נתונים וסטטיסטיקה"; $toptitle1a="נתונים על השווקים הפיננסיים"; $toptitle2="נתונים עיקריים על המשק הישראלי"; $toptitle1b="נתונים עיקריים על המשק הישראלי"; ?>
נתונים עיקריים על המשק הישראלי
תוכן הענינים
עדכון אחרון תאור לוח
כספים  
נכסים של הציבור בבנקים (מיליוני ש"ח, ממוצע תקופתי) א - 1.1
המשך - נכסים של הציבור בבנקים (מיליוני ש"ח, ממוצע תקופתי) א - 1.2
אשראי חופשי לציבור ממערכת הבנקאות (מיליוני ש"ח, ממוצע תקופתי) א - 2.1
מקורות השינוי בבסיס הכסף (מיליוני ש"ח) א - 4
בסיס הכסף, אמצעי התשלום ורכיביו (מיליוני ש"ח) א - 5
שעורי הריבית ותשואה לפדיון (מונחים שנתיים, אחוזים) א - 6
חשבונות לאומיים  
התוצר המקומי הגולמי ורכיביו, במחירי השוק של 2005 (מיליוני ש"ח) ב - 1
השקעה גולמית מקומית בנכסים קבועים למעט אוניות ומטוסים והשינוי במלאי (מיליוני ש"ח, מחירי 2005) ב - 2
התוצר המקומי הגולמי ורכיביו (אחוזים מן התוצר) ב - 3
התוצר המקומי הגולמי ורכיביו במחירים שוטפים (מיליוני ש"ח) ב - 4
התוצר המקומי הגולמי ורכיביו, מחירים נגזרים (בסיס 2005 = 100) ב - 5
סחר חוץ ומאזן תשלומים  
מאזן סחר חוץ, נטו, ללא אוניות ומטוסים (מיליוני דולר) ג - 1
רכיבים עיקריים של יצוא הסחורות (מיליוני דולר) ג - 2
יבוא הסחורות לפי ייעודים כלכליים עיקריים (מיליוני דולר) ג - 3
הייצוא התעשייתי למעט יהלומים, לפי ענפים מקובצים (מיליוני דולר) ג - 4
מאזן סחר חוץ נטו, ללא אוניות ומטוסים במחירים קבועים (מיליוני דולר , מחירי 2005, נתוני מנוכי עונתיות) ג - 5
היצוא והיבוא במחירים קבועים (מיליוני דולר , מחירי 2005, נתוני מנוכי עונתיות) ג - 6
מדד המחירים של סחר החוץ - מחירי יצוא ותנאי סחר (נוסחת פישר , הבסיס 2005 = 100 , נתונים מקוריים ) ג - 7א
מדד המחירים של סחר החוץ - מחירי יבוא (נוסחת פישר , הבסיס 2005 = 100 , נתונים מקוריים ) ג - 7ב
אומדנים מוקדמים לשינוי מחירי סחר חוץ, שערי חליפין אפקטיביים, שער חליפין יציג ויתרות מטבע חוץ בבנק ישראל ג - 8
מאזן התשלומים, נטו (הזכות פחות חובה) - חשבון הסחורות והשרותים העברות חד-צדדיות (מיליון דולר) ג - 9
  התחייבויות לחוץ לארץ (מיליוני דולר, סוף תקופה) - לא זמין זמנית ג - 10
התפתחות בתיירות לישראל ג - 11
הצריכה הפרטית  
הצריכה הפרטית ורכיביה העיקריים, לפי החשבונאות הלאומית (מיליוני ש"ח, מחירי 2005) ד - 1א
רכיבי הצריכה של משקי בית בשוק המקומי (מיליוני ש"ח, מחירי 2005) ד - 1ב
מדדי ערך המכירות ברשתות השיווק ובחנויות השרשרת ד - 2
מחירים  
מדדי מחירים נבחרים (נתונים מקוריים) ה - 1
מדדי מחירים לצרכן, מדדים נגזרים ומנוכים ה - 2
מדד מחירים לצרכן, לפי קבוצה ראשית (נתונים מקוריים) ה - 3
התשלומים והתקבולים של הממשלה  
המיסים ותשלומי העברה מהציבור (מיליוני שקלים חדשים) ו - 1
גביות מס הכנסה, מלוות חובה ומיסים ישירים אחרים (מיליוני שקלים חדשים) ו - 2
מיסים עקיפים על הייצור המקומי (מיליוני שקלים חדשים) ו - 3
מיסים עקיפים על היבוא האזרחי (מיליוני שקלים חדשים) ו - 4
תשלומי העברה למשקי בית דרך המוסד לביטוח לאומי (מיליוני שקלים חדשים) ו - 5
תעסוקה ושכר  
מאפיינים דמוגרפיים וכוח העבודה האזרחי ז - 1
מועסקים (אלפים, מנוכה עונתיות, על סמך סקרי כוח אדם) ז - 2
תשומות עבודה (אלפי שעות בשבוע, מנוכה עונתיות, על סמך סקרי כוח אדם) ז - 3
אבטלה (על סמך סקרי כוח אדם) ז - 4
דורשי עבודה בלשכות התעסוקה ז - 5
שכר ומשרות שכיר (על סמך דיווחים למוסד לביטוח לאומי) ז - 6א
שכר ומשרות שכיר - עובדים ישראלים בלבד (על סמך דיווחים למוסד לביטוח לאומי) ז - 6ב
תעשייה  
מדד התעשייה למעט ענף היהלומים (בסיס 2004 = 100) ח - 1
מדד היצור התעשייתי, לפי ענפים מקוריים ח - 2
בניה  
שטח התחלות וגמר בניה (אלפי מ"ר, נתונים מקוריים) ט - 1
פעילות בבניה למגורים (מספר דירות בכל הארץ, נתונים מנוכי עונתיות) ט - 2
היצע של דירות, מכירות ואחוז הדירות שלא נמכרו, בבנייה פרטית בארץ (מספר דירות בכל הארץ, נתונים מקוריים) ט - 3