פרסומים"; $toptitle1a="דוחות האינפלציה"; $toptitle1b="דוח האינפלציה 9991 - המחצית הראשונה"; $toptitle2="הנושארה תיצחמה 1999 - היצלפניאה חוד"; ?>


1999 היצלפניאה חוד
הנושארה תיצחמה
1999 טסוגוא - ט"נשתה בא ט"י

(243K) inf.pdf ץבוקכ הנושארה תיצחמה 1999 היצלפניאה חוד

ט"נשתה באב ט"י ,םילשורי 1999 טסוגואב 1
לארשי קנב

רוביצלו הלשממל שגומ 1999 תנש לש הנושארה תיצחמל היצלפניאה חוד
הדימעהו היצלפניאה תוחתפתה רחא יתפוקתה בקעמה ךשמה תרגסמב
תופיקשל םרות אוה ךכבו ,הלשממה תעבוקש היצלפניאה ידעיב
תורטמ לש תופיקשה תרבגה .תירטינומה תוינידמה לש תונימאלו
םיליעפלו ץראב רוביצל דואמ הבושח היתואצות לשו תילכלכה תוינידמה
חוויד אבומ הז חודב .םיימואלניבהו םיימוקמה םייסנניפה םיקוושב
,1998 טסוגואב 12 םוימ 4167 רפסמ הלשממה תטלחהל םאתהב ןוידו
יכ הכרעהה חכונל תאז ;תירטינומה תוינידמל םיחנמ םיווק אשונב
4-מ ךומנ ,הארנה לככ ,היהי 1999 תירדנלקה הנשל היצלפניאה רועיש
ךכב .זוחאה תדוקנמ רתויב - הלשממה העבקש היצלפניאה דעי - םיזוחא
.וז הלשממ תטלחהל לארשי קנב סחייתמ

וזמ תיתועמשמ הכומנ םויכ ילארשיה קשמב תררושה היצלפניאה תביבס
היצלפניאה ירועישל תברקתמ איהו ,קוחרהו בורקה רבעב קשמה עדיש
םיבר םינוכיס םימייק ןיידע ,תאז םע .ברעמה תונידמב םילבוקמה
לע תססובמה תירטינומ תוינידמ םיבייחמ הלאו ,היצלפניאה םוחתב
תוילכלכה תויוחתפתהה לש תדמתמ הניחב לעו תינדפק הכרעה
.תויטנוולרה

יופצה ךומנה היצלפניא רועיש ,קשמב םויכ תחוורה הכרעהה יפ לע
לש דחוימב-םיכומנהו םיימעפ-דחה םידדמה תא וקלחב ףקשמ 1999-ל
תעכ היופצה היצלפניאה תביבס הכרעה התוא יפל .וז הנש תישאר
היצלפניאה רועישמ המ תדימב ההובג ןיידע ,רתוי וא הנש לש הפוקתל
תודירי יכ ,ןייצל יואר .הלשממה לש יחכונה דעיה םע בשייתמה
ףוס לש תוהובגה תוילעל יקלח זוזיק ןה 1999 תנש תישאר לש םיריחמה
עקר לע שחרתה רשא לקשה רעשב דחה תוחיפל וולנ הלא תוילע ;1998
קנב לש תוינידמה תבוגתמ עבנ הז זוזיק .םיימלועה םייסנניפה םיעוזעזה
םיזוחא 4 לש רועישב 1998 רבמבונב תיבירה תאלעה טרפבו ,לארשי
תויוחתפתה .ץוחה עבטמ קושב הרישיה תוברעתהה-יא תייגטרטסאו
,םיינויצלפניאה םיכילהתה יכ הדבועה תא דחוימב תושיחממ הלא
הנוכנה ךרדהו ,תוירדנלק םינשב םידדמנ םניא ,ילכלכ ךילהת לכל המודב
.רתוי הכורא הפוקתל תוסחייתהב איה םתוא ןוחבל

.תובר תויונמדזהו םירגתא ילארשיה קשמה ינפב ביצמ היצזילבולגה ןדיע
,אמייק תב היהתש החימצה שודיחל איבהל אוה םויה יזכרמה רגתאה
ןדיעב הלטבאה תייעבל ןוכנה ןורתפה והז .קשמב תוביציה קוזיח ךות
תונורחאה םייתנשב םיימלועה םייסנניפה םיעוזעזה .היצזילבולגה
ןוגכ ,םלועב תונוש תונידמב םתוא ווילש םישקה םייסנניפה םירבשמהו
לוהינ לש הברה תובישחה תא םישיחממ ,היסורבו היסא תונידמב
תריציל תלעופו חווט תכורא הייאר לע תססבתמה תילכלכ תוינידמ
.הניסחו הביצי תילכלכ-ורקמ תיתשת

ידכ ךות ,הכורא ךרד תרבכ ילארשיה קשמה רבע תונורחאה םינשב
החלצהב דדומתה אוה וז תומדקתה תוכזב .תימלועה הלכלכב תובלתשה
הדיריב יוטיב ידיל אב רבדהו ,םיימלועה םייסנניפה םירבשמה םע
םייסנניפה םיקוושל העיגרה תבשהב ,היצלפניאה לש תיתועמשמ
יסנניפה דמעמה רומישבו תורז תועקשה לש רבוגו ךלוה םרזב ,לארשיב
בוחה תורגיא לש הקפנהה תחלצה .םיימואלניבה ןוהה יקושב לארשי לש
תומדקתה תוכזב רקיעב הרשפאתה הנורחאל וריאה קושב תויתלשממה
תכשמתמ החימצ לש םיספ לע קשמה תאלעהב חילצהל יוכיסה ,ןכ לע .וז
ןומט - השוחנ תומרופר תוינידמו הנוכנ תיביצקת תוינידמ תועצמאב -
תולבוקמה תומרונה ץומיאל תלעופה ,חווט תכורא תילכלכ היגטרטסאב
.תילכלכ תוביצי לש הכורא תרוסמ תולעב תונידמב

ריכבה ירטינומה םורופה תרגסמב לארשי קנבב ןכוה היצלפניאה חוד
הקלחמה ישאר תא ללוכה) יתקלחמ-ןיבה תווצה אוהש - דיגנה תושארב
,(ץוח עבטמ לע חוקיפהו ץוח עבטמ תקלחמ ,רקחמה תקלחמ ,תירטינומה
.תירטינומה תוינידמה תוטלחה תולבקתמ ותרגסמב רשא

לקנרפ בקעי
לארשי קנב דיגנ
םיניינעה ןכות

ריצקת

המדקה .1

1999 לש הנושארה תיצחמב םיריחמה תוחתפתה .2
ןכרצל םיריחמה דדמב רוידה ףיעס תדידמ .1 הבית

םיריחמה תוחתפתהל םימרוגהו עקרה .3
רוביצה ידיבש םיילקשה םיסכנה תוחתפתה .2 הבית
היצלפניאה תדרוה ךילהת רואל

לארשיב הכומנ היצלפניא תגשהל תשרדנה תוינידמה .4

הלשממה העבקש םיילכלכ-ורקמ םידעי :1 חפסנ
תונורחאה םייתנשב

תוירטינומה תוינכתה לע תונותיעל תועדוה :2 חפסנ
1999-ב תוישדוחה

ריצקת

.זוחא 0.4-ב ןכרצל םיריחמה דדמ דרי 1999 לש הנושארה תיצחמב *
תוילע לש זוזיק הרקיעב תפקשמ תיתנש-יצחה םיריחמה תדירי  
תדיריב בשחתהב .1998 לש ןורחאה עיברב ויהש תוגירחה םיריחמה  
יפ לע ,םיריחמה תיילע רועיש יופצ ,הנשה תישארמ המשרנש םיריחמה  
4-מ תיתועמשמ ךומנ הלוכ 1999 תנשב תויהל ,קשמב תוחוורה תוכרעהה  
יופצה היצלפניאה בצק ,תאז םע .וז הנשל היצלפניאה דעי - םיזוחא  
.םיזוחא 5 דע 4-כ אוה 1999 לש היינשה תיצחמב לחה רורשל  

השחרתה 1999 לש הנושארה תיצחמב םיריחמה תוחתפתה *
תוילע לש ןתשילג תא עונמל ידכ הלעפש ,תירטינומה תוינידמה תובקעב  
ךשמה עקר לע תאז .רתוי ריהמ היצלפניא בצקל 1998 ףוסב םיריחמה  
.םלועב םייסנניפה םיקוושב העיגרו ,קשמב תנתוממה תילאירה תוליעפה  
לש ןתכיפה תא עונמל ,ילארשיה קשמב ,ןתינ יכ םישיחממ הלא םיעוריא  
רשאכ דוחייבו ,היצלפניאה בצקב הצאהל תוגירח םיריחמ תוילע  
.,היצלפניאה דעי תגשהל התריתחב הנימא תירטינומה תוינידמה  

וז ,תנתוממ 1999 לש הנושארה תיצחמב הראשנ תילאירה תוליעפה *
תרכינ הדימב ךומנ רתונ קשמה לש החימצה בצק .תישילשה הנשה  
תיסחי טאוה ףא אוהו ,ךוראה חווטב ולש ילאיצנטופה החימצה בצקמ  
רועיש לש ותובחרתה ךשמהב אטבתהש רבד - תומדוקה םייתנשל  
רבכ תרכינה ,1999 לש הנושארה תיצחמב תטלוב תוחתפתה .הלטבאה  
.אוציה ףקיהב ןואפיקה איה ,1998 לש היינשה תיצחמהמ  

קשמל תונמדזה תרצוי םייחכונה םירועישל היצלפניאה תתחפה *
ךישמהל שרדנ ךכ םשל .םייברעמ היצלפניא ירועישל עיגהל ילארשיה  
תלעופה תילקסיפ תוינידמ :תילכלכ-ורקמה תוינידמה תייגטרטסאב  
רשפאיש יאוות ,רצותל תיסחי הלשממה ןועריג לש דרוי יאוותל םאתהב  
םיריחמ תוביצי תגשהב תדקמתמה תירטינומ תוינידמו ,סמה לטנ תדרוה  
תוינבמה תומרופרה תקמעה םע דבב דב ,וז היגטרטסא .התרימשבו  
ןדיעב אמייק-תב החימצל ותרזחל הפידעה ךרדה איה ,קשמב  
.היצזילבולגה  
םיניינעה ןכות

המדקה .1

זוחא 0.4-ב ןכרצל םיריחמה דדמ דרי 1999 לש הנושארה תיצחמב
לש זוזיק הרקיעב תפקשמ תיתנש-יצחה םיריחמה תדירי .(
1 המרגאיד)
ריהמ תוחיפמ ועבנש ,1998 לש ןורחאה עיברב תוגירחה םיריחמה תוילע
לש הנושארה תיצחמב םיריחמה תדירי .הפוקת התואב ןיפילחה רעשב
םיריחמה תוילע לע תירטינומה תוינידמה תבוגת תובקעב האב 1999
תא עונמל הרטמב תיבירה לש תיתועמשמ האלעהב האטבתהש ,תוגירחה
לש ףוסיי תובקעבו ,רתוי ריהמ היצלפניא בצקל םיריחמה תוילע תשילג
תוליעפה עקר לע תאז ;תיבירה תאלעהמ םג עפשוהש ,ןיפילחה רעש
.םלועב םייסנניפה םיקוושב העיגרו קשמב תנתוממה תילאירה
הררשש וזל המוד תרקסנה הפוקתה ףוסב היצלפניאה תביבס יכ הארנ
תביבס לש וז הכרעה .םיזוחא 5 דע 4-כ - 1998 לש הנושארה תיצחמב
יפכ םייופצה היצלפניאה ירועיש לע ,ראשה ןיב תססבתמ היצלפניאה
תמאות איהו ,םינוש םיאזח לש תוכרעההמו 1ןוהה קושמ םירזגנ םהש
.1997 לש ןורחאה שילשהמ עצוממה םיריחמה תיילע בצק תונתמתה תא
רועישש יופצ ,הנשה תישארמ המשרנש םיריחמה תדיריב בשחתהב
ךומנ ,םיגירח םיעוריא רדעהב ,היהי 1999-ב רבטצמה םיריחמה תיילע
תויחכונה תוכרעהה .(םיזוחא 4) וז הנשל היצלפניאה דעימ תיתועמשמ
ןה 1999 לש היינשה תיצחמב היופצה היצלפניאה יבגל קשמב תוחוורה
.םייתנש םיחנומב ,םיזוחא 4 לעמ טעמ

