1998 היצלפניאה חוד
הנושארה תיצחמה
ט"נשת בא
,םילשורי
1998 ילוי

לארשי קנב
בקעמה ךשמה תרגסמב רוביצלו הלשממל שגומ היצלפניאה חוד
היצלפניאה ידעיב הדימעהו היצלפניאה תוחתפתה רחא יתפוקתה
לש תונימאה תאו תופיקשה תא ריבגמ אוה ךכבו ,הלשממה תעבוקש
.תירטינומה תוינידמה
תרכינ היתואצותלו תילכלכה תוינידמה תורטמ לש תופיקשה תרבגהל
.(םיימואלניבה) םייסנניפה םיקוושלו ץראב רוביצל הבר תובישח
קשמה לאיצנטופב ןיינעה רבוג תונורחאה םינשב םייסנניפה םיקוושב
קשמה לש יסנניפה ןיטינומה רופישב יוטיב ידיל אב רבדהו ,ילארשיה
.וילא ץוח יבשות לש תועקשהה םרזב םגו ילארשיה

הגשוה - הז חודב תרקסנה הפוקתה - 1998 לש הנושארה תיצחמב
רועישב םיזוחא 5 דע 4 - כל התחפ וזו היצלפניאה םוחתב הבר תומדקתה
וילעש חווטה ךורא דעיל ונתוא ברקמ הז היצלפניא רועיש .יתנש
תונידמב לבוקמכ ,ןמז ךרואל םיריחמ תוביצי - הלשממה הטילחה
יאנת םיררוש תירטינומה תוינידמה דצל יכ ,שיגדהל יואר .תושעותמה
םירשפאמה ,םלועב םיריחמה לש תויוחתפתהה םהיניבו ,םיחונ עקר
לש דעיה רבעל ,ירטינומה ןוסירה תקמעה אללו ,רתוי הריהמ תומדקתה
רחאמ קשמל תינויח םיריחמה תוביצי .ילארשיה קשמב םיריחמ תוביצי
לאיצנטופ יוצימל םדקתהל תנמ לע תיחרכה תיתשת הווהמ איהש
.אמייק - תב החימצ גישהל הרטמב ,ולש החימצה

תונידמב דחוימבו ,םלועב תובר תונידמב םידע ונייה הנורחאה הפוקתב
תויוחתפתהמ רקיעב ועבנש םישק םיילכלכ םירבשמל ,היסא חרזמ
הברה תובישחה תא ושיחמה הלא םירבשמ .םייסנניפה םיקוושב תוילילש
חווט תכורא הייאר לע תססבתמה תירטינומו תילקסיפ תוינידמ לוהינ לש
תילקסיפה -תילכלכ -ורקמה תוינידמה .תילכלכ תוביצי תגשהל תרתוחה
תעינמל תדבכנ המורת ,הכ דע המרת לארשיב תטקננש - תירטינומהו
םלועב ןויסינהמ וקפוהש םיחקלה .ילארשיה קשמב םג לא ןיעמ םיעוזעז
תא השיגדמה תילכלכ תוינידמ תטיקנ לש ךשמה םיבייחמ לארשיבו
.תילכלכה תוביציה

ץוח עבטמ קושב היצזילרבילב תיתועמשמ תומדקתה העצבתה הנורחאל
.םלועה תלכלכב ילארשיה קשמה לש תחלצומה ותובלתשהמ קלחכ
יכורא םיילכלכ םידעי תעיבק לע הרתי הדפקה תבייחמ וז תומדקתה
תילקסיפ תוינידמ לוהינ לעו תילכלכ תוביצי תגשהל םירתוחה חווט
.םתגשהל תיבקעו השוחנ תירטינומו
תושארבש ירטינומה םורופה תרגסמב לארשי קנבב ןכוה היצלפניאה חוד
תקלחמ ,תירטינומה הקלחמה) ריכבה יתקלחמניבה תווצה אוהש - דיגנה
תולבקתמ ותרגסמבש ,(ח"טמ לע חוקיפהו ץוח עבטמ תקלחמ ,רקחמה
.תירטינומה תוינידמה תוטלחה

לקנרפ בקעי
לארשי קנב דיגנ
ריצקת

5 דע 4 -כל 1997 תנשב םיזוחא 7 -מ - תיתועמשמ הדימב טאוה םיריחמה תיילע בצק  
ןותחתה לובגהמ ךומנ רועיש והז .19978 לש הנושארה תיצחמב יתנש רועישב םיזוחא  
לש חווטה דעיל ילארשיה קשמה תא ברקמ אוהו ,וז הנשל היצלפניאה דעי לש  
.ןנכותמהמ ריהמ בצקב -תושעותמה תונידמב לבוקמכ םיריחמ תוביצי - הלשממה  

לש תכשמתמ התחפהב התוול היצלפניאל תויפיצבו היצלפניאה רועישב הדיריה  
5.7 -לו ,םיזוחא 2.1 -ל 1998 לש הנושארה תיצחמב הרבטצהש ,לארשי קנב תיביר  
הנווכה ךותמ עבקנ תילנימונה תיבירה לש התחפהה בצק .1996 עצמאמ םיזוחא  
ןוכיסה תא ןיטקהלו תיסחי הכומנה היצלפניאה תביבס לש הסוסיב תא חיטבהל  
לארשי ןיב תוילנימונה תויבירה ירעפ תומצמטצהמ האצותכ ץוחה עבטמ קושב עוזעזל  
םיילכלכה םירבשמה עקר לע דחוימב תאז .ןיפילחה רעש רטשמב בשחתהב ל"וחל  
תויפיצה תדיריל הבוגתב ,הריהזה תיבירה תתחפה תובקעב .תורחא תונידמבו היסאב  
תנשב םיזוחא 5 -כ לש תעצוממ המרמ היופצה תילאירה תיבירה התלע ,היצלפניאל  
הפוקתב תילאירה תיבירה תיילע .1998 לש הנושארה תיצחמב םיזוחא 7.5 -כל 1997  
םג התפצנ איהו לארשיל תידוחיי העפות הניא היצלפניא לש הריהמ הדירי לש  
.ונלצא הזל המוד היצלפניא תתחפה לש ךילהת ורבעש תורחא תוינידמב  

הטאה .םיימוקמה םישוקיבה לש םלודיג תטאה אוה היצלפניאה תדיריב בושח םרוג  
(תירטינומהו תילקסיפה) תילכלכה תוינידמה ימרוג לש בולישה תאצות איה וז  
תואדווה -יא ,היילעה לג לש הביחרמה העפשהה יוצימ ךשמה םהב ,םירחא םימרוגו  
איה םג העייס ל"וח יריחמ תדירי .תילכלכה תוירוזחמל תורושקה תוביסו תינידמה  
- תירטינומהו תילקיסיפה - תילכלכ -ורקמה תוינידמה .םיריחמה תיילע בצקב הטאהל  
םוחתב :אמייק תב החימצל תיתשת חינהל ידכ חווט תכורא הייאר ךותמ הטקננ  
תטלחה יפ לע ,ג"מתל תיסחי יתלשממה ןועריגה לש דרוי יאוות לע הרימש ,ילקסיפה  
תוינידמה לש התוינויח .תושעותמה תונידמב םילבוקמה היצלפניא ירועישל ,הלשממה  
םירבשמה עקר לע דחוימב תטלוב ל"נה תורטמה ידי לע תיחנומה תילכלכה  
התוול םיימוקמה םישוקיבה תומצמטצה .םירחא תומוקמבו היסא חרזמב םייסנניפה  
יונישהמ םג עבנ הלטבאב לודיגה םלוא .הלטבאה לודיגבו החימצה בצק תטאהב  
םדא חוכו רז ןוה תוכשומ ,תובחרתמה תומדקתמה תוישעתה :קשמב ללוחתמה ינבמה  
השקתמה ,םדא חוכ םיטלופ תיסחי םימצמטצמה םייתרוסמה םיפנעהש דועב ,ןמוימ  
.תובחרתמה תוישעתל תוריהמב רובעל  

תיביצקת תוינידמו םיריחמה תוביצי תארקל תומדקתהל תלעופה תירטינומ תוינידמ  
תיתשתב העקשהה תבוטל תואצוהה בכרה רופיש ךות ,תילקסיפ תעמשמ לע תרמושה  
עוציב ךשמהו תיקשמה תוליעפב ירוביצה רוטקסה לש וקלח תנטקה ,ישונא ןוהבו  
.אמייק -תב החימצל חתפמה םה קשמב םיינבמה םייונישה  

המדקה .1

לש יתנש רועישל 1997 -ב םיזוחא 7-מ - תיתועמשמ הדימב טאוה םיריחמה תיילע בצק
תיתנש היצלפניא םאות הז בצק .1998 תנש לש הנושארה תיצחמב םיזוחא 4.5 -כ
ידכ וב שיו ,(םיזוחא מ10 דע 7) וז הנשל היצלפניאה דעי לש ןותחתה לובגהמ הכומנ
תוחתופמה תונידמב לבוקמכ ךומנ היצלפניא רועישל ילארשיה קשמה תא ברקל
.ןנכותמהמ ריהמ בצקב יכ םא (1 חפסנ) ,הלשממה העבקש חווטה ךורא דעיל םאתהב)
היהי 1998 תנשב היצלפניאה רועיש יכ תרקסנה הפוקתה ךשמב הכרעהה הקזחתהשכ
תאז .דעיה םוחת לא היצלפניאה תאלעהל ןויסינמ לארשי קנב ענמנ ,םיזוחא 7 -מ ךומנ
ןתניהב ,רבעב הררשש וזמ הכומנה המרב היצלפניאה תביבס תא ססבל הנווכ ךותמ
החימצל הבושח תיתשת הווהמה ,םיריחמ תוביצי ןמז ךרואל גישהל הלשממה תטלחה
םיימואלניבה םיקוושב תסחוימה תובישחה םע דחא הנקב הלוע וז השיג .אמייק -תב
.רצואה רשו הלשממה שאר די לע תיבמופ הכמתנו םיריחמ תוביציל

