1998 היצלפניאה חוד
היינשה תיצחמה
1999 ראוני - ט"נשתה טבש
ט"נשתה טבשב 'י ,םילשורי
1999 ראוניב 27

לארשי קנב
רוביצלו הלשממל שגומ 1998 תנש לש היינשה תיצחמל היצלפניאה חוד
הדימעהו היצלפניאה תוחתפתה רחא יתפוקתה בקעמה ךשמה תרגסמב
תופיקשל םרות אוה ךכבו ,הלשממה תעבוקש היצלפניאה ידעיב
תורטמ לש תופיקשה תרבגה .תירטינומה תוינידמה לש תונימאלו
ץראב רוביצל דואמ הבושח היתואצות לשו תילכלכה תוינידמה
.םיימואלניבהו םיימוקמה םייסנניפה םיקוושב םיפתתשמלו

תובר תונידמב םישק םיילכלכ םירבשמל םידע ונייה הנורחאה הפוקתב
ושיחמה הלא םירבשמ .היסורבו היסא חרזמ תונידמב דחוימב ,םלועב
הייאר לע תססבתמה תילכלכ תוינידמ לוהינ לש הברה תובישחה תא
תריציל תיחרכהה תילכלכ-ורקמה תרגסמה תגשהל תלעופו חווט תכורא
תילקסיפה - תילכלכ-ורקמה תוינידמה .תילכלכ תוביציל םיאנת
רוביצלו הלשממל שגומ 1998 תנש לש היינשה תיצחמל היצלפניאה חוד
הדימעהו היצלפניאה תוחתפתה רחא יתפוקתה בקעמה ךשמה תרגסמב
תופיקשל םרות אוה ךכבו ,הלשממה תעבוקש היצלפניאה ידעיב
תורטמ לש תופיקשה תרבגה .תירטינומה תוינידמה לש תונימאלו
ץראב רוביצל דואמ הבושח היתואצות לשו תילכלכה תוינידמה
.םיימואלניבהו םיימוקמה םייסנניפה םיקוושב םיפתתשמלו
תובר תונידמב םישק םיילכלכ םירבשמל םידע ונייה הנורחאה הפוקתב
ושיחמה הלא םירבשמ .היסורבו היסא חרזמ תונידמב דחוימב ,םלועב
הייאר לע תססבתמה תילכלכ תוינידמ לוהינ לש הברה תובישחה תא
תריציל תיחרכהה תילכלכ-ורקמה תרגסמה תגשהל תלעופו חווט תכורא
תילקסיפה - תילכלכ-ורקמה תוינידמה .תילכלכ תוביציל םיאנת
דועב לארשיב וטקננש ,היצזילרבילהו תומרופרה תוינידמו - תירטינומהו
תעינמלו םלועה תולכלכב םיעוזעזה לש םהיתועפשה רועזמל ומרת ,דעומ
לארשיבו םלועב ןויסינהמ וקפוהש םיחקלה .ילארשיה קשמב רבשמ
תא חיטבהל תלעופה ,הלוקש תילכלכ תוינידמ טוקנלו ךישמהל םיבייחמ
.קשמב החימצה שודיחל יחרכה יאנת איהש ,תילכלכה תוביציה

עקר לע - 1998 לש היינשה תיצחמב הטקננש תירטינומה תוינידמה
תא המלב - לקשה לש דחה תוחיפה ללגב ,םיריחמה תיילע בצקב הצאהה
תויפיצה לש תיתועמשמ התחפהל האיבהו םיריחמה תוילע לג
הפוקתב םיריחמה תוילע יכ הכרעהה תקזחתמ םויכ .היצלפניאל
דע הררשש המרל תרזוח היצלפניאה תביבס יכו ,תוינמז ןה הנורחאה
הלשממה העבקש היצלפניאה דעיל םאתהב ,םיזוחא 4-כ ,1998 טסוגוא
תיתשתה איהש ,תילכלכה תוביציה תגשהל םדקתהל ןתינ ןכ לע .1999-ל
החימצה שודיחל איבהל ידכ ,תעכ .אמייק תב החימצ תגשהל תיחרכהה
ןפואב רשאל תסנכה לע - הלטבאה תייעבל יתימאה ןורתפה ןומט הבש -
התוא תרגסמהמ תוגירח אלל םירדסהה קוח תאו ביצקתה תא ףוחד
ירדס תא ףקשמה ביצקת בכרה לע הדפקה ךות ,הלשממה הרשיא
.םיילכלכה תויופידעה

ריכבה ירטינומה םורופה תרגסמב לארשי קנבב ןכוה היצלפניאה חוד
הקלחמה ישאר תא ללוכה) יתקלחמניבה תווצה אוהש - דיגנה תושארבש
עבטמ לש חוקיפהו ץוח עבטמ תקלחמ ,רקחמה תקלחמ ,תירטינומה
.תירטינומה תוינידמה תוטלחה תולבקתמ ותרגסמבש ,(ץוח

לקנרפ בקעי
לארשי קנב דיגנ

םיניינעה ןכותריצקת

המדקה .1

1998 לש היינשה תיצחמב םיריחמה תוחתפתה .2

םיריחמה תוחתפתהל םימרוגהו עקרה .3

הכומנ היצלפניא תגשהל תשרדנה תוינידמהו עקרה .4
לארשיב

הלשממה העבקש םיילכלכ-ורקמ םידעי :1 חפסנ
תונורחאה םייתנשב

תוירטינומה תוינכתה לע תונותיעל תועדוה :2 חפסנ
1998-ב תוישדוחה

ריצקת

אוהש רועיש ,םיזוחא 8.6-ב ןכרצל םיריחמה דדמ הלע 1998 תנשב *
לש היינשה תיצחמב .(םיזוחא 10 דע 7) היצלפניאה דעי םוחת תרגסמב  
םיזוחא 4-מ תוחפ היהש רחאל ,םיריחמה תיילע בצק ץאוה 1998 תנש  
הזכרתה היילעה בור .הנשה לש הנושארה תיצחמב (םייתנש םיחנומב)  
,הארנה לככ ,הרקיעב תפקשמ איהו ,רבמבונ דע רבמטפס םישדוחב  
לקשה לש ורעשב דחה תוחיפה לע םיריחמה תמר לש תימעפ-דח הבוגת  
.םלועב תובר תונידמב םיילכלכה םירבשמה עקר לע רצונש ,וז הפוקתב  
ףקתשה רבדהו ,תיתועמשמ הדימב היצלפניאל תויפיצה ולע ךכל ליבקמב  
.תילאירה תיבירה תדיריב  

םיריחמה תוילע לש ןלוגלג תא עונמל ידכו ,ולא תויוחתפתה עקר לע *
תא לארשי קנב הלעה , היצלפניאה בצקב תכשמתמ היילעל תוגירחה  
דע ,זוחא תודוקנ 4 לש רבטצמ רועישב רבמבונ שדוח ךשמב תיבירה  
הדירי היצלפניאל תויפיצה ודרי תאז תובקעב .םיזוחא 13.5 לש המרל  
ררשש הזל המוד רועישל תילאירה תיבירה התלע ךכ .תיתועמשמ  
זזקתנ ןכ .םיריחמ תיילעל ץחלה ןתמתהו ,הנשה לש הנושארה תיצחמב  
םיקוושב תויתדונתה המצמטצהו ,ןיפילחה רעש לש ותיילעמ קלח  
.םלועב תויוחתפתהל המודב ,םייסנניפה  

קנב רמש ,וז הפוקתב ץוחה עבטמ קוש לש הרידסה ותוליעפ עקר לע *
רעשל הרשפיא וז היגטרטסא .קושב תוברעתהה יא תוינידמ לע לארשי  
לש רתוי ןוכנ רוחמיתל המרתו קושה תוחוכ ידי לע עבקיהל ןיפילחה  
תנטקהל תוינידמה המרת ךכב .הז קושב תוליעפב םימולגה םינוכיסה  
וז השיג .ל"וחב רקיעב םרוקמש םייסנניפ םיעוזעזל קשמה לש ותועיגפ  
דמלמה םלועב םיבר םייזכרמ םיקנב לש םנויסינ םע םג דחא הנקב הלוע  
.הליעי הניא תכשמתמו הפוצר תוברעתה יכ  

תוליעפה תביבס ,הנשה ףוסב היצלפניאל תויפיצה תונתמתה *
םירבשמה תובקיעב ל"וח יריחמ לש םתדירי ךשמהל תיזחתהו תנתוממה  
1998 ףוס לש תצאומה םיריחמה תיילע יכ הכרעהב תוכמות םלועב  
לש הצאה אלו םיריחמה תמר לש תימעפ-דח המאתה הרקיעב תפקשמ  
תוסנכתה םירשפאמ קשמב םייסיסבה םיאנתה יכו ,היצלפניאה בצק  
.םיזוחא 4 - 1999-ל עבקנש דעיה תא תמאותה היצלפניא תביבסל  

תמועל ,יטרפה רוטקסה לש ןוה אוצי םשרנ 1998 לש היינשה תיצחמב *
ףקשמ הז יוניש .תומדוקה םינשבו הנשה לש הנושארה תיצחמב ןוה אובי  
,ץוח עבטמב תונודקיפה תלדגה בקע רקיעב ,לארשי יבשות לש ןוה אוצי  
היילעב התוול וז תוחתפתה .ץוחה יבשות לש ונממ ןטק ןוה אוביו  
.ולש תויתדונתה תורבגתה ךות ,רבוטקוא דע ןיפילחה רעש לש תיתועמשמ  

הוולו ,ןותמ ראשנ 1998 לש היינשה תיצחמב קשמה לש החימצה בצק *
םייסנניפה םירבשמה םה ךכל םיירקיעה םימרוגה .הובג הלטבא רועישב  
ךשמהו ,אוציה לש לודיגה בצקב רקיעב האטבתה םתעפשהש ,םיימלועה  
.םינתוממה םיימוקמה םישוקיבה  

ךורא לאיצנטופה תא םאותה החימצ בצקל קשמה תא ריזחהל ידכ *
תאז םעו ,ישונא ןוהבו תיתשתב תועקשהה תא לידגהל שי ולש חווטה  
תעמשמה ךשמה .קשמב ירוביצה רוטקסה לש וקלח תא ןיטקהל  
ידכ םג םיינויח ביצקתב ןועריגה לש דרוי יאוות לע הרימשו תילקסיפה  
תא רומשל ךכ םשלו ,םיינוציח םיעוזעזל קשמה תועיגפ תא ןיטקהל  
םע תבשייתמו אמייק-תב איהש המרב םימולשתה ןזאמב ןועריגה  
תירטינומה תעמשמה ךשמה .תילכלכ תוביצי םעו חווט תכורא החימצ  
ילאירה תוחיפל רשפאל ידכו קשמה לש ותועיגפ תנטקהל אוה םג ינויח  
.תוליעפה תוששואתהלו אוציה תויחוור רופישל םורתל ךכבו ,שממתהל  