.ןוכיס תיימרפ םג ןכותב תוללוכ ולא תויפיצ (1

הנושארה תיצחמה ךשמב ףסוי רלודהו לסה לומ לקשה לש ןיפילחה רעש
תוחיפהמ קלח זזיק הז ףוסיי .ץוחה עבטמ קושב העיגר ךות ,הנשה לש
תיצחמב ןוה ואצייש ,לארשי יבשות .1998 לש היינשה תיצחמב היהש
יארשאה תלדגה תועצמאב טרפבו - ןוה אבייל ובש ,1998 לש היינשה
,תרקסנה הפוקתב .וינייפאמב יתועמשמ יוניש ךות םלוא ,ץוח עבטמב
,תולודג תורבח לש םצמוצמ רפסמ ידי לע הז יארשא לטינ ,רבעל דוגינב
לש הנושארה תיצחמב לדג ליבקמב .ךורא ןמזל יארשאל רבעמ רכינו
לככ ,אטבמה רבד - ןיפילחה רעש ייוניש דגנכ תונגהה ףקיה םג 1999
יבשות .רוביצה ידי לע ןיפילחה רעש ינוכיס לש םתמנפה תרבגה ,הארנה
;ילארשיה קשמב םהיתועקשה לש ההובגה המרה לע ורמש ץוח
תישארב ביבא לתב הסרובב ץוח יבשות לש םהיתועקשה תובחרתה
תורמל השחרתהש ,תוינמה יריחמ לש היילעל םימרוגה ןיב התייה הנשה
םלועה תוששואתה לש התליחת עקר לעו תילכלכה תוליעפב ןותימה
קשמל ונתינש יארשאה יגורידו ,וז תוחתפתה .יסנניפה רבשמהמ
םינייפאמל ץוח יבשות לש תיבויח הכרעה לע םידיעמ ילארשיה
.תילכלכה תוינידמה םללכבו ,ילארשיה קשמה לש םייסיסבה
וז ,1999 לש הנושארה תיצחמב םג תנתוממ הראשנ 2תילאירה תוליעפה
תרכינ הדימב ךומנ רתונ קשמה לש החימצה רועיש .תישילשה הנשה
תיסחי טאוה ףא אוהו ,ךוראה חווטב ולש ילאיצנטופה החימצה רועישמ
.הלטבאה רועיש לש ותיילע ךשמהב אטבתהש רבד - תומדוקה םייתנשל

.1999 לש ןושארה עיברה דע - םינותנה (2

תיצחמב דוע הלחהש ,1999 לש הנושארה תיצחמב תטלוב תוחתפתה
לודיג םע דחי ,אטבתהש ,אוציה ףקיהב ןואפיקה איה ,1998 לש היינשה
תיצחמב הכשמנ ,ךכ לע ףסונ .אוביה ףדוע לש ותובחרתהב ,אוביה
םישומישה לש םתובחרתה .תימוקמה תוליעפב הטאהה הנושארה
לש לודיג הרקיעב תפקשמ רצותה לש ולודיג בצקל רבעמ םיימוקמה
הז ללכבו ,הנותמ הרתונ םישוקיבה ראש לש םתובחרתהש דועב ,יאלמה
הטאהל םימרוגה ןיב .םיעובק םיסכנב העקשהה לש הדיריה הכשמנ
יוצימ ךשמהב םג אטבתמה ,םיקסעה רוזחמ תא תונמל ןתינ החימצב
תאו ,םירוגמל היינבבו קשמה יפנעב ןוהה יאלמ לש המאתהה ךילהת
יכ הארנ .ימלועה רחסב הטאההמ העפשוהש ,אוציב הטאהה
ידיל ואב םרט רחסה יאנתב רופישהו ילאירה תוחיפה לש םהיתועפשה
תנתוממה תוליעפה העפשוה ,דבב דב .וז הפוקתב אוציב יוטיב
תוינידמהמ - םידעיל םאתהב תלעופה תילכלכ-ורקמה תוינידמהמ
יוטיב ידיל האבש ,היצלפניאה ידעי תגשהב תדקמתמה ,תירטינומה
,תילקסיפה תוינידמהמו ,תומדוקה םינשב רשאמ ההובג תילאיר תיבירב
תמרות וז תילכלכ -ורקמ תוינידמ .תחופ ןועריג יאוות יפ לע תעבקנה
.קשמה לש ותוביצי קוזיחל

יאוותהמ גרח 1999 לש הנושארה תיצחמב ימוקמה ןועריגה ,תאז םע
דצמ רקיעב העבנ וז הגירח .1999 תנשל ןועריגה דעי תא םאותה
תורשפאה לש ,השממתה אלש ,רתי תכרעהב תרבסומ איהו ,תוסנכהה
םימרוג .תואצוהה תבחרה תא הרשפיאש החנה - הייבגה תא קימעהל
םיריחמ תיילע ,תורבחה יחוור לש הדירי םה תוסנכהב רוגיפל םיפסונ
תללוכה הגירחה םוצמצ .תוליעפב היופצ יתלב הטאהו יוזחהמ הכומנ
היינשה תיצחמב תואצוהה םוצמצב הבר הדימב יולת 1999 תנש לכב
.ביצקתה לש ליגרה יתנועה יאוותל תיסחי

,היצלפניאל תויפיצב הדיריהו םיריחמה תיילע בצקב הטאהה תובקעב
ךשמב תיבירה תא לארשי קנב דירוה ,םיקוושב תואדווה-יא עקר לעו
םיזוחא 12-כ לש המרל דע ,זוחא תדוקנ 1.5 לש רבטצמ רועישב הפוקתה
תודוקנ 4 לש תרבטצמ האלעה רחאל תאז .(תיביטקפא ,םיזוחא 13-כ)
היילעהו ץוחה עבטמ קושב תויוחתפתהה לע הבוגתב 1998 רבמבונב זוחא
.תע התואב (םישדוח 12-ל) היצלפניאל תויפיצה לש תיתועמשמה
ובצייתה ,1999 תישארב ודרי ,1998 ףוס תארקל דואמ ולעש ,תויפיצה
ילוי עצמא דעו ,םיזוחא 5.5-כ לש המרב ,ינוי עצמא דע ,הפוקתה ךשמב
הנושארה תיצחמב הררשש וזל המוד המר - םיזוחא 4.5-כל דע ודרי ןה
יפ לעו תילנימונה תיבירה יפ לע תבשוחמה תילאירה תיבירה .1998 לש
הפוקתב עצוממב התייה ,ןוהה קושמ תורזגנה היצלפניאל תויפיצה
לש הנושארה תיצחמב תעצוממה התמרל המודב ,םיזוחא 7-כ תרקסנה
.1998

ןועריג לש םוצמצ לש יאוות לע הרימשו תיארחא תירטינומ תוינידמ
תתחפה לש גשיהה לע הרימשל תוינויח ןה רצותל תיסחי הלשממה
קשמה לש ותרזחו ,הסוסיבו םיריחמ תוביציל תוסנכתה ,היצלפניאה
יאוות .ותוניסחו ותוביצי תחטבה ךות ,אמייק-תב החימצ לש לולסמל
ירוביצה רוטקסה לש וקלח תנטקהל איבי הלשממה ןועריג לש דרוי
בוחה לקשמ לשו סמה לטנ לש ותנטקה תא רשפאי ,קשמה תוליעפב
,ביצקתה בכרה .יקסעה רוטקסה לש ותוליעפ לע לקיו ,רצותב ירוביצה
םיינויח ,ישונא ןוהבו תיסיפ תיתשתב תועקשהל תופידע ןתמ טרפבו
שומימ ךות ,קשמב החימצה שודיחל םיאנתה תריציב םייזכרמו
.ךוראה חווטב ולש החימצה לאיצנטופ


םיניינעה ןכות

1999 לש הנושארה תיצחמב םיריחמה תוחתפתה .2
זוחא 0.7-ב ןכרצל םיריחמה דדמ דרי 1999 לש הנושארה תיצחמב
דדמה הלע 1998 לש היינשה תיצחמבש רחאל תאז .(םייתנש םיחנומב)
רבמטפס םישדוחב הזכרתהש היילע - 3(םייתנש םיחנומב) םיזוחא 13-כב
.(
2 המרגאיד) לקשה לש ןיפילחה רעש לש דח תוחיפ התווילו רבמבונ דע
לש זוזיק הרקיעב תפקשמ תרקסנה הפוקתב םיריחמה תוחתפתה
4 לש תרבטצמ האלעה לע הבוגתו תמדוקה הנשה ףוסב תוגירחה תוילעה
לש וז הבוגת .הילא הוולתהש ילנימונה ףוסייה לעו תיבירב זוחא תודוקנ
םיריחמה תדיריבו קשמב תנתוממה תוליעפה ךשמהב הכמתנ םיריחמה
םע תבשייתמ 1999 לש הנושארה תיצחמב םיריחמה תוחתפתה .ל"וחב
הנושארה תיצחמב הררשש וזל המוד הביבסל היצלפניאה בצק תוסנכתה
תוילע ומגרות אל ,הטקננש תוינידמל תודוה ,יכ תדמלמו ,1998 לש
בצקב הצאהל 1998 לש היינשה תיצחמב תיסחי תוריהמה םיריחמה
םיריחמה דדמ דרי הנשה לש םינושארה םישדוחה תשולשב .היצלפניאה
1.1-ב הלע אוה (ינוי דע לירפא) הלש ינשה עיברבו ,םיזוחא 1.5-ב ןכרצל
1997 לש ןורחאה שילשהמ ,רתוי הכורא הפוקת לע תולכתסהב .םיזוחא
הלוכ הפוקתב עצוממה יתנשה היצלפניאה בצק יכ הלוע ,1999 ינוי דעו
,1998 ףוסב הריהמה םיריחמה תיילע תורמל .םיזוחא 5 דע 4-כ אוה
תא םג תללוכה ,1999 ינוי דעו 1998 רבמטפסמ תרבטצמה היילעה תניחב
בצק היה וז הפוקתב םג יכ הארמ ,1999 תישאר לש םיריחמה תודירי
.ךכל המוד םיריחמה תיילע

התנוש 1999 ראונימ לחהש םושמ ,תמלשומ הניא תופוקתה יתש ןיב האוושהה (3
(.1 הבית האר) .ןכרצל םיריחמה דדמב רוידה ףיעס לש הדידמה תטיש

ןיפילחה רעש לש הדחה היילעה לע וז הפוקתב םיריחמה לש םתבוגת
תאלעה בקע תמיוסמ הדימב הנקות איהו ,תיקלח ךא ,הריהמ התייה
יכ הרעשהה םע דחא הנקב הלוע הבוגתה לש התויקלח .ףוסייהו תיבירה
ינפמ ,שלחנ םיריחמה ייוניש ןיבל ןיפילחה רעשב םייוניש ןיב רשקה
לש תנתוממה תוליעפה תמר ינפמ ,ןיפילחה רעש לש תויתדונתה תורבגתה
רומאה רשקה תושלחיה לע .תירטינומה תוינידמה עקר לעו קשמה
:ילאיר תוחיפב אטבתמ ילנימונה תוחיפהש ךכל םינמיס םיעיבצמ
םישדוחב (ןכרצל םיריחמה דדמב) םיריחסה םירצומה יריחמ לש היילעה
.(3 המרגאיד) םיריחס אלה םירצומה לש וזמ הריהמ םינורחאה
יתנש בצקב (הלענהו השבלה אלל) םיריחסה יריחמ ולע 1998 רבמטפסמ
(רוידו תוקריו תוריפ אלל) םיריחס-אלה יריחמש דועב ,םיזוחא 8.9 לש
תואנובשחה יפ לע ,םילקשב) אוציה יריחמ ןיב סחיה .םיזוחא 6.4-ב ולע
היה ,ילאירה תוחיפל יזכרמ רוטקידניא אוהש ,רצותה יריחמל (תימואלה
הליבקמה הפוקתב רשאמ םיזוחא 3-כב הובג 1999 לש ןושארה עיברב
.המוד רועישב הלע רצותה יריחמל אוביה יריחמ ןיב סחיהו ,דקתשא
ןכרצל םיריחמה דדמב יונישה תאוושה תועצמאב ילאירה תוחיפה תניחב
ראונימ יכ הלעמ ןיפילחה רעשב יונישה תפסותב 4ל"וחב הז דדמב יונישל
יפ לע ,רבטצהש תוחיפה .םיזוחא 9-כ לש ילאיר תוחיפ רבטצה 1998
.המוד רועישב אוה 1997 תישארמ ,וז הדידמ

.1999 לש ןושארה עיברה דע - םינותנה (4

הדירי תרקסנה הנשה תיצחמב המשרנ רוידה לש יסחיה ריחמב
וליאו ,(םייתנש םיחנומב) םיזוחא 6-כב ודרי 5רוידה יריחמ - תיתועמשמ
םיפקשמה ,םיינוטיסה םיריחמה .זוחא 0.7-ב הלע רויד אלל דדמה
.זוחא 0.3-ב וז הפוקתב ולע ,היישעתה ירצומ לש םהיריחמ תא רקיעב