לש ןתונתמתהו ןכרצל םיריחמה דדמ יביכר לכב םיריחמה לש םתיילע בצק תטאה
לש הנושארה תיצחמב היצלפניאה תביבס יכ הכרעהב תוכמות היצלפניאל תויפיצה
תוינידמ תועצמאב גשוה התדירימ רכינ קלח .תומדוקה םינשב רשאמ רתוי הכומנ 1998
םירחא םימרוג םע בולישב ,תונימא הרבצו הכלהש ,היצלפניאה תדרוהל תנווכמה
.םיריחמה לש םתיילע בצק תדיריל םה םג ומרתש ,(ל"וח יריחמב הדיריה ןוגכ)
תרבגהל תפאושה ,חווט תכורא הסיפת לש תרגסמב הלעפ תילכלכ -ורקמה תוינידמה
ןועריגה תנטקהו םיריחמה תיילע בצק תדרוה) קשמה לש תילכלכה ותוביצי
לע תרמושה תילקסיפה תוינידמה םע דחי ,תנסרמה תירטינומה תוינידמה .(יתלשממה
תוחתפתה - םיימוקמה םישוקיבה לש לודיגה תונתמתהל ומרת ,תיביצקת תעמשמ
לש םלודיג תונתמתה .םיריחמה לש םתיילע בצק תטאהב בושח םרוג התייהש
תואדווה -יאמ םג העבנ ,הלטבאה רועיש תיילעב התוולש ,םיימוקמה םישוקיבה
עציהה דצב ולעפש םיינבמ םימרוגמו היילעה לג לש יוצימה ךילהת ךשמהמו תינידמה
םיפנעהמ רוציי ימרוג לש ריהמ רבעמב ישוק -תוליעפב הטאהה תא וריבגהו
.םיבחרתמה ,םימדקתמה םיפנעה לא ,םימצמטצמה ,םייתרוסמה

הרצק הפוקתב הזכרתה ,האולמב היופצ התייה אלש ,םיריחמה תיילע בצקב הדיריה
2 -כ לש תרבטצמ התחפה תורמל תאז .דבעידב תילאירה תיבירה התלע ךכו ,תיסחי
לע תילאירה תיבירה תיילע לש וז העפות .1998 תישארמ תילנימונה תיבירב םיזוחא
םג ;ילארשיה קשמל תידוחיי הניא ,םיריחמה תיילע בצקב תיסחי הריהמ הדירי עקר
םיתעל ומשרנ ,היצלפניאה לש תיתגרדה התחפה ע טלחוה ןהבש תורחא תונידמב
תוינידמב םייזכרמה םיקנבה וביגה ללכ ךרדב .םיריחמה תיילע בצקב תוריהמ תודירי
המאתה תועצמאב תאזו ,רתוי ךומנה היצלפניאה רועיש תא רמשל הרטמב הריהז
.היבגל תויפיצבו היצלפניאה תדיריב בשחתהב ,הטמ יפלכ תילנימונה תיבירה תיטיא
רבעל תיסחי תוהובג תומרל תילאירה תיבירה תיילעב ולא תומוקמב התוול וז תוינידמ
םלועב ןויסינה .הלטבאה רועיש לש היילעב םג - םיבר םירקמבו ,תוכשוממ תופוקתל
תוינידמה לש יאוותה .החימצה השדוח היצלפניאה תדירי סוסיב רחאל יכ הארמ
תיבירה תתחפהב תוריהז טוקנל שי יכ הסיפתה תא ףקשמ לארשיב תירטינומה
םג תרקובמ תיביר תתחפה .היצלפניאה תדרוה לש גשיהה תא ססבל ידכ ,תילנימונה
בקע םרגיהל תולולעה - ץוחה עבטמ קושב תוביצי --יאו רתי תויתדונת תמצמצמ
העוצרה רטשמ עקר לע ל"וחל לארשי ןיב תוילנימונה תויבירה ירעפ תומצמטצה
.היסא חרזמ -םורדב םירבשמה חכונל דחוימב תאז .תינוסכלאה

תעמשמ לע הרימש עקר לעו לארשיב תוילאירה תויבירה לש ןתמר תיילע תובקעב
.קשמב הלטבאה לע תוינידמה לש התעפשה תלאש ירוביצה ןוידב הלוע ,תילקסיפ
חווטב תילכלכה תוליעפה תטאהלו םישוקיבה םוצמצל תמרות םנמא תאזכ תוינידמ
התחפהב ןומט וניא קשמב חתפתהש גוסהמ הלטבאל חווטה ךורא ןורתפה ךא ,רצקה
ןכסל תולולעש ,רצותב הלשממה תואצוה לקשמ תבחרהב וא תיבירה לש רתוי הריהמ
ךות (רצותהמ רועישכ) סמה לטנ תתחפה .אמייק -תב החימצל תינויחה תוביציה תא
לע רתוי בר שגד - הלשממה לש תואצוהה בכרהב יונישו תיביצקת תעמשמ לע הרימש
.הלטבאה תנטקהל ומרתי - חותיפו רקחמבו ישונא ןוהב ,תויסיפ תויתשתב תועקשה
תויתורחתה תרבגה ךשמה ךות תילכלכה תוליעפב ירוביצה רוטקסה לש וקלח תנטקה
.הלטבאה ידממ םוצמצל םה םג ועייסי םיקוושב

קשמה לש םייסחיה ויתונורתי תא תפקשמה ,אמייק תב החימצל םדקתהל ידכ
היצלפניאסידה ךילהת תייחד .םיריחמ תוביצי תארקל םדקתהל ינויח ,ילארשיה
היצלפניאה תדרוהב ךרוצה תא ענמת אלו קשמל תופסונ תויולעל םורגל הלולע
תויתדונתהו היצלפניאה תמר הבש תואיצמ םיעדוי ונא ימואלניבה ןויסינהמ .דיתעב
תא הכיראמ תיבה יקשמו תומריפה לש תוילכלכ תוטלחהב םרוג דוע תווהמ ןניא הבש
תוינויחה ,ל"וחמו קשמה ךותמ תועקשה תדדועמו יסנניפהו ילכלכה ןונכתה יקפוא
לע ולקי הילע הרימשו תובורקה םינשב םיריחמ תוביצי תגשה .אמייק -תב החימצל
תונימאה תאו תוביציה תא ןריבגהב ,תימלועה הלכלכב לארשי תלכלכ לש בולישה
גורידה סוסיבל רתיה ןיב הבושח וז תונימא .תימואל -ןיבה הליהקה יניעב קשמה לש
ל"וחב תורוקמ סויגב ךרוצה עקר לע תאזו ,םלועב םיפסכה יקושב ילארשיה קשמה לש
היצלפניא תביבס ,חותפו ןטק קשמב ,דועו תאז .קשמב אוביה ףדועו תועקשהה ןומימל
תתחפהל תמרות ,ימואל-ןיבה רחסמל םיירקיעה וניפתוש לצא תררושה המרב הביצי
.(1 המרגאיד) ןיפילחה רעש לש ותוחתפתהב הכורכה תואדווה יא

1998 לש הנושארה תיצחמב היצלפניאה תוחתפתה .2

ןכרצל םיריחמה דדמ (1)
.םיזוחא 4.5 לש יתנש בצקב 1998 לש הנושארה תיצחמב הלע ןכרצל םיריחמה דדמ
-בו ,םיזוחא 10 -כ םיריחמה תיילע בצק היה 1997 לש הנושארה תיצחמבש רחאל תאז
12 -ב ןכרצל םיריחמה דדמ לש היילעה בצק .םיזוחא 7 -ב םכתסה אוה הלוכ 1997
.(2 המרגאיד) םיזוחא 4.2 -כ אוה םינורחאה םישדוחה
:1997 לש ןורחאה עיברה זאמ תרכינ םיריחמה תיילע בצקב תיתועמשמה הטאהה
לש הנושארה תיצחמה ףוס דעו 1997 לש ןורחאה עיברהמש הפוקתה ישדוחמ השימחב
ותיילע לש עצוממה יתנשה רועישהו ,ןכרצל םיריחמה דדמב הדירי המשרנ 1998
לש רועישב לירפאב םיריחמה דדמ לש הגירחה היילעה .םיזוחא 4 -כ היה וז הפוקתב
רוידה םיריחמ דדמ לש הבוגתו יתנועה יאוותה תא הרקיעב תפקשמ םיזוחא 1.4
.רלודל סחיב לקשה לש ורעשב שדוח ותואב םשרנש תוחיפה לע םירחא םיריחמו
יכ ףא ,היצלפניאה תביבסב יוניש תפקשמ םיריחמה תיילע בצקב הטאהה יכ הארנ
לש םתוחתפתהבו טקניתש תוינידמב היולת השדחה הביבסה לש התדמתה תדימ
.ל"וחבו קשמב םייסיסבה םימרוגה

