סקר החברות והעסקים

סקר החברות והעסקים סוקר את ההתפתחות בכ-700 חברות ועסקים.  הנסקרים מדווחים על השינוי בהתפתחותם של המשתנים השונים - עליה, ירידה או יציבות - ולציין את עוצמת השינוי- "רב" או "מעט".
הנתון המייצג את התשובות של כל ענף להתפתחותו של סעיף מסוים הוא מאזן הנטו - שיעור החברות שענה כי הפעילות גדלה ברביע נתון פחות השיעור שענה כי היא פחתה.
מאזן הנטו הכולל של הפעילות מהווה אינדיקטור מוקדם של מצב המשק עבור הרביע השוטף. הוא מתפרסם קודם לאינדיקטורים המקרו-כלכליים של הפעילות הריאלית המקובלים, דוגמת התוצר העסקי, היצור התעשייתי והמדד המשולב. הוא מסכם את התמונה הענפית הכוללת של הסקטור העסקי ונמצא שהוא יכול לייצג את מחזור העסקים בישראל.
מאזן הנטו הכולל חושב על פי מאזן הנטו מנוכה העונתיות של פעילותם של כל הענפים, משוקלל על פי משקלו של כל ענף בתוצר העסקי.

הצגה דיאגרמתית של מאזן הנטו הכולל
:

 Diagram.jpg

כשמאזן הנטו מעל לרצועה המוצללת האופקית המשק נוטה לגאות, מתחתיה למיתון, ובתוך ההצללה - אין מסקנה מובהקת. ברצועות אנכיות הוצללו התקופות שבהן שרר מיתון במשק, על פי ההסתברות להמצאות המשק במיתון, המחושבת באמצעות המדד המשולב למצב המשק. ​​