ללוכה - םירדסהה קוחו הנידמה ביצקת רושיאב יתועמשמה בוכיעה *
תילכלכה תואדווה-יא תא ריבגמ - הלשממה לש תוילכלכה תומרופרה תא  
הקיקחה םוחתב םיבר םייוניש םיסנכומ ,ךכל ליבקמב .קזנ םרוגו  
בכרה ,ביצקתה לדוג יבגל הבר תואדוו-יא תורצוי םהיתוכלשהש  
.הלשממה ידי לע עבקנש ןועריגה דעיב דומעל תלוכיהו תואצוהה  
בכרה םע ,עבקנש ןועריגה דעיל םאתהב ביצקתה לש ידיימ רושיא  
רושיא םע דחי ,קשמה תחימצ תא תודדועמה תואצוה שיגדמה תואצוה  
החימצה שודיחל םיינויח ,טלחוה הילעש תנוכתמב םירדסהה קוח  
רתיב םישיחממ ליזרב תא תעכ םידקופה םייסנניפה םיעוזעזה .קשמב  
.הלוקש תיביצקת תוינידמ לוהינב ךרוצה תא תאש  

ןהו ביצקתה םוחתב ןה תואדוו-יאב תנייפואמ הבורקה הפוקתה *
,םלועב ןוהה יקושמ קלחב םיעוזעזה עקר לעו ,ךכיפל .רכשה םוחתב  
היצלפניא רועיש תגשהל תרתוחה תיארחא תירטינומ תוינידמ תשרדנ  
תילכלכה תוביציה קזוחת ךכבו ,הלשממה העבקש דעיה תא םאותה  
.אמייק-תב החימצל יחרכה יאנת איהש  

המדקה .1

היינשה תיצחמב - ינמז ןפואב הארנה לככ - ץאוה םיריחמה תיילע רועיש
זכרתה היילעה רקיע .(
1 המרגאיד) םיזוחא 6.3-ל עיגהו 1998 תנש לש
רעשב תיתועמשמה היילעה לע הבוגתב ,רבמבונ דע רבמטפס םישדוחב
.םלועב םייסנניפה םירבשמה עקר לע ,טסוגואב הלחהש ,ןיפילחה

תאצמנ ,םיזוחא 8.6 ,הלוכ 1998 תנשב תרבטצמה םיריחמה תיילע
ההובג ךא ,םיזוחא 10 דע 7 ,וז הנשל עבקנש היצלפניאה דעי םוחתב
טסוגוא דע .םיזוחא 4-כ - טסוגוא דע ררשש םיריחמה תיילע בצקמ
לש הבר תונתמתה תובקעב ,ןותמ ןפואב תיבירה תא לארשי קנב דירוה
.היופצה תילאירה תיבירה לש היילע ךות ,תויפיצהו היצלפניאה בצק
דעי תעיבקו ןיפילחה רעש תעוצר לש עופישה ןותימ םע דחי ,טסוגואב
רועישב תיבירה תא קנבה דירוה ,1999-ל .זוחא תודוקנ 4 לש היצלפניא
וולתהש םיריחמה תוילע עקר לע .זוחא תודוקנ 1.5 ,תיסחי דח
היצלפניאל תויפיצה לש הברה היילעהו ןיפילחה רעשב תויוחתפתהל
תא עונמל ידכו ,תילאירה תיבירה לש הקיחשב האטבתהש ,רבוטקואב
הלעה ,היצלפניאה בצקב תכשמתמ היילעל ולא םיריחמ תוילע לש ןלוגלג
תודוקנ 4 לש רבטצמ רועישב ,םיימעפ רבמבונב תיבירה תא לארשי קנב
הדירילו םייסנניפה םיקוושב העיגרל המרת תיבירה תאלעה .זוחא
הררשש המרל ובש םרט ןה יכ ףא ,היצלפניאל תויפיצב תיתועמשמ
העיגרה םע דחיב ,האלעהה הלעפ ןכ .1998 לש הנושארה תיצחמב
עבטמ קושב תוביציה רסוח לש ומוצמצל ,ל"וחב םיקוושב הררתשהש
.יחכונה ןיפילחה רעש רטשמ תרגסמב - ץוחה

קנב רמש ,וז הפוקתב ץוחה עבטמ קוש לש הרידסה ותוליעפ עקר לע
רעשל הרשפיא וז היגטרטסא .קושב תוברעתהה יא תוינידמ לע לארשי
לש רתוי ןוכנ רוחמיתל המרתו ,קושה תוחוכ ידי לע עבקיהל ןיפילחה
תנטקהל תוינידמה המרת ךכב .הז קושב תוליעפב םימולגה םינוכיסה
וז השיג .ל"וחב רקיעב םרוקמש םייסנניפ םיעוזעזל קשמה לש ותועיגפ
יכ דמלמה ,םלועב םיבר םייזכרמ םיקנב לש םנויסינ םע דחא הנקב הלוע
.הליעי הניא תכשמתמו הפוצר תוברעתה

ןותמ תויהל קשמה לש החימצה בצק ךישמה 1998 לש היינשה תיצחמב
ךומנה ,הז החימצ בצק .1996 לש היינשה תיצחמה זאמ ומכ ,דואמ
הובג הלטבא רועישב הוול ,קשמה לש ילאיצנטופה החימצה רועישמ
הפוקתב םג החימצה לש ןותמה בצקה תוכשמתה .11997 תנשל תיסחי
האצותכ - םיימלועה םישוקיבה תומצמטצהמ העבנ הנורחאה
תטאהב רקיעב ואטבתהו ,תונידמ רפסמ ודקפש םייסנניפה םירבשמהמ
םישוקיבה לש תנתוממה המרה ךשמהמו - אוציה לש תובחרתהה בצק
,תנסרמה תוינידמה ךשמהמ ,ראשה ןיב ,ועפשוה הלא ;םיימוקמה
-תינידמה תואדווה-יאמו ןוהה יאלמ לש המאתהה ךילהת יוציממ
רצותב רשאמ רתוי לודג רועישב םיימוקמה םישוקיבב הטאהה .תינוחטב
םיעיברה תשולשב היצלפניאה תונתמתהל םימרוגה ןיב התייה
םילעופה םימרוגה דחא תויהל הכישממ איהו ,הנשה לש םינושארה
.םיריחמה תיילע ןותימל

רועיש - םיזוחא 4 אוה 1999-ל הלשממה העבקש היצלפניאה דעי
םיריחמ תוביצי לש חווטה ךורא דעיל תיתגרדה תוסנכתה םע בשייתמה
םייסנניפה םירבשמהו תנתוממה תוליעפה .(הלשממה תוטלחהל םאתהב)
תבוגתו ל"וח יריחמ לש םתדירי ךשמהב אטבתהל םייופצה ,םיימלועה
תוחיפה לש רבעב רשאמ ךומנו יקלח לוגלגל ואיבה תירטינומה תוינידמה
היצלפניאה בצק לש הרזחב תוכמות הלא תויוחתפתה .םיריחמל
דע רבמטפס םישדוחב תוהובגה םיריחמה תוילע ,תאז םע .דעיה תביבסל
,1999 תישארבו הנשה ףוסב תויפיצה לש ןתמר ,1998 רבמבונ
1999 תנשל ביצקתה רושיאב בוכיעה ןכו ,רכשה ימכסה יבגל תואדווה-יא
הלא לכ - ךכל תיוולנה ,תילקסיפה תוינידמה יבגל תואדווה-יאו
לש תובישחה תאו ,תיארחא תירטינומ תוינידמב ךרוצה תא םישיגדמ
קשמב תוביציה לע הרימשל תוביוחמה םע תבשייתמה תילקסיפ תוינידמ
.אמייק-תב החימצו םיריחמ תוביצי לש לולסמל ותרזחהלו

חווטה ךורא לאיצטופה תא םאותה החימצ לולסמל קשמה לש ותרזח
תרגסמ לע הרימשב םיוולמ תויהל םיכירצ ,הלטבאה רועיש םוצמצו ולש
ינפב ותוניסח תרבגהלו קשמה לש ותוביצי תחטבהל תינויחה ,ביצקתה
ןזאמב ןועריגה לש ותובחרתה תעינמב טרפבו ,םיינוציח םיעוזעז
הניאש המרל םימולשתה

לשב ,רבעב רשאמ רתוי הכומנ הארנכ איהש המר - אמייק-תב
ילארשיה קשמה לאו ולוכ םלועב ךורא חווטל ןוהה תועונת תומצמטצה
לש וקלח תנטקה ,ישונא ןוהבו תיסיפ תיתשתב העקשהה תלדגה .טרפב
ןה םג ועייסי סמה לטנ תתחפהו תילכלכה תוליעפב ירוביצה רוטקסה
תנטקה ךות ,רתוי הריהמ החימצ לש יאוותל קשמה לש ותרזחל
.הלטבאה

.1998 ישילשה עיברה דע םינותנ 1

1998 לש היינשה תיצחמב םיריחמה תוחתפתה .2

הדימב הובג 1998 רבמבונ דע רבמטפסמ םיריחמה תיילע רועיש
.(
2 המרגאיד) הנשה לש םינושארה םישדוחה תא ןייפאש הזמ תיתועמשמ
היילע רועיש תמועל ,םיזוחא 6-כב ןכרצל םיריחמה דדמ הלע רבמטפסמ
- הנשה לש היינשה תיצחמב .טסוגוא דע דבלב םיזוחא 2.6 לש רבטצמ
6.3-כ םיריחמה תיילע רועיש היה - הז חוד רקוס התואש הפוקתה
הלוכ 1998 תנש ךשמב .םייתנש םיחנומב םיזוחא 13-כ םהש ,םיזוחא
דעי םוחתב אוהש רועיש ,םיזוחא 8.6-ב ןכרצל םיריחמה דדמ הלע
בור תא ןייפאש בצקהמ הובג ךא ,םיזוחא 10 דע 7 ,וז הנשל היצלפניאה
.הנשה ישדוח

תובקעב ,םיריחמה תיילע בצקב הצאה המשרנ רבמטפס שדוחמ לחה
םירבשמהמ עפשוהש ,לקשה לש ילנימונ תוחיפ לש רתוי ריהמ בצק
םיריחמה דדמ הלע ובש ,רבוטקוא שדוחב האישל העיגה הצאהה .םלועב
לקשה לש ןיפילחה רעשב הדחה היילעהמ האצותכ ,םיזוחא 3-ב ןכרצל
לש םהיריחמ לע עיפשה ןיפילחה רעשב דחה תוחיפה .הז שדוחב
םיביכר לעו םידדמנה רוידה יריחמ לע םג ךא ,םיריחסה םירצומה
לש םינורחאה םישדוחב רתוי הריהמה םיריחמה תיילע .דדמב םירחא
םידדמה םג .רוידה ףיעס םג םהיניבו ,דדמה יפיעס לכ תא תנייפאמ 1998
השבלה) תויתדונתב םינייפואמה םירחא םיפיעסו רוידה תא םיכנמה
2 ןיבש םידח םירועישב רבמבונבו רבוטקואב ולע (תוקריו תוריפו הלענהו
רעשל םישיגרה ,םיינוטיסה םיריחמה לש םתיילע רועיש .םיזוחא 3-ל
רבמטפסמ היה ,םיריחס םירצומ לש םהיריחמ רקיעב םתויהב ,ןיפילחה
ויהש רחאל - םיזוחא 7-מ רתוי - ןכרצל םיריחמה דדמ לש הזמ הובג
.הנשה לש םינושארה םישדוחה תעשת ךשמב םיביצי

