התפתחויות כלכליות

סקירות "ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים" הן סקירות המתפרסמות אחת לארבעה חודשים, כחודש לאחר תום התקופה הנסקרת. בסקירות אלה מתוארות ומנותחות, בלוויית איורים, ההתפתחויות בפעילות הריאלית, בשוק העבודה, בפעילות הממשלה, במאזן התשלומים, במחירים, במדיניות המוניטרית ושוק ההון, וכן ההתפתחויות העיקריות בעולם. בחלקה השני של כל סקירה נדונות בהרחבה סוגיות נבחרות הקשורות להתפתחויות במשק. בסקירות נכללים גם לוחות ובהם נתונים עדכניים על המשק הישראלי. הסקירות מתפרסמות גם בדפוס. ​​​