הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

תחזוקה שנתית, ליווי ורכישת תוצרים ייחודיים של SWIFT, הנדרשים לצורך אימוץ ועמידה בתקני החברה

מספר: 18-22
תאריך פרסום: 24/10/2022
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך תחזוקה שנתית, ליווי ורכישת תוצרים ייחודיים של SWIFT, הנדרשים לצורך אימוץ ועמידה בתקני החברה. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 16 בנובמבר 2022 בשעה 12:00​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 24/10/2022