ןכרצל םיריחמה דדמ יפיעס תוחתפתה (2)
יפיעס בור .(3 המרגאיד) דדמה יפיעס לכ תא הפיקה םיריחמה תיילע בצקב הטאהה
דדמה תיילע לש הזל םיבורקה םירועישב ולע ,הלענההו השבלהה יריחממ ץוח ,דדמה
תכמות םינושה םיפיעסב םיריחמה תיילע ירועיש לש תיסחיה תודיחאה .יללכה
הלענההו השבלהה םיריחמב הגירחה היילעה .הדרי היצלפניאה תביבס יכ הכרעהב
12 לע תולכתסהב ךא ,םייתנוע םימרוגמ רקיעב תעבונ 1998 לש הנושארה תיצחמב
ךורא ךילהתה עקר לע ,יסחיה םריחמב הדיריה תמגמ ךשמה הארנ םינורחאה םישדוחה
ולע ,ןכרצל םיריחמה דדממ עברכ םיווהמה ,רוידה יריחמ .אוביל הפישח לש חווטה
רמשנ ךכבו ,הז ףיעס אלל דדמה לש הזל המוד בצקב 1998 לש הנושארה תיצחמב
תוחתפתה .תומדוק םינשב תכשמתמ היילע רחאל ,יוניש אלל רוידה לש יסחיה וריחמ
ןהו םירוגמ יכרוצל ןה ,תורידל םישוקיבה לש םתושלחיה תא רקיעב תפקשמ וז
היילעה ידממ לש תיתועמשמ הדירי םהבו - םימרוג רפסמ עקר לע ,םייסכנ םיעינממ
,ךורא חווטל תילאירה תיבירה לש תיסחי ההובגה התמר ,תינידמ תואדו -יא ,לארשיל
.קשמב הטאההו ,רוידה תשיכרל ןומימה תא תרקיימה

תיסחי הלודג תויתדונתב םינייפואמה םיפיעסה תא םיכנמה םידדמה לש םתיילע בצק
םייתנש םיחנומב םיזוחא 4.5 -כל - תיתועמשמ הדימב אוה םג טאוה ,רצקה חווטב
םירצומה יריחמ לש םתוגהנתה תניחב .1997 עצמאב םיזוחא 8 -מ רתוי תמועל
(תוקריו תוריפ אלל) םיריחס -אלה יריחמ תמועל (הלענהו השבלה אלל ) םיריחסה
-אלה םירצומה יריחמ לש רתוי ריהמ היילע בצק הארמ ןכרצל םיריחמה דדמב
.םיזוחא 3.4 -ב םינורחאה םישדוחה 12 -ב הלע םיינוטיסה םיריחמה דדמ .םיריחס
המשרנש ינפל - 1996 עצמאב דוע הרכינ ולא םיריחמ לש םתיילע בצקב הטאהה
.םיינויצלפניאה תושלחיהל היצקידניא שמשל הלוכי איה םגו - יללכה דדמב הטאהה

םיריחמה םימרוגו היצלפניאה תביבס .3

היצלפניאה תביבס (1)
רועיש לש בוליש םהיניב ,םינותנ לולכמ לע תססובמ היצלפניאה תביבס תכרעה
תא תמכסמ היצלפניאה תביבס .הנשל היופצה היצלפניאהו לעופב היצלפניאה
םימרוגה תניחבמ .םילעופ ןיידעש הלא תאו רבעב ולעפש םיינויצלפניאה תוחוכה
תביבס התייה 1998 לש הנושארה תיצחמבש רמול רשפא ,ןלהל וטרופיש ,םינושה
דעי לש ןותחתה לובגל תחתמ האצמנו ,תמדוקה הנשה לש וזמ הכומנ היצלפניאה
.םיריחמ תוביצי לש חווטה ךורא דעיל רתוי בורק -וז הנשל היצלפניאה

היצלפניאל תויפיצ (א)
תויפיצה אוה םיבורקה םישדוחה 12 -ל היצלפניאל תויפיצל יזכרמ רוטקידניא
בוח תורגיאל ם"קמ ןיב הנשל תואושתה רעפ יפ לע) ןוהה קושמ תורזגנה היצלפניאל
לש תעצוממ המרב דעיה םוחתב התייה 1997 תנשב תויפיצה תמרש רחאל .(תודומצ
ודרי 1998 ינוי דע .1997 רבמצדמ הדח הדירי לש המגמ ןהב הנמתסה ,םיזוחא 19.2
תיילע רועיש ףא לע .םיזוחא 4.2 -ח 8.2 -מ ,זוחא תודוקנ 4 -ב היצלפניאל תויפיצה
,עיבצמש המ ,יאמ שדוחב םג ודריו תויפיצה ובש ,לירפאב תיסחי הובג םיריחמ
לש תימעפ-דח היילע ןיב רוביצה לש רבעב רשאמ רתוי הרורב הנחבה לע ,הארנכ
.היצלפניאה בצק לש היילע ןיבל םיריחמה

הל המדק אלו ,היצלפניאב הדיריה תובקעב האב תרקסנה הפוקתה תויפיצה תדירי
(יביטפדאה ביכרה) רבעב היצלפניאה תעפשה תא ףקשמש רבד ,(4 המרגאיד)
תוינידמהשכ הלוע ןמצע תא תומיאתמ תויפיצה הבש תוריהמה ,תאז םע .תויפיצב
תויפיצה לש תובצייתהו הדירי יכ שיגדהל .תרקסנה הפוקתב עריא ןכאש יפכ ,הנימא
תויפיצלש םושמ ,םיריחמה תוביציל תפאושה תוינידמב בושח ביכר ןה היצלפניאל
אוה ךכל םייזכרמה םינונגנמה דחא .לעופב םיריחמה לש םתיילע בצק לע העפשה
תכרעה לע הבר הדימב םיססבתמו םיילנימונ םיחנומב םימתחנה ,קשמב רכשה ימכסה
לש ותובישח .םכסהה לש ותולח תפוקתב יופצה םיריחמה תיילע רועיש תא םידדצה
.רקויה תפסות םולשת ףסל בורק היצלפניאה רועיש רשאכ הלוע הז ןונגנמ

.בוח תורגיא לע וטורב האושתה סיסב לע (1

רשקהב תויובייחתההו םיסכנה קית בכרה (ב)
היצלפניאה תביבס תא רוביצה תכרעה לש   

,הדיעמ םידומצ-אל םיסכנל ,הבר תוריהזב םנמא ,רובעל לארשיב רוביצה לש ותונוכנ
הכומנ היצלפניא תביבס לש התוססבתהב ןומאה תריבצ ךילהת לע ,רתיה ןיב
הפוקתב ורצונ ולא םיסכנ לע תויביטקרטא תויופצ תוילאיר תואושת .(5 המרגאיד)
תיבירה לש וזמ הריהמ התייה היצלפניאל תויפיצה תדיריש םושמ ,תרקסנה
תומצמטצהו היצלפניאה בוציי לש המנפהה ךילהת ךשמה בקע םגו ,תילנימונה
.הב תונושה

קיתב םידומצ-אלה םיסכנה רועיש לש היילעה הכשמנ 1998 לש הנושארה תיצחמב
םידומצה םיסכנה לקשמ לש הדיריהו (םיזוחא 25 -כל) רוביצה לש םייפסכה םיסכנה
.(םיזוחא 50 -ל תחתמ) דדמל

םיסכנה לע תיסחיה תואושתה לש ןתדירי ךשמה ךות ,הלשממה לש ןוהה סויג סופד
רובעל רוביצה לש ותייטנל המאתה ףקשמ (םידומצה םיסכנה תמועל) םידומצ-אלה
םייסנניפ םירישכמ חותיפב הלשממה לש התעקשה תאו ,םידומצ-אל םיסכנל
"רחש" תודומצ-אלה בוחה תורגיא וקפנוה 1998 לש הנושארה תיצחמב .םיילנימונ
לש ןוהה סויג .לודג שוקיב ןהל םשרנו ח"ש ידראילימ 5 -כ לש ףקיהב "ןוליג"ו
55 -כ 1998 לש הנושארה תיצחמב הוויה םידומצ-אל ךרע תוריינ תועצמאב הלשממה
.1994 תנשב םיזוחא 17 -כל האוושהב ,וטורב סויגה ךסמ םיזוחא

םייסנניפה םיסכנהו תירטינומה תוינידמה (2)

תילנימונה תיבירה תעיבק ידי לע היצלפניאה בצק לע העיפשמ תירטינומה תוינידמה
יעצמא תומכ ,ןוההו םיפסכה יקושב תויבירה ירועיש :םיצורע רפסמ תועצמאבו
.םיסכנ םיריחמו היצלפניאל תויפיצה ,םיילאירה םישוקיבה ,ןיפילחה רעש ,םולשתה

םייסנניפה םיסכנהו תירטינומה תוינידמה (א)
רחאל תעבקנ לארשי קנב תיביר ,ןושארה היצלפניאה חוד ב שגדוהו ןיוצ רבכש יפכ
1998 לש הנושארה תיצחמב .םיילאירו םיילנימונ ,םיבר םירוטקידניא לש חותינ
הדרי איה םישדוח 6 ךותב :לארשי קנב לש תילנימונה תיבירה תדרוה ךשמה רשפאתה
.(6 המרגאיד) םיזוחא 11.3 לש המרל ילויב העיגהו זוחא תודוקנ 2 -כב
היצלפניאה םוחתב םיגשיהה תא ססבל הדעונ הריהז תיביר תדרוה לש תוינידמ
היצלפניאה תדרוהב םדקתהל קשמה ינפב תדמועה תונמדזהה לוצינ תא רשפאלו
תיבירה ןיב רעפה לש ותומצמטצה .תושעותמב תונידמב לבוקמכ ,םיריחמ תוביציל
םייסנניפה םיקוושב הבר תואדו-יא עקר לע .תילנימונה תיבירה ןיבל תימוקמה
קושה לש תיסחיה תוביציה הטלב ,היסא חרזמ-םורדב רקיעבו ,םיימואלניבה
.ילארשיה
טרפבו ,םייסנניפה םיקוושב תודח תודונת הארנכ הענמ הריהזה תירטינומה תוינידמה
הביצי תילכלכ תוינידממ קלחכו ,ונממו קשמה לא ןוהה תועונתבו ןיפילחה רעשב
.לארשיב תילכלכה תוביציה רבדב םיעיקשמה תכרעה סוסיבל הפיסוה