לש ודיקפת תא השיחממ 1998 לש ןורחאה עיברב םיריחמה תוחתפתה
רשקה תמצוע .רצקה חווטב טרפב ,םיריחמה תעיבקב ןיפילחה רעש
שוקיב יצחל לש םמויק תדימכ םימרוגב תויולת תרוסמתה תוריהמו
דעי תא גישהל תירטינומה תוינידמה לש תושיחנה תדימ ,קשמב
לעו היילע לע םיריחמה לש הבוגתה ןיב הירטמיס רסוח ,היצלפניאה
םייתנשב .ןיפילחה רעשב יונישה לש ולדוגו ,ןיפילחה רעשב הדירי
אטבתה ,תיסחי םינותמ ויה ןיפילחה רעשב םייונישהשכ ,תונורחאה
רעשב דחה יונישה .םיריחמה לש םתיילע בצק תונתמתהב הז רשק
םיריחמה דדמב דיימ אטבתה ,רבוטקוא דע טסוגואמ רבטצהש ,ןיפילחה
הבוגתה .תונורחאה םינשה תא הנייפאש וזמ הכומנ המצועב ךא ,ןכרצל
םירצומו רוידה ,םיריחסה םירצומה יריחמ לש רתוי השלחהו תיקלחה
קשמב הטאההמ ,הארנה לככ ,תעבונ ןיפילחה רעשב יונישל םירחא
.היצלפניאה דעי תגשהל תביוחמ תירטינומה תוינידמה יכ הכרעההמו
,ץוחה עבטמ קושב לארשי קנב לש תוברעתהה יא תוינידמ ,דועו תאז
,םיינמז תויהל םילוכי ןיפילחה רעשב םייוניש יכ אוה ירשפאה השוריפש
יאוותש ידכ .םיריחמה לש הבוגתה תשלחהל הארנה לככ המרת
בצקו ומתחייש רכשה ימכסה יכ בושח ,דעיל םאתהב היהי היצלפניאה
םירצומה יריחמ) הלשממה לש התעפשהבש םיריחמה לש םתמאתה
.עבקנש היצלפניאה דעי םע דחא הנקב ולעי (םירקובמהו םיחקופמה

םיריחמה תוחתפתהל םימרוגהו עקרה .3

םלועב תויוחתפתהה (1)
קשמה לע תודבכנ תוילאירו תויסנניפ תוכלשה ימלועה יסנניפה רבשמל
לש םיריחמה תיילעב יוטיב ידיל ואב תויסנניפה תוכלשהה .ילארשיה
לש תועקשהה תדיריב ,ןוהה לש ותונימזב הדיריבו ל"וחב ןוהה סויג
לש תויתדונתה תלדגהב ,תוילארשיה תוינמה יריחמ תדיריב ,ץוח יבשות
תואטבתמ תוילאירה תועפשהה .לקשה רעש תוחיפבו ןיפילחה רעש
.החימצהו אוציה תנטקהב

חרזמ םורד תונידמב הליחת דקמתהו 1997 עצמאב לחה ימלועה רבשמה
לש תועבטמה ירעשב םידח םיתוחיפב ,ןוה אוציב אטבתה אוה .היסא
תוליעפה תטאהבו ,תואקנבה תוכרעמב םירבשמב ,הלא תונידמ
שדחתה ,הנשה תליחתב םייסנניפה םיקוושה תובצייתה רחאל .תילכלכה
לבורה לש ןיפילחה רעשב דח תוחיפמ האצותכ רבשמה 1998 עצמאב
םנמא ,םיתוחיפ לש ףסונ בבסב אטבתהו יסורה בוחה תטימשמו
.1997 תנשב רשאמ רתוי םיכומנ םירועישב

,םיימואלניבה ןוהה יקושב הנפמ תדוקנ התייה יסורה בוחה תטימש
ושרדש ןוכיסה תיימרפ תאו ןוכיסה תוכרעה תא תחאב הלידגה איהו
םיררועתמה םיקוושב רקיעב ,םהיתועקשה לע םירזה םיעיקשמה
ץוח תוצראב ץוח יבשות לש תועקשה שומימל האיבה איה .(
3 המרגאיד)
יגוריד תדרוהל ,(4 המרגאיד) ולא תונידמל ןוהה תועונתב םוצמצלו
תוסרובה בורב םירעש תודיריל ,תונידמהמ קלחב םיימואלניבה יארשאה
תוליזנו יארשא תקוצמ ךות ,יארשאה לע םיחוורימה תיילעל ןכו ,םלועב
ןזאמב ןועריג תולעב תונידמב העגפ וז תוחתפתה .םייסנניפה םיקוושב
הפישח תולעב תונידמבו ,ל"וחמ חווט רצק יארשאב ןמומש םימולשתה
ןרק הדמע רבמטפס ףוסב .ץוח עבטמל יקסעה רוטקסה לש ההובג
תכרעמה תא המע רורגל המייאש ,תוטטומתה ינפב LTCM רודיגה
םייסנניפה םיקוושב רבשמה תשוחת תא הריבגהו ב"הראב תיסנניפה
הפוריאבו ב"הראב תיבירה תדרוהו וז ןרקל עויסה תליבח .םיימואלניבה
אטבתהש ,םייסנניפה םיקוושב הנפמל ואיבה 1998 לש ןורחאה עיברב
ירעש תוקזחתה ךות תוינמה ידדמ לש היילעבו יארשאה תקוצמב הלקהב
הלוכי 1999 ראוניב ליזרבב רבשמה תפרחה .ןכל םדוק ועגפנש ןיפילחה
רחאל ועראש תוילאירהו תויסנניפה תויוחתפתההמ קלח םיצעהל
.םיררועתמה םיקוושב טרפבו ,היסורב רבשמה

םיקוושב םג אלא םייסנניפה םיקוושב קר אל שגרוה ימלועה רבשמה
רחסה תובחרתה לשו םלועב החימצה לש הטאהב אטבתהו ,םיילאירה
תויפיצה םג ונתמתה םיימלועה םישוקיבב הדיריל תויפיצה לשב .ימלועה
.קלדהו םלגה ירמוח לש םהיריחמ יבגל דחוימבו ,םלועב תוינויצלפניאה

ןוהה תועונתו ץוחה עבטמ קוש (2)
ןיפילחה רעש תוחתפתה (א)
הנייפוא - טסוגוא שדוחמ לחה השעמל - 1998 תנש לש היינשה תיצחמה
הבר היילעבו תועבטמה לס יפלכ לקשה לש ןיפילחה רעשב רכינ תוחיפב
ןיפילחה רעש ענ הנשה לש הנושארה תיצחמבש רחאל .ותויתדונת לש
ךלהמב המשרנ ,הכומנ תויתדונת ךות העוצרה לש ןותחתה לובגה תברקב
יתשב השחרתהש ןיפילחה רעש לש הלולת היילע היינשה תיצחמה
םיזוחא 12-כו טסוגואב םיזוחא 5-כ - (5 המרגאיד) הגרדמ תוציפק
.תויתדונתה לש תרכינ תורבגתה ךות ,רבוטקואב
לש תויאדכה תא הניטקה ,הנשה תישארמ תרבטצמה תיבירה תדרוה
תישארב זוחא תדוקנ 1.5 לש רועישב תיבירה תדרוה רחאל .ןוהה אובי
,ןכמ רחאל הקלחב הזזוק וז היילע ךא ,ןיפילחה רעש הלע טסוגוא שדוח
(הדרוהה ינפלש המרה לעמ זוחא 0.8-כב) השדחה ותמרב ראשנ רעשהו
לש תפסונ היילע המשרנ רבמטפס ךלהמבו שדוחה ףוסב .שדוחה ףוס דע
לע ,םיימלועה םיקוושב תואדווה-יאמ ,הלוככ הבור העבנש ,םיזוחא 5-כ
לארשיב .םירז םיקוושב תועקשה ישומימ ררגש ,היסורב רבשמה עקר
לת לש הסרובב ץוח יבשות לש וטנ תועקשה שומימב רבדה אטבתה
לחה שדוחל םירלוד ינוילימ 100-כ) תיסחי םינטק םימוכסב םנמא ,ביבא
לש ןוהה אוביב םג .(6 המרגאיד) םירעשה לש הדח הדיריבו ,(טסוגואמ
תוחיפל יוכיסה תכרעהב היילעהמ העבנש ,הדירי המשרנ לארשי יבשות
יארשאה סויג לש הדיריבו ץוח עבטמב תונודקיפה לודיגב האטבתהו
.ץוח עבטמב ימוקמה

לארשי יבשות לש שוקיבה רבוטקוא שדוחב דואמ לדג רבשמה עקר לע
רעש לש הלולת היילעב אטבתה הז לודיג .ץוח עבטמל ץוח יבשות לשו
קית הנבמב יתוהמ יוניש אלל ,ותויתדונת לש הבר תורבגתהבו ןיפילחה
יארשא ןועריפ אלל טרפבו ,יטרפה רוטקסה לש תויובייחתההו םיסכנה
לודיג ךות תאז .ץוח יבשות לש יתועמשמ ןוה אוצי אלל ןכו ,ץוח עבטמב
ןיפילחה רעש תיילע .ץוחה עבטמ קושב רחסמה ירוזחמ לש טלוב
ץוח עבטמל יקסעה רוטקסה לש תיתועמשמה הפישחה עקר לע השחרתה
הרקיעב תעבונה ,(ול דומצו ץוח עבטמב םיסכנ לע תויובייחתה ףדוע)
.(7 המרגאיד) ילקשה יארשאה תא ףילחהש ,ץוח עבטמב יארשא תריבצמ
,ןיפילחה רעשב היילעל יקסעה רוטקסה תושיגר תא הריבגמ וז הפישח
.הניטקהל ןוצרה ינפמ ןיפילחה רעש תיילע תא ץיאהל המצעלשכ הלוכיו

ץוחה יבשותו לארשי יבשות ברקב תוחיפל יוכיסה תכרעהב היילעה
.(8 המרגאיד) יטרפה רוטקסה לש יסיסבה ןובשחב ןוויכה יונישמ םג הנוזינ
ןמזל ןוהה תועונת דועו ףטושה ןובשחב ןועריגה תא דדומ הז ןובשח
ףוסמ .יטרפה רוטקסה לש רצק ןמזל ןוהה אובי יכרוצ תא אטבמו ,ךורא
האצותכ ,(ףוסייל ץחל) ףדוע הז ןובשחב םייקתה הנשה טסוגוא דעו 1996
דעו טסוגואמ .ץוח יבשות לש תועקשהה לודיגמו ףטושה ןובשחב רופישמ
סויג לע ,רחסה ןובשח לע ועיפשהש ,םלועב םיעוריאה עקר לע ,רבוטקוא
תא הז ןובשח הניש ,ץוח יבשות תועקשה לעו ל"וחב רישיה יארשאה
.(תוחיפל ץחל) ןועריגל ךפהו ,ונוויכ