.ןלהל הביתב ואר הדידמה תטישב יונישל תוסחייתה (5

1 הבית
ןכרצל םיריחמה דדמב רוידה ףיעס תדידמ

רוידה יתוריש יריחמ לש הדידמה תטיש התנוש 1999 ראוניב
רבעב .ןכרצל םיריחמה דדמב רוידה ףיעסב םירייד תולעבב
התנווכ .תולעבב תורידה יריחמ רקס סיסב לע הז דדמ בשוח
תדידמ ידי לע רוידה יתוריש ךרע תא ףקשל השדחה הטישה לש
םידדמנ לעופב .תוכיא תווש תוריד לע יביטנרטלאה הרידה רכש
עבקנה הרידה רכש לש הניחב תועצמאב הז ףיעסב םייונישה
עצוממב שומיש השענ ,הדידמה תועט תא ןיטקהל ידכ .םישדח םיזוחב
יושע השדחה הטישל רבעמה .הרידה רכש תיילע לש ענ ישדוח-וד
לש ןיפילחה רעשב םייוניש ןיבש ,ידיימה חווטב ,רשקה תא קזחל
םירומאה ,הרידה רכשב םידדמנה םייונישה ןיבל רלודה לומ לקשה
לידגהל םג ןכלו ,תולעבב תורידה יריחמב םייונישה תא ףקשל
םירחאה םיביכרה ינש לש םבושיח תטיש .הז ףיעס לש תויתדונתה תא
אלל הרתונ - תורחאה תואצוהה דדמו הרידה רכש דדמ - רוידה ףיעסב
תואצוה רקס לע ןכרצל םיריחמה דדמ ססובמ 1999 תישארמ לחה .יוניש
דדמב רוידה ףיעס לש ולקשמ דרי ךכמ האצותכ .1997 תנשל החפשמה
.םיזוחא 21.4-ל םיזוחא 25.2-מ

םיפיעסו רוידה תא םיללוכ םניאש ,םיכונמה םידדמה לש םתיילע רועיש
שמשמו ,(הלענהו השבלה ,תוקריו תוריפ) תיתנוע תויתדונתב םינייפואמה
לש הנושארה תיצחמב היה ,היצלפניאה תביבסל תפסונ היצקידניא
יללכה דדמה לש הזמ יתדונת תוחפ ,הלש ןושארה עיברב טרפב ,הנשה
.1998 לש הנושארה תיצחמה תא ןייפאש הזל המודו ,(
4 המרגאיד)
,םיזוחא 2.6 דע לש (םייתנש) םירועישב ולא םידדמ ולע הנשה תישארמ
תא תמאותה וזל המוד היצלפניאה תביבס יכ הכרעהב םיכמות םה ךכבו
.םיזוחא 4 - 1999-ל היצלפניאה דעי


םיניינעה ןכות

םיריחמה תוחתפתהל םימרוגהו עקרה .3

היצלפניאה תביבס (1)
רבעב היצלפניאה לולסמ יבגל הכרעהה תא תנייצמ היצלפניאה תביבס
תוינידמה ןתניהבו ,םידחוימ םיעוזעז רדעהב - הבורקה הפוקתבו
םיעיפשמו רבעב ורצונש תוחוכה תא רקיעב תפקשמ איהו - תירטינומה
.םיריחמה תוילע לע

ןיבש בחרמב תוננובתה ידי לע וז הביבסל היצקידניא לבקל ןתינ
הפוקת יהוזש החנה ךותמ - םינורחאה םישדוחה 12-ב היצלפניאה
היצלפניאה לש תויסיסבה תומגמה לע דומלל ןתינ היפל רשא היד הכורא
תויזחתו ןוהה קושמ תורזגנה הנשל היצלפניאל תויפיצה ןיבל -
היופצה היצלפניאה יבגל הכרעהה תוקפסמה ,םיאזחה לש היצלפניאה
.(
5 המרגאיד)

איה 1999 לש הנושארה תיצחמב היצלפניאל תויפיצהו םיריחמה תדירי
םישדוחב תוגירחה םיריחמה תוילע לש יקלח זוזיק ךילהת הרקיעב
לע :היצלפניאה תביבסב יתועמשמ יוניש אלו 1998 רבמבונ דע רבמטפס
שילשהמ היצלפניאה בצק לע תולכתסהבו ,וניוצש םירוטקידניאה יפ
- הנשל םיזוחא 5 דע 4-כב הביבסה תעכ תכרעומ ,1997 לש ןורחאה
.1998 טסוגוא דע ררשש הזל המוד רועיש

רעשב הלולתה היילעה תובקעב ואב דקתשא תודחה םיריחמה תוילע
האצותכ םיימלועה םיקוושה תא ודקפש םיעוזעזה תאצות ,ןיפילחה
היסורב רבשמהו 1998 רבמטפס ףוסב LTCM רודיגה ןרק רבשממ
תיבירה לש תרבטצמה הדרוהה עקר לעו ,הנש התוא טסוגואב
,1998 רבוטקואב ןאישל ועיגה םיריחמה תוילע .טסוגוא דע תירטינומה
בצקב תיטננמרפ היילעל ןתכיפה תעינמל לארשי קנב לעפ רבמבונבו
.זוחא תודוקנ 4 לש רבטצמ רועישב תיבירה תאלעה ידי לע היצלפניאה
,םלועב םייסנניפה םיקוושב הררתשהש תיסחיה העיגרה םע דחי ,הז דעצ
,םיעוריאל המדקש וזל המוד המרב היצלפניאה תביבס תא רמשל חילצה
.ץוחה עבטמ קושב העיגר תגשהל עייסו

הפוקתב (ןוהה קושמ תורזגנה) תוינויצלפניאה תויפיצה תוחתפתה
8.5-כמ - הגרדהב ודרי ןה התליחתב :הדיחא התייה אל תרקסנה
ליבקמב .(3 המרגאיד) 1999 ראורבפב 5.5-ל דע 1998 רבמבונב םיזוחא
םיריחמ תדיריל םג םרתש רבד ,תועבטמה לס יפלכ לקשה רעש ףסוי
סראמ שדוחל דעו הנשה תישאר זאמ ףוסייה לש רבטצמה ורועיש .לעופב
תויפיצב תובצייתה הרכינ לירפאו סראמ םישדוחב .םיזוחא 5-כל עיגה
לכבש יפ לע ףא תאז ;הנותמ היילע ןהב המשרנ ףא יאמבו ,היצלפניאל
תורמלו ,תומדקומה תויזחתה ןמ ךומנ םיריחמה תיילע רועיש היה שדוח
,ינוי שדוח לש היינשה תיצחמב קר .ןיפילחה רעשב תיסחיה תוביציה
ןהו ,היצלפניאל תויפיצב הדירי הלחה ,יאמ שדוח דדמ םוסרפ רחאל
.(6 המרגאיד) םיזוחא 5 דע 4-כל ילויב ועיגה

לע .ןוכיס תיימרפ םג תוללוכ ןוהה קושמ תורזגנה היצלפניאל תויפיצה
,יוזחהמ הכומנ ףא התייהש לעופב םיריחמ תדיריו ,ןתוממ קשמ עקר
הפוקתב ןוהה קושמ תורזגנה תויפיצה לש תיסחי ההובגה ןתמר יכ ןכתיי
היצלפניאה תוחתפתה יבגל תואדווה-יא תורבגתהב הקלחב תרבסומ וז
ינש תאטבמ וז תואדו-יא .רצקה חווטב רקיעבו ,םינושה םיחווטב
רעש לש ותוחתפתה יבגל תואדו-יא אוה ןושארה .םייזכרמ םימרוג
ששח ןיידע שי 1998 יהלש לש םיעוריאה תובקעב יכ הארנ :ןיפילחה
ךות ,םיריחמ תוילע רורגתש ,לסה רעש לש הגירח תוחתפתהמ םיוסמ
ףא ,תאז .(4 המרגאיד) היצלפניאה תביבס לש היילעל ומגרותי ןהש ןוכיס
ףאו ,רבעב ומכ הקזח הניא םיריחמה לע ןיפילחה רעש תעפשה יכ הארנש
,התונימאו תירטינומה תוינידמה תבוגת עקר לע ,יכ 1998 ףוסב ררבתהש
תומגרתימ ןניא ןיפילחה רעש תיילע תובקעב תואבה םיריחמ תוילע
,םיאזחה לצא םג אוצמל ןתינ הז ששחל יוטיב .היצלפניאה בצקב היילעל
ךא ,הטמ יפלכ 1999 תנשל םהיתויזחת תא שדוח לכב ונכדע םנמאש
רבעמש הפוקתל םהיתויזחת תא וריתוה תרקסנה הפוקתה לש הבורב
:תילקסיפ תואדו-יא אוה ינשה םרוגה .יוניש אל טעמכ תירדנלקה הנשל
רורב המ ןמז הזמו ,םיסמ תייבג לש רתי ןדמוא ללכ 1999 תנשל ביצקתה
לש תיתועמשמ הגירחב הנשה םייתסת םינקתמ םידעצ רדעהב יכ
.2000 תנשל ןועריגה דעיב הדימע לע השקמה הגירח ,יביצקתה ןועריגה
לש היופצה תילקסיפה תוינידמה תא תוריהב יא תפפוא ,ךכ לע ףסונ
.השדחה הלשממה

-כל דע לסה רעש עיגה ובש ,סראמל דע הכשמנ תועבטמה לס רעש תדירי
.(7 המרגאיד) ןיפילחה רעש תעוצר לש ןותחתה לובגל לעמ םיזוחא 9.8
םיזוחא 2.7 - תיסחי הובג רועישב לסה רעש הלע ,ופוסב רקיעב ,לירפאב
תיילעל ואיבה ,תיביצקתה תואדווה-יא תורבגתה םע דחי ,וז היילעו -
הזזוקש היילע ,יאמ שדוחב ןוהה קושמ תורזגנה היצלפניאל תויפיצה
השיחממ וז תוחתפתה .ןיפילחה רעש לש ותובצייתהו ותדירי רחאל ,ינויב
תויתדונת תפקשמ אלא ,תיטננמרפ חרכהב הניא ןיפילחה רעש תיילע יכ
.תלבגומ םיריחמה לע התעפשה ךכיפלו - רבעל דוגינב - רעשה לש
תורזגנה היצלפניאל תויפיצה תוחתפתה ןיב רעפה טלב תרקסנה הפוקתב
לש תוליבקמה תויזחתה ןיבל םיאבה םישדוחה 12-ל ןוהה קושמ
ןתמרמ ותחפו וכלה תויפיצהש דועב .(8 המרגאיד) םייעוצקמה םיאזחה
.טעמב ךא תרקסנה הפוקתה ךשמב תויזחתה ונוש ,1998 ףוסב ההובגה
ודרוה ןה ,1998 לש םינורחאה םישדוחב דואמ ולעוה תויזחתהש רחאל
דע ,תיטיא היילע תמגמב ויה ןה זאמ .1999 ראוניב עצוממב םיזוחא 5-כל
,תפקשמה ,תיסחי ההובג תונוש ךות תאזו ,יאמ שדוחב םיזוחא 5.5-ל
הפירח היילעל (הנטק םנמא) תורבתסהו תינויצלפניא תואדו-יא ,רומאכ
היהש ,יאמ שדוח דדמ םוסרפ רחאל קר .םיאזחה תעדל ןיפילחה רעש לש
תויזחתב הטמ יפלכ ןוכדע םשרנ ,הז שדוחל תויזחתהמ ךומנ אוה ףא
.םיזוחא 4.6-ל ודרוה ןה ילויבו ,םיזוחא 5-כ לש המרל ,הנשל
תוהובג תרקסנה הפוקתה ךלהמב ויה םישדוח 12-ל תויזחתה ,רומאכ
םישדוחה ללוכ ,1999 תנשל תויזחתה ,תאז תמועל .היצלפניאה דעימ
תוכרעהו ,ותחפוהו וכלה ,םיריחמה ודרי םהב רשאו ,ופלח רבכש
תוחפב םכתסת 1999 תנשב םיריחמה תיילע יכ ןה ינוי שדוחב םיאזחה
תירדנלקה הנשל היצלפניאה תיזחת ןיבש רעפה תועמשמ .םיזוחא 3-מ
הנושארה תיצחמב םיריחמה תודיריש איה םישדוח 12-ל תויזחתה ןיבל
.1998 ףוס לש םיריחמה תוילעל זוזיק תווהמו תוינמז ןה 1999 לש

