הטבות לעובדים
​2014​ ​ ​
30.09.14​ שאלות ותשובות ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא הבחנה בין הון והתחייבות
24.04.14​ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין 421 הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית
​2013​​ ​ ​
31.10.13​ שאלות ותשובות ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות
16.01.13​ שאלות ותשובות ליישום הנחיות המפקח על הבנקים בנושא המלצות הוועדה הבין-משרדית להסדרת שירותי קסטודי
​2012​​ ​ ​
19.01.12​ שאלות ותשובות ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא שווי הוגן​

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​