תוברעתה יאו לארשי קנב תיביר לש האלעה הללכש ,תוינידמה תייגטרטסא
המרת ,םלועב תויסנניפה תויוחתפתהה עקר לע ,ץוחה עבטמ קושב
לש תמייוסמ הדיריל ,ץוחה עבטמ קושב תיסחי העיגרל רבמבונ עצמאמ
.וב תויתדונתה תנטקהלו ןיפילחה רעש

קשמל ןוהה תועונת (ב)
7.3 לש תמועל ,םירלוד ידראילימ 1.3-ב םכתסה 1998 לכב ןוהה אובי
תועונת וכפהתה 1998 טסוגואב לחה .(1 חול) 1997 תנשב םידראילימ
וז הפוקתב ןוהה אוצי .ילארשיה קשמל יטרפה רוטקסה לש ןוהה
דע םידראילימ 2.2 לש ןוה אובי תמועל ,םירלוד דראילימ 0.9-כב םכתסה
יבשות ולביקש ץוח עבטמב יארשאב הדירימ עבונ הז יוניש .טסוגוא
הדירימו לארשי יבשות ידי לע ץוח עבטמב תונודקיפ תריבצמ ,לארשי
.קשמב ץוח יבשות לש תויסנניפ תועקשהב

לח לארשי יבשות לש ןוהה תועונתב :לארשי יבשות לש ןוהה תועונת
דראילימ 0.2-כ לש ןוה אוציב ומכתסה ןהו ,1998 תנשב ןוויכ יוניש
תעבשבש רחאל .1997-ב םידראילימ 4-כ לש ןוה אוביל האוושהב ,םירלוד
ידראילימ 1.4-כ לש ןוה אובי םשרנ 1998 לש םינושארה םישדוחה
אטבתה יונישה .םידראילימ 1.6-כ לש ןוה אוצי טסוגואמ םשרנ ,םירלוד
היילעמ ,רומאכ ,ועפשוהש ,ץוח עבטמב תונודקיפבו יארשאב רקיעב
תויבירה ירעפב תכשמתמה הדיריהמ ןכו ןיפילחה רעש ןוכיס תכרעהב
עבטמל ותפישח תא ןיטקהל יטרפה רוטקסה לש ןויסינה .(9 המרגאיד)
תיילעב ואטבתה םהיתועקשה תא שממל ץוח יבשות לש ןויסינהו ץוח
אובי רשפיא תאז תמועל .רבוטקוא דע טסוגוא םישדוחב ןיפילחה רעש
תא ןיטקהל יטרפה רוטקסל ,רבמצדבו רבמבונב ,ץוח יבשות לש ןוהה
תלדגה ידי לע רקיעב) וז הפוקתב םירלוד דראילימכב ותפישח
.ןיפילחה רעש לש היילע אלל ,(תונודקיפה

תא הנייפאש ,לקש/רלוד רושימב ןיפילחה רעש ןוכיסל רסחה תכרעה
ינפ לע ירלודה יארשאה תפדעהל המרגו ,תונורחאה םינשב ןוהה אובי
הפדעהל המרגו ,יעבטמ-ןיבה רושימל םג הנשה הלחלח ,ילקשה יארשאה
ךומנ ילנימונ תיביר רועישב ונייפואש תועבטמב יארשא תליטנ לש
תונועריפ הנשה ומשרנ ךכמ האצותכ .(םיינפי םינייו םיירציווש םיקנרפ)
םיירציווש םיקנרפב וטנ יארשא תליטנ םתמועלו ,ירלודה יארשאב וטנ
םידחה םייונישב שחמוה הז רבעמב ךורכה ןוכיסה .םיינפי םינייבו
.הלא תועבטמ ירעשב ומשרנש

לש תויפיצל דוגינב ,האיבה אל הנשה יאמ שדוחב היצזילרבילה תזרכה
היצזילרבילה .לארשי יבשות ידי לע יתוהמ ןוה אוציל ,רוביצהמ קלח
תקזחה ןכו ן"לדנבו תורבחב תוילאיר תועקשה םידיחיל םג הריתה
ולא תועקשה .ןכ ינפל הרוסא התייהש ,ןאוצי וניאש ימל ל"וחב תונודקיפ
יכ ןייצל שי .תומדוק םינשל האוושהב 1998 לש היינשה תיצחמב ולדג אל
תומייק ןיידע ךא ,ץוח עבטמ לע חוקיפה לש תולבגהה בור ולטוב םנמא
.בחרנ ףקיהב ל"וחב תועקשה תוענומה ,יוסימה םוחתב תויעב

קשמל ץוחה יבשות לש ןוהה תועונת םג :ץוחה יבשות לש ןוהה תועונת
1998 תנשב ומכתסה הלא תועונת .1997-ל האוושהב 1998 תנשב ותחפ
תנשב םידראילימ 3.3-כ תמועל םירלוד ידראילימ 1.5-כ לש ןוה אוביב
לש הדירי - ןוהה אובי בכרה הנתשה 1998 טסוגואמ לחה .1997
.תוילאירה תועקשהה לודיג ידי לע הזזוקש ,תויסנניפה תועקשהה
ץוח יבשות לש תועקשה ישומימ ומשרנ 1998 רבוטקוא דעו טסוגואמ
יבשות לש םנוצרו היסורב רבשמה עקר לע תאזו ,ביבא לתב הסרובב
תא לידגהלו םיררועתמה םיקוושב םהיתועקשה תא ןיטקהל ץוחה
םינורחאה םיישדוחב ולדג ץוח יבשות לש תוילאירה תועקשהה .םתוליזנ
.ןיפילחה רעש תוביציל ומרתו ,הטרפהה ךילהת לשב ןקלחב ,הנשה לש

.ימלועה רבשמה עקר לע טלוב לארשי לש יארשאה גוריד לש ויוניש יא
תורגיא יבגל S&P ימואלניבה ךירעמה ידי לע שדחמ רשוא אוה רבמבונב
יבגל Moody's ךירעמה ידי לע הלעוה ףא רבמצדבו ,ץוח עבטמב בוח
ידיל האב םלועב םיחוורימה תיילע ,תאז םע .ימוקמ עבטמב בוח תורגיא
רבמצדב הלשממה העציבש יארשאה סויג תולע לש הלודיגב יוטיב
תיתועמשמ הכומנ וז תפסות .זוחא תדוקנכב תדמאנה תפסות - ב"הראב
.הפוקת התואב וסייגש המוד גוריד תולעב תונידממ השרדנש וזמ

היצלפניאה תביבס (3)

1998 טסוגוא דעו 1997 רבמטפסמ וררשש הל תויפיצהו היצלפניאה בצק
הלא ;תוהובג םיריחמ תוילע ולחה ובש ,1998 רבמטפסב דואמ ונתשה
.רבמצדב ושלחנו רבמבונו רבוטקוא םישדוחב ןאישל ועיגה

תויפיצה תדיריל ליבקמב ,לעופב היצלפניאה בצק טאוה טסוגוא דע
הלשממה הטילחה הז עקר לע .םיזוחא 5-4 לש המרל היצלפניאל
1999 תנשל היצלפניאה דעי לש תיתועמשמ הדרוה לע טסוגוא תליחתב
םאות 1999 תנשל הז דעי .1998 תנשל םיזוחא 10-7 תמועל ,םיזוחא 4-ל
ןמז ךרואל םיריחמ תוביצי תגשה רבדב הלשממה לש תומדוק תוטלחה
עופישה תתחפהב התוול וז הטלחה .תושעותמה תונידמב לבוקמכ
לע ותדמעהו ,זוחאה תודוקנ 2-ב ןיפילחה רעש תעוצר לש ןותחתה
תיבירה תדרוה לע לארשי קנב טילחה ךכל ליבקמב .הנשל םיזוחא 2
.זוחא תודוקנ 1.5 לש רועישב

עובשב .היצלפניאל תויפיצב תינפת המשרנ 1998 טסוגוא זאמ ,םלואו
ועיגהו ןוהה קושמ תורזגנה היצלפניאל תויפיצה ולע טסוגוא לש ןושארה
היילעמ קלח יכ ןכתיי .ילויב עצוממב םיזוחא 4.2 תמועל ,םיזוחא 4.7-ל
תיבירה תתחפה .טסוגוא שדוח דע תיבירב תרבטצמה הדיריהמ עפשוה וז
תפסונ היילעל המרת זוחא תודוקנ 1.5 לש רועישב לארשי קנב ידי לע
לש המר לע הירחאש םינושארה םייעובשב ודמע ןהו ,היצלפניאל תויפיצב
תא עוזעז דקפ ,טסוגואל 17-ב ,היסורב רבשמה ץורפ םע .םיזוחא 5.4
לס רעש .לארשי לע םג חספ אלו ,םיימלועה םייסנניפה םיקוושה
רעש ןיב רצקה חווטב םייקה רשקה עקר לעו ,תוריהמב הלע תועבטמה
,רוידה יריחמ לש הדידמה תטיש ללגב וקלחב ,םיריחמה תמרל ןיפילחה
לש היילע הקלחב תפקשמה ,היצלפניאל תויפיצה תיילעב רבדה אטבתה
לש ןורחאה עובשב ולע הנשל תויפיצה .(10 המרגאיד) ןוכיסה תיימרפ
ךות ,םיזוחא 6.3 לע עצוממב ודמע ןה רבמטפסבו ,םיזוחא 1.2-ב טסוגוא
רעשב ריהמה יונישה תובקעב ,רומאכ ,תאז .וכלהמב תמיוסמ תונתמתה
םיזוחא 2.6-בו ,טסוגוא שדוח ךלהמב םיזוחא 4.6-ב הלעש ,תועבטמה לס
.(11 המרגאיד) רבמטפס ךלהמב םיפסונ

תאש רתיב וכשמנ רבמטפסו טסוגוא םישדוחה תא ונייפאש תומגמה
,םיזוחא -5כב תועבטמה לס רעש ץפק שדוחה תליחתב :רבוטקואב
םיזוחא -9כל ועיגהו הלולת היילע היצלפניאל תויפצה ולע ויתובקעבו
הלולת הילעל ליבקמב תאז ;היינשב םיזוחא 8-כלו הנושארה ותיצחמב
לש הנושארה תיצחמב .הז שדוחב ןיפילחה רעש לש םיזוחא 11.7 תב
תרבטצמ תיביר תאלעה רחאל קרו ,היצלפניאל תויפיצה ולעו ובש רבמבונ
:תינפת הרצונ הז שדוחב זוחא תודוקנ 4 לש רועישב לארשי קנב ידי לע
תאז .1999 ראוניב םיזוחא 6-כל ועיגה ןהו ,תויפיצה לש הדירי הלחה
תואבה םינשל תויפיצה .ותויתדונתב םוצמצו ןיפילחה רעשב ףוסיי ךות
םינתמתמו םיכלוהה םירועישב םנמא ,הנשל תויפיצל המודב וחתפתה
.רתוי ךורא תויפיצה חווטש לככ