םייסנניפה םיסכנהו תירטינומה תוינידמה (2)
תירטינומה תוינידמה (א)
םיזוחא 4 לש רבטצמ רועישב 1998 רבמבונ שדוחב תיבירה תאלעה
היצלפניאה דעי תגשהל לארשי קנב לש ותוביוחמ תא שדחמ השיגדה
4 לש דעיה תביבסל היצלפניאה בצק תרזחהל העייסו ,הלשממה העבקש
,ץוחה עבטמ קושב תוברעתהה יא תייגטרטסא .1999 תנשל םיזוחא
תא הריבגה ,קושה תוחוכ ידי לע עבקיהל ןיפילחה רעשל הרשפאש
:תירטינומה תוינידמה לש תויביטקפאה

יכ הלוע ץוחה עבטמ קושב תוברעתהה יאו תיבירה תאלעה תובקעב (א
ןוויכב םייוניש ידי לע זזקתהל םילוכי ,לסב הלעמ יפלכ םיפירח םייוניש   
וטיי ,םיריחמ תמאתהב תוכורכה תוילעה ןתניהב יכ ןכתיי ךכיפל .ךופהה   
הבוגתב רבודמשכ ,הלא תומאתהב רבעב רשאמ רתוי ןיתמהל םינרציה   
תוילעבש היצרניאה תא םצמציש רבד - ןיפילחה רעשב םייוניש לע   
.םיריחמה   

רעש ינוכיסל תועדומה תא הריבגמ תוברעתהה יא תייגטרטסא (ב
תוליעפב םימולגה םינוכיסה לש רתוי ןוכנ רוחמתל תמרותו ,ןיפילחה   
קשמה לש תועיגפה תנטקהל תמרות וז השיג .ץוחה עבטמ קושב   
םייזכרמ םיקנב לש םנויסינ םע תבשייתמו ,םיינוציח םייסנניפ םיעוזעזל   
תוינידמה לש תוליעיב תמגופ ,הליעי הניא תוברעתה ויפלש ,םלועב   
.םייסנניפ םירבשמל תובר םימעפ הליבוהו ,תירטינומה   

לש תיביטקפאה תילנימונה תיבירה תא ואיבה רבמבונב תיבירה תואלעה
ראורבפ דע הניעב הרתונ וז המרו ,םיזוחא 14.5 לש המרל לארשי קנב
תוגירחה םיריחמה תוילע יכ חיטבהל התייה התרטמש ,וז תוינידמ .1999
תויפיצה תדיריל המרת ,ימעפ-דח עוריא ויהי ןכא 1998 ףוס לש
,לארשי קנב לש היופצה תילאירה תיבירה תיילעל האיבהו היצלפניאל
תביבס יכ הכרעהה תוקזחתה םע .םיזוחא 8.6-ל ראורבפב העיגה איהו
עקר לעו ,1998 טסוגוא דע הררשש המרל תרזוחו תכלוה היצלפניאה
לכב זוחאה תיצחמב תיבירה הדרוה ,הנשה תליחתב םיריחמה תודירי
(תיביטקפא) םיזוחא 12.9 לש המרל דע יאמ דע סראמ םישדוחהמ דחא
.(9 המרגאיד) יאמב

רחאל טקניתש תילקסיפה תוינידמה יבגל תואדווה-יא תורבגתה
רעש ןוכיס לש היילע ךות ל"וח םע תויבירה ירעפ תומצמטצהו ,תוריחבה
,ןיפילחה רעש תיילעלו ץוח עבטמל שוקיבה תורבגתהל ומרת ,ןיפילחה
.יאמ שדוחב ןוהה קושמ תורזגנה היצלפניאל תויפיצה תיילעל ןכו
םיזוחא 5.7-ל הז שדוחב הדרי לארשי קנב לש היופצה תילאירה תיבירה
יוניש אלל תאזו ,תויפיצה תדירי לשב ,םיזוחא 6.5-ל ינוי שדוחב התלעו
.לארשי קנב תיבירב

יזרכמ אוה לארשי קנב ידי לע תירטינומה תיבירה לוהינל יזכרמה ילכה
זזקמ םתועצמאבש ,לארשי קנבב םיקנבה לש בוצק ןמזל תונודקיפה
הפוקתה ךלהמב ולדג תונודקיפה .ףסכה סיסבב םייונישה תא קנבה
לש םלודיג .ינויב 43.1-ל ראוניב ח"ש ידראילימ 40.3-כמ ,תרקסנה
תמורתש דועב ,םהילע תיבירה ימולשתמ רקיעב עבונ ולא תונודקיפ
.הטעומ איה תונודקיפה לודיגל הלשממה לש המרזהה

ןוהה קושמ םירוטקידניא (ב)
תירטינומה תוינידמה תוליעפל

היצלפניאה דעי תגשהל תשרדנה תוינידמהו היצלפניאה תביבס תכרעה
םירחא םירוטקידניא לע םג ,תוינויצלפניאה תויפיצה לע דבלמ ,תכמסנ
לע - םולשתה יעצמא רקיעבו - םיירטינומה םיפרצימה לע ,ןוהה קושמ
לש ילאירה בצמבו תילקסיפה תוינידמב ,םיסכנה יקושב תויוחתפתהה
ןיפילחה רעש םה ןובשחב םיאבומה םיפסונ םיבושח םימרוג .קשמה
.ןוהה תועונתו

ןוהה קושמ םירוטקידניא .1
תילאירה תיבירה אוה םיירטינומה םיאנתה תניחבל בושח רוטקידניא
תילנימונה תיבירה לש בוליש איהש ,לארשי קנב תורוקמ לע היופצה
תיביר לע תוביגמה היצלפניאל תויפיצה לשו ,לארשי קנב ידי לע תעבקנה
.דועו הלטבאה רועיש ,תילקסיפה תוינידמה - םירחא םימרוג לעו וז
,םיזוחא 7.3 לע עצוממב הדמעו וז תיביר התלע תרקסנה הפוקתה ךלהמב
,תאטבמ וז היילע .1998 לש היינשה תיצחמב עצוממב םיזוחא 6-כ תמועל
.וראותש תוביסנה חכונל השרדנש ,ירטינומה ןוסירה תרבגה תא ,רומאכ
הביצי וז תיביר התייה הנשה לש םינושארה םישדוחה תעברא ךשמב
לע הדמע איה - תרקסנה הפוקתה ףוס - ינויבו ,תיסחי ההובג המרב
.םיזוחא 6.5-כ

תויבירה רעפ - תרחא תיווזמ ליעל תויצקידניאה תצובק לע ןנובתהל ןתינ
דחמ ,הנשל ם"קמה לע תיבירהו לארשי קנב לש תימויה תיבירה ןיב
רעפשכ .ךדיאמ ,תודומצ בוח תורגיא לע תילאירה האושתהו ,אסיג
,תילנימונה תיבירה תדרוהל תויפיצ איה תועמשמה יבויח תואושתה
ןקתל ידכ שרדנש ירטינומ ןוסיר ררוש קשמב רשאכ (ללכ ךרדב) תורצונה
לע האושתה תיילע םג .דעיה תא םאותה היצלפניאה יאוותמ הגירח
תלעופ ,קשמב תילאירה תיבירה תיילע השוריפש ,תודומצ בוח תורגיא
10 המרגאידב .היצלפניאה בצק תטאהלו םיימוקמה םישוקיבה ןוסירל
רועישו (הנשל תיבירה תוחפ לארשי קנב תיביר) תואושתה רעפ םיגצומ
ילילש רשק שי יכ תוארל ןתינו ,ינועבר עצוממב ,לעופב היצלפניאה
תיבירהמ ההובג רצק ןמזל תיבירהו ,ירטינומה ןוסירה רבוגשכ :םהיניב
ןוסירה לדג ובש ,1999 לש ןושארה עיברב .היצלפניאה בצק דרוי ,הנשל
.םיריחמה ,רומאכ ,ודרי ,ירטינומ

היצלפניאה תמרמ תועפשומ לארשי קנב ידי לע תיבירב יונישל תויפיצה
1998 רבמבונ זאמ יכ הלוע 11 המרגאידמ .היצלפניאה דעי תמועל לעופב
לככ ,אטבמה רבד ,לארשי קנב תיבירמ הכומנ הנשל תילנימונה תיבירה
(ןוהה קושמ תורזגנה) תויפיצה ,תאז םע ;תיבירה תדיריל תויפיצ ,הארנה
-יא תיילעב ץוענ וז העפותל רבסהה יכ ןכתיי .היצלפניאה דעימ תוהובג
ןהש יפכ תויפיצבש ךכ ,היצלפניאה תמגמו ןיפילחה רעש יבגל תואדווה
,רבעב רשאמ רתוי ההובג ןוכיס תיימרפ המולג ןוהה קושמ תודדמנ
עקר לע תאז ;ץוח עבטמ תויצפוא לע ןוכיסה תיימרפ תיילעל המודב
עיברב םיריחמה תיילע בצקבו ןיפילחה רעשב תוגירחה תויוחתפתהה
.1998 לש ןורחאה

הבר הדימב אטבמ תודומצ בוח תורגיאב ןוידפל-תואושתה םוקע עופיש
טעמ ילילש היה הז םוקע עופיש .קשמב תילאירה תיבירב יונישל תויפיצ
תיבירה תדיריל תויפיצ ,הארנה לככ ,ףקישו ,תמדוקה הנשה ףוסב
ךות הז םוקע חטתשה 1999 לש הנושארה תיצחמה ךלהמב .תילאירה
םייונישה רקיע .וכרוא לכל םיזוחא 4.9 לע דמע אוה יאמ שדוחבו ,ותדירי
תדירי תא תאטבמ םוקעה תוחטתשהו ,רצקה חווטב םה הז םוקעב
ועופישו ,בוש הלוע םוקעה יכ הארנ ינויב .רצקה חווטב תילאירה תיבירה
.(12 המרגאיד) ילילש תויהל בש

ןושארה עיברב ,ןוהה קושמ תורזגנה הנשל היצלפניאל תויפיצה תדירי
.רתוי םיכורא םיחווטל תויפיצה לש הליבקמ הדיריב התוול 1999 לש
רבמבונב םיזוחא 6 ידכ דע ועיגהו ולעש ,תישילשה הנשל תויפיצה
תוהובג ןה תאז םע .הנשה סראמב םיזוחא 4.9-ל דע ודריו ובש ,דקתשא
רבשמה תוצרפתה ינפל - םיזוחא 3.6 - דקתשא ילויב רשאמ רתוי
.היסורב יסנניפה

םיירטינומה םיפרצימה .2
ףרצימל הבר תובישח תסחוימ ,םינושה םיירטינומה םיפרצימה ןיבמ
היצלפניאה בצק לע תקהבומה ותעפשה ינפמ ,(M1) םולשתה יעצמא
ץחל תרצוי ורובע שוקיבה לודיג לע הלועה רועישב ותובחרתה .ידיתעה
.םיעיבר השולש דע םיינש לש רוגיפב יוטיב ידיל אבה ,םיריחמ תיילעל
אוה .(13 המרגאיד) לארשי קנב תיבירמ תעפשומ הז ףרצימ תוחתפתה
בצקמ הובגה רועיש ,םיזוחא 12-ב םינורחאה םישדוחה 12-ב לדג
ןכו (רתויה לכל) םיזוחא 4 לש היצלפניא דעי םאותה ילנימונה החימצה
םידחה םייונישה עקר לע ,תאז םע .2000 תנשל יוזחה החימצה בצק
רוריבב קיסהל ןתינ אל ,הנורחאה הנשב תויבירהו םיריחמה תיילע בצקב
.ינויצלפניא ץחל וז תוחתפתהב ןומט יכ

אוה (M2) םידומצ-אלה םיילקשה תונודקיפה ףרצימ לש ובכרה
,ולא תונודקיפ תיברמ .םיירטינומה םיפרצימה םוחתב ףסונ רוטקידניא
3 דע לש חווטל םיסכנב תקזחומ ,תונורחאה םינשב דואמ ולדגש
ףוסב היצלפניאה בצק יבגל תואדווה-יא תורבגתה תובקעב .םישדוח
זאמ םלוא ,ראוניב םיזוחא 80.3-כל דע הלא םיסכנ לש םקלח הלע 1998
.יאמב םיזוחא 78.9 דע - דריו ךלה אוה

הנתשה אל - םיזוחא 20-כ - רוביצה לש םיסכנה קיתב M2 לש ולקשמ
תוגירחה תויוחתפתהה תובקעב אל טרפבו ,הנורחאה הנשב תיתוהמ
ךילהתב רוביצה לש םיוסמ ןומא לע העיבצמ וז תוביצי .1998 ףוסב
ןיידע םיכוראה םיחווטל תונודקיפה לש םלקשמ תאז םע .היצלפניאסידה
.תיסחי ךומנ

