(בורקב רתוי ןטק ץבוק י"ע ופלחוי) pdf יצבוק ,הנושארה תיצחמה ,2003 היצלפניאה חוד

. 33-38 ,27-32 ,20-26 ,13-19 ,7-12 ,1-6 :םידומע


ג"סשתה באב 'א ,םילשורי
2003 ילויב 30

לארשי קנב


2003 לש הנושארה תיצחמל היצלפניאה חוד ב דיגנה בתכמ

בקעמה תרגסמב רוביצלו תסנכל ,הלשממל שגומ 2003 תנש לש הנושארה תיצחמל היצלפניאה חוד
תא ריבגהל ידכ ,הלשממה תעבוקש היצלפניאה ידעיב הדימעהו היצלפניאה תוחתפתה רחא יתפוקתה
איה - תירטינומהו תילקסיפה - תוינידמה לש תופיקשה .תילכלכ-ורקמה תוינידמה לש תופיקשה
.םירזו םילארשי ,םיעיקשמל טרפבו ,קשמב םילעופל השורדה ,תואדווה תלדגהב בושח ביכר

דעי ויפ לעש ,תובורקה םינשל היצלפניא ידעי יאוות לע הטלחה הלשממה הלביק 2000 טסוגואב
,ךכיפל .םיריחמ תוביציכ רדגוהש חווט - הנשל םיזוחא 3-1 היהי ךליאו 2003 תנשמ היצלפניאה
לכב ,תוינידמהו ,ףיצרו עובק דעי אלא ירדנלק דעי ונניא תירטינומה תוינידמל דעיה ךליאו ןאכמ
חווטהמ תוינמז תויטס תרתה ךות תאז .םיאבה םישדוחה 12 לש חווטב ותגשהל תלעופ ,ןמז תדוקנ
לשב הנכתית תוינמז תויטס .תיבירב תודונת רעזמל ידכ ,םירצק ןמז יקרפל ,םינוויכה ינשל ,רומאה
תורצק תועונת ,יביצקתה ןועריגה לע ףסונ עדימ ןוגכ םיפסונ םימרוגב היולת םיריחמה תוביצי תויה
םתעפשה רשא - ינוחטיבה חתמב הגרדמ ייונישו ימלועה קושב םיעוזעז ,ץוחה עבטמ קושב חווט
.תיבירה תוינידמ ידי לע רצקה חווטב זוזיקל תנתינ הניא

- םינורחאה םישדוחה 12-בו ,זוחא 0.5-ב 2003 לש הנושארה תיצחמב דרי ןכרצל םיריחמה דדמ
ףוסייה אוה הנשה לש הנושארה תיצחמב םיריחמה תיילע ןותימל לעפש יזכרמה םרוגה .זוחא 0.3-ב
ודרי הלא :רוידה יריחמב טלוב יוטיב ידיל האב הז םרוג לש ותמורת .ןיפילחה רעש לש יתועמשמה
ביכר אלל .םינורחאה םישדוחה 12-ב םיזוחא 10.9-בו םינורחאה םישדוחה תששב םיזוחא 6.4-ב
12-ב םיזוחא 3.0-בו םינורחאה םישדוחה תששב םיזוחא 1.3-ב ןכרצל םיריחמה דדמ הלע רוידה
בצמה לש םייטעב ,תישילשה הנשה וז ,תילאירה תוליעפב ןותימה ךשמה .םינורחאה םישדוחה
.םיריחמה תיילע לש הנותמה הביבסל אוה םג םרת ,תימלועה הלכלכב הטאההו ינידמ-ינוחטיבה

הייטסה רחאל ,םיריחמ תוביציל הרזחב הכמת 2002 עצמאמ לחה הטקננש תירטינומה תוינידמה
ךומנ תויהל התע יופצ 2003 תנשב םיריחמה תיילע רועיש .2002 לש הנושארה תיצחמב יאוותהמ
ילוי דע 2003 ילוי) םיאבה םישדוחה 12-ב ,תאז םע .םיריחמה תוביצי דעי לש ןותחתה לובגהמ
אל יכ הכרעהב הצוענ ךכל תוביסה תחא .דעיל םאתהב תויהל םיריחמה תיילע בצק יופצ (2004
לע ,עודיכ .םינורחאה םישדוחה 12 תא ונייפאש םידממב לקשה תוקזחתה לש תפסונ הנש היופצ
םיזוחא 10-כב רלודה לומ לקשה קזחתה ,2002 תנשב ץוחה עבטמ קושב םידחוימה םיעוריאה עקר
.2003 ינויל 2002 ינוי ןיב