תדרוהל המרתש ,םיזוחא 5 -כ לש תילאיר תיביר המשרנ 1997 ףוס דע 1996 עצמאמ
בצקמ ךומנ תילנימונה תיבירה לש הדרוהה בצק היה 1998 תליחתמ .היצלפניאה בצק
העיגהו הגרדהב תילאירה תיבירה התלע ךכו ,תוינויצלפניאה תויפיצה לש ןתדירי
1997 תנשב םיזוחא 5 -כ תמועל ,םיזוחא 7.5 לש עצוממל 1998 לש הנושארה תיצחמב
-וד המרמ היצלפניא תדרוה לש םיכילהת יכ דמלמ םלועב ןויסינה .(6 המרגאיד)
הרטמב תאזו תורצק אל תופוקתל תילאיר תיביר תיילעב וול תיתרפס-דחל תיתרפס
,החימצב תינמז העיגפב הוול רבדהש ףא לע .הביציו הכומנ היצלפניא תביבס ססבל
.החימצה השדוח היצלפניאה תדירי סוסיב רחאלש הארמ םלועב ןויסינה

אוה 1998 תנשב םג תיבירה תא להנל לארשי קנב ךישמה ותועצמאבש יזכרמה ילכה
ולדג הלאה תונודקיפה .לארשי קנבב םיקנבה לש בוצק ןמזל תונודקיפ לע םיזרכמה
ןיגב ח"ש ידראילימ השולשכ הזמ - 1998 לש הנושארה תיצחמב םילקש ידראילימ 6 -כב
20 -כ לש לודיג תמועל) ,ינויב םידראילימ 36 -כל ועיגהו - םהילע תמלושמה תיבירה
לש לודיגה בצקב הדחה הדיריל תוביסה .(דקתשא הליבקמה הפוקתב םידראילימ
וז הפוקתב תוליזנ תורוקמ תגיפס ךות תוילקסיפה תעמשמה לע הרימש :ןה תונודקיפה
תליחתב םימי המכל טרפ) לארשי קנב ידי לע ץוח עבטמ תשיכרב ךרוצה רדעהו
.(הנשה

תונודקיפה וליאו ,םיימוי תונודקיפה תכרעמל ופסונ הנשה תליחתמ יכ ןייצנ
.םיישדוחה תונודקיפב תזכורמ תומכה תיברמ .הגרדהב ולטוב םיינועברה

ףסכה יפרצמ תוחתפתה (ב)
תוינידמה ןהבש םיכרדה תחא איה (M1) םולשתה יעצמא תומכ לע תיבירה תעפשה
7 המרגאידב .םיעיבר השולש דע םיינש לש רוגיפב היצלפניאה לע העיפשמ תירטינומה
יעצמא תומכל לארשי קנב תיביר ןיב ילילש רשק שי ללכ ךרדב יכ תוארל ןתינ
.םולשתה

בצק - (יתנש רועיש) םיזוחא 9.3 -ב םולשתה יעצמא ולדג 1998 לש הנושארה תיצחמב
היילע המשרנ םינורחאה םישדוחב 12 -בו - דקתשא הליבקמה הפוקתה לש הזמ ךומנ
בצק ,םיזוחא 5 דע 4 -כ לש יופצ היצלפניא רועיש ןתניהב . M1 -ב םיזוחא 11 -כ לש
ילנימונה רצותה לש החימצה בצקמ טעמ הובג םולשתה יעצמא לש םתיילע
היצלפניאה לשו תילנימונה תיבירה לש הדיריה תומגמ ,תאז םע .קשמב ילאיצנטופה
.רצות תמר לכ רובע ףסכל שוקיבה לודיגל תומרות

התוליעפל ןוהה קושמ םירוטקידניא (ג)
תירטינומה תוינידמה לש   

תירטינומה תוינידמה בוציעב תוטלחהה ילבקמ תא םישמשמה םייזכרמה םילכה דחא
,תוינויצלפניאה תויפיצה איה ךכל תיזכרמ המגוד .ןוהה קושמ היצמרופניא תריזג אוה
ימוקע יכ ןייצל ןתינ תיללכ .םיפסונ םירוטקידניא ןג םנשי ךא ,(1) ףיעסב וראותש
תיבירב בוחה תורגיא לש תויסחיה תואושתהו בוחה תורגיאו ם"קמה לש תואושתה
התדירי ךשמהל תויפיצ לע 1998 לש הנושארה תיצחמה ךשמב ועיבצה הנתשמו העובק
.לארשי קנב תיביר לש - היתובקעבו ,היצלפניאה תביבס לש

האוושהב תיתועמשמ הדירי ם"קמה תואושת םוקע דרי 1998 לש הנושארה תיצחמב
ךוראה הצקב (ינויב םיזוחא 10.3 -ל) םיזוחא 11-ל תחתמ לש המרל עיגהו 1997 תנשל
לש דעומה רצק הוולימל םילודגה םישוקיבה תא הפקיש וז הדירי .(8 המרגאיד)
תויפיצ לע ודמילו ,הלוכ תרקסנה הפוקתה ךשמב קושב ומשרנש ,(ם"קמ) הלשממה
עבנ רבדה .ם"קמה לש תילנימונה האושתב תמלוגמה ,ההובג תילאיר האושתל רוביצה
תא ןייפאש עופישה .הכומנה היצלפניאה תביבס לש התוססבתה ךשמהמ רתיה ןיב
קושב םיליעפה לש םהיתויפיצ לע ,הארנה לככ ,עיבצה ם"קמה תואושת םוקע
.תילנימונה תיברה תדרוהל

"רחש" תודומצ-אלה בוחה תורגיא יתש ןיב תואושתה ירעפ תאוושה
היופצה תיבירה תוינידמ תא רוביצה תוכרעהל ףסונ רוטקידניא תשמשמ "ןוליג"ו
"ןוליג"ל תיסחי (העובק תיבירב הדומצ אל) "רחש"ל שוקיבה תורבגתה .לארשי קנב לש
תיברה תדרוהל םיעיקשמה תויפיצ לע ללכ ךרדב העיבצמ (הנתשמ תיבירב הדומצ אל)
הפוקתל ןהיתש) "ןוליג"ו "רחש" לש תואושתה סחי םיגצומ 9 המרגאידב .תילנימונה
,תוארל ןתינש יפכ .היצלפניאה דעי ןיבל לעופב היצלפניאה ןיב סחיהו (םייתנש לש
תיצחמב .תויטסיטטסה תוקידבב םג רשואש רבד ,םינתשמה ינש ןיב יבויח םאתימ שי
העפות - "ןוליג" לע "רחש" בוחה תורגיא תא םיעיקשמה ופידעה 1998 לש הנושארה
הלשממה לש דעיל תחתמ לא היצלפניאה תביבס לש הדיריה םע דחא הנקב התלעש
.וז הנשל

תורגיא לש תואושתה םוקע לכב הדח היילע תמגמ המשרנ 1998 לש הנושארה תיצחמב
לע תואושתה .(10 המרגאיד) רצקה הצקב היילעה הטלבו ,דדמל תודומצה בוחה
תורגיאה תואושתו ,םיזוחא 6.6 -כ לש המרל עצוממב ועיגה םינש 3 דע בוחה תורגיא
עצוממה תמועל תאז ;םיזוחא 5 -ל לעמ לש המרל הנש 12 -כ ,רתוי תוכוראה תופוקתל
.היילעה תמגמל םדוק ,1997 טסוגואב םיזוחא 3.7 -לש
תכרעמב םיכורא םיחווטל תויבירה לש היילעב יוטיב ידיל האב וז תוחתפתה
בוחה תורגא קוש לש הנומתה .תואתנכשמה לע תיבירה לש ,טרפבו ,תואקנבה
,תודומצה בוחה תורגיאל שוקיבה תדירי - ם"קמה קוש לש וז תא המילשמ תודומצה
רבדב רוביצה תכרעה לע הדמילש העפות -םידומצ-אלה םיסכנל םיעיקשמ רבעמ בקע
ךשמב רמשנש ,םוקעה לש ילילשה עופישה .תוכומנ תומרב היצלפניאה תביבס סוסיב
.תילאירה תדיריל םיעיקשמה תויפיצ לע עיבצה ,הלוכ תרקסנה הפוקתה

תואושתה תדרוהל תרקסנה הפוקתב לועפל םירומא ויה םיבושח םימרוג ינש תוחפל
הלשממה ידי לע תודומצה בוחה תורגיא לש הקפנהה תנטקה - בוחה תורגיא לע
תדירי לש הזמ הובג רועישב קשמב העקשהה םוצמצ ךות ,תיקשמה תוליעפה תטאהו
.ולע תואושתה ןכלו ,ךרוצה יד הקזח התייה אל םתעפשהש הארנ ךא - ןוכסיחה רועיש

תושעותמה תונידמה לש ןוהה יקושב תשדוחמ תואיג עקר לע ,1998 ראורבפ זאמ
לש תוינמה רקיעב) תרכינ היילע לארשיב תוינמה ידדמ ,ימוקמה קושב תוליעפה
דדמ לש היילעה המכתסה תרקסנה הפוקתבש ךכ ,(םיקנבה לשו תויתיישעתה תורבחה
םע תבשייתמ הניא תוינמה יריחמ תיילע .(11 המרגאיד) םיזוחא 8.4 -כב יללכה תוינמה
לש תוימיטפוא לע תאז לכב העיבצמ איה יכ ןכתייו ,קשמב תנתוממה תוליעפה
תונועריגה תדרוה) ילכלכה בוצייה ךילהת ובש ,רתוי ךוראה חווטה יבגל םיעיקשמה
ידיל ואובי (ץוחה עבטמ קושב היצזילרביל) ל"וחל קשמה לש ותחיתפו (היצלפניאהו
.אמייק-תבל התכיפהבו החימצה תושדחתהב יוטיב