םיסכנה יקוש .3
ן"לדנה קוש םה םיריחמה לע םתעפשה תניחבמ םיבושחה םיסכנה יקוש
ן"לדנה קוש היה תרקסנה הפוקתב .תוינמה קושו (םירחא םינבמו תוריד)
תדיריבו תורידה יריחמ לש הלק הדיריב ףקתשה רבדהו ,תיסחי ןתוממ
תיצחמה ךלהמב תוינמה יריחמ ולע תאז דגנכ .תורידב תואקסעה ףקיה
3-ב ולע םה 1998 תנשבש רחאל ,םיזוחא 40-כב 1999 לש הנושארה
הוולמה ,תוינמה קושב תכשמתמו הריהמ היילע ךשמה .דבלב םיזוחא
םיצחל ,שוכרה תעפשה תועצמאב ,רוציל לולע ,ן"לדנה קושב הצאהב
.דיתעב םיינויצלפניא

העפשוהו ,קשמב תנתוממה תוליעפה עקר לע תטלוב תוינמה יריחמ תיילע
תואיגה ךשמהמו ,םלועב יסנניפה רבשמהמ האיציהמ ראשה ןיב
תיילעלו ,קשמל ןוהה תועונת לש ןלודיגל ולעפש ,תוליבומה תוסרובב
ץחל תריצי ךות ,תילארשיה הסרובב םירז םיעיקשמ לש תועקשהה
רקיעב הזכרתה תוינמה יריחמ תיילע .לקשה לע ןיפילחה רעשב ףוסייל
הנותמ היילעה התייה תוינמה רתיבש דועב ,תולודגה תורבחה לש תוינמב
.םיזוחא 27-כ - רתוי

2 הבית
רוביצה ידיבש םיילקשה םיסכנה תוחתפתה
היצלפניאה תדרוה ךילהת רואל

תתחפהב תדקמתמה תירטינומ תוינידמ לש רושע טעמכ רחאל
לש םלקשמ עיגה ,היצלפניא ידעי לש רטשמ תרגסמב ,היצלפניאה
26-כל דע רוביצה לש םיסכנה קיתב םידומצ-אלה םיילקשה םיסכנה
,ראשה ןיב ,םרת וז תוחתפתהל .1986-ב םיזוחא 6-כ תמועל ,םיזוחא
הלשממה לש ןוהה סויגב תודומצ -אלה בוחה תורגיא לש לודגה ןקלח
רה" םיתיעל הלא םיסכנ םינוכמ ,םפקיה לשב .תונורחאה םינשב
העפות אוה םיסכנה קיתב דומצ-אלה ביכרה לש לודיגהש ףא ."םילקשה
,היצלפניאסיד לש םיחלצומ םיכילהת ורבעש םיבר םיקשמב העודי
הב םיאורה שיו ,הגאד לארשיב םימיוסמ םיגוחב תררועמ וז תוחתפתה
ביכרש יפ לע ףא תאז .תוביציה לע םייאמה ,"ןוזיא רסוח"ל תודע
ךשמב לדג םידומצ-אלה םיילקשה םיסכנה ךסב םיכוראה תונודקיפה
.קיתב ליזנה ביכרה לש ולקשמ תדירי ךות ,ןמזה

רשא ,ל"וח םע תויבירה ירעפ לש םתריגס ךילהת יכ םינעוט הלא םיגוחב
עריאש יפכ - םיכומנ םירועישל סנכתת היצלפניאהש הדימב רשפאתי
,"ןוזיא רסוח" ינפמ לארשיב יתייעב אוה - םיבר םייברעמ םיקשמב
לודיגבו ,אסיג דחמ םיילקשה םיסכנה לש לודגה םפקיהב אטבתמה
יארשאה ךסב ץוח עבטמב יארשאה ביכר ;ךדיאמ ץוח עבטמב יארשאה
דע 1994-ב םיזוחא 23-כמ - תונורחאה םינשב תרכינ הדימב לדג יאקנבה
תויבירה ירעפ תומצמטצה .1999 לש הנושארה תיצחמב םיזוחא 36-כל
ץוח עבטמב יארשאה לש תויביטקרטאה תא ןיטקהל היושע ל"וח םע
ביכר לש ולודיגל איבהל היושע איה ליבקמבו ,ותודפל ץירמת רוצילו
םיימצעה ויתורוקמ ,הנעטה יפ לע .רוביצה לש םיסכנה קיתב ץוחה עבטמ
םורגי אוהו ,הז שוקיב לע תונעל ידכ םהב ןיא יטרפה רוטקסה לש
םיהובג היצלפניא יבצקל הנשולגתש ,ןיפילחה רעש לש תודח תוילעל
לולע ףא ,1998 רבוטקואב שחרתהש הזל המודב ,ינוציח עוזעז .רתוי
יפ לע ,עונמל ןתינ הלאה תוכלשהה תא ;ןיפילחה רעש תבוגת תא ףירחהל
קנב ידי לע רוביצל ץוח עבטמ תורתי תריכמ תועצמאב קר ,הנעטה
.תיבירב תיתועמשמ האלעה וא ,לארשי

- ץוחה עבטמ קושב לארשי קנב ברעתה ובש ,רבעב בצמל דוגינב ,םרב
רעשו ,הז קושב ברעתהל אל איה קנבה לש היגטרטסאהשכ ,םויכ
,דוינה תעוצר לש היתולובג תרגסמב בחר םוחתב עונל ישפוח ןיפילחה
ףאו ,חרכהב דימתי אל ילנימונ תוחיפו ,רתוי הלודג רעשה לש תויתדונתה
םייוניש לש םתעפשהש ריבס ןכל .ילנימונ ףוסיי רצוויי וירחאש ןכתיי
היהת היצלפניאל תויפיצה לעו םיריחמה תוחתפתה לע ןיפילחה רעשב
ןטק ,תירטינומה תוינידמה לש התונימא חכונל ,הז בצמב .רתוי השלח
,ץוחה עבטמ קושב תויושחרתהל לארשי קנב לש הבוגתב ךרוצה
,דועו תאז .תימוקמה תיבירה תתחפה לש ךילהתה ךשמה רשפאתיו
םינוכיסה יבגל ותכרעה תא תוועל הלולע רוביצל ץוח עבטמ תריכמ
.הז קוש לש ותוליעיב עוגפלו ץוחה עבטמ קושב םימולגה

לוכי ,תונורחאה םינשב ול םידע ונאש יפכ ,קשמל ץוח יבשות לש ןוה אובי
ינוכיסל הפישח ינפמ תונגה תשיכר ךרוצל שרדנה סיסבה סכנ תא קפסל
ךסב ץוח עבטמב יארשאה לש וקלח םוצמצ תא רשפאל וא ,ןיפילחה רעש
הז יארשא לש ולקשמ יושע ךוראה חווטב .רוביצה לש ויתויובייחתה
ימוקמ עבטמב יארשאה לש ותובחרתהמו קשמה תחימצמ האצותכ תדרל
.ץוח עבטמב יארשאה לש הזמ ריהמ בצקב

יכורא םידעיה תא תמאותה תילקסיפהו תירטינומה תוינידמה ךשמה
לש התחפהה ךילהת לע לקי ,תונורחאה םינשב הטקננש יפכ ,חווטה
תונידמב םילבוקמה םירועישל היצלפניאה תוסנכתהל הוולתיש ,תיבירה
.םיינוציח םיעוזעזל ךילהתה לש ותועיגפ תא ןיטקיו ,ברעמה


םיניינעה ןכות

ןוהה תועונתו ץוחה עבטמ קוש (3)
םלועב תויוחתפתהה .א
תא ריעסהש יסנניפה רבשמה ,ורקיעב ,גפ 1999 לש הנושארה תיצחמב
תובקעב הרצונש יארשאה תקוצמ .1998 לש היינשה תיצחמב םלועה
םיקשמה לש הנידמה ינוכיסב הדירי ךות ,דואמ התחפ הז רבשמ
םינייפואמ הפוריאבו ב"הראב תוינמה יקוש .(14 המרגאיד) םיררועתמה
םיקשמב תוסרובהמ קלחב תוששואתה תרכינ ןכו ,(15 המרגאיד) תואיגב
תורבתסהה ידדמו ,הנידמ ינוכיס לש םינושה םידדמה םג .םיררועתמה
לש ךילהת לע םיעיבצמ םיררועתמה םיקשמה לש םייסנניפ םירבשמל
ברע לש וזמ ההובג םתמר יכ ףא ,1999 לש הנושארה תיצחמב רכינ רופיש
םיקשמל םיחתופמה םיקשמהמ ןוהה תמירז םג יכ הארנ .רבשמה
לע תועיבצמ עבטמה ןרק תויזחתו ,תמיוסמ הדימב הרבג םיררועתמה
ילאירה דצב ,תאז םע .2000 תנשב רבכ הלא תועונתב תרכינ היילע
תובחרתהב אטבתמ רבדהו ,רתוי תכשוממ איה םלועב רבשמה תעפשה
.ימלועה רחסה ףקיה לש תיטיא

ץוחה עבטמ קוש .ב
רבד ,ילארשיה קשמב םג הרכינ ימלועה יסנניפה רבשמה תוגגופתה
האצותכ םלועה לא ותוחיתפ תבחרה םע םג ותוניסח לע דיעמה
יוטיב ידיל האב וז תוחתפתה .ץוח עבטמ לע חוקיפב היצזילרבילהמ
ןוכיס לש הדיריב ,ןיפילחה רעש לש ףוסיי ךות ץוחה עבטמ קושב העיגרב
:קשמל ץוח יבשות לש ןוהה תועונת לש ההובגה המרבו ,הנידמה
לקשה לש ןיפילחה רעש תחופ ,ימלועה רבשמה תובקעב :ןיפילחה רעש
תיבירה תאלעה .(7 המרגאיד) רכינ רועישב 1998 רבוטקואב רלודה יפלכ
ואטבתה םלועב םייסנניפה םיקוושב תוששואתההו לארשי קנב ידי לע
דע םיזוחא 10-כ לש רועישב ןיפילחה רעשב ךשמתמו יתגרדה ףוסייב
השולשכב הלע רעשהו ,יונישה ןוויכ ךפהתה לירפאב .סראמ שדוח
תיבירה תדרוה לע הזרכהה םע דבב דב הלע ןיפילחה רעש .םיזוחא
תורבגתה עקר לע תאז ;ל"וח םע תיבירה ירעפ תא המצמצש ,תירטינומה
יאמ ךלהמב הלוכ הזזוק וז היילע .תוריחבה ברע תיטילופה תואדווה-יא
תיצחמב הדח הדירי הדרי ןיפילחה רעש לש תויתדונתה םג .ינויו
תיברמ ךשמב תיסחי רצ חווטב רחסנ רלודה רעשו ,הנשה לש הנושארה
ןקתה תייטסב םג יוטיב ידיל האב ץוחה עבטמ קושב העיגרה .הפוקתה
.(16 המרגאיד) לארשי קנב לש ח"טמ/לקש תויצפוא לע הימרפב המולגה
ןוכיסל תועדומה תא ולידגה 1998 ףוסב ןיפילחה רעשב םידחה םייונישה
.םירזגנה םירישכמב תוליעפה הבחרתה ךכמ האצותכו ,ןיפילחה רעש
ןיב רעפב רתיה ןיב תאטבתמה ,הנידמה ןוכיס תיימרפ :הנידמה ןוכיס
ב"הראב תורחסנה םינש 3-ל לארשי תנידמ לש בוחה תורגיא תואושת
הנושארה תיצחמב הדרי ,ב"הרא תלשממ לש בוחה תורגיא תאושת ןיבל
.(17 המרגאיד) ינויב זוחאכל ראוניב םיזוחא 1.25 לש המרמ 1999 לש
התלעה יאמ שדוחבו ,רופיש םשרנ םיילמרופה יארשאה יגורידב םג
גוריד תא (םלועב הלדוגב תישילשה) FITCH-IBCA גורידה תרבח
תמדוקה גורידה תמר התוא לע הרימש ךות) לארשי לש רצקה יארשאה
קושב בוח תורגיא הלשממה הסייג ינוי שדוחב .(ךוראה יארשאה לש
.קשמה לש םייקה בוחה תרתי ומכ ,A - המרב הגרוד וז הקפנהו ,וריאה
לעמ זוחאכ לש רעפב העצוב איהו ,רכינ שוקיב ףדוע םשרנ וז הקפנהל
.6תפרצ תלשממ לש בוחה תורגיא תיביר

BENCH MARK -ה תא תווהמ (DAT) וריאה קושב תפרצ תלשממ לש בוחה תורגיא (6
.וב דבכה ןלקשמ בקע ,הז קושב תוקפנה תאוושהל לבוקמה

קשמה לא ןוהה תועונת .ג
- ןוהה תועונת לש ןוויכה ךופיהב תנייפואמ 1999 לש הנושארה תיצחמה
ךסב ןוה אוצי תמועל םירלוד ידראילימ 1.4-כ לש ףקיהב קשמל ןוה אובי
תועונתב םשרנ יונישה רקיע .1998 לש היינשה תיצחמב דראילימ 0.8
.לארשי יבשות לש ןוהה

