הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מתווה סיוע ללקוחות חברות כרטיסי האשראי בהתמודדות עם השלכות המלחמה

מעגל ראשון
קבוצת הלקוחות*:

 • קבוצה 1
  קבוצה 1
  מתגוררים או פועלים עד 30 ק"מ מרצועת עזה ובתי עסק הפועלים במרחק זה**
 • קבוצה 2
  קבוצה 2
  פונו על ידי גורם מדיני רשמי מביתם נכון לתאריך 7.11.23 והמתגוררים באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל.**
 • קבוצה 3
  קבוצה 3
  בעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים***
 • קבוצה 4
  קבוצה 4
  משרתי המילואים ומגויסי צו 8***

אופן קבלת מידע לגבי שיוך לקבוצה:
* יחידים ותאגידים קטנים שמחזור הסליקה השנתי שלהם בחברת כרטיסי האשראי אינו עולה על 2 מיליון ₪, העונים על אחת או יותר מקבוצות האוכלוסייה האמורות.
**בהתאם לרשימת ישובים מגורם מוסמך שתועבר לחברות כרטיסי אשראי.
*** בהתאם להצהרת לקוח או הצגת אסמכתה מתאימה, לפי החלטת החברה. לעניין תאגידים קטנים, בהתאם למאפיינים שיפורסמו על ידי החברה. 

התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות היא עד לתאריך 31.12.2023.

פירוט ההקלות באשראי* ועמלות****

 

 • אשראי צרכני בסכום מצטבר עד 100,000 ₪

  • תקופת דחיית התשלומים - 3 חודשים (לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)

  • שיעור ריבית מקסימאלי - לא תהיה כל עלות ריבית בגין  סכום הדחייה

  • עמלות - הדחייה תתבצע ללא חיוב בעמלה

  • אופן פריסת התשלומים - הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה**.
 • אשראי עסקי בסכום מצטבר*** עד 300,000 ש"ח 

  • תקופת דחיית התשלומים - 3 חודשים (לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)

  • שיעור ריבית מקסימאלי - לא תהיה כל עלות ריבית בגין  סכום הדחייה

  • עמלות - הדחייה תתבצע ללא חיוב בעמלה

  • אופן פריסת התשלומים - הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה.

 • עמלות

  פטור מגביית עמלות – למשך שלושה חודשים - בגין פעולות שיבצעו לקוחות המשתייכים למעגל הראשון, למעט פעילות מט"ח וסחר חוץ (כמפורט בהערת השוליים).

הבהרות:

 • הכוונה להלוואות נושאות ריבית.
 • אופן פריסת ההלוואה היא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות מאופן יישום מתווה זה.
 • לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.
 • העמלות המופיעות בפרקים הבאים, בכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח, 2008:
  חלק 2 - מידע, הודעות והתראות (כולו)
  חלק 3 - אשראי (כולו)
  חלק 6 - כרטיסי אשראי (כולו, למעט עמלות - (7) עסקאות במט"ח, (8) משיכת מט"ח בחו"ל, (9) רכישת מט"ח מחלפן). פטור מעמלת דמי כרטיס יכול שיינתן החל מחודש דצמבר 2023 (בגין חיובים של חודש נובמבר), ובלבד שההטבה תינתן למשך 3 חודשים בפועל.

ריכוז הערות שוליים:

*הכוונה להלוואות נושאות ריבית.

**אופן פריסת ההלוואה היא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות מאופן יישום מתווה זה.

***לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.

****העמלות המופיעות בפרקים הבאים, בכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח, 2008:

חלק 2 - מידע, הודעות והתראות (כולו)

חלק 3 - אשראי (כולו)

חלק 6 - כרטיסי אשראי (כולו, למעט עמלות - (7) עסקאות במט"ח, (8) משיכת מט"ח בחו"ל, (9) רכישת מט"ח מחלפן). פטור מעמלת דמי כרטיס יכול שיינתן החל מחודש דצמבר 2023 (בגין חיובים של חודש נובמבר), ובלבד שההטבה תינתן למשך 3 חודשים בפועל.

 

 

מעגל שני

כל יתר לקוחות חברות כרטיסי האשראי

פירוט ההקלות באשראי ועמלות

 

 • יתרת אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ₪

  • תקופת דחיית התשלומים - 3 חודשים (לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)
  • שיעור ריבית מקסימאלי - הריבית ההסכמית*****
  • אופן פריסת התשלומים - הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה******
 • יתרת אשראי עסקי מצטבר עד סכום של 300,000 ש"ח

  • תקופת דחיית התשלומים - 3 חודשים (לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)
  • שיעור ריבית מקסימאלי - הריבית ההסכמית*****
  • אופן פריסת התשלומים - הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה******
 • עמלות

  דחיית התשלומים תבוצע ללא חיוב בעמלות.

הבהרות:

 • מועד הכניסה לתוקף של המתווה הוא לכל המאוחר עד לתאריך 31.10.23 לטובת היערכות נדרשת של כל חברה, ולמשך התקופה הקצובה במתווה, החל ממועד מתן ההטבה בפועל. ככל שיישום המתווה מצריך פניה מצד לקוח, יתקבלו בקשות שהוגשו עד לתאריך 31.12.23. במידת הצורך תבחן הארכה של מועדים אלו.
 • דחיית תשלומים מצריכה פניה מצד לקוח לחברה והגשת בקשה באופן שנקבע על ידי החברה. בתחום העמלות, ככל שניתן לייתר פניה יזומה של לקוח ליישום המתווה, יש לתת לכך עדיפות.
 • האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי ולווה שנמצא בפיגור בתקופה העולה על 2 חודשים.
 • באפשרות החברה להודיע על הקפאת המתווה או חלקו, למעט לקוחות שיושם לגביהם המתווה נכון ליום ההודעה. החברה תעדכן את לקוחותיה על הודעה כאמור בהתאם.
 • המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית ההלוואות וכל חברה רשאית להרחיבו לטובת לקוחותיה ולבקשתם.

ריכוז הערות שוליים:

*****דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.

******אופן פריסת ההלוואה היא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות מאופן יישום מתווה זה.