,רחסמה ירוזחמ לודיגב התוול 1998 לש הנושארה תיצחמב תוינמה יריחמ לש היילעה
תסרובב תוינמב ץוח יבשות לש תועקשה ,תוילארשי תורבח לש תושיכרה לג עקר לע
.קשמב הטרפהה ףקיה לש לודיגו ביבא לת

ןוהה תועונתו ןיפילחה רעש תוחתפתה (3)
לעופב ןיפילחה רעש לש ותוחתפתהלו ןיפילחה רעש לש דוינה תעוצר ינייפאמל
רעש לש ותיילע בצקש לככ :םיריחמה תוחתפתה לש יאוותה תעיבקב בושח דיקפת
לככו ,קשמב םיריחמה תיילעל םיצחלה םינטק ,רתוי ךומנ ילנימונה ןיפילחה
הלועפה שפוח םילדג ,קושה תוחוכ יפל עבקיהל ןיפילח רעשל םירשפאמש
.תירטינומה תוינידמה לש תויביטקפאהו

,העוצרה לש ןותחתה לובגל בורק ןיפילחה רעש רתונ תרקסנה הפוקתה תיברמ ךשמב
ןובשחב ןועריגה תדירי .(12 המרגאיד) םיזוחא 4-ל 6-מ 1997 ינויב דרוה ועופישש
תיבירה ןיב רעפה עקר לע) קשמל ןוהה תועונת םע דחי םימולשתה ןזאמ לש ףטושה
ורצי (ל"וחמ חווטה תוכורא תועקשההו ,ןיפילחה רעש ןוכיס ,ל"וח תיבירל תימוקמה
הדימב יכ םא ,1998 תנש לש הנושארה תיצחמב ןיפילחה רעש לע הטמ יפלכ ץחל
רפסמ טעמל) טעמכ השרדנ אל תאז תורמל .תומדוק םינשב רשאמ תיתועמשמ הכומנ
ןותחתה לובגה לע הנגהל לארשי קנב לש תוברעתה (1998 תליחתבו 1997 ףוסב םימי
.דוינה תעוצר לש

3.7 -בו םיזוחא 3.1 -ב תרקסנה הפוקתה ךלהמב ולע רלודהו לסה לומ ןיפילחה ירעש
ןיפילחה רעש לש ותיילע בצק .ינויצלפניא םרוג הארנכ וויה אלו ,המאתהב םיזוחא
הייטנה תא תפקשמה העפות - םיריחמה לש הזמ טעמב הובג היה ל"וח יריחמ תפסותב
הטאהה עקר לע (ילאירה ףוסייה תמגמ לש התושלחיה תא וא) לאיר תוחיפל
דע ויה ,ןוהה קושמ תורזגנ ןהש יפכ ,2ילנימונ תוחיפל תויפיצה .םיימוקמה םישוקיבב
תליחתב םישדוח רפסמ ךשמב ךא ,היופצה היצלפניאה רועישמ תוכומנ 1997 ףוס
.קשמב ילאיר תוחיפל תויפיצל תויודע ויהש ךכ ,בצמה ךפהתה תרקסנה הפוקתה
תרבגהל םרות - יוצרה תוחיפה גוס - םיריחמה תיילע בצקב הטאהה ךות ילאיר תוחיפ
.קשמה לש תילנימונה תוביציה תא ןכסל ילב ,לארשי לש אוציה תויתורחת

-יא עקר לע ,לסה רעשב םיזוחא 3.6 לש רועישב ץאומ תוחיפ םשרנ לירפא שדוחב
,תיבה יקשמ דצמ רקיעב) ץוחה עבטמ רושב היצזילרבילה תינכת יטרפ יבגל תואדוו
ףוסיי םשרנ יאמב רבכ ךא ,(ץוח עבטמל םידומצ תונודקיפל םשוקיב תא ולידגהש
תמגמ לע עיפשה אל לירפאב ץאומה תוחיפה יכ ןייצל בושח .םיזוחא 1.7 לש רועישב
לע העפשהל טרפ ,לעופב היצלפניאה רועיש לעו תוינויצלפניאה תויפיצה לש הדיריה
.לירפא שדוח דדמ
ןיבל םיריחמה תמרב ימעפ-דח יוניש ןיב ןיחבהל רתוי הטונ הארנכ רוביצה יכ תאז
ןכתי .ינמזכ ספתנ תוחיפהש הדבועה עקר לע דחוימב ,היצלפניאה בצק תיילע
התייהש יפכ הריהמ הכ הניא היצלפניאה לע םיתוחיפה תעפשה םייחכונה םיאנתבש
תוליעפה ,ןיפילחה רעש לש תויתדונתה תלדגה :תוירקיע תוביס רפסממ ,רבעב
רעש לש ותועבקיה .םיריחמה ןוכדעב תוכורכה תויולעהו קשמה לש תנתוממה
תליטנב םיכורכה םינוכיסה לש המנפהה רופישל תמרות קושה תוחוכ יפ לע ןיפילחה
,ראשה ןיב ,תאטבתמ וז םינוכיס תמנפה .תימוקמ תוליעפ ךרוצל ץוח עבטמב יארשא
.לארשי קנב לש רלוד-לקש תויצפוא לע הימרפה תיילעב

,םירלוד דראילימבכ לארשי יבשות לש ןוהה אובי םכתסה 1998 לש הנושארה תיצחמב
עבטמב בוקנה יארשאה .1997 לש היינשה תיצחמב לדוג רדס ותואב ןוה אוצי רחאל
אוה - םירלוד ידראילימ 1.8 -ב םכתסהש ,לארשי יבשותל יבשותל םיקנבה ונתנש ץוח
יארשאב םירלוד דראילימ 0.5 -כ לש הדירי .(1 חול) הז ןוה אוביב ירקיעה ביכרה
.ץוח עבטמה בוקנה יארשאה לש לודיגהמ קלח הזזיק ,ץוח עבטמל דומצה
ירעפ לש תומצמטצהה תמגמ תורמל בחרתה ול דומצהו ץוח עבטמב בוקנה יארשאה
ץוח עבטמב םיבוקנה תונודקיפה) ץוח עבטמב םיסכנה ךס .םייופצה תואושתה
הז לודיג ;םירלוד ידראילימ 1.3 -כב לדג (תוידיתעה תואקסעהו ץוח עבטמל םידומצהו
ןוכיסל יטרפה רוטקסה לש הפישחה הרתונ ךכו ,ץוח עבטמב יארשאה לודיג תא זזיק
.יתועמשמ יוניש אלל ןיפילחה רע

,םהיתועקשה ןומימל ילקשה יארשאב היילעה תטלוב ץוח יבשות לש ןוהה תועונתב
טעמכ ,תומדוק םינשב ומכ ,הנשה םג .ןיפילחה רעש לש ותדיריל ץחלה תא התיחפהש
האושת יאשונ תונודקיפבו בוח תורגיאב תועקשהב ץוח יבשות לש תוברועמ הרכינ אל
תוליעפ לש שדח קיפא הנושארל ץוח יבשות ולצינ 1998 יאמב ,תאז םע .תילקש
לש תוניינעתהה ףקיה .ורויה קושב םילקשב תובוקנ בוח תורגיא תקפנה - תילקש
תואושתב אטבתהש רבד ,םיקיפנמה תויפיצמ ךומנ היה תושדחה תורגיאב ץוח יעיקשמ
.הפוצמהמ תוהובג

איה ףא המרת ,ם"קמה קושב םג האטבתהש ,לארשי קנב ידי לע תיבירה תדרוה
ץוח יבשות לש תועקשהה ךסב הדיריה םג תטלוב .הז קיפא לש תויביטקרטאה תנטקהל
תורבח לש תוקפנהה תנטקה בקע רקיעב ,1997 לש הנושארה תיצחמל האוושהב
.קשמב תוילאירה תועקשהה עוציבב הנטקהו ל"וחב תוילארשי

ךכו ,ןכל םדוק וזרכוהש ,.ץוח חבטמ לע חוקיפב היצזילרבילה ידעצ ומשוי 1998 יאמב
תוליעפה לעו ץוח עבטמב לארשי יבשות לש תוליעפה לע תולבגמה לכ טעמכ ולטוב
יבשות םע ץוח יבשות לש תורזגנב תואקסע לע תולבגמ טעמל) קשמב ץוח יבשות לש
אל םמושיי זאמ .(םיידסומ םיעיקשמ לע תולבגמו שדוחל לעמש הפוקתב לארשי
תילקסיפ תוינידמש דמלל ידכ ךכב שי יכ הארנ .ןוהה תועונתב הגירח תוליעפ המשרנ
עוזעז חרכהב םורגל ילב תולבגמ לש הרסה רשפאל הלוכי הנימאו תיארחא תירטינומו
.ץוחה חבטמ קושב
תא הליבגמ ל"וחב (םיטרפ לש) תועקשה יוסימב הערל הילפא לש המויק ,תאז םע
היצזילרבילה ךילהת יכ ,רוכזל שי .וטקננש היצזילרבילה ידעצ לש תויביטקפאה
אוהו ,ונממו קשמה לא ןוהה תועונת תרבגהל רכינ לאיצנטופ לעב אוה ומצעלשכ
תדגונה תוינידמלו תיארחא אל תילכלכ ורקמ תוינידמל קשמה לש ותועיגפ תא לידגמ
.תוימואל-ןיב תומרונל