ופקיה לדג 1999 לש הנושארה תיצחמב לארשי יבשות לש ןוהה תועונת
(ל"וחמ תורישיו םיימוקמ םיקנבמ) לארשי יבשותל ץוח עבטמב יארשאה לש
,דואמ ההובג תויזוכירב ןייפוא וז הפוקתב יארשאה םרז .(18 המרגאיד)
םשל תורבח לש ןטק רפסמ ידי לע חקלנש ךורא ןמזל יארשא ותיברמו
ליפורפ .תויתשתב תועקשהו (ףונימ) תורבח תשיכר לש תואקסע ןומימ
ותיברמ התייה ןהבש ,תומדוק םינש לש הזמ דואמ הנוש הנשה יארשאה
תומדוק םינשב ורוזיפ םג .םיפטוש םישומיש ןומימל הדעונו רצק ןמזל
םינוש םיפנעב דואמ תובר תורבח ידי לע חקלנ אוה :רתוי לודג היה
המגמה ךא ,1998-ב רבכ ןוטקל לחה יארשאה רוזיפ .תובר תואקסעלו
ראשנ קשמב יארשאה ךסב ץוח עבטמב יארשאה לקשמ .1999-ב המצעתה
רחאל תאזו ,1998 עצמא תמרל בורק ,1999 לש הנושארה תיצחמב ביצי
תורבחה ןיב יארשאה תוגלפתה חותינ .ולקשמ תיילע לש םינש רפסמ
יארשא ןועריפ לש ךילהת חתפתה 1998 רבמטפס שדוחמ לחה יכ דמלמ
םג תונטקה תורבחב ךשמנש ךילהת ,לארשי יבשות ידי לע וטנ
ןוכיס לש היילעו תיבירה ירעפ תומצמטצה עקר לע ,1999 ךלהמב
תורבחה ןמ תודחא קר ,תאז תמועל .(18 המרגאיד) וז הפוקתב יארשאה
רפסמב ץוח עבטמב יארשאה תא 1998 רבמצדמ לחה ולידגה תולודגה
.1999-ב הז יארשא לדג ךכמ האצותכו ,תולודג תואקסע לש ןטק
עפשומה ,ךורא ןמזל יארשא רקיעב ,רומאכ ,אוה הלא תורבחל יארשאה
לש תיפנעה תוגלפתהה תניחב .רצק ןמזל תויבירה ירעפמ תוחפ
תומדוק םינשבש) היינבה ףנעל יארשאב הדירי לע העיבצמ יארשאה
תיעבטמה תוגלפתהה תניחב .(ןיפילחה רעשב תוחיפל ותפישח הלדג
הדירי ךות) ירלודה יארשאה לקשמב היילע לע העיבצמ יארשאה לש
תיבירה בקע רבעב ףדעוהש םיירציווש םיקנרפב יארשאה לקשמב
.(ןיפילחה רעש ןוכיסמ תומלעתה ךות ,הכומנה תילנימונה

,(ל"וחבו ץראב) ץוח עבטמב תונודקיפה תריבצ ךילהת םג ךשמנ 1999-ב
רקיעו ,1998 לש היינשה תיצחמב רשאמ רתוי הכומנ המצועב יכ ףא
.יקסעה רוטקסב םשרנ הריבצה
דגנכ תונגה תשיכרב לודיגהו תונודקיפהו יארשאה קיתב םייונישה
יקסעה רוטקסה תפישח לש תכשמתמ הדיריב ואטבתה ןיפילחה רעש ינוכיס
שדוחב קושב רבשמה ץורפ םע לחהש ךילהת ,ןיפילחה רעשב תוחיפל
תורמל ,וז הפישח הרתונ תאז םע .לירפאל דע ךשמנו ,1998 רבוטקוא
תדדמנ יקסעה רוטקסה תפישח .(19 המרגאיד) תיסחי ההובג ,התדירי
הדלות הרקיעו ,ץוח עבטמב םיסכנה לע ץוח עבטמב תויובייחתהה ףדועכ
תיבירה ירעפ עקר לע - יקסעה רוטקסל ץוח עבטמב יארשאה תלדגה לש
לש יופצה תוחיפה יכ יקסעה רוטקסה תכרעהו 1994 ףוסמ קשמב וררשש
ןוכיס תכרעה תא לידגה רבוטקואב רבשמה .הז רעפמ ךומנ ןיפילחה רעש
.הפישחה תנטקה לש ךילהתל איבהו ןיפילחה רעש

קשמב ץוח יבשות לש תועקשהב ץוח יבשות לש ןוהה תועונת
.1998 תנשב םהיתועקשה תמועל יתוהמ יוניש לח אל (20 המרגאיד)
,ל"וחב תוילארשי תורבח לש תוקפנהה לודיגב אטבתמ יונישה רקיע
.1998 לש היינשה תיצחמב הלא תוקפנה לש תטלחומ טעמכ הריצע תמועל
תונטק תורבח לש תוקפנהה קוש עקר לע הז יוניש תוארל שיש הארנ
היינשה תיצחמב תוקפנהה לש הדח הדירי :המוד ךילהת רבעש ,ב"הראב
.1999 לש הנושארה תיצחמב ןשודיחו 1998 לש

ןלדוגב תומוד 1999 לש הנושארה תיצחמב קשמב תורישיה תועקשהה
תיצחמב רשאמ תיתועמשמ תולודגו 1998 לש היינשה תיצחמב תועקשהל
.7ההובג תויתדונתבו ההובג תויזוכירב ןייפואמ הז ףיעס .הליבקמה
לש היינשה תיצחמה תמרל המוד המרב םישומימ ומשרנ ינשמה קושב
ךרע תוריינ ןהו ביבא לתב םירחסנה ךרע תוריינ ןה ללוכ הז קוש .1998
לתב הסרובב וליאו ,םישומימ ומשרנ ל"וחב תוסרובב .ל"וחב םירחסנה
יריחמ לש היילע םע דחי תאז ;ץוח יבשות לש תועקשהה ולדג ביבא
.(21 המרגאיד) רחסמה ירוזחמ לשו תוינמה

ןיב תואקסעמ עבונ (םירלוד ינוילימ 400-כ) תורישיה תועקשהה לש ןלודיגמ קלח (7
- םירישיל םייסנניפ םיעיקשממ תוילארשי תורבח לש תוינמ תרבעה - ץוח יבשות
.ינשמה קושב תויסנניפה תועקשהה ליבקמב ונטק ךכיפלו

תילקסיפה תוינידמה (4)

קלחכ ,תחופו ךלוה ןועריג דעיב דומעל הלשממה תשרדנ 1992-מ לחה
תאז .ירוביצה בוחהו ןועריגה םוצמצל הלשממה לש חווט ךורא דעימ
םללכבו ,םיילכלכ םירבשמ לש םתוחתפתהל ןוכיסה תא רעזמל הרטמב
בצקב הדירי ךות תכשמתמ החימצ רשפאל ךכבו ,םימולשתה ןזאמב
דעי תמועל ,רצות יזוחא 2 אוה 1999-ל ללוכה ןועריגה דעי .היצלפניאה
ןועריגה יחנומב דעיה חסונמ 1997-מש ףא .1998-ב רצות יזוחא 2.4 לש
ןועריגב תויוחתפתהה חותינל םג תובישח שי ,(ל"וח + ימוקמ) ללוכה
לעו תימוקמה תוליעפה לע ירקיעה עיפשמה אוהש םושמ ,ימוקמה
.8היצלפניאה תוחתפתה

"לארשי קנב יחוור" תא ללוכ וניא ,ללוכה ןועריגל דוגינב ימוקמה ןועריגה ,דועו תאז (8
תטיש ללגב ללוכה ןועריגב תמרגנה היטהה תענמנ ןכלו ,םימשרנ םהש יפכ
.הלאה םיחוורה לש םושירה

דע ראוני םישדוחב (יארשא ןתמ אלל ,הפוק ינותנ יפ לע) ימוקמה ןועריגה
3-2-כ לש ןועריגל האוושהב ,ח"ש ידראילימ 5.4-כל רבטצה 1999 ינוי
חותינ .ח"ש ידראילימ 10.4 לש יתנשה ןדמואהמ רזגנה ח"ש ידראילימ
יתועמשמ רוגיפ לע עיבצמ תומדוק םינשב יתנועה יאוותה יפ לע ןועריגה
רוגיפ - ח"ש ידראילימ 4-כ לש ךסב תיזחתה תמועל תוסנכהה דצב
רוגיפה .1997 רבוטקוא זאמ םשרנש הזל המוד לדוגב עצוממ ישדוח
,ירשפאה הייבגה תקמעה ףקיה יבגל רתי תכרעהמ וקלחב עבונ תוסנכהב
םוצמצה לשב תורבח יסמ לש ןנכותמהמ הכומנ הייבג .השמומ אלש
םג ומרת ביצקתה סיסבב החנוהש וזמ הכומנ החימצו ,1998-ב ןהיחוורב
לש םוכסב אוה תואצוהב רוגיפה חותינ ותוא יפ לע .תוסנכהב רוגיפל ןה
ביצקתהמ םיזוחא 5 תאצקהב ולוכ רבסומה ,ח"ש ידראילימ 1.5-1-כ
הנשה תישארמ המשרנ ,םיריחמה תברזר יוכינב .9םיריחמ תברזרל
,הכ דע תוסנכהה תוחתפתהמ .יתנועה יאוותל תיסחי תואצוהב הגירח
הנשה לש היינשה תיצחמב ביצקתה עוציבב יתועמשמ קודיה לש החנהבו
ח"ש ידראילימ 5 דע 4-כ לש הגירח היופצ יכ הלוע ,יתנועה יאוותל תיסחי
תעבונה תואדווה-יאל רבעמ .הלוכ 1999 תנשב ימוקמה ןועריגב
לש ןפקיה יבגל תואדו-יא םג הנשה תפסונ ,יתנועה יאוותב תויתדונתהמ
יבגלו ,יוטיב ידיל ואב םרטו ,תוריחבה ינפל ורשואש תופסונה תואצוהה
הלשממה לש התמקה םע וב הדימעבו ביצקתב םייופצה םייונישה
לש היינשה תיצחמב ביצקתה עוציב לש יתועמשמ קודיה אלל .השדחה
.רתוי לודג תויהל יתנשה ימוקמה ןועריגה לולע הנשה

הלשממה ידרשמ .םיזוחא 2.2 אוה וז הטלחהמ רזגנה ביצקתה לש םיריחמה סיסב (9
.רצואה לש הטלחה אלל הז רועישל רבעמ האצוהה תא לידגהל םיאשר םניא

ןנכותש הזמ לודג ףדועב ימוקמה ןועריגב הגירחה הזזוק ורבעש םייתנשב
תורתימ לארשי קנב תוסנכה לש םושירב ורוקמש) ל"וח םע תוליעפב
ןרקיעב ,תואצוהה לש ליבקמ םושיר יאו תיביצקת הסנכהכ ץוחה עבטמ
ףדועה הנשה יכ הארנ .(לארשי קנבב םיקנבה תונודקיפ לע תיביר ימולשת
הייטסה ןכלו ,ןנכותמהמ תיתועמשמ הטסי אל ל"וח םע תוליעפב
רצות זוחאכ לש תיתועמשמ הגירחב אטבתת ןנכותמה ימוקמה ןועריגהמ
.ללוכה ןועריגה דעימ

ימוקמ ןומימ תועצמאב הנמומ ימוקמה ןועריגה לש ותיצחממ רתוי
.בוח תורגיא סויג תועצמאב טרפבו ,(ח"ש ידראילימ 3.2) רוביצהמ
לש המרזה תועצמאב הנמומ ,ח"ש ידראילימ 2-כ ךסב ,תיראשה
.(22 המרגאיד) הלשממה

תוילאירה תויוחתפתהה (5)

המרב ,תנתוממ תילאירה תוליעפה הראשנ 1999 לש הנושארה תיצחמב
תמיוסמ הטאה ךות ,1996 לש היינשה תיצחמה זאמ התוא תנייפאמה
.(23 המרגאיד) הפוקתה ךלהמב תוליעפה לש התובחרתה בצקב תפסונ
התובחרתה ךשמהב יוטיב ידיל האב תוליעפב הטאהה לש התוכשמתה
תיצחמה ףוס תארקל .(24 המרגאיד) 1999 תישארב םג הלטבאה לש
ךא ,תוליעפה לש לודיגל םינושאר םינמיס םיארנ הנשה לש הנושארה
.םתדמתה תדימ תאו םתמצוע תא ךירעהל םדקומ ןיידע