םימרוג לש תויזחתה ןה היצלפניאל תויפיצה לע עדימל ףסונ רוקמ
ךלהמב היצלפניאה בצק לע םהיתוכרעה תא ולעה הלא .םייקסע
תאז םע .תובורק םיתעל ןתוא ונכדעו ,רבוטקוא דע טסוגוא םישדוחה
ןיב רעפה .םיזוחא 6 דע 5-כל ,טעמב ךא ולעוה 1999 תנשל תויזחתה
תיימרפ וקלחב ףקשמ ןוהה קושמ תורזגנה תויפיצה ןיבל הלא תויזחת
לש הכרעה תעמתשמ ליעל רומאה ןמ .םינורחאה םישדוחב הלדגש ,ןוכיס
תומגמה יבגל תואדווה-יא תיילע תורמל יכ ,יקסעה רוטקסה
בצקב הגרדמ תיילע תניחבב ןניא תונורחאה תויוחתפתהה ,תוילנימונה
קשמה יאנתבש ,םיריחמה תמרב תימעפ-דח היילע אלא ,היצלפניאה
1999 ךלהמב יכו ,םישדוח רפסמ ינפ לע סרפתהל היושע ילארשיה
הפוקת ךשמב קשמה תא הנייפאש היצלפניאה תביבסל הדירי היופצ
שדוחב תיבירה תאלעה רחאל .1998 טסוגוא דע ,תיסחי הכורא
לש הלא תויוחתפתה יכ הארנ .הטמ יפלכ ולא תויזחת ונכדוע רבמבונ
תא טוקני לארשי קנב יכ הכרעהה לע ,ראשה ןיב ,תונעשנ תויזחתה
לע ססבתהב תאז ;היצלפניאה דעי תא גישהל ידכ תשרדנה תוינידמה
היצלפניאה תגירח לש תורשפא לע קנבה תבוגת יבגל רבטצהש ןויסינה
.הלשממה הביצהש דעיה ןמ לעופב

םייסנניפה םיסכנהו תירטינומה תוינידמה (4)
תירטינומה תוינידמה תוליעפ (א)

הפוקתה תליחתב הרשפיא טסוגוא שדוחל דע היצלפניאה תביבס תדירי
תליחתבו ,לארשי קנב תיביר לש תיתגרדה התחפה ךשמה תרקסנה
יטיא היה תיבירה תדרוה בצק .םיזוחא 11.0 לש המרל הדרי איה טסוגוא
תילאירה תיבירה התלע ךכו ,היצלפניאל תויפיצה תדיריל תיסחי
7.2 לע עצוממב הדמע איה םינושארה םישדוחה תעבשבו ,היופצה
לש וז תוינידמ .(12 המרגאיד) .1997 תנשב םיזוחא 5-כ תמועל ,םיזוחא
רועזמ ךות היצלפניאה תביבס תא ססבל הדעונ תיבירב הנותמ התחפה
לע ,ילארשיה קשמה לא םלועב םייסנניפה םיעוזעזה תשילג לש ןוכיסה
םוצמצ תעינמ ידי לע תאז .ץוח עבטמב תויובייחתהה רכינה ןפקיה עקר
היהש םוצמצ ,ל"וחב תיבירל תימוקמה תיבירה ןיב רעפה לש ידימ ריהמ
.ןיפילחה רעש רטשמ לע םייאמ

תויפיצה ,רומאכ ,ולע רבמטפסבו ,ופוסב רקיעב ,טסוגוא שדוח ךלהמב
היה ןתיילעל יזכרמה םרוגהו ,(ןוכיס תיימרפ ןכותב תוללוכה) היצלפניאל
,םלואו .ל"וחב םייסנניפה םיעוזעזהמ האצותכ ןיפילחה רעש תיילע
,תיבירה תא תונשל אלש לארשי קנב טילחה רבוטקואו רבמטפס םישדוחב
תיבירה תא תונשל אלש הטלחהה .םיזוחא 9.5 לש המרב הרתונ איהו
תילאירה תיביר לש הדיריב האטבתה איה םא םג ,הלא םישדוחב
תויוחתפתהה יבגל תוריהבה רסוח עקר לע האב ,תדדמנה היופצה
תויסנניפה ןהיתועפשה תדימו ,םלועב םייסנניפה םיקוושב תויופצה
היילעה תמגמ לש הדמתהה יבגלו ,ימוקמה קושה לע תוילאירהו
.ןיפילחה רעשב

לעו ,קשמב תנתוממה תוליעפה עקר לע יכ היה הארנ רבוטקואל דע
תוחתפתה לע עיפשת ןיפילחה רעש תיילע ,רבעב םימוד םיעוריא עקר
םימרוג לש תויזחתה .ידיימה חווטב קרו ,טעומ רועישב םיריחמה
לש הזמ ךומנה רועיש ,םיזוחא 5-4 לע ודמעו טעמב ךא ונוש םייקסע
-יא ןיגב הימרפ ןכותב תומלגמה ,ןוהה קושמ תורזגנה תויפיצה תיילע
תויבירה ירעפ ןתניהבו ,ןיפילחה רעש ןוכיס תורבגתה עקר לע .תואדוו
שדוח ךלהמב ןיפילחה רעש הלע ,ל"וח ןיבל לארשי ןיב זא וררשש
תיילע היופצ יכ הכרעהה הקזחתה היתובקעב ;הלולת היילע רבוטקוא
תמאתה אטבת איה הדימ וזיאב רורב אלש ,רצקה חווטב תרכינ םיריחמ
.תמדוקה התמרל היצלפניאה תביבס בושת הירחאש ,תימעפ-דח םיריחמ
קנב רמש ,וז הפוקתב ץוחה עבטמ קוש לש הניקתה ותוליעפ עקר לע
רעשל הרשפיא וז תוינידמ .הז קושב תוברעתהה יא תוינידמ לע לארשי
לש רתוי ןוכנ רוחמיתל המרתו ,קושה תוחוכ ידי לע עבקיהל ןיפילחה
תנטקהל תוינידמה המרת ךכב .הז קושב תוליעפב םימולגה םינוכיסה
וז השיג .ל"וחב רקיעב םרוקמש םייסנניפ םיעוזעזל קשמה לש ותועיגפ
ויפלש םלועב םיבר םייזכרמ םיקנב לש םנויסינ םע םג תבשייתמ
.הליעי הניא תכשמתמו הפוצר תוברעתה

לש רבטצמ רועישב רבמבונ שדוחב תיבירה תא לארשי קנב הלעה ,רומאכ
תוחתפתה לע תנתממ העפשה התייה וז האלעהל .זוחא תודוקנ 4
הדירילו ץוחה עבטמ קושב העיגרל הלעפ איהו ,היצלפניאל תויפיצה
רבד - וב תויתדונתה המצמטצה ןכ ומכ .ןיפילחה רעש לש תמיוסמ
הלא תויוחתפתה .ץוח עבטמ תויצפוא לע תוימרפה תדיריב םג ףקתשהש
דיקפת תירטינומה תוינידמה לש התושיחנל יכ הכרעהה תא תוקזחמ
יקסיעה רוטקסה יכו ,הלשממה תעבוקש היצלפניאה ידעי תגשהב דבכנ
תירטינומה תוינידמה לשו היצלפניאה דעי לש תונימאל תובישח סחיימ
.ותגשהל תנווכמה

ףסכה יפרצמ תוחתפתה (ב)

םכרדש םיקיפאה דחא איה (M1) םולשתה יעצמא לע תיבירה תעפשה
לע עיפשמ הז ףרצימ .היצלפניאה בצק לע תירטינומה תוינידמה העיפשמ
.םיעיבר רפסמ לש רוגיפב היצלפניאה

רועישב הלע אוהו ,M1 לש ולודיג בצק טאוה 1998 לש הנושארה תיצחמב
תובחרתה הרכינ רבוטקוא דע ילוי םישדוחב .םיזוחא 9.3 לש יתנש
.הנשה לש םינורחאה םיישדוחב הקלחב הזזוקש ,הז ףרצימ לש הריהמ
םיזוחא 13-כב םולשתה יעצמא ובחרתה הלוכ 1998 תנש ךשמב
בצקמ שקבתמה תובחרתהה בצקמ הובג הז רועישש ףא .(13 המרגאיד)
ףקשמ אוה ,היצלפניאה דעי תפסותב ילאירה רצותה לש יופצה לודיגה
תימעפ-דחה היילעהמ עבונה םולשת יעצמאל שוקיבה לש לודיג וקלחב
.ינויצלפניא ץחל חרכהב רצוי וניא ןכלו ,םיפסונ םימרוגמו םיריחמה לש
רועישל המודב ,םיזוחא 9-כב 1998 לש היינשה תיצחמב לדג M2 ףרצימה
תיילע בצק יבגל תואדווה-יא .הנשה לש הנושארה התיצחמב ותיילע
1998 לש םינורחאה םישדוחב תילנימונה תיבירה תמר יבגלו םיריחמה
.(הנש דע םישדוח 3) םיכוראה תונודקיפה לש םלקשמ תדיריב האטבתה

יארשאה ףרצימ לש ולודיג בצקב הטאהה תמגמ הקספנ תרקסנה הפוקתב
,(םייתנש םיחנומב םיזוחא 16) םיזוחא 7.7-ב לדג אוהו ,(C3) ללוכה
יארשאה לש תובחרתהה בצק .1998 לש הנושארה תיצחמב םיזוחא 5 תמועל
םיזוחא 3-כל 1998 לש היינשה תיצחמב טאוה ול דומצהו ץוח עבטמב
.הנושארה תיצחמב םיזוחא 9-מ רתוי תמועל ,(םירלודב) םייתנש םיחנומב

תירטינומה תוינידמה תוליעפל ןוהה קושמ םירוטקידניא (ג)

הבחרהב וראותש ,ןוהה קושמ תורזגנה תוינויצלפניאה תויפיצה לע ףסונ
יעבוק תא םישמשמה םיפסונ םירוטקידניא םנשי ,םדוקה ףיעסב
תיילע בצקב תינפתה .היצלפניאה תביבס תכרעהב תירטינומה תוינידמה
.ם"קמה לש תואושתה םוקעב האטבתה םינורחאה םישדוחב םיריחמה
והצקב םיזוחא 10.3-ל עיגהו הנושארה תיצחמה ךלהמב דרי אוהש רחאל
14 המרגאידב .םיזוחא 12.8-ל עיגה רבמבונבו ,הלעו בש אוה ,(הנש) ךוראה
היהש ,ועופיש .תיבירה תאלעה ינפל - רבוטקוא שדוחל םוקעה גצומ
,יבויח ךפה ,תילנימונה תיבירה תדרוהל תויפיצ םליגו ,ינוי דע ילילש
.רבמבונב ושממתה ןכאש ,תיביר תאלעהל תויפיצ רבד לש ושוריפו
תדיריל תויפיצ לע עיבצמה יוניש ,ילילשל םוקעה ךפה בוש רבמצד שדוחב
.1999 ךלהמב תיביר