.(רלודל הדומצ בוח תרגיא) "עובלג"ל ם"קמ ןיב תואושתה ירעפמ תורזגנ תויפיצה (2
תיצפוא לע הימרפה ךא ,ןוכיסה תיימרפ תא תוכנל תרשפאמ הניא םנמא תאזה הדידמה   
.וז הימרפל רוטקידניא תשמשמ רלוד-לקש   

תילקסיפה תוינידמה (4)
הביחרמה תוינידמל דוגינב , 1997-מ לחה תטקונ הלשממהש תילקסיפה תעמשמה
םישוקיבה תנטקה תועצמאב ןה היצלפניאה בצק תונתמתהל המרת ,ןכל םדוק
לש התונימא תלדגה בקע תוינויצלפניאה תויפיצה תדירי ךרד ןהו םיימוקמה
ןזאמב ןועריגה תא דירוהל ךרוצה ינפמ רקיעב השרדנ וז תעמשמ .תוינידמה
.קשמה תוביציל םורתל ךכו ,וב דימתהל ןתינש רועישל םימולשתה

2.4 לש (ל"וח + ימוקמ) ללוכ ןועריג דעיב דומעל ,היתוטלחהל םאתהב ,הלשממה לע
המרגאיד) 2001 תנשב רצות יזוחא 1.5 לא םדקתהל ךישמהלו 1998 תנשב רצות יזוחא
חותינל תובישח שי ,ללוכה ןועריגה יבגל רדגומ הלשממה לש ןועריגה דעיש ףא .(13
ןתמ אלל ,הפוק ינותנ) הביצקתב ח"ש ידראילימ 3.0 לש ימוקמ ןועריג לש ותוחתפתה
םינשב יתנועה יאוותה יפ לע ביצקתב תואצוההו תוסנכהה דצ חותינ .(יארשא
ידראילימ 3.7 -כ לש עוציב-תת ולא םישדוחב רצונ תואצוהה דצב יכ הארמ תומדוקה
התוולש ,םיריחמה תיילע בצקב יופצל רבעמש הטאהה ינפמ רקיעב תאז ;ח"ש
תוסנכהה דצבש ןוויכ .3םיזוחא 5 -ל ביצקתבש םיריחמה תברזר תא לידגהל הטלחהב
יא בקעו ביצקתב חנוהש הזמ ךומנ לעופב החימצה רועישש םושמ) רתוי הובג רוגיפה
ימוקמה ןועריגהמ תמיוסמ הגירח היופצ ,(םיסמה לש םתייבגב הקמעה לש שומימ
תמדוקה הנשב רצות זוחאמ רתוי לש הגירחל ךשמהל תאזו , 1998 תנשב םג ןנכותמה
םירומאה ,ירוביצה רוטקסב רכשה ימכסה לש םתעפשה .רצות יזוחא 2 לש ןונכתהמ
.םהב לולכ היהיש רכשה תיילע רועישב היולת ןועריגה לע ,בורקב םתחיהל

תוליעפב יופצה ףדועה יכ הארנ - קוחה תרדגהכ - ללוכה ןועריגה דעיל תוסחייתהב
הסנכהכ ץוחה עבטמ תורתימ לארשי קנב תוסנכה לש םושירב ורוקמש) ל"וח םע
תונודקיפ לע תיביר ימולשת ןרקיעב ,תואצוהה לש ליבקמ םושיר אלל תיביצקת
.ימוקמה ןועריגב הגירחה תורמל ללוכה דעיב הדימעה לע לקי (לארשי קנבב םיקנבה
הוולת ותגשהש דואמ בושח ,עבקנש ןועריגה דעיב הדימעה לש תובישחל רבעמ
םיבאשמ תיינפה ךות - ןבכרה יונישבו הלשממה תואצוה םוצמצב ,סמה לטנ תנטקהב
החימצל הרזחלו הלטבאה רועיש תדרוהל ומרתיש ,ישונא ןוהבו תיתשתב תועקשהל
.קשמב אמייק-תב
קלח ןומימל 1998 לש םינושארה םישדוחב הלשממה ידי לע רוביצהמ תורוקמ סויג
לע לקה ,(14 המרגאיד) ,םיסכנ תריכמו בוח תורגיא תקפנה תועצמאב ,הנועריגמ רכינ
גופסל ידכ םיירטינומה םילכב שמתשהל ךרוצה תא ומצמצב תירטינומה תוינידמה
.תולעב הכורכה הגיפס - הלשממה תמרזהמ םיעבונה תוליזנ יפדוע

םניא הלשממה ידרשמ .םיזוחא 4.2 אוה וז הטלחה רזגנה ביצקתה לש םיריחמה סיסב (3
.רצואה לש הטלחה אלל ךכל רבעמ האצוהה תא לידגהל םילוכי   

תוילאירה תויוחתפתהה (5)
ךשמהב ונייפוא 1998 תנש לש הנושארה תיצחמב קשמב תוילאירה תויוחתפתהה
לודיג ךות ,אוציה לש הריהמ תובחרתהבו םיימוקמה םישוקיבה לש תיטיא תובחרתה
לש הזמ לודג רועישב םיימוקמה םישוקיבב הטאה תפקשמה ,וז תוחתפתה .הלטבאה
.םיריחמה לש םתיילע בצק תטאהל ,םירחא םימרוג םע דחי ,המרת ,עציהה
תילקסיפהו תירטינומה תוינידמה :ויה תוליעפב ומרתש םייזכרמה םימרוגה
החימצל ךוראה חווטב םורתל יושעש ,קשמב ללוחתמש ינבמה יונישה ,וטקננש
לע רקיעב ,היילעה לכ לש תוביחרמה תועפשהה יוצימ ,אוצי תטומ הביצי
.תינידמהו תינוחטיבה תואדווה יאו ,תועקשהה

לש ןושארה עיברבו 1997 לש ןורחאה עיברב ימלוגה ימוקמה רצותה לש החימצה בצק
בצקמ תיתועמשמ הדימב ךומנה רועיש - (םייתנש םיחנומב) םיזוחא 1.2 היה 1998
אוה םג ןתמתהו ףיסוה יקסעה רצותה לש החימצה בצק .שפנל רצותה לש החימצה
העקשהה לש הלולתה הדיריה דחוימב תטלוב .(15 המרגאיד) הרומאה הפוקתב
,ןוהה יאלמ תמאתה לש ךילהתה םויסמ הקלחב תעבונה ,טרפב רוידב ,קשמה יפנעב
תילאירה תיבירה לש התיילעמ םג תעפשומ ךא ,היילעה לג בקע שרדנש ךילהת
תילקסיפה תוינידמה האטבתה ךכ לע ףסונ .תינידמה תואדווה יאמו וז הפוקתב
עיברה תמועל 1998 לש ןושארה עיברה) תירוביצה הכירצה תדיריב תנסרמה
,תעבונה ,תמיוסמ תונתמתה המשרנ תיטרפה הכירצב םג .(דקתשא ליבקמה
.סמה לטנ תיילעמ ,הקלחב תוחפל

הריהמ תובחרתהב קשמה ןייפאתה םיימוקמה םישומישב תיתועמשמה הטאהה םע דחי
תיצחמב לדגש ,(םימולהי אלל) יתיישעתה אוציה לש טרפבו ,אוציה לש תיסחי
- דקתשא הליבקמה הפוקתה תמועל (תילנימונ) םיזוחא -10כב הנשה לש הנושארה
תיתומכ לדג יתיישעתה אוציה .ולא תונידמל אוציב היסאב רבשמה לש ותעיגפ תורמל
.1997 לש ןורחאה עיברה תמועל םיזוחא 5-כב 1998 לש ןושארה עיברב
תא תרפשמה ,ךוראה חווטב אוצי תטומ החימצ תריציב תובישח תאזה תוחתפתהל
תמרות םיימואלניב םיקוושל תרבוגה הפישחה .םימולשתה ןזאמ לש ףטושה ןובשחה
תאז דבלמ .רוצייה ךילהת תולעייתהל - ךכבו ,תילארשיה תרצותה לש התוכיא רופישל
תא םדקמ ךכבו ,עדי יריתע םיפנעל םייתרוסמ םיפנעמ רבעמה תא אוציה בכרה םאות
.(16 המרגאיד) יסחיה ונורתי תא ףקשמה רצות לא קשמה
יצחכב 1998 לש ןושארה עיברב םכתסה םימולשתה ןזאמ לש ףטושה ןובשחב ןועריגה
וז הדירי .דקתשא הליבקמה הפוקתב םירלוד ינוילימ 900 תמועל ,רלוד ידראילימ
.אוביה לש הדיריו אוציה תיילעמ האצותכ יחרזאה אוביה ףדועב רופיש תפקשמ

תומכחותמה תוישעתה לש הריהמ החימצב ןייפאתמ קשמב ללוחתמה ינבמה יונישה
עציהה לש הריהמ הבחרהל תלוכיב עגופ ,תויתרוסמה תוישעתה לש ןתוליעפ םוצמצו
חוכ לש רקיעבו ,רוצייה ימרוג לש הריהמ המאתהב ישוקה ללגב ,רצקה חווטב
- קשמב םיפנעהמ קלח לש תיחוורה תנטקהל ולעפש םימרוג םג .הז יונישל הדובעה
,אוביל הפישח ,חווטה תכורא המגמל רבעמ תומדוקה םינשב רבטצמ ילאיר ףוסיי םהב
תוישעתב םדא חוכב רוסחמו םומינימה רכש תיילע ,תיסחי ההובג תילאיר תיביר
.וז הפוקתב עציהה לש תובחרתהה בצק תא וטאה - תומכחותמה