םייטילופ-ואיגה םיאנתה עקר לע ,הלודג תואדו-יאב ונייפוא 2003 לש םינושארה םישדוחה ינש
ולא םיאנת .המצעל העבקש ןועריגה ידעיב דומעל לכות אל הלשממה יכ ששחהו תע התואב וררשש
תיילעבו לקשה לש ורעש תוחיפב טרפבו ,היצלפניאה תביבסל םירוטקידניאב הערהב יוטיב ידיל ואב
תויוברעה רושיא ,השדחה הלשממה לש תילכלכה תינכתה םוסרפ םע - סראממ .היצלפניאל תויפיצה
רופיש םשרנ - ינידמה ךילהתה שודיחו קאריעב המחלמה םויס ןכמ רחאלו ,ב"הרא תלשמממ
,לקשה ףוסייב ,ראשה ןיב ,אטבתה רופישה .היצלפניאה תביבסל םירוטקידניאה לכב יתועמשמ
תדיריל תודוה - ילארשי עבטמב םירזה םיבשותה תוליעפ לש יתועמשמ לודיגמ רקיעב עפשוהש
םיקשמל ןוהה תועונת לודיג לש תימלוע-ללכ המגממ קלחכו לארשיל סחוימה הנידמה ןוכיס
שדחל ורשפיא הלא תומגמ .ךורא חווטל תויבירה תדיריבו היצלפניאל תויפיצה תדיריב - םיררועתמ
לש הניחב רשפאל ידכ ,הגרדהב הדרוה תיבירה .רצק חווטל תיבירה תדרוה לש ךילהתה תא
ותוביצי לע העיפשמה ,םיקוושב תוביציה תא ןכסל אלו ,היצלפניאה תביבסבו עקרה יאנתב םייונישה
.ולוכ קשמה לש

יזוחא 6-כ הארנה לככ היהיש ,הלשממה ןועריג ביעמ םיפסכה יקושב תויבויחה תויוחתפתהה לע
שי הצמואש תילכלכה תינכתב .וז הנשל עבקנש ,רצות יזוחא 3 לש דעיהמ תרכינ הדימב הובג - רצות
ןועריגה תדיריב ךומתל ךכבו ,ינוניבה חווטב תירוביצה האצוהה תנטקהל לועפל םירומאה םיביכר
הדימב תדרל ןועריגה יופצ אל םיפסונ תוינידמ ידעצ אלל ,םלואו .דיתעב יתלשממה בוחהו יביצקתה
.2004 תנשב םג השורדה

החימצ לש יאוותל קשמה תרזחה אוה תואבה םינשלו הבורקה הנשל יזכרמה תוינידמה דעי
הרימש ךות ,ינועה ידממ םוצמצו הלטבאה לש הנטקה ,הקוסעתה לש הלדגה רשפאתש ,אמייק-תב
ץרמנ םוצמצ דומעל ךירצ וז תוינידמ לש הזכרמב .םיריחמה תוביצי הללכבו ,תילכלכה תוביציה לע
תלדגהבו ינועב לופיטה .תיתשתב תועקשהה לש תיביסאמ הלדגהו םירזה םידבועה רפסמ לש
ינונגנמ רופיש םג ,ועצוב רבכש ,ימואלה חוטיבה תואבצקב םייונישה לע ףסונ ,לולכל ךירצ הקוסעתה
תאוושה .הדובעל האיצי לע םילקמה םיפסונ םידעצו תיעוצקמה הרשכהה דוקימ ,המשההו ןוחבאה
הקוסעתה תלדגהב ךומתל ידכ תינויח איה םילארשיה לש וזל םירזה םידבועה לש םתקסעה תולע
הלשממה לש תדחוימ תונגראתה תבייחמ תיתשתב תועקשה לש תיביסאמ הלדגה .םילארשי לש
תונימזל הגאדו ,הנידמה ביצקתל ץוחמ םבור ,םלוה ףקיהב עוציבל םיטקיורפ לש םלוה יאלמ תנכהל
.הז גוסמ תועקשהל םימיאתמה חווט יכורא ןומימ תורוקמ

ךומתיש ,תחופ ןועריג יאותל הרזח חיטבתש תילקסיפ תוינידמ תשרדנ תוינידמה ידעי תא גישהל ידכ
רשא ,וז תוינידמ .תוכוראה תויבירה תדירי ןללכבו ,םייסנניפה םיקוושב תויבויחה תומגמה ךשמהב
שורדה ןומימה תא קפסל ידכ יחרכה יאנת איה ,הלשממה לש ןומימה יכרוצ תנטקהב אטבתת
.החימצה שודיחל תוינידמב יחרכה ביכר איהש ,תיתשתב תועקשהה תלדגהל