קנב תיביר ןיבל הנשל ם"קמ לע תיבירה ויב רעפה גצומ 15 המרגאידב
גצומ ןכ .לארשי קנב ידי לע תיבירה יונישל תויפיצ ףקשמה רעפ ,לארשי
ףקת היהיש היצלפניאה דעי ןיבל הנשל היצלפניאל תויפיצה ןיב רעפה
יפכ .תירטינומה תוינידמה תעפשהב רוגיפה חכונל תאז ;םישדוח 6 רובעכ
תנשל היצלפניאה דעי ןיב רעפה לדגו ךלה ילוי שדוח דע ,תוארל ןתינש
,תע התואב ודריש ,היצלפניאל תויפיצה ןיבל - םיזוחא 10-7 - 1998
זרכוה טסוגואב .ושממתה ןכאש ,תיבירה תדרוהל תויפיצ וררש ליבקמבו
רבוטקוא דע טסוגוא םישדוחה ךלהמבו ,1999 תנשל םיזוחא 4 לש דעי
וכפה ךכמ האצותכ .דעיהמ תוהובג ויה ןהש ךכ ,היצלפניאל תויפיצה ולע
תואלעה רחאל .התיילעל תויפיצל ןנוויכ תא תיביר תדיריל תויפיצה
יפ לע ףא תאזו ,הב םייונישל תויפיצב תינפת הלח רבמבונ שדוחב תיבירה
רבדהש ןכתיי .1999 תנשל היצלפניאה דעימ תוהובג ןיידע תויפיצהש
תוריהמב סנכתי היצלפניאה בצק םא ךועדל היושעש ,תואדוו-יא ףקשמ
.דעיה לא

תיצחמב המשרנ דדמל תודומצה בוחה תורגיא לש ןוידפל-תואושתב
םידומצ םיסכנמ רבעמ האטיבש ,הלולת היילע 1998 לש הנושארה
.וז הפוקתב היצלפניאה בצקב הדיריה תובקעב ,םידומצ-אל םיסכנל
.תילאירה תיבירה תדיריל תויפיצ לע דיעהו ילילש היה םוקעה עופיש
רבוטקוא דע :וז הנומת הכפהתה 1998 לש היינשה תיצחמה ךלהמב
לככ רתוי הקזח התייהש הדירי ,םיחווטה לכב ןוידפל-תואושתה ודרי
תיצחמב .(16 המרגאיד) יבויח ךפה עופישהש ךכ - רתוי רצק חווטהש
לש המרב חוטש םוקעה ךפה 1998 רבמצדבו רבמבונ לש היינשה
.םיזוחא 5.3-כ

אטבתה טסוגואב םיימלועה םיקוושה תא דקפש עוזעזה :תוינמה קוש
םירלוד ינוילמ 300-כ) תילארשיה הסרובהמ םירז םיעיקשמ לש האיציב
ירעש תדיריל ליבקמב ,רומאכ ,ליבוהו ,(הנשה ףוס דעו טסוגוא זאמ
ירעש ודרי רבוטקוא דע טסוגוא םישדוחב :ןיפילחה רעש תיילעלו תוינמה
שדוחל דע םיזוחא 7-כ לש רועישב ולעש רחאל ,םיזוחא 11-כב תוינמה
םלועב תוסרובב .םיזוחא 3-כ לש היילע םהב המשרנ 1998 לכ ךשמב .ילוי
ליבקמב ,רבוטקוא-רבמטפס םישדוחב תוששואתה תמגמ הלחה
ירעש ולע לארשיבו ,םיררועתמה םיקוושב ןיפילחה ירעש תוקזחתהל
תעפשהש הארנ .(6 המרגאיד) 1998 לש םינורחאה םיישדוחב תוינמה
רקיעב הפקתשהו ,תינמז התייה לארשיב תוינמה לע ימלועה רבשמה
.ןהירעשב תויתדונתה תורבגתהב

קזחתמו ךלוהה רשקה תא תופקשמ םינורחאה םישדוחב תויוחתפתהה
תאו םיימלועה םיקוושה ןיבל םיימוקמה םייסנניפה םיקוושה ןיב
,17 המרגאידב תוארל ןתינש יפכ .ילארשיה קשמה לש תרבוגה ותוחיתפ
ןיב תוינמה יריחמ לש תויוחתפתהב הבר המאתה רצקה חווטב הנשי
םילדבה םירכינ תומגמב תאז תמועל .לארשי םללכבו ,םינושה םיקוושה
ידדמ .םיחתופמ םיקשמ ןיבל רבשמב םייורשה םיקשמה ןיב שממ לש
.םיחתופמה םיקשמה תא (הכ דע) רתוי םימאות לארשיב תוינמה

תילאקסיפה תוינידמה (5)

תפסותב ימוקמה ןועריגה) ללוכה ןועריגה דעיב הלשממה הדמע 1998-ב
.(18 המרגאיד) רצות יזוחא 2.4 - וז הנשל עבקנש (ל"וח םע תוליעפב ןועריגה
תיתועמשמ הגירח רחאל ,1997-ב םג ןועריגה דעיב הדימעל ךשמהב תאז
ידראילימ 3.8 לש הגירח ךות ןועריגה דעי גשוה ,תאז םע .ןכל םדוק הנש
תמועל - ל"וחב ח"ש ידראילימ 3.3 לש ףדועו ימוקמה ןועריגב ח"ש
דעיש ףא .ביצקתה תנכה תעב ח"ש דראילימ 0.8 לש ל"וחב ןועריגל תיזחת
ימוקמה ןועריגה חותינל תובישח שי ,ללוכה ןועריגה יבגל רדגומ ןועריגה
הגירחה .היצלפניאה תוחתפתה לעו תימוקמה תוליעפה לע ותעפשה ינפמ
עבונה ,תוסנכהה דצב יתועמשמ ילאיר רוגיפ תפקשמ ימוקמה ןועריגב
.םיסמה לש הייבגה תקמעה לש שומימ-יאמו תוליעפב הטאההמ ובורב

,לארשי קנב יחוור יכ הלוע ,קוחה תרדגה יפ לע ,ללוכה ןועריגה תקידבמ
ךסב ,3ץוחה עבטמ תורתי לע תיבירמ תוסנכהה םושירמ םבורב םיעבונה
תוליעפב ףדועכ םימשרנו ,שארמ בצקותש המל לעמ ח"ש ידראילימ 2.3-כ
הגירחה ףא לע ,ללוכה ןועריגה דעיב הדימע ורשפיאש ולא םה ,ל"וח םע
.וז הנשל ןנכותש ימוקמה ןועריגהמ

םילשהל ךרוצהו תוליעפב הטאהה לשב ,רוציי ימרוג לש םתונפתה תורמל
םיאתמ לקשמ 1998 ביצקתב תויופידעה רדסב ןתינ אל ,םימייק םירעפ
תילנימונ המר - ח"ש ידראילימ 2.6-כ הרתונ איהו ,תיתשתב העקשהל
הנוילע תובישח תיתשתב העקשהל .תומדוקה םינשה עברא לש וזל המוד
תוליעפה תרבגהל םג תמרות איה ךא ,ךוראה חווטב החימצב הכימתב
היילעה תמגמל ךשמהב ,1998-ב הובג רתונש ,סמה לטנ .רצקה חווטב
קשמה תרזח לע אוה םג השקמ ,תונורחאה םינשב ותוא תנייפאמה
.החימצ לש לולסמל

רצות יזוחא 3.6-כל הנשה לדג 4ירוביצה רוטקסה לש ללוכה ןועריגה
הריהמ היילע ףקשמ ןועריגה לודיג .1997-ב םיזוחא 2.5 תמועל ,(ןדמוא)
תויושרה תואצוהבו ימואל חוטיבל דסומה לש הרבעהה ימולשתב
.החימצב הטאההמ האצותכ תוסנכהב הדיריו ,תוריחב תנשב תוימוקמה
.םינש רפסמ ךשמב דריש רחאל , 1998-ב לדג רצותל בוחה סחי
תריכמו רוביצהמ ןוה סויג ידי לע ובורב הנשה ןמומ ימוקמה ןועריגה
,ח"ש ידראילימ 2-כ היה 1998-ב הטרפהה ףקיה .(19 המרגאיד) םיסכנ
ןורחאה עיברב .רבמצדב ל"יכ תרבח תוינמ תריכממ םידראילימ 1.2 םהמ
הדימב הלשממה הלידגה ,ןיפילחה רעשב דחה יונישה תובקעב ,הנשה לש
,הלש ןוהה סויגב רלודל תודומצה בוחה תורגיא לש ןקלח תא תיתועמשמ
1998-ב .ןיפילחה רעש לע ץחלה תונתמתהב ,ראשה ןיב ,אטבתה רבדהו
.ןוהה סויג ללכמ םיזוחא 30-כל ןלקשמ עיגה

תוסנכהה םושיר תא תללוכ איהש םושמ המיאתמ הניא לארשי קנב יחוור לש וז הרדגה 3
םיקנבה תונודקיפ לע תיביר ימולשת ןרקיעש ,תואצוהה לש ליבקמ םושיר אלל
.לארשי קנבב

,ימואל חוטיבל דסומה ,תוימוקמה תויושרה ,הלשממה תא ללוכ ירוביצה רוטקסה 4
.םיירוביצה םיר"כלמהו םיימואלה תודסומה

תוילאירה תויוחתפתהה (6)

ןייפאמה ,יטא בצקב בחרתהל רצותה ךישמה 1998 לש היינשה תיצחמב
רצותה .תפסונ תמיוסמ הטאה ךות ,1996 לש היינשה תיצחמה זאמ ותוא
םיחנומ) םיזוחא 1.4-בו םיזוחא 1.9-ב הלוכ 1998-ב לדג ימלוגה ימוקמה
יקסעה רוטקסה לש רצותה .(20 המרגאיד) הלש ישילשה עיברב (םייתנש
.1997-ב םיזוחא 2.1 תמועל ,םיזוחא 1.6-ב 1998-ב בחרתה

היה םיימוקמה םישוקיבה לודיגש הדבועה טרפבו ,תנתוממה תוליעפה
בצק ןותימל םירחא םימרוג םע דחי ,1998-ב ומרת ,עציהה לש הזמ יטא
תיילע בצקב הצאה המשרנ הנשה לש םינורחאה םישדוחב .היצלפניאה
לש הביבסה ,תאז םע ,ןיפילחה רעשב דחה תוחיפהמ האצותכ ,םיריחמה
היצלפניא בצקב ךומתל הכישממ ,תנתוממ הרתונש ,תילאירה תוליעפה
תויוחתפתהה יבגל רתוי הלודג תואדוו-יא .דיתעב תיסחי ןותמ
תא םידקהל הטלחהה עקר לע טרפב ,הבורקה הפוקתב תוילאירה
.דיתעב היצלפניאה בצק לע היופצה ןתעפשה תכרעה לע השקמ ,תוריחבה