הלטבאה רועיש לש תכשמתמ היילע תמגמל םידע ונא תוליעפב הטאהה תובקעב
עיברב םיזוחא 8.4 -לו 1997-ב םיזוחא 7.7 -ל 1996-ב םיזוחא 6.7 לש תעצוממ המרמ
ילעב לש םקלח תיילעב הוולמ הלטבאה לודיג .(17 המרגאיד) 1998 לש ןושארה
םיפנעה לש םתומצמטצהמ הקלחב תעבונה ,םילטבומה תייסולכואב הכומנ הלכשה
תיסחי היילע לש תימלוע ללכ המגמ םע תבשייתמה ,(18 המרגאיד) קשמב םייתרוסמה
.הלכשה יריתע םירצומל שוקיבב

תמועל םיזוחא 3.8 -ב 1998 לש םינושארה םישדוחה תעבראב הלע ילאירה רכשה
הלע יקסעה רוטקסב .(םיזוחא 9.5 -כ לש ילנימונ לודיג) דקתשא הליבקמה הפוקתה
תוירשפא תוביס .תוביצי המשרנ ירוביצה רוטקסב וליאו ,םיזוחא 5.5 -ב ילאירה רכשה
ימכסה ומתחנ רשאכ ופצשמ הלודג התייהש ,םיריחמה תיילע בצקב הטאהה ןה ךכל
רכשה עצוממ לע תיסחי ךומנ רכש םירכתשמה םידבוע לש םהירוטיפ תעפשה ,רכשה
.קשמב םומינימה רכש תיילעו ישונא ןוה יריתע םיפנעב םידבועב רוסחמה ,דדמנה

םיינוציח םימרוג (6)
העיגפהו 1997 לש היינשה תיצחמב היסא חרזמ תונידמב םייסנניפה םירבשמה
ילארשיה אוציב העיגפב יוטיב ידיל ואב ולא תונידמב תילאירה תוליעפב תכשמתמה
תורקייתה לשב ,הארנכ ,תאז .1998 לש ןושארה עיברב ,םימולהיה אוציב טרפב ,ןהילא
.תימוקמה הסנכהב העיגפו ןהיתועבטמב םיתוחיפה תובקעב ולא תונידמל אוביה
םיריחמב) ותלזוה תורמל ולא תונידממ אוביב יתועמשמ יוניש םשרנ אל תאז תמועל
תוששואתהל דע בר ןמז דוע שרדיי יכ ןה םיימואל ןיב םימרוג לש תוכרעה .(םיירלוד
הז בלשב ךירעהל ןתינ אל ןכלו ,םתוא דקופש רבשמהמ םירומאה םיקשמה לש האלמ
.לארשי לש םימולשתה ןזאמב חווטה תכורא ותעיגפ תדימ תא

תוחתפתה לע ןה העפשה וינפב האור ילארשיה קשמהש אוציהו אוביה יריחמל
יריחמו םירמגומה םיריחסה םירצומה יריחמ לע םתעפשה ךרד ,םיימוקמה םיריחמה
תויאדכה לע םתעפשה ךרד ,תילאירה תוליעפה תוחתפתה לע ןהו ,םלגה ירמוח
אובי יריחמ ודריו ופיסוה 1998 לש ןושארה עיברב .אוציהו אוביה לש תיסחיה
,1997 לש ןורחאה עיברה תמועל ,(םיסוטמו תוינא אלל) םיזוחא 3.4 -ב תורוחסה
ודרי אוציה יריחמ .(19 המרגאיד) 1995 עצמאמ ולא םריחמב הדיריה תמגמל ךשמהב
םיריחמ תודירי .ורפתשהו וכישמה רחסה יאנתש ךכ ,זוחא 0.7-ב קר ןושארה עיברב
רופישלו קשמב םיריחמה תיילע בצקב הטאהל םירחא םימרוג םע דחי ומרת ולא
.םימולשתה ןזאמב

היצלפניאה סוסיבל תשרדנה תוינידמהו עקרה .4
הבורקה הפוקתל תויזחתו לארשיב הכומנה   

םיכורא םיחווטל היצלפניאל תויפיצ (1)
רוביצה לש ןומאה תדימל רוטקידניא תושמשמ םיכורא םיחווטל היצלפניאל תויפיצה
הינשה הנשל תויפיצה וענ 1997 תנשבש רחאל .תיסחי הכומנה היצלפניאה תביבסב
.(20 המרגאיד) תרקסנה הפוקתב הדיריב ולא תויפיצ ואצמנ ,םיזוחא 9 ביבס תישילשהו
עופישה ןכו ,1998 ינויב םיזוחא 4-כל 1997 רבמצדב םיזוחא -7מ רתוימ ,וז הדירי
בצייתת היצלפניאה יכ רוביצה תכרעה לע םיעיבצמ תויפיצה םוקע לש תיסחי חוטשה
תמרמ ההובג 1998 ינויב תישילשה הנשל תויפיצה תמר .תובורקה םינשב וז המרב
ןיא ,תאז םע .םיריחמ תוביצי לש חווטה ךורא דעיהמ ןיידע ההובגו םייתנשל תויפיצה
,םיכורא םיחווטל תוילקש תואושת לע םישרוד םיעיקשמש ןוכיסה תיימרפמ םלעתהל
.תרוי תוכומנ הארנכ ןוכיסה תיימרפ תוכונמ תויפיצהש ךכ

הכומנה היצלפניאה תביבס סוסיבל םיאנת (2)

היצלפניאה ידעי תעיבק (א)
הצוחנ תואבה םינשלו 1999 תנשל ירשפאה םדקהבו םישרופמ היצלפניא ידעי תעיבק
תירטינומ תוינידמ לוהינ ךרוצלו םיריחמ תוביציל הלשממה תוביוחמ סוסיב ךרוצל
דעיש הלשממה הטילחה 1996 תנש ףוסב דועיכ ןייצנ .הליעיו הפוקש ,תיארחא
הווהמ היצלפניא דעי תעיבק .תמדוקה הנשה תיצחמ דע עבקיי הנש לכל היצלפניאה
ירוביצה רוטקסב ןה ,קושב םימרוגה לכ לע הלקמ רשא ,תוינידמה תורטמ לע הרהצה
,רוביצה לש תוינויצלפניאה תויפיצה בוציעל תמרות ,םתוליעפ תא ןנכתל ,יקסעב ןהו
תוהמהמתה .ךילהתב ךורכה ריחמה תנטקהלו היצלפניאה תדרוהל תעייסמ ךכבו
תוינידמ להנל תלוכיב תעגופ תואבה םינשלו 1999 -ל היצלפניאה דעי תעיבקב
לע תירטינומה תוינידמה לש התעפשהב םירוגיפה ללגב רקיעב הליעי תירטינומ
ךשמהבו הכומנ המרב היצלפניאה סוסיב תא רשפאל ךירצ עבקייש דעיה .היצלפניאה
.הלשממה תטלחהל םאתהב ,םיריחמה תוביצי תא -

תילקסיפה תוינידמה (ב)
תדרוה ךילהת לש ותונימא סוסיבב תובישח הלשממה לש ןועריגה דעיב הדימעל
רבשמה עקר לע דחוימב תינויח וז תונימא - תילכלכ תוביצי תגשהו היצלפניאה
תיסחי תנתוממ תוליעפה הבש הפוקתב םג ,ןכל .היסא חרזמ םורדב תונידמב ילכלכה
תעיבק תרגסמב .ןועריגה תתחפה קוחל םאתהב ביצקתה עוציב לע רומשל בושח
דעי תא ומאתי סיסב ול םישמשמה םיריחמהש גואדל שי הבורקה הנשל ביצקתה
.עבקייש יפכ ,היצלפניאה

ןוצרה תא דדועל ידכו עיקשהל ץירמתה תא ריבגהל ידכ הבושח סמה לטנ תנטקה
גישהל ןתינ תאזה הנטקהה תא .ךוראה חווטב החימצה תרבגהל לועפל ךכבו ,דובעל
היוצר יתלב הייטס ענמתש ,רצותב תואצוהה לקשמ לש המיאתמ התחפה תועצמאב קר
תואצוה לש ןבכרהל שי ןועריגה תתחפה לש ךילהתב .ןועריגה תתחפה יאוותמ
םיבאשמ תיינפה :לקשמה לש החימצה ייוכיס רופישב הבורמ תובישח הלשממה
ןוירפל ןה ןתמורת ינפמ תינויח ,ההובג האושת תולעב ןהש ,תיתשתב תועקשהל
חווטב תילאירה תוליעפה תלדגהל ןהו ,ךוראה חווטב קשמב אמייק תב החימצלו
הטילק ןרשפאב ,הלטבאה רועיש תדרוהל ומרתי תיעוצקמ הבסה דודיעו הכימת .רצקה
תופטושה תואצוהה תלדגה .םיבחרתמה םיפנעב םילטבומה םידבועהמ קלח לש
לש היוצרה המגמל דוגינב תלעופ ,תיטננמרפ תויהל הטונה ,הרבעהה ימולשתו
תוחתפתה - יתלשממה בוחה תלדגהב אטבתתו ,קשמב ירוביצה רוטקסה קלח תנטקה
.ךוראה חווטב תילכלכ תוביצי תרימש לע השקתש

רכשה ימכסה (ג)
ידעי תא םינפהל ,בורקב םתחיהל םירומאה ,ירוביצה רוטקסב רכשה ימכסה לע
םימתחנ םימכסההש ןוויכ .ועבקייש היצלפניאה ידעי תא - הז ללכבו ,ביצקתה
,הבורקה הנשל היצלפניאה דעי םע קר אל בשייתהל םהילע ,הנשמ הכוראה הפוקתל
ןפואבו םדקהב היצלפניאה ידעי תעיבק .התדרוה לש חווטה ךורא יאוותה םע םג אלא
.ךכ לע לקת םינש רפסמל שרופמ

