תוינידמל תוכלשהו בצמ תנומת :היינבה ףנעב םירז םידבוע
בונמור ירטימד ןמסוז םענ

ריצקת

ידממ תובחרתה םע דבב דב הלטבאה תייעב הפירחה םיעשתה תונש לש היינשה תיצחמה זאמ
.היינבה ףנעמ םילארשי לוחכ ןוראווצ ידבוע לש הקיחדה תא תנחוב הדובעה .םירז םידבוע לש הקסעה
המושתה לע תססובמ תחאה - תוטיש יתשב דמאנ אוה ןכלו קודב וניא ףנעב םירזה םידבועה רפסמ
יהלשב לחה .CES גוסמ תיפנע רוציי תיצקנופב שומיש ךות תרחאה ,םייגולונכט םימדקמ יפל תשרדנה
ןדמואלו הזל הז דואמ םימוד תוטישה יתשב היינבה ףנעב םירזה םידבועה ינדמוא םיעשתה תונש
.1.25 לע דמוע ףנעב םילארשי לוחכ ןוראווצ ידבועל םירז םידבוע ןיב הפולחתה רועיש .ס"מלה

ךשמב היינבה ףנעב םייקוח אל םירז םידבוע ףלא 30 דע לש תגרודמ התחפה תנחובה היצלומיסמ
תואצותה תולבקתמ ,םילטבומ וא הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ םילארשי תובלתשהו ,םינש שולש
יריחמ תורקייתה ,16%-כב םרכשו ףלא 38-ל בורקב לדגי ףנעב םילארשיה םידבועה רפסמ :תואבה
ח"ש ידראילימ 1.1-מ רתויב םכתסי ילקסיפה ףדועה .הנשל 4% דע - תיסחי הנותמ היהת תורידה
.הנשל


273Kb - PDF ץבוקכ ,ותומלשב רקחמה

רקחמה תביטח לש ןוידל םירמאמ ףדל