םג קשמב הטאהה ךשמהל םימרוגה דחא ןה םלועב תויוחתפתהה
לע הרימשהו תנסרמה תירטינומה תוינידמה ךשמה םג ךא ,1998-ב
תינוחטיבהו תינידמה תואדווה-יא ןמעו ,הלשממה ביצקת לש תרגסמה
,תומדוקה םייתנשב תוליעפה לע ועיפשהש ,קשמב ינבמה יונישהו
תיזכרמה העפשהה .תנתוממה תוליעפל הנורחאה הפוקתב ומרת

הנשה לש היינשה תיצחמב .אוציה לע איה םלועב תויוחתפתהה לש
שוקיבה םוצמצ לשב ,הארנכ ,וקלח - אוציה לש תובחרתהה בצק טאוה
.(2221 תומרגאיד) היסא תא ודקפש םירבשמהמ האצותכ ימלועה
הנשה לש היינשה תיצחמב (תילנימונ) םצמטצה יתיישעתה אוציה
םיריחמה תדירי .םימדקתמה םיפנעה אוציב הטאה ךות ,םיזוחא 2-כב
תחפ ,תאז תורמל .אוציה ףקיה לש ילנימונ םוצמצב תאטבתמ םלועב
לש תובחרתהה תטאהמ האצותכ ,1998-ב קשמה לש אוביה ףדוע
םימולשתה ןזאמ לש ףטושה ןובשחב ןועריגה .םיימוקמה םישומישה
תיצחמב רקיעב זכרתהו ,םירלוד ידראילימ 1.6-כב 1998-ב םצמטצה
ותועיגפ תנטקהב בושח ביכרמ אוה הז םוצמצ .הנשה לש הנושארה
עבנ רופישה לש ורקיע .םלועב םיעוזעזלו םירבשמל קשמה לש
תורוחסה ןובשחב ןועריגה לש םירלוד ידראילימ 2.2-כ ןב םוצמצמ
הבטה .תוידדצ-דחה תורבעהב םוצמצ ידי לע תיקלח זזוקש ,םיתורישהו
.ןועריגה םוצמצל איה םג המרת רחסה יאנתב

תביבס עקר לע שחרתה 1998 לש םינורחאה םישדוחב ילנימונה תוחיפה
הדימב ילאיר תוחיפ לש ותושממתה תא תרשפאמה ,תנתוממ תוליעפ
רופיש .דעיה תביבסב ,םיריחמ תיילע לש ןותמ בצק רמשיי הבש
םורתל ךכבו ותובחרתהל עייסל יושע ,ךכמ האצותכ אוציה תויחוורב
חווט תכורא החימצב ךומתלו האבה הנשב תילכלכה תוליעפה תצאהל
.קשמה לש

תועקשהה לש ןתומצמטצה ךשמה אוה תוליעפה תטאהל ףסונ םרוג
תוביסה תחא .ימוקמ רוציימ דויצבו םינבמב תועקשהה טרפבו ,קשמב
היילעה לג םע לחהש ,ןוהה יאלמ לש המאתהה ךילהת יוצימ איה ךכל
תואדווה-יאו תיסחי ההובגה תילאירה תיבירה .םיעשתה תונש תישארב
,העקשהה ףקיה .תועקשה לש הייחד וא םוצמצל ןה םג ומרת תינידמה
תישארב ןוהה יאלמב םיזוחא 7-כ לש לודיג רשפאמ ןיידע ,ותדירי תורמל
לע תועקשההו אוציה לש םתעפשה דבלמ .1998 תישאר תמועל 1999
רתוי הנותמ 1998-ב תיטרפה הכירצה לש התובחרתה התייה ,םישוקיבה
.1997-ב רשאמ

הלעש ,הלטבאה רועישב יוטיב ידיל אב תוליעפה לודיג לש יטיאה בצקה
םיעיבר השולש) 1998-ב םיזוחא 8.8-ל 1997-ב עצוממב םיזוחא 7.7-מ
תרשעב המשרנ ,הלטבאה תובחרתה תורמל .(23 המרגאיד) (םינושאר
רכשה לש םיזוחא 2.4 תב תילאיר היילע הנשה לש םינושארה םישדוחה
םיירוביצה םיתורישב רכשה לש תוביצי תפקשמ וז היילע .ריכש תרשמל
רבסומ היילעהמ קלח .יקסעה רוטקסב ,םיזוחא 3.5 תב ,תרכינ היילעו
בכרהב יונישב ,וז הפוקת לש הבורב יופצהמ ךומנ םיריחמ תיילע בצקב
.(םימדקתמה םיפנעב) םימיוסמ די יחלשמב שוקיב ףדועבו םיקסעומה
1998 לש םינורחאה םישדוחב םיריחמה לש הריהמה היילעה ,תאז םע
ידכ .רכשה לש תילאירה היילעה תא ,תיקלח תוחפל ,קוחשל היופצ
ומתחייש רכשה ימכסה יכ בושח ,דעיה תא םאתי היצלפניאה יאוותש
םירצומה יריחמ) הלשממה לש התעפשהבש םיריחמה לש םתמאתה בצקו
.עבקנש היצלפניאה דעי םע ובשייתי (םירקובמהו םיחקופמה

היצלפניא תגשהל תשרדנה תוינידמהו עקרה .4
לארשיב הכומנ

הכומנה היצלפניאה תביבס לש הסוסיבל םיאנת (1)
היצלפניאה דעי (א)

תוינידמה לוהינל סיסב שמשמ ,הלשממה ידיב עבקנה ,היצלפניאה דעי
1999-ל דעיה .יקסיעה רוטקסה לש ותוליעפו ויתוטלחה לע עיפשמו
םיריחמ תוביצי תגשהל הפיאשה םע בשייתמ 5םיזוחא 4 לש רועישב
תטקננה תוינידמלו היצלפניאה דעיל תסחוימה תונימאל .ןמז ךרואל
,םינוש םימוחתב ותוגהנתה לעו רוביצה תויפיצ לע העפשה ול םאתהב
- ןכלו ,םיריחמה תמאתהבו רכשה ימכסהב לשמל תאטבתמ איהש יפכ
דעיה תא תמאותה תיתלשממ תוינידמ .דעיה תא גישהל תלוכיה לע םג
לטנה תא םצמצת ןכלו ,ול תסחוימה תונימאה תא ריבגת 1999-ל עבקנש
.ותגשהב תירטינומה תוינידמה לע לטומה

תוחיפל רשפאת דיתעב רכשהו םיריחמה תיילע לש ןותמ בצק לע הרימש
םורתל ךכבו ,וקלחב תוחפל ,דימתהל 1998-ב ורצונש ילאירהו ילנימונה
.תילכלכה תוליעפה תוששואתהב ךומתלו אוציה תויחוור רופישל

.1 חפסנב הלשממה תטלחה ואר 5

תוילאירה תויוחתפתהה (ב)

יתועמשמ יוניש יופצ אל ימואלה ביצקתב תואבומה תויזחתה יפ לע
לש לודיגה רועיש .1999 תנשב תילכלכה תוליעפה לש לודיגה בצקב
םייופצ םיימוקמה םישומישהו םיזוחא 2.5 דע 2 תויהל יופצ רצותה
ירקיעה עונמה אוהש ,אוציב לודיגה רועיש .המוד רועישב לודגל
ךישמהל יופצ ,ךוראה חווטב החימצלו קשמה לש ותוששואתהל
ימלועה רחסה תובחרתהב םוצמצה .1998 לש הזל המוד בצקב בחרתהלו
,אוציה לש לודיגה בצק םוצמצל םורתל יופצ םלועב םירבשמה לשב
1998 ילנימונה תוחיפהמ האצותכ ילאיר תוחיפ לש ותושממתה וליאו
םצמטצהל תויופצ היינבבו קשמה יפנעב תועקשהה .אוציל עייסל היושע
ןוהה יאלמ תא םייקל ידכ השורדה תועקשהה תמרל םאתהב 1999-ב םג
בצקב בחרתהל תויופצ תירוביצה הכירצהו תיטרפה הכירצה .יוצרה
תביבס עקר לע .תיסחי ןותמ ןיידע ךא ,1998-ב רשאמ תצקמב ריהמ
.קשמב םיינויצלפניאה םיצחלה םינטק וז תנתוממ תוליעפ

תויופצה תויוחתפתההה יבגל םינורחאה םישדוחב תואדווה-יא תורבגתה
לש החימצה תלוכיב עוגפל הלולע תוימוקמה תויוחתפתההו םלועב
,שממתיש הדימב ,ילאירה תוחיפה ,יושע תאז דגנכ .האבה הנשב קשמה
ךירעהל השק .וז הנשב רצותה לש לודיגה בצקב תמיוסמ הצאהל םורתל
.תילאירה תוליעפה לע תוריחבה תמדקה לש העפשהה תא הז בלשב

תילקסיפה תוינידמה (ג)

אוה 1999-ל הלשממה לש ביצקתה תעצהב לולכה ןועריגה לש ורועיש
לש הסוסיבל בושח יאנת איה תיביצקת תעמשמ לע הרימש .םיזוחא 2
םרט 1999 ראוני דע .תילכלכ תוביצי תגשהלו הכומנ היצלפניא תביבס
בוכיעה .וז הנשל וילא הוולנה םירדסהה קוחו הנידמה ביצקת ורשוא
הפוקתהו ובכרה ,ביצקתה ףקיה יבגל תואדווה-יאו תסנכב םרושיאב
הגירחל ןוכיסה תא םילידגמ ,תוריחבה תמדקה לשב ,ףקת היהי הבש
יפ לע םיבאשמ תיינפה הז בוכיע ענומ ןכ ומכ .1999 תנשב ןועריגה דעימ


Transfer interrupted!