קשמב תויתורחתה תרבגה ךשמה (ד)
םייוצרה ,תויתורחתל הגאד ידכ ךות הטרפהו קשמב הלשממה לש התוברועמ םוצמצ
לועיי תועצמאב ,היצלפניאה תדרוה ךילהתל םג ועייסי ,ךוראה חווטב םמצעלשכ
קלח איהש ,ןוהה קושב המרופרה תמלשה .תירטינומה תוינידמה לש תרוסמתה ןונגנמ
,םייסנניפה םיקוושה לש םתלועפ תא לעיית ,קשמב תויתורחתה תרבגהמ דרפנ יתלב
.החימצל עייסת ךכבו

ןיפילחה רעש (ה)
לש רטשמ םייקתמו היצלפניא דעי תגשהל תלעופ תירטינומה תוינידמה הבש תרגסמב
םירטמרפה ןיבל היצלפניאה דעי ןיב תוביקע לע רומשל שי ,דוינ תעוצרב ןיפילח רעש
(ידמ הובג) םותחת םסח ביצמה ,דוינה תעוצר לש ידמ לודג עופיש .העוצרה לש
הטאהל םאתהב הטמ יפלכ תילנימונה תיבירה תמאתה לע השקמ ,יופצה תוחיפל
תויבירה ירעפ תריגסל תלעופ תאזכ הדרוהש םושמ תאז .היצלפניאה תביבסב
,ץוחה עבטמ קושב תוביציה תא ןכסל הלולע ןכלו ,4ל"וחל לארשי ןיב תוילנימונה
רבעמ .ןוהה תועונתב היצזילרבילב התייהש תיתועמשמה תומדקתהה תובקעב טרפב
וניאש עופיש ןכל ;היצלפניאל רוביצה תויפיצ לע םג העפשה העוצרה עופישל ,ךכל
תיילע בצקב הטאהה לש התוססבתה לע השקמ 5תיחכונה תביבס םע בשייתמ
.םיריחמה

םיזוחא 5-כ אוה תועבטמה לס יפ לע תללקושמה ל"וחב תיאקנב-ןיבה תיבירה רועיש (4
םיזוחא 4 לש עופיש ןתניהב ,תילמינימה תילקשה האושתה ,ןכל .(ילוי תליחתל ןוכנ)   
לש תיבירה רועיש היה ,תאז תמועל .םיזוחא 9-כ איה ,העוצרה לש ןותחתה לובגל   
.םיזוחא 11.3 ינויב לארשי קנב   

עופיש םע תבשייתמ ,ילארשיה קשמה תא תנייפאמ ,חווטה תכורא ףוסייה תמגמ (5
תוחיפל תוחוכהש ןכתיי תאז םע .ל"וחל לארשי ןיב היצלפניאה ישרפהמ ךומנה העוצר   
.וז העפשה םיזזקמ ,םישוקיבב הטאה לש הפוקתב םילעופה ,ילאיר   

תודמצהה םוצמצ (ו)
תא ןוחבל יוצר ,תוכומנה תומרב לארשיב היצלפניאה תא ססבל םיצמאמה חכונל
יכ הארנ .ןוהה קושב רקיעב ,הלשממה לש התוליעפב תודמצהה תכרעמ לש הדיקפת
ןיב ,תאז .ולש קפואה תכראה ךות דומצ אלה ןוהה סויג לש וקלח תא לידגהל םוקמ שי
רוביצה לש םינתשמה וימעטל םייסנניפה םירישכמה עציה תא םיאתהל ידכ ,רתיה
.הכומנ היצלפניא תביבסב

הבורקה הפוקתב היצלפניאה תוחתפתהו תירטינומה תוינידמה (3)
לע םיעיפשמה םימרוגה לש םתנבהב היולת םיריחמה תוחתפתה תא תוזחל תלוכיה
םילדומ יפ לע .םיריחמל תטקננה תוינידמה ןיב תרוסמתה ינונגנמ לשו םתוחתפתה
יונישה םה היצלפניאה בצק לע םיעיפשמה םייזכרמה םימרוגה ,םינוש םיירטמונוקא
תוליעפה ,לסה וא רלודה לומ לקשה לש ןיפילחה רעשב יונישה רועיש ,ףסכה תומכב
יריחמו - םירחא םימרוגמו תירטינומה תוינידמהמ םיעפשומה םימרוג - תילאירה
םיריחמה לע תירטינומה תוינידמה לע העפשה ,רומאכ ,תעדונ תויפיצל םג .ל"וח
הררשש תילאירה תיבירה ןכל .רפסמ םישדוח לש רוגיפב אלא ,דיימ תאטבתמ הניא
ותרימשל םורתל היופצ 1998 תישאר בצק לש ותרימשל םורתל היופצ 1998 תישארב
תילאירה תוליעפהש החנהב תאז .הנשה ךשמהב םג ןותמ םיריחמ תיילע בצק לש
.תדרל וכישמי אוביה יריחמ יכו ,תיסחי תנתוממ תויהל ךישמת

העפשוהו ,הלטבאה רועיש תיילעב התוול םיריחמה תיילע בצקב תונתמתההש ןוויכ
תביבס לש התדמתה תדימ היולת ,(ל"וח יריחמ תדיריכ) םיינוציח םימרוגמ םג
.הל סחויתש תונימאה תדימבו טקניתש תוינידמב הבר הדימב הכומנה היצלפניאה

,הלשממה העבקש היצלפניאה ידעי םע תיבקע היהת תילנימונה תיבירה יאוות תעיבק
ןמז ךרואל גישהל הרטמב ,היצלפניאה רועיש לש תיתגרדה הדרוה ךשמה ,הז ללכבו
השורדה תוריהזה תטיקנ ךות תאז .תושעותמה תונידמב לבוקמכ ,םיריחמ תוביצי
םיעבונה םייופצה תואושתה ירעפ עקר לע ץוחה עבטמ קושב םג תוביצי תרימשל
תעיבק .ןיפילחה רעש תעוצר לש ןותחתה לובגה לש עופישהו תויבירה ירעפמ
יאוותה תרימש ,היצלפניאה דעיל םאתהב ןיפילחה רעש רטשמ לש םירטמרפה
םיריחמ תוביציל םיסנכתמה היצלפניא ידעי לש יתומכ לולסמ תעיבקו ילקסיפה
.תילנימונה תיבירה תא דירוהלו ךישמהל ורשפאי

תמאתה רשפאתת ,םהב דימתנש לככו םייברעמה היצלפניאה ירועישל ברקתנש לככ
תיבירהש ךכ ,תוחתופמה תונידמב תלבוקמה וזל לארשיב תילנימונה תיבירה
תומרב ויהי תילאירה תיבירהו היצלפניאל תויפיצה ,היצלפניאה ,תילנימונה
.םויכ ברעמה תוצראב תולבוקמה

1 חפסנ
םיילכלכ-ורקמ םידעי
*תונורחאה םייתנשב הלשממה העבקש


.(27.12.1996 ךיראתמ :1127 'סמ הטלחה) :היצלפניא ידעי .1
:םיטילחמ   

רחאל הלבקתנש ,רצואה רש תטלחה תא הינפל תמשור הלשממה .א   
היצלפניאה דעי יכ ,לארשי קנב דיגנ םעו הלשממה שאר םע תוצעייתה      
לבוקמכ היהי 2001 תנשל דעיה יכו ,10% דע 7% היהי 1997 תנשל      
.(תוחתופמה תונידמה ןוגרא) OECD -ה תונידמב      

תעיבק .1997 תנש תיצחמ דע עבקיי 1998 תנשל היצלפניאה דעי .ב   
דעיהש ןפואב ,ןכמ רחאלש םינשה ךלהמב טקנית וז ךרדב דעיה      
תעבוקה הלשממה לש תיביטרפוא הדובע תייחנה הווהי עבקייש      
.האבה הנשב תירטינומה תוינידמלו ביצקתל דעיו תרגסמב      

תוינידמה לש םיירקיעה םידעיה לולכמ תא תוארל שי רומאה רשקהב .ג   
.1997 תנשל הנידמה ביצקת תעצה לש הזכרמב ועבקנ רשא תילכלכה      
.םימולשתה ןזאמב ףטושה ןובשחב ןועריגה תתחפה (1      
.קשמה לש הביצי החימצ ךשמהל םיאנת תריצי (2      
.היצלפניאה ירועיש תדרוה (3      
.היילעה תטילק (4      

תירטינומה תוינידמל םיחנמ םיווק - הלשממה לש תילכלכה תוינידמה .2
.(8.8.1997 ךיראתמ :2456 'סמ הטלחה)
:םיטילחמ
שאר תעד-לע הלבקתנש רצואה רש לש ותטלחה תא תצמאמ הלשממה
ידעי תא תעבוקו לארשי קנב דיגנ םע תוצעייתה רחאלו הלשממה
:ןלהל טרופמכ 1998 תנשל תילכלכה תוינידמה

,הנשב 5% -כב םויה דמאנה קשמה לש החימצה לאיצנטופ יוצימל םדקתהל .1
.אמייק-תב החימצ גישהל הרטמב   

.7%-10% לש םוחתב היהי 1998 תנשל היצלפניאה דעי .2

ןמז ךרואל גישהל הרטמב ,היצלפניאה רועיש לש תיתגרדה הדרוה ךשמה .3
.תושעותמה תונידמב לבוקמכ םיריחמ תוביצי   

.יקסעה הקוסעתה רועיש תאלעה .4

.תוטלחהה ךותמ םיטוטיצ  


הרוחא

היצלפניאה תוחוד ףדל