ידכ ,תירשפאה רתויב הכומנה תיבירב םיריחמה תוביצי לע הרימשל לעפת תירטינומה תוינידמה
ססבל רשפאת תחופ ןועריג יאוותל הרזח .תיסנניפה תוביציה ןוכיס אלל תילאירה תוליעפב םג ךומתל
רשפאי הז בוליש .הרדעיהב שרדייש הזמ רתוי ךומנ תילנימונ תיביר רועישב םיריחמה תוביצי תא
.תילכלכה תוליעפה תא דדועל ידכ ,רצק חווטל היופצה תילאירה תיבירה לש הדירי םג ןמז ךרואל

* * *

תווצה - דיגנה תושארב ריכבה ירטינומה םורופה תרגסמב לארשי קנבב ןכוה היצלפניאה חוד
ץוח עבטמ ,רקחמה ,תירטינומה תוקלחמה ישאר תאו דיגנל םינשמה תא ללוכה) יתקלחמ-ןיבה
.תירטינומה תוינידמה תוטלחה תושבגתמ ותרגסמב רשא ,(ץוח עבטמב קשמה תוליעפו


ןיילק דוד
לארשי קנב דיגנ
ריצקת

רחאל ,זוחא 0.5 לש רועישב 2003 לש הנושארה תיצחמב דרי ןכרצל םיריחמה דדמ
דרי םינורחאה םישדוחה 12-ב .2002 לש היינשה תיצחמב זוחא 0.2 לש הנותמ היילע
םיריחמ תיילע רועיש יופצ ,םיגירח םיעוריא רדעהב .זוחא 0.3-ב ןכרצל םיריחמה דדמ
3 דע 1 אוהש) היצלפניאה דעי לש ןותחתה לובגהמ ךומנ תויהל הלוכ 2003 תנשב
םוחת תא םאותה רועישב תולעל םיריחמה דדמ יופצ םיאבה םישדוחה 12-ב .(םיזוחא
.היצלפניאה דעי

  

תוביצי לש ףיצרו עובק דעי אלא ירדנלק דעי ונניא היצלפניאה דעי 2003 תנשמ לחה
לש חווטב ותגשהל ,ןמז תדוקנ לכב ,תלעופ תוינידמה ךכיפל .(םיזוחא 3 דע 1) םיריחמ
,םינוויכה ינשל ,םירצק םיחווטל ,תוינמז תויטס תרתה ךות תאז .םיאבה םישדוחה 12
.תיבירב תודונתה תא רעזמל ידכ ,םיריחמ תוביציכ רדגוהש חווטהמ

  

רעשב ףוסייה אוה 2003 לש הנושארה תיצחמב םיריחמה תיילע ןותימל יזכרמה םרוגה
1.3-ב דדמה הלע רוידה יריחמ תדירי יוכינב יכ אוה ךכל םייוטיבה דחא .ןיפילחה
ךשמה .םינורחאה םישדוחה 12-ב םיזוחא 3-בו 2003 לש הנושארה תיצחמב םיזוחא
.םיריחמה תיילע בצק לש הכומנה הביבסל אוה םג םרת תילאירה תוליעפב ןותימה
הטאההו ינידמ-ינוחטיבה בצמה םה םישוקיבב ןויפרה ךשמהל םייזכרמה םימרוגה
המרת 2002 לש היינשה תיצחמב לחה תנסרמה תירטינומה תוינידמה .תימלועה הלכלכב
ןותימלו לקשה ףוסייל התעפשהב :םיצורע המכב םיריחמה תוילע בצק תטאהל
.היצלפניאל תויפיצה ןותימבו ,םישוקיבה

  

היילעל האיבהש ,קאריעב היופצה המחלמה עקר לע - הנשה לש םינושארה םיישדוחב
לש התוביוחמו התלוכי יבגל רוביצב ששחה תאפמו ,לארשי לש יטילופואיגה ןוכיסב
םירוטקידניאה לכב הערה המשרנ - המצעל העבקש ןועריגה ידעיב דומעל הלשממה
,םיקוושב תוביציה לש התוססבתהב ךומתל הרטמב .תואדווה-יאלו היצלפניאה תביבסל
.יוניש אלל סראמו ראורבפ םישדוחל תירטינומה תיבירה תא לארשי קנב ריאשה

  