עיברב ימלוגה ימוקמה רצותה לדג ,תימואלה תואנובשחה ינותנ יפ לע
ינשב .(25 המרגאיד) דבלב םיזוחא 1.3 לש יתנש בצקב 1999 לש ןושארה
0.6-ב קר (םייתנש םיחנומב) ימוקמה רצותה חמצ םינורחאה םיעיברה
רתונ יקסעה רוטקסה לש רצותה .םימדוקה םיעיברה ינש תמועל זוחא
יונישה-יא איה וז הפוקתב תיזכרמ תוחתפתה .יוניש אלל וז הפוקתב
םע דחי ,וז תוחתפתה .1998 לש היינשה תיצחמהמ רבכ רכינש ,אוציב
.אוביה ףדוע תובחרתהב יוטיב ידיל ואב ,אוביב תיסחי הריהמ היילע
ובור ,ףקשמ הז לודיג ךא ,רצותה רשאמ רתוי ולדג םנמא םישומישה
לודיגב הוולמה ,םינורחאה םיעיברה ינשב םיאלמ תריבצב היילע ,ולוככ
.ןותמ רתונ םישומישה ראש לש םלודיג בצקש דועב ,אוביה

תא תונמל ןתינ םיימוקמה םישוקיבב ןותימה ךשמהל םימרוגה ןיב
קשמה יפנעב ןוהה יאלמ תמאתה ךילהת יוצימ וללכבו ,םיקסעה רוזחמ
הטאהה תעפשהב הארנכ ,אוציל שוקיבה תדירי תאו ,רוידל היינבבו
תוינידמה תדמתה הטאהה ךשמהל הלעפ ליבקמב .1998-ב ימלועה רחסב
תוינידמה .תומדוקה םייתנשב וטקננש תילקסיפהו תירטינומה
לש ההובג המרב הנייפאתהו ,היצלפניאה דעי תגשהל תרתוח תירטינומה
תוינידמהו ,תומדוקה םינשב הררשש וזל תיסחי תילאירה תיבירה
תירטינומה תוינידמה .ללוכה ןועריגל דרוי יאוות יפ לע תלעופ תילקסיפה
הייאר ךותמ םיטקננ הלשממה לש ללוכה ןועריגל עבקנש תחופה יאוותהו
לע הרימש םירשפאמה םיאנתה תריציל תובישח תסחיימה ,חווט תכורא
ןועריגה ,תאז םע .אמייק-תב החימצ תגשהל תינויחה ,תילכלכ תוביצי
ןנכותש הזמ יתועמשמ רועישב 1999 לש הנושארה תיצחמב גרח ביצקתב
-תינידמה תואדווה יא יכ ןכתיי .תילקסיפ הבחרה התועמשמש הגירח -
תויטילופה תויוחתפתהב ,הקלחב תוחפל ,הרושק התייהש ,תיטילופ
.תוליעפב הטאהל איה ףא המרת ,תונורחאה

.םימולשתה ןזאמ לש ותוחתפתהמ םג הלוע אוציב תיתועמשמה הטאהה
1999 לש ןושארה עיברב םימולשתה ןזאמ לש ףטושה ןובשחב ןועריגה
הליבקמה הפוקתב דראילימ 0.5 תמועל ,םירלוד דראילימ 0.8-ל לדג
תורוחסה ןובשחב ןועריגה לש ותובחרתהמ תעבונ וז היילע .10דקתשא
ינותנ יפ לע .אוציב רשאמ רתוי הלודג אוביב היילעהש םושמ םיתורישהו
תוינא אלל) תורוחסה אוצי ףקיה םצמטצה (םיילנימונ םינותנ) ץוחה רחס
4-כב דקתשא הליבקמה הפוקתה תמועל וז הפוקתב (םימולהיו םיסוטמו
תטלובו ,המוד רועישב וז הפוקתב דרי יתיישעתה אוציה .םיזוחא
םיביכר ,דויצו תונוכמ) םימדקתמה םיפנעב אקווד אוציה תומצמטצה
םיזוחא 6-כב ןטקש ,(דועו ,יאופר דויצ ,תרושקת דויצ ,םיינורטקלא
עיברב .דקתשא הליבקמה הפוקתה תמועל הנשה לש ןושארה עיברב
ולא םיפנע לש אוציב תמיוסמ תוששואתה התייה הנשה לש ינשה
לע התעפשהש ,ימלועה רחסה תובחרתהב הטאהלש הארנ .(26 המרגאיד)
רבסהב קלח שי ,(27 המרגאיד) 111998-ב יקלח ןפואב קר השגרוה אוציה
ךומתל רומאה ,ילאירה תוחיפה וליאו ,תונורחאה תויוחתפתהה
תורוחסה אוצי לש ותניחב .יוטיב ידיל אב םרט ,אוציה לש ותובחרתהב
הפוקתב דרי ב"הראל (םימולהי אלל) אוציה יכ הלעמ דעיה תוצרא יפ לע
תיצחמכ םרתו (דקתשא הליבקמה הפוקתה תמועל) םיזוחא 9-כב וז
םג ול המודבו ;םיזוחא 2-כב דרי הפוריאל אוציה .אוציב הדיריהמ
רתוי לש רופיש לח 1999 לש ןושארה עיברב .(28 המרגאיד) היסאל אוציה
יריחמ תמועל אוציה יריחמ) לארשי לש רחסה יאנתב םיזוחא 2-מ
.(אוביה

יפ לע הז ןזאממ לחה ונקות ל"וחב םילארשי תואצוה לע םינותנה (10
ןכלו ,רתוי תוכומנ תעכ ןה ולא תואצוה ."ל"וחל םיעסונ תואצוה רקס"
.תומדוק תופוקת לע רבעב ומסרפתהש ולאמ םיכומנ ןועריגה ינותנ

.'ו קרפ ,1998 תנשל לארשי קנב חודב ואר בחר חותינ (11

לש ןושארה עיברב םג םצמטצהל הכישמה םיעובק םיסכנב העקשהה
םירוגמל היינבב העקשהה לש הדיריה ךשמה תא ףקשמ הז םוצמצ .1999
תוליעפה תומצמטצה לע םידיעמש םירחא םירוטקידניאל תפרטצמה)
הכירצה .דויצבו תונוכמב העקשהה לש היילעה תאו ,(היינבה ףנעב
ןורחאה עיברב ומכ ,1999 לש ןושארה עיברב יוניש אלל הרתונ תיטרפה
.1998 לש

רועיש לש ולודיג ךשמהב הוולמ קשמה תחימצבו תוליעפב הטאהה
,םיזוחא 8.6-ל הלטבאה רועיש עיגה 1999 לש ןושארה עיברב .הלטבאה
הלטבאה רועיש תיילע .1998 תנשב םיזוחא 8.5 לש עצוממ תמועל
םיקסעומה רפסמב יוניש אלל ,תופתתשהה רועיש לש הלק היילע תפקשמ
םיירוביצה םיתורישב םיקסעומה רפסמ .1998 לש ןורחאה עיברל תיסחי
-4מ רתויב (דקתשא הליבקמה הפוקתה תמועל) ןושארה עיברב לדג
.םיזוחא 1.5-ב קר לדג יקסעה רוטקסב םיריכשה רפסמש דועב ,םיזוחא
תפקשמ הניא הלטבאה רועיש לש תדדמנה היילעהש עבונ וז תוחתפתהמ
יונישה תניחב ,תאז םע .יקסעה רוטקסה תוליעפב הטאהה אולמ תא
1998 לש ןורחאה עיברל תיסחי םיירוביצה םיתורישב םיקסעומה רפסמב
םישדוחה תעבראב .םיזוחא 1.3-כ לש הדירי לע העיבצמ (תויתנוע הכונמ)
תמועל) קשמב ילאירה רכשב תוביצי המשרנ 1999 לש םינושארה
ילאירה רכשב הלק היילעמ תבכרומ וז ;(דקתשא הליבקמה הפוקתה
הקחשש ,םיירוביצה םיתורישב רכשה לש הדח הדיריו יקסעה רוטקסב
קלח יכ ןכתיי .1998 תליחתב ילאירה רכשה לש תרכינה היילעהמ קלח
1998 ףוסב התייהש הריהמה םיריחמה תיילעב רבסומ וז הדירימ
.הפוקת התואב דחה תוחיפה לש האצותכ

ןיב תרגסמ םכסה םתחנ ,התיבש ימי רפסמ רחאל ,סראמ ףוסב
ידוגיא רובע ,1998-1997-ל רכשה םכסה יבגל רצואל תורדתסהה
הכרעהה .םכסהל םתמיתח תא ופרציש תורדתסהב םירבחה םידבועה
(רכשה תליחז ןוגכ) רכשב םייופצה םייונישה ראשו הז םכסה יכ איה
.121999-ב ילנימונה רכשב םיזוחא 8-כ לש תעצוממ היילעב ואטבתי
רבוטקוא דע וילע םימותחה דצמ יתיישעת טקש חיטבהל רומא הז םכסה
לשמל) ירוביצה תורישב םיגורידהמ קלח לע לח וניא אוה ךא ,הנשה
תונימאל יכ הארנ .1999 תנשל סחייתמ וניא ןכו ,(םירומהו םיאפורה
תינויצלפניא הצאה עונמל תירטינומה תוינידמה לש התלוכיל תסחוימה
הרועיש תעיבקל םג - ןתועצמאבו ,היצלפניאל תויפיצה בוציעל המורת
.רכשה ימכסהב תילנימונה תפסותה לש

תעצוממ היצלפניאב אטבתת דעיל םאתהב ,-1999ב םיזוחא 3 לש היצלפניא (12
תילאיר היילע התועמשמו ,םיזוחא 5-כ לש (1998 תמועל 1999-ב םיריחמה תמר עצוממ)
הלודג היילעב אטבתי םיריחמה תיילע לש רתוי ךומנ רועיש .רכשב םיזוחא 4-כ לש
.ילאירה רכשה לש רתוי


םיניינעה ןכות

לארשיב הכומנ היצלפניא תגשהל תשרדנה תוינידמה .4

היצלפניאה דעי (1)
ךישמהל ףאו תיחכונה היצלפניאה תתחפה לש גשיהה תא ססבל ידכ
תנשל עובקל ץלמומ ,םייברעמ היצלפניא ירועישל עיגהל ידכ םדקתהלו
תוטלחה תא ףקשיש ,חווט ךורא היצלפניא דעי תואבה םינשלו 2000
,ןמז ךרואל םיריחמ תוביציל דע תיתגרדה תוסנכתהה רבדב הלשממה
םיטלוב תונורתי רפסמ הז חווט ךורא דעיל .תושעותמה תונידמב לבוקמכ
לש ינשה הקלחב עבקנה ,םויכ גוהנה ,יתנש-דח היצלפניא דעיל האוושהב
לכל תעייסמ חווט ךורא דעי תעיבק .הבורקה הנשל קר סחייתמו הנש לכ
יבגל תואדווה-יא תא םצמצל - ירוביצהו יקסעה ,יטרפה - םירוטקסה
םהיתויוליעפ ןונכת רשפאתי ךכב .רתוי ךורא חווטל םהיתויפיצ
לש ןתכראהב רתיה ןיב אטבתיש ,רתוי ךורא קפואל תוילכלכה
היצלפניא דעי לקמ ןכ .רכשהו הדובעה יזוח םהבו ,םיזוחב תויורשקתהה
םיעוזעז םע תירטינומה תוינידמה לש התודדומתה לע חווט ךורא
םיריחמ תיילע בצקל םמוגרת תעינמב עייסמ רקיעבו םירחאו םיינוציח
דעי לש ידיתעה יאוותה יבגל תואדו רתיש םושמ תאז .רתוי הובג
בוציעב תעייסמו תוינידמה לש התונימא קוזיחל תמרות היצלפניאה
היצלפניאה דעיל הרזחב םיריחמה יאוות תוסנכתהב ךכבו - תויפיצה
.חווטה ךורא

