1980-1999 לארשיב םייטילופ םיקסע ירוזחמ
ןיילק .נ

ריצקת

 תוינידמה תניחב ידי לע ,לארשיב תיטילופ תוירוזחמ יבגל תיריפמא הקידב הגיצמ הדובעה
 ושענש םימוד םייריפמא םירקחמל המודב .תוריחב ייותיעב תירטינומה תוינידמהו תילקסיפה
 .תילכלכ-תיטילופה תוירוזחמה תוירואיתב םיכמות ילארשיה קשמה ינותנ םג ,םלועב
 הלשממה (תוריחב תוכרעמ שש תללוכה הפוקת) םיעשתהו םינומשה תונשב יכ הלוע הדובעהמ
 תוריחבה דעומ תארקל הרבגתה התמצועשכ ,תוריחבה ינפל םייתנשכ הביחרמ תוינידמב הטקנ
 ,תוריחבל תומדוקה םייתנשב קהבומ ןפואב התלע ינוחטיב אובי טעמל תירוביצה הכירצה -

 ריכש תרשמל ילאירה רכשה תניחב .תוריחבה ינפל הנש יצחכ רתוי ףא הדח היילע ךות
 תקהבומ היילע התפצנ הז הנתשמב םג ןכש ,םימוד םיאצממ לע הארמ ירוביצה רוטקסב
 תוריחבה ינפל הנש יצחכ תקהבומ היילע ךות ,(הלוכ הפוקתב) תוריחבל תומדוקה םייתנשב
 ילאירה רכשהו תירוביצה הכירצה לש םלודיג בצק יכ הלוע דוע .(דבלב םינומשה תונשב)
 דוגינב .קהבומ ןפואב אל יכ םא ,ילילש היה תוריחבה רחאלש הנשה יצחב ריכש תרשמל
 האצמנ אל לארשיב ,וז הירואית םיששאמה םלועב םייריפמא םיאצממלו תילכלכה הירואיתל
 חוטיבה ימולשתב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ) רוביצל הרבעה ימולשתב תקהבומ הילע
 תוכרעמ עברא) 1987-99 םינשב תירטינומה תוינידמה תקידבמ .תוריחבה ינפל (ימואלה
 לארשי קנב תיביר  - תוריחב ינועברב תנסרמ תירטינומ תוינידמ הטקננ יכ הארנ (תוריחב
 ;קהבומ ןפואב ולא םייותיעב התלע ,תירטינומה תוינידמה לוהינל יזכרמ ילככ תשמשמה
 תיצקנופב היצלפניאל תויפיצה לש ןלקשמ תיילעמ העבנ תוריחב ידעומב תיבירה  לש התיילע
 הכירצה לודיגב האטבתהש תילקסיפה הבחרהל הבוגתכ ןכו ,יזכרמה קנבה לש הבוגתה
תוריחבל תמדוקה הפוקתב תירוביצה

320Kb - PDF ץבוקכ ,ותומלשב רקחמה

רקחמה תביטח לש ןוידל םירמאמ ףדל