תאז ;תואדווה-יאבו היצלפניאה תביבסב רכינ רופישל םידע ונייה ילוי-סראמ םישדוחב
תויוברעה רושיא ,תסנכב הרושיאו השדחה הלשממה לש תילכלכה תינכתה םוסרפ תוכזב
ךלהמב .ינידמה ךילהתה שודיחו קאריעב המחלמה לש ריהמה המויס ,ב"הרא תלשמממ
יריחמב היילעו לקשה לש תוקזחתה ,ךורא חווטל תויבירב הדירי המשרנ וז הפוקת
תיסנניפה תוביציה ,הנשה גשוי היצלפניאה דעיש תוכרעהה וקזחתה הז עקר לע .תוינמה
םיכלוה םירועישב תירטינומה תיבירה תא לארשי קנב תיחפה ןכלו ,רמשיהל היושע
תדוקנ 0.9 לש רבטצמ רועישב רצק חווטל תיבירה התחפוה ינשה עיברה ךלהמב .םילדגו
.םיזוחא 7.5 לש המרל ,תפסונ זוחא תדוקנ 0.5-ב - ילוי שדוחלו ,זוחא

  

הובג ,הארנה לככ ,היהי ,תילכלכה תינכתה תלעפה רחאל םג ,2003-ב הלשממה ןועריג
6-כ אוה התע יופצה ורועיש ;וז הנשל עבקנש ,רצות יזוחא 3 לש דעיהמ תרכינ הדימב
םע .2004-ב םג המוד המרב ראשיהל יופצ אוה םיפסונ תוינידמ ידעצ אלל .רצות יזוחא
יביצקתה ןועריגה לש הנטקהל לועפל היופצ ,האולמב םשוית םא ,תילכלכה תינכתה ,תאז
תאז .יתלשממה בוחה לש תיתגרדה הדירי תמגמ רשפאתת ךכו ,רתוי ךוראה חווטב
.הלשממה תואצוה לש ךשמתמ םוצמצ תועצמאב

  

םייונישמ ועפשוה 2003 לש הנושארה תיצחמב ץוח עבטמב קשמה תוליעפב תויוחתפתהה
ןוכיסו הנידמה ןוכיס ורבג ראורבפ עצמא דעו 2002 ףוסמ .קשמה לש ןוכיסב םייתוהמ
תויוחתפתהה לולכמל תודוה ,תוריהמב ןוכיסה תחפ ראורבפ ףוסמ .שלחנ לקשהו עבטמה
ףא לעו - ץראל ץוחל קשמה ןיבש תויבירה רעפ עקר לע ,ןוכיסה תדירי .ורכזנש תויבויחה
הבולש התייה קשמה ןוכיס תדירי .לקשה קוזיחל המרת - לארשי קנב תיביר תותחפה
תועונת תורבגתהו 2002 ףוסמ םיררועתמ םיקשמ לש ןוכיסה תדירי לש תימלוע המגמב
.םהילא ןוהה

  

חווטה תורצק ץוחה עבטמ תוריכמ תא םלידגהב ,ץוח יבשות וליבוה לקשה תוקזחתה תא
יבשותמ שכר יקסעה רזגמה .תוידיתע תואקסע תועצמאב רקיעב ,ראורבפ שדוחמ לחה
תוחיפל ותפישח תנטקהל תאז לצינו ,םירעש תדירי ידכ ךות ,לודג ףקיהב ץוח עבטמ ץוח
ףקיהב ךא ,ץוח עבטמ שוכרל וכישמה תיבה יקשמ .ץוח עבטמב יארשא ןועריפלו לקשה
וז העונת םג 2003 לש ינשה עיברב .2002 לש הנושארה תיצחמב רשאמ רתוי ןטק
לש ףטושה ןובשחב םג רופיש ןמתסה 2003 לש הנושארה תיצחמב .השעמל הקספנ
.ל"וח לומ קשמה

  

חווטה ךורא דעיל םאתהב םיריחמ תוביצי לע רומשל איה תירטינומה תוינידמה תרטמ
םג ךומתל ךכבו ,הז דעי םע תבשייתמה רתויב הכומנה תיבירב ,(םיזוחא 3 דע 1)
םישדוחב תיבירה תדרוה לש ךילהתה ךשמה .קשמה לש תילאירה תוליעפה תוששואתהב
.היצלפניאה לע םיעיפשמה םירחא םימרוג לש םתוחתפתהב םייולת ולש בצקהו םיבורקה
תמאתהו םינתשמה םיאנתה לש הניחב רשפאל ידכ ,הגרדהב דרות חווטה תרצק תיבירה
.וללכב קשמה לשו םייסנניפה םיקוושה לש תוביציה תא ןכסל אל ידכו ,םהילא התמר
יתלשממה בוחה לש ולקשמ תדירי תא רשפאיש יאוותל ביצקתב ןועריגה תוסנכתה
לע הרימש רשפאת ,ךוראה חווטל תיבירה לש הדיריה תמגמ ךשמהב אטבתתש ,רצותב
.רתוי הכומנ הרצק תיבירב םיריחמ תוביצי

  

(18.4MB) (PDF ץבוק)  הנושארה תיצחמה ,2003 היצלפניאה חוד

היצלפניאה תוחוד ףדל