תילקסיפה תוינידמה (2)
קשמה לש ותוביצי לע הרימשל בושח יאנת איה תיביצקת תעמשמ
היצלפניא תביבס סוסיבל םג תמרות איהו ,ךוראה חווטב ותחימצלו
יביצקתה ןועריגה לש היופצה הגירחה תא ןקתל ידכ .ןמז ךרואל הכומנ
יאוות תא הטמ יפלכ םיאתהל ץלמומ ,1999 תנשל עבקנש דעיהמ
שי .תוסנכהה ףקיהב הדיריה חכונל תאזו ,ביצקתב תוננכותמה תואצוהה
יאוותל ןועריגה בושי 2000 תנש ףוסבש ךכ ,ןקותת וז הגירח יכ אדוול
תלעופה תילקסיפ תוינידמל .ןועריגה תתחפה קוחב עבקנ רשא ירוקמה
תולכתסהב םג תובישח תיביצקתה תרגסמה לע הרימשל תושיחנב
םיעוזעזל ותועיגפ םוצמצבו קשמה לש ותוביציב הניינעש חווט-תכורא
דעי תמלגמה ,חווט תכורא תילקסיפ תוינידמ ץמאל בושח ןכ .םיינוציח
ירוביצה בוחה לש ומוצמצ תא רשפאיש ,תחופו ךלוה ןועריג יאוות לש
הבורמ תובישח שי תואצוהה תרגסמ לע הרימשל רבעמ .(רצותל סחיב)
םיבאשמ תאצקהב אטבתיש ,הלשממה תואצוה לש ןבכרה יונישל
תיתשתב העקשהל טרפבו ,קשמה לש ותחימצ תא ודדועיש םימוחתל
םינפומה םיבאשמה לש תיסחי הנטקה ךות ,ישונא ןוהבו תיסיפ
הלשממה לש התוברועמ םוצמצ .החימצ ידדועמ םניאש םימוחתל
תרבגהב הווליש ,הטרפהה ךילהת ךשמהו ,סמה לטנ תתחפה ךות ,קשמב
דדועלו קשמה לש ותלועפ תא לעייל ידכ םישורדו םייוצר ,תויתורחתה
.יקסעה רוטקסה לש ותחימצ תא

תירטינומה תוינידמה (3)
תגשה התרטמש תרגסמל םאתהב לועפל ךישמת תירטינומה תוינידמה
הבורקה הפוקתב תוינידמה תלעפה .הלשממה העבקש היצלפניאה דעי
,תויחכונה תוכרעהה יפ לע .גשוי 1999-ל דעיה יכ הכרעהה לע תססובמ
ךומנ 1999 ךלהמב םיריחמה תיילע בצק היהי ,םיגירח םיעוריא רדעהב
ןתוא יפ לע ,תאז םע .םיזוחא 4 - וז הנשל הלשממה העבקש דעיהמ
לש קפואל ,לשמל) 1999 תנשל רבעמש קפואל היצלפניאה בצק ,תוכרעהה
תירטינומה תוינידמה .םיזוחא 4 לעמ טעמ היהי (רתויו םישדוח 12
הרטמב תאז ,הלשממה תעבוקש היצלפניאה ידעי תגשהל לועפל ךישמת
ךות ,הלשממה ידעיל םאתהב ,םיריחמ תוביציל תוסנכתהה תא חיטבהל
.הז לולסממ תוגירחל םינוכיסה תנטקה

םאתהב הבורקה הפוקתב עבקית (תילנימונה תיבירה) לארשי קנב תיביר
סחיב) היצלפניאה תביבס לש היופצה התוחתפתה יבגל קנבה תכרעהל
ןוההו םיפסכה קושמ םירוטקידניא לע ססבתהב תאז .(היצלפניאה דעיל
,ףסכה תומכ לש התובחרתה בצק ,היצלפניאל תויפיצה םהבו -
תוילאירה תויוחתפתהל םירוטקידניאו ץוחה עבטמ קושב תויוחתפתהה
ךשמה .יופצה םיריחמה יאוות לע םג העפשה ןהל שיש ,תוילקסיפהו
תויפיצה לש ןתוססבתה ךות ,םיריחמ תוביצי תארקל תומדקתהה
לש תיתגרדהה התמאתה תא רשפאי ,ךכל םאתהב היצלפניאל תויזחתהו
.תויברעמה תוצראב הגוהנה וזל תילנימונה תיבירה
4167 'סמ הלשממה תטלחה יפ לע חוויד

קנב םא" יכ תעבוק ,1998 טסוגואב 12-המ 4167 'סמ הלשממה תטלחה
דחא זוחא לש רועישב גורחל הדיתע היופצה היצלפניאה יכ ךירעי לארשי
םירעושמה םימרוגה תא הלשממל בתכב דיגנה עידוי ,דעיהמ רתוי וא
תא ריזחהל תנמ-לע םיצלמומה םיעצמאה תא ,וז היופצ הגירחל
תנמ-לע ךרעומה ןמזה ךשמ תא ןכו ,יוצרה יאוותל היופצה היצלפניאה
.וז הטלחהל לארשי קנב תוסחייתה ןלהל ."הז יאוותל בושל

רדעהב ,הארנה לככ ,היהי 1999 תירדנלקה הנשל היצלפניאה רועיש
וז הנשל הלשממה העבקש היצלפניאה דעימ ךומנ ,םייופצ יתלב םיעוזעז
וזו םינושה םיאזחה ןיב תחוורה הכרעהה (1999 ילויב) תעכ .םיזוחא 4 -
2-כ אוה -1999ל יופצה היצלפניאה רועיש יכ ןה ןוהה קושמ תרזגנה
לש םינוש םיקלחב ןיוצש יפכ .הלשממה העבקש דעיל תחתמ ,םיזוחא
ןיב רצונש יתועמשמה רעפה עקר לע ןיבהל שי וז תוחתפתה ,הז חוד
לע התוחתפתה תכרעה ןיבל 1999 תירדנלקה הנשל היצלפניאה תכרעה
םיכילהת לש חותינב לבוקמכ - הז קפואל רבעמ ,רתוי הכורא הפוקת ינפ
.םיילכלכ

,זוחא תדוקנמ רתויב דעיהמ ךומנה ,1999 תנשל יופצה היצלפניאה רועיש
ילילש ףאו דחוימב ךומנ רועישב םיריחמה תוילע לש הדלות רקיעב אוה
םישדוחב :הלש ןושארה עיברב רקיעבו ,וז הנש לש הנושארה תיצחמב
סראמ דע ראוני םישדוחבו ,זוחא 0.4-ב דדמה דרי 1999 ינוי דע ראוני
רקיעב םיפקשמ ולא םירועיש .םיזוחא 1.5 לש יתועמשמ רועישב דרי אוה
:1998 תנש ףוס לש תוגירחה םיריחמה תוילעל ימעפ-דחו יקלח זוזיק
5.8 לש גירח רועישב דדמה הלע 1998 רבמבונ דע רבמטפס םישדוחב
ילוימש םישדוחה 12-ב םיריחמה תיילע לש הרועיש עיגה ךכ .םיזוחא
תיבירה תאלעה תובקעב אב הז זוזיק .םיזוחא 5.9-ל 1999 ינוי דעו 1998
הלוכ 1999 תנשבש דועב ,ןכ לע .דקתשא רבמבונב לארשי קנב לש
תעכ תחוורה הכרעהה ,םיזוחא 4 לש רועישמ הכומנ היצלפניא תנמתסמ
ףאו 2000 תנשל ,1999 לש היינשה תיצחמל היופצה היצלפניאה יבגל
,וז הכרעה יפ לע .םיזוחא 4-ל םיבורק הירועיש יכ איה ךכל רבעמ
ןיידע ףקשמ וניא 1999-ב םיריחמה תיילע לש תיסחי ךומנה רועישה
הכומנ המרל ,וז הנשל רבעמש קפואל היצלפניאה תביבסב יתוהמ יוניש
;היצלפניאה םוחתב םינוכיס לע ןיידע העיבצמ הכרעהה .דעיה תביבסמ
תוינידמה ךשמהל תוירקיעה אצומה תודוקנמ תחא הווהמ איה
לעו ,הלשממה ידעיל םאתהב ,דיתעה לא טבמ םע תלהונמה ,תירטינומה
תיתשתה תא ססבל הרטמב תאז .תויטנוולרה תויוחתפתהה עקר
.אמייק תב החימצל תיחרכהה


םיניינעה ןכות

1 חפסנ
13תונורחאה םינשה שולשב הלשממה העבקש םיילכלכ-ורקמ םידעי

.(27.12.1996 ךיראתמ :1127 'סמ הטלחה) :היצלפניא ידעי .1
:םיטילחמ   

רחאל הלבקתנש ,רצואה רש תטלחה תא הינפל תמשור הלשממה .א   
היצלפניאה דעי יכ ,לארשי קנב דיגנ םעו הלשממה שאר םע תוצעייתה      
לבוקמכ היהי 2001 תנשל דעיה יכו ,10% דע 7% היהי 1997 תנשל      
.(תוחתופמה תונידמה ןוגרא) OECD -ה תונידמב      

תעיבק .1997 תנש תיצחמ דע עבקיי 1998 תנשל היצלפניאה דעי .ב   
דעיהש ןפואב ,ןכמ רחאלש םינשה ךלהמב טקנית וז ךרדב דעיה      
תעבוקה הלשממה לש תיביטרפוא הדובע תייחנה הווהי עבקייש      
.האבה הנשב תירטינומה תוינידמלו ביצקתל דעיו תרגסמ      

לש םיירקיעה םידעיה לולכמ תא תוארל שי רומאה רשקהב .ג   
הנידמה ביצקת תעצה לש הזכרמב ועבקנ רשא תילכלכה תוינידמה      
.1997 תנשל      
.םימולשתה ןזאמב ףטושה ןובשחב ןועריגה תתחפה (1      
.קשמה לש הביצי החימצ ךשמהל םיאנת תריצי (2      
.היצלפניאה ירועיש תדרוה (3      
.היילעה תטילק (4      

תירטינומה תוינידמל םיחנמ םיווק - הלשממה לש תילכלכה תוינידמה .2
.(8.8.1997 ךיראתמ :2456 'סמ הטלחה)
:םיטילחמ
שאר תעד-לע הלבקתנש רצואה רש לש ותטלחה תא תצמאמ הלשממה
ידעי תא תעבוקו לארשי קנב דיגנ םע תוצעייתה רחאלו הלשממה
:ןלהל טרופמכ 1998 תנשל תילכלכה תוינידמה

,הנשב 5% -כב םויה דמאנה קשמה לש החימצה לאיצנטופ יוצימל םדקתהל .1
.אמייק-תב החימצ גישהל הרטמב   

.7%-10% לש םוחתב היהי 1998 תנשל היצלפניאה דעי .2

גישהל הרטמב ,היצלפניאה רועיש לש תיתגרדה הדרוה ךשמה .3
.תושעותמה תונידמב לבוקמכ םיריחמ תוביצי ןמז ךרואל   

.יקסעה רזגמב הקוסעתה רועיש תאלעה .4

תירטינומ תוינידמל םיחנמ םיווק - הלשממה לש תילכלכה תוינידמה .3
(12.8.1998 ךיראתמ :4167 'סמ הטלחה)
:םיטילחמ
שאר תעד-לע הלבקתנש רצואה רש לש ותטלחה תא הינפל תמשור הלשממה
1999 תנשל תילכלכה תוינידמה ידעי תא תעבוקו לארשי קנב דיגנו הלשממה
:ןלהל טרופמכ תירטינומה תוינידמל םיחנמה םיווקה התרגסמבו

גישהל הרטמב קשמה לש החימצה לאיצנטופ יוצימל םדקתהל (1
.אמייק-תב החימצ   

.יקסעה רזגמב הקוסעתה רועיש תאלעה (2

:ןלהל טרופמכ 4% לע דומעי היצלפניאה דעי (3

היהש יפכ ,ןכרצל םיריחמה דדמל סחייתי 1999 תנשל היצלפניאה דעי .א   
תועפשהל ,ראשה ןיב ,סחייתי לארשי קנב תאז םע .התע דע לבוקמ      
יריחמ :ומכ םימייוסמ םיביכרמל םיתיעל שיש חווט תורצקו תודחוימ      
.ןכרצל םיריחמה דדמ לע ,אוביה יריחמו רוידה יריחמ ,תוריפהו תוקריה      

רשא היצפלניא חוד ,הנשב םיימעפ רוביצלו הלשממל שיגי לארשי קנב .ב   
.היצלפניאה דעיב דומעל ידכ תטקננה תוינידמה תא טרפי ותרגסמב      

לש רועשב גורחל הדיתע היופצה היצלפניאה יכ ךירעי לארשי קנב םא .ג   
םימרוגה תא הלשממל בתכב דיגנה עידוי דעיהמ רתוי וא דחא זוחא      
ריזחהל תנמ-לע םיצלמומה םיעצמאה תא ,וז היופצ הגירחל םירעושמה      
תנמ-לע ךרעומה ןמזה ךשמ תא ןכו ,יוצרה יאוותל היופצה היצלפניאה תא      
.הז יאוותל בושל      

ןונכת לארשי קנב םייקמ היצלפניאה דעי תגשהל ךילהתהמ קלחכ .ד   
תוינידמה תופיקש תא ריבגהל ידכ יכ עידומ לארשי קנב .יתנש ירטינומ      
,הנש ידמ רוביצל ומסרופי הז ןונכת לש ויתונקסמו ויאצממ ,תירטינומהה      
.הבורקה דעיה תנש תארקל      

.תוטלחהה ךותמ םיטוטיצ (13


םיניינעה ןכות

תוירטינומה תוינכתה לע תונותיעל תועדוה :2 חפסנ
1999-ב תוישדוחה

היצלפניאה תוחוד ףדל