ב עבקנש תויופידעה רדס
תויוחתפתהה רחא בוקעיש הרקב ןונגנמ םייקל ךרוצה שגדומ הז עקר
ריבגי ךכבו ,וב תויופצה תומגמה רחאו הנשה ךשמב ביצקתב תופטושה
.התונימאל םורתיו תילקסיפה תוינידמה לש התופיקש תא

.החימצ לש לולסמל קשמה תרזחהב יזכרמ דיקפת תילקסיפה תוינידמל
תבחרהל תומרותה ,תיתשתב תועקשהל םיבאשמ תוצקהל בושח ךכ םשל
תא תורשפאמ ההובגה ןתאושתל תודוהו ,רצקה חווטב תוליעפה
1999 תנשל תירוקמה ביצקתה תעצהב .ךוראה חווטה לש החימצה
רשפאיש ,תיתשתב תועקשהה לש םיזוחא 22 ןב ילאיר לודיג ןנכותמ
ןויכ םלוא ,ןורחאה רושעב ולא תועקשהב רבטצהש רוגיפה תא םצמצל
.תוננכותמה תועקשהה תא עצבל ןתינ אל ,תסנכב רשוא םרט ביצקתהש
םוצמצ םע דחי ,הדובע לע סמה רועיש לש טרפבו ,סמה לטנ לש הנטקה
רוטקסה לש וקלח תנטקהו (רצותהמ זוחאכ) תואצוהה לש םיאתמ
ותוליעפ לע ולקיש םיבושח םידעצ םה תיקשמה תוליעפב ירוביצה
.קשמה לש החימצה בצק תצאה לעו יקסעה רוטקסה לש ותובחרתהו

םג הבושח תיביצקתה תרגסמה לע תרמושה תיארחא תילקסיפ תוינידמ
ןזאמב אמייק-רב ןועריג לע רומשל ידכ תאז .חווטה ךורא טביהב
ןכו ,םיינוציח םיעוזעזל קשמה תועיגפ תא ןיטקהל ךכ ידי לעו םימולשתה
ךכבו ,ןמז ךרואל ותוליעפ תא ביחרהל יקסעה רוטקסל רשפאל ידכ
.םיימואלניבה םיקוושב ודמעמלו ותוביציל ,קשמה תחימצל םורתל
דעי לש דרויה יאוותה תא תמאותה רכש תוינידמו תאזכ תוינידמ
תביבסב היצלפניא בצק תגשהל םייחרכה םיאנת םג םה היצלפניאה
תא ססבל ןתינ היהי אל ןועריגה לש דרוי יאוות לע הרימש אלל .דעיה
הקוסעתל רוזחי קשמהשכ םג ,ןמז ךרואל הכומנה היצלפניאה תביבס
תינמז םיכמותה ,ל"וח יריחמ תדירי ומכ ,םירחא םיאנת ונתשיו האלמ
.םיריחמה תיילע לש רתוי יטיא בצקב

רכשה ימכסה (ד)

ימכסהב ןובשחב האבוה אלש ,םיריחמה תמר לש היופצ יתלבה היילעה
ימכסהב ףקתשהל היושע ,ןכ ינפל ומתחנש רקויה תפסות םכסהבו רכשה
תוסחייתה םללכבו) רכש ימכסה .ומתחנ אל ןיידעש ,םישדחה רכשה
,חווטה ךורא דעיה יפ לע דרוי היצלפניא יאוות ומאתיש (רקויה תפסותל
תביבסל קשמה תרזח לע ולקי ,ירוביצה רוטקסב רכשה ימכסה טרפבו
.תילאירה תוליעפב העיגפה רועזמ ךות ,הכומנ היצלפניא

תירטינומה תוינידמה (2)

הכרעהה לע תססובמ 1999 תנשב תירטינומה תוינידמל תרגסמה
דעי לש ותגשה תא ורשפאי וז הנשב קשמב םייסיסבה םיאנתהש
תובישחה עקר לע .הלשממה ידיב עבקנש ,םיזוחא 4 ,היצלפניאה
םיקוושב םיעוזעזה חכונל ילארשיה קשמה לש ונסוחו ותוביצי תרימשבש
התובישח .תיארחא תירטינומ תוינידמ תשרדנ ,םיימואלניבה םייסנניפה
יבגל תואדווה-יא חכונל דחוימב תטלוב תאזכ תוינידמ לש
הוולמה ,(ץוחה עבטמ קוש ללוכ) םייסנניפה םיקוושב תויוחתפתהה
,ולא םיקוושב םיריחמה לש תוריהמו תודח תודונתב תבורק םיתיעל
ךרוצה .ץוח עבטמ ינוכיסל יקסעה רזגמה לש ותפישח חכונלו
חכונל ,יחכונה בצמב דחוימב קזחתמ תיארחא תירטינומ תוינידמב
יבגל ןה - וז הפוקתב תילקסיפה תוינידמה תא תפפואה תואדווה-יא
,דועו תאז .ובכרהו ותרגסמ יבגל ןהו ביצקתה לש ורושיא יותיע
לע םגו הנידמה ביצקת לע רכשה תוינידמ לש תוכלשהב בשחתהב
הלוקש רכש תוינידמ טקניתש בושח ,קשמב םיינויצלפניאה םיצחלה
.תוביציה ידעי םע דחא הנקב הלעתש ,ירוביצה רוטקסב

היצלפניאה תביבס לש תוסנכתהה סוסיבל לעפת תירטינומה תוינידמה
וז היצלפניא תביבס .הלשממה העבקש דעיל םאתהב םיזוחא 4 לש המרל
רבמטפס םישדוחב) תימעפ דחה םיריחמה תיילע ינפל 1998 תנשב הררש
יפ לע .םלועב םייסנניפה םיעוזעזהמ רקיעב העבנש ,(רבמבונ דע
תוינידמה ידעצ םיעבקנ ,לארשי קנב תוינידמ תא תנייפאמה היגטרטסאה
תגשומה תומדקתהל רשאב לארשי קנב תכרעהל םאתהב תירטינומה
ךישמי לארשי קנב .וז תומדקתה ססבל המגמ ךותמו ,היצלפניאה םוחתב
תביבס תוחתפתה יבגל ויתוכרעהל םאתהב תילנימונה תיבירה תא עובקל
- םירוטקידניא רפסמ לע תססובמ וז הכרעה .דעיל האוושהב היצלפניאה
בצקו ,דיתעב התוחתפתהל תויפיצהו לעופב היצלפניאה יאוות םהב
תויוחתפתההו קשמה בצמ עקר לע תאז .םולשתה יעצמא לש לודיגה
תדרוהב גשותש תומדקתהה .ל"וחבו ץראב ןוההו םיפסכה יקושב
החימצ תגשהל םייחרכהה םיאנתה תריציל םורתת היצלפניאה
.קשמב תכשמתמ

1 חפסנ

6תונורחאה םייתנשב הלשממה העבקש םיילכלכ-ורקמ םידעי

.(27.12.1996 ךיראתמ :1127 'סמ הטלחה) :היצלפניא ידעי .1
:םיטילחמ   

רחאל הלבקתנש ,רצואה רש תטלחה תא הינפל תמשור הלשממה .א   
היצלפניאה דעי יכ ,לארשי קנב דיגנ םעו הלשממה שאר םע תוצעייתה      
לבוקמכ היהי 2001 תנשל דעיה יכו ,10% דע 7% היהי 1997 תנשל      
.(תוחתופמה תונידמה ןוגרא) OECD -ה תונידמב      

תעיבק .1997 תנש תיצחמ דע עבקיי 1998 תנשל היצלפניאה דעי .ב   
דעיהש ןפואב ,ןכמ רחאלש םינשה ךלהמב טקנית וז ךרדב דעיה      
תעבוקה הלשממה לש תיביטרפוא הדובע תייחנה הווהי עבקייש      
.האבה הנשב תירטינומה תוינידמלו ביצקתל דעיו תרגסמב      

תוינידמה לש םיירקיעה םידעיה לולכמ תא תוארל שי רומאה רשקהב .ג   
.1997 תנשל הנידמה ביצקת תעצה לש הזכרמב ועבקנ רשא תילכלכה      
.םימולשתה ןזאמב ףטושה ןובשחב ןועריגה תתחפה (1      
.קשמה לש הביצי החימצ ךשמהל םיאנת תריצי (2      
.היצלפניאה ירועיש תדרוה (3      
.היילעה תטילק (4      

תירטינומה תוינידמל םיחנמ םיווק - הלשממה לש תילכלכה תוינידמה .2
.(8.8.1997 ךיראתמ :2456 'סמ הטלחה)
:םיטילחמ
שאר תעד-לע הלבקתנש רצואה רש לש ותטלחה תא תצמאמ הלשממה
ידעי תא תעבוקו לארשי קנב דיגנ םע תוצעייתה רחאלו הלשממה
:ןלהל טרופמכ 1998 תנשל תילכלכה תוינידמה

,הנשב 5% -כב םויה דמאנה קשמה לש החימצה לאיצנטופ יוצימל םדקתהל .1
.אמייק-תב החימצ גישהל הרטמב   

.7%-10% לש םוחתב היהי 1998 תנשל היצלפניאה דעי .2

ןמז ךרואל גישהל הרטמב ,היצלפניאה רועיש לש תיתגרדה הדרוה ךשמה .3
.תושעותמה תונידמב לבוקמכ םיריחמ תוביצי   

.יקסעה הקוסעתה רועיש תאלעה .4

תירטינומ תוינידמל םיחנמ םיווק - הלשממה לש תילכלכה תוינידמה .3
(12.8.1998 ךיראתמ :4167 'סמ הטלחה)
:םיטילחמ
שאר תעד-לע הלבקתנש רצואה רש לש ותטלחה תא הינפל תמשור הלשממה
1999 תנשל תילכלכה תוינידמה ידעי תא תעבוקו לארשי קנב דיגנו הלשממה
:ןלהל טרופמכ תירטינומה תוינידמל םיחנמה םיווקה התרגסמבו

גישהל הרטמב קשמה לש החימצה לאיצנטופ יוצימל םדקתהל (1
.אמייק-תב החימצ   

.יקסעה רזגמב הקוסעתה רועיש תאלעה (2

:ןלהל טרופמכ 4% לע דומעי היצלפניאה דעי (3

היהש יפכ ,ןכרצל םיריחמה דדמל סחייתי 1999 תנשל היצלפניאה דעי .א   
תועפשהל ,ראשה ןיב ,סחייתי לארשי קנב תאז םע .התע דע לבוקמ      
יריחמ :ומכ םימייוסמ םיביכרמל םיתיעל שיש חווט תורצקו תודחוימ      
.ןכרצל םיריחמה דדמ לע ,אוביה יריחמו רוידה יריחמ ,תוריפהו תוקריה      

רשא היצפלניא ח"וד ,הנשב םיימעפ רוביצלו הלשממל שיגי לארשי קנב .ב   
.היצלפניאה דעיב דומעל ידכ תטקננה תוינידמה תא טרפי ותרגסמב      

לש רועשב גורחל הדיתע היופצה היצלפניאה יכ ךירעי לארשי קנב םא .ג   
םימרוגה תא הלשממל בתכב דיגנה עידוי דעיהמ רתוי וא דחא זוחא      
ריזחהל תנמ-לע םיצלמומה םיעצמאה תא ,וז היופצ הגירחל םירעושמה      
תנמ-לע ךרעומה ןמזה ךשמ תא ןכו ,יוצרה יאוותל היופצה היצלניאה תא      
.הז יאוותל בושל      

ןונכת לארשי קנב םייקמ היצלפניאה דעי תגשהל ךילהתהמ קלחכ .ד   
תוינידמה תופיקש תא ריבגהל ידכ יכ עידומ לארשי קנב .יתנש ירטינומ      
,הנש ידמ רוביצל ומסרופי הז ןונכת לש ויתונקסמו ויאצממ ,תירטינומה      
.הבורקה דעיה תנש תארקל      

.תוטלחהה ךותמ םיטוטיצ 6


תוירטינומה תוינכתה לע תונותיעל תועדוה :2 חפסנ
1998-ב תוישדוחה


היצלפניאה תוחוד ףדל