הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

בנקאות של הממשלה

בנקאות של הממשלה

על פי סעיף 48 (א) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010 (להלן – חוק בנק ישראל): "הבנק יהיה הבנקאי היחיד של הממשלה לעניין פעילותה הבנקאית במטבע ישראלי". לפיכך, מנהלת הממשלה בבנק ישראל את כל חשבונותיה במטבע מקומי ואף את חלק מחשבונותיה במטבע חוץ. יחידת שירותי בנקאות וכספים בבנק ישראל היא המעניקה למשרדי הממשלה את השירותים הבנקאיים אלו: ביצוע העברות כספיות בכל אמצעי התשלום הנהוגים היום במשק ובמגוון מטבעות  בארץ ובעולם, חישובי ריבית בגין חשבונותיה הנושאים ריבית, דפי חשבון יומיים, אישורי יתרה ועוד.  

בנקאות של גופים פיננסיים

סעיף 50 לחוק בנק ישראל קובע כדלקמן:

(א) הבנק רשאי לנהל חשבונות בעבור תאגידים בנקאיים וגופים פיננסיים אחרים, וכן, לפי החלטת הנגיד באישור הוועדה, בעבור בנקים מרכזיים, רשויות מוניטריות ובנקים זרים, והכל בתנאים שיקבע הנגיד, לרבות גביית עמלות ניהול או עמלות אחרות. 

​​​(ב) חשבון בבנק יכול שינוהל במטבע ישראלי או במטבע חוץ, כפי שיקבע הנגיד.

בהתאם לכך, תאגידים הבנקאיים מנהלים בבנק ישראל פיקדונות מסוגים שונים בשקלים ובמטבע חוץ. חשבונות העובר ושב של תאגידים בנקאיים בבנק ישראל משמשים הן לצורך ניהול הנזילות והן לצרכי סליקה (מסלקת זה"ב, מסלקת הצ'קים, מס"ב ומסלקת הבורסה).

נוסף על כך, בנק ישראל יכול להעניק לבנקים הלוואות מוניטריות ופיקדונות לזמן קצר. להרחבה אודות כלים מוניטריים של חטיבת השווקים בבנק ישראל לחץ כאן​​​​​​​​​​​​​

שאלות ותשובות

לפי חוק בנק ישראל אלו הגופים שיכולים לפתוח חשבון בבנק ישראל:

1. הממשלה
2. "גוף פיננסי" כהגדרתו בחוק בנק ישראל, לרבות תאגיד בנקאי
3. בנקים מרכזיים, רשויות מוניטריות ובנקים זרים, לפי החלטת הנגיד ובאישור הוועדה המוניטרית

לקוחות וגופים פרטיים במדינת ישראל אינם יכולים לנהל חשבון בנק בבנק ישראל.

יחידת שירותי בנקאות וכספים באגף החשבות בבנק ישראל מנהלת עבור הממשלה ויחידות הסמך שלה את פעילותם בחשבונות השקליים ובמטבע חוץ ומעניקה לממשלה שירותים בנקאיים.

נוסף על כך, התאגידים הבנקאיים בארץ מנהלים בבנק ישראל חשבונות עו"ש, הלוואות ופיקדונות מסוגים שונים - בשקלים ובמטבע חוץ. גופים פיננסיים שונים מקבלים אף הם שירותי בנקאות מבנק ישראל.

  • ניהול חשבונות עו"ש – ניהול בנקאי שוטף של הפעילות הבנקאית בחשבונות לרבות ניטור ובקרה.
  • העברות במטבע חוץ למוטבים בארץ ובחו"ל עבור לקוחות בנק ישראל השונים.
  • העברות בשקלים באמצעות המסלקות השונות- מסלקת השיקים, מסלקת מס"ב ומסלקת זה"ב.
  • תשלומים ותקבולים בש"ח ובמט"ח ללקוחות הבנק באמצעות צ'קים פיזיים
  • ביצוע רכישה ומכירה של שטרות בשקלים ומטבע חוץ עבור לקוחות הבנק השונים ובשיתוף עם מחלקת המטבע בבנק.
  • הפקת דפי חשבון יומיים, אישורי יתרות ללקוחות הבנק ודוחות שונים.
  • שיקוף מידע שוטף ועדכני באמצעות מערכת ממוחשבת ייעודית
  • ניהול מערך חישובי הריביות על יתרות לקוחות הבנק

היחידה מספקת שירותי בנקאות לבנקים מרכזיים וגופים פיננסים בחו"ל בהתאם לסעיף 50 בחוק בנק ישראל: "הבנק רשאי לנהל חשבונות בעבור תאגידים בנקאיים וגופים פיננסיים אחרים, וכן, לפי החלטת הנגיד באישור הוועדה, בעבור בנקים מרכזיים, רשויות מוניטריות ובנקים זרים, והכל בתנאים שיקבע הנגיד, לרבות גביית עמלות ניהול או עמלות אחרות."

בדומה לבנקים מסחריים בישראל, יחידת שירותי בנקאות וכספים מייצגת את בנק ישראל ואת לקוחותיו כמשתתף במערכות התשלומים והסליקה. בישראל. להלן סוגי המסלקות:

מסלקת מס"ב - גוף שבו נסלקות התנועות הבין-בנקאיות האוטומטיות שאינן בנייר או במזומן. גם מוסדות/ארגונים שאינם בנקים מעבירים ישירות למס"ב הוראות זיכוי וחיוב על פי הרשאה. להסבר על מסב.

מסלקת השיקים - עיקר הממסרים (צ'קים וזיכויים וחיובים שונים) המוצגים על ידי הבנקים במסלקת הנייר הם צ'קים, המוצגים היום רק בשיטה האלקטרונית. בנוסף מוצגים שוברי גביה ממוגנטים וממסרים לא ממוגנטים (ממסרים ידניים). להסבר על מסלקת השיקים.

מסלקת זה"ב (זיכויים והעברות בזמן אמת) - מסלקת זה"ב הינה מערכת תשלומים המאפשרת להעביר באופן מידי וסופי, כספים בין לקוחות הבנקים ללקוחות בבנקים אחרים. כמו כן, במערכת זו מתבצעת הסליקה הסופית של כל מערכות התשלומים הבין-בנקאיות הקיימות כיום, קרי: מסלקת הבורסה, מס"ב, ומסלקת השיקים. למידע נוסף על מערכת זה"ב​

במסגרת הייצוג יחידת שירותי בנקאות וכספים אחראית על סליקת התשלומים בשם לקוחות הבנק ושל פעילות בנק ישראל , גיבוי ללקוחות הבנק וחטיבות הבנק בשעת חירום ושותפות בוועדות הבין בנקאיות השונות

בישראל, זיהוי המשתתפים במערכת הפיננסית מבוצע באמצעות קוד זיהוי ייחודי לכל גוף (מוכר  כ"קוד בנק"). מספר הזיהוי מאפשר לנותני שירותי התשלום לפעול במערכות התשלומים ומשמש את לקוחות נותני שירותי התשלום כחלק מפרטי זיהוי החשבון שלהם לצורך ביצוע תשלומים. כחלק מתהליך פתיחת מערכות התשלומים לשחקנים חוץ בנקאיים, בנק ישראל החליט כי קוד הזיהוי יוקצה לכל נותני שירותי התשלום בנקאיים וחוץ בנקאיים אשר יעמדו בעקרונות ובתנאים לקבלת קוד זיהוי, כך שאופן הזיהוי של כלל נותני שירותי התשלום במשק יהיה אחיד.

האחריות על הקצאת קוד הבנק הינה בשיתוף של יחידת הפיקוח על מערכות התשלומים ויחידת שירותי בנקאות וכספים בבנק ישראל.

למידע נוסף לחץ כאן

כחלק מפעילות היחידה כבנקאי של הממשלה ושאר לקוחות הבנק נדרש בנק ישראל לבצע ניהול סיכונים. מרכיבי הסיכון עשויים להכיל סיכונים תפעוליים ועסקיים שונים. בשנים האחרונות חלה מגמה של ריבוי בקרות ורגולציה במערכת הפיננסית העולמית אשר מתבטאת במקרים רבים יותר של בירורים ועצירות תשלומים בפעילות הגלובלית מול הבנקים בארץ ובחו"ל. לפיכך, ובכדי להבטיח המשך רציפות עסקית של פעילות לקוחות הבנק, יחידת שירותי בנקאות וכספים בבנק ישראל נדרשים גם כן ליישום של גישה מבוססת סיכון.

למידע כללי נוסף אודות תחומי האחריות של בנק מרכזי לחץ כאן​

שירותי בנקאות במט"ח:

ימים ב' עד ה' – בין השעות 08:00 עד 15:30

שישי, חול המועד וערבי חג – בין השעות 08:00 עד 12:30

כתובת מייל: d-foreignTrade-hashavut@boi.gov.il

 

שירותי בנקאות בשקלים:

ימים א' עד ה' - בין השעות 08:00 עד 15:30

כתובת מייל: gover_